Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

75 Swasannkenz Ane Rechèch
Ak Piblikasyon Sou Kreyòl Ayisyen

Emmanuel W. Védrine

Photo courtesy: Fessando Suffren,
Gros-Morne Préfac

50 Ane Rechèch ak Piblikasyon Enstiti Kreyòl
Indiana University-Creole Institute
 (1969-2019)
• • •
25 Ane Rechèch ak Piblikasyon
E. W. Védrine Creole Project (1992-2019)
• • •

6 jiyè 2021

Lomeyans pou otè a : ÉlogeSa otè a panse
Biyografi otè a • Imel nou  kòmantè w

• • •

KreyòlEnglish
Vèsyon pou enprime : Version to be printed

Avan n kòmanse atik sa a, nou ta renmen mande w jete yon koudèy sou dokiman pi resan nou pibliye: Collection of Haitian Education Materials by Albert Valdman (Collection de Matériel Éducatif Haïtien : Koleksyon Materyèl Edikatif Ayisyen par Albert Valdman). Ref. Koleksyon Indiana University-Creole Institute, pajwèb Indiana University, ak enfomasyon sou fèmti Enstiti a (ete 2019) apre senkant ane fonksyonnman l sou lidèchip fondatè e direktè l, Pwofesè (emeritus) Albert Valdman.

Akademi, an jeneral, pa la pou fè yon lang avanse. Se ta plis yon gwoup moun ki chita ap pale anpil sou yon lang, mo y ap asepte ou pa… pou ajoute nan leksik (ekri) lang nan, selon akademi an. Gen disiplin oubyen règ kòman moun antre nan yon akademi. Pa egzanp, yo ta gade travay oubyen zèv literè yon kandida e analize yo avan pou kandida sa a ta vin manm. Nou ka pran Académie Française pa egzanp, kòm youn ki istorik,  kote l gen Dany Lafferière1 (sitwayen kanadyen, orijin ayisyen), yon ekriven fame ki manm li. Yon moun pa ka pran daso pou vin manm. Konpetisyon an trè sere.

Pou plis detay sou Akademi Kreyòl, gade yon atik nou pibliye ki titre: «Èske Ayiti reyèlman bezwen yon akademi kreyòl?» (Haiti en Marche, Vol. XXIII #43). Èske aktyèl Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) pral gade swasannkenz ane rechèch ak piblikasyon sa yo pou wè sa k dwe fèt pou lang kreyòl la antre nan edikasyon kòmsadwa, materyèl didaktik ki devlope deja?... Nan envansyon, moun pa janm kòmanse a zewo men se pito konstwi yo ta konstwi apati yon ide, oubyen modifye yon bagay ki fèt deja. Pa konsekan, pesonn pa ka di yo pral envante «wou» an 2021 paske se yon envansyon ki fèt deja. Moun ka modifye l sèlman, e panse nan diferan fason yo ka itilize l.

Nan espas 75 ane sa yo (oubyen 50 ane konbine, si n vle), anpil gwo travay rechèch fèt deja sou kreyòl ayisyen. Nou kapab pran egzanp Enstiti Kreyòl Indiana University­-Creole Institute, ki fè senkant ane ap travay san pran souf sou rechèch kreyòl; pa sèlman rechèch sou kreyòl ayisyen, men tou sou lòt varyete kreyòl (ki pale lòt kote), e rechèch sou etid fransè nan kontinan ameriken an (Le français de l’Amérique du nord: état présent2). Tout sa, se sou lobedyans pwofesè (emeritus) Albert Valdman nan Indiana University.

Pa konsekan, nou ka di ke travay kle yo fèt deja, an tèm referans, pou ouvri pòt a plis oubyen nouvo rechèch. Pami yo, nou ka mansyone: diksyonè, glosè, leksik, bank done leksikal (pa egzanp) nan domèn rechèch lengwistik konpitasyonèl, kòm gran referans travay syantifik o nivo leksikal. – Nou pran an konsiderasyon de gwo volim diksyonè Indiana University yo, ke nou revize pou «DICO Project» -- ki derape kòmansman septanm 1999, e tèmine nan prentan 2007 ak vèsyon Kreyòl – anglè a: Haitian Creole – English Bilingual Dictionary, 781 + xxxiv paj; apre sa, nou pral gen vèsyon anglè – kreyòl la (English-Haitian Creole Bilingual Dictionary, 1148 paj) ki pibliye an otòn 2017. Tout moun ki nan domèn kreyòl (tèlke anseyan, chèrchè, ekriven, elèv lekòl, lekòl Ayiti, tradiktè) ta dwe gen 2 volim sa yo kòm referans leksikografik sou biwo yo.

Nou gen yon premye vèsyon trileng lan (1981) Indiana University-Creole Institute pibliye an 2 volim (Haitian Creole - English – French Dictionary (Volumes I and II). Nou revize travay sa yo pou «DICO Project» la, enkli travay diksyonè ki fèt oubyen ki pibliye deja nan Kansas University–Institute of Haitian Studies sou lobedyans pwofesè Bryant Freeman (Haitian –

lEnglish Dictionary). Youn nan travay mwen revize kòm editè nan Indiana University-Creole Institute, 46 mil antre (ou mo prensipal), otòn 1999. Freeman konsilte bank done leksikal FLA (Faculté de Linguistique Appliquée, Université d’État d’Haïti /UEH te genyen sou [defen dwayen] Pierre Vernet, ki mouri nan tranblemanntè 2010 la). Se pa yon gran bank done, selon pwofesè Freeman, e Vernet ta etone wè bank done Kansas University ta genyen. Nou revize tout travay sa yo nan Indiana University, enkli bank done leksikal thèse doctorat d état Dominique Fattier3 pou pwojè DICO a, e plizyè lòt sous (ki resanse nan bibliyografi seleksyone a). Mwen rekòmande tou travay (rechèch) ki dwe fèt sou tèren an (Ayiti) pou verifye yon seri done leksikal ke m ta kesyone fyabilite yo nan diksyonè Freeman nan (ki ta parèt twò fransize, e ke anpil moun nan popilasyon an ki monoleng (inileng) pa ta familye ak yo4.
                                       
Byenke akademi pa la pou pwomote yon lang, men nou pa ka di moun pa antre ladan nonpli pou vin gen tit akademisyen si yo panse sa pral ede yo, yon fason yon lòt. Se afè pèsonèl moun nan. Donk, nou pa dwe negosye rèchèch lè pou n di laverite. Nou dwe klè nan sa n ap fè, oubyen sa n ap di. Ayiti ta dwe okouran de tout travay sa yo ki fèt deja sou lang kreyòl la, pou montre kote n ye jodiya. Nou pa ka pa mansyone piblikasyon elektwonik e enpòtans yo nan etid kreyòl, kote n pibliye 25 vennsenk ane travay nou ak tout referans yo sou entènèt la. Pifò travay sa yo gratis pou ede lekòl, elèv, anseyan Ayiti kou nan dyaspora, moun k ap aprann lang nan, e sa yo k ap fè rechèch sou lang kreyòl nan lemonn.

Pifò materyèl sa yo disponib gratis pou fè oryantasyon pou anseyan, pase se youn nan gwo pwoblèm nan edikasyon Ayiti. Pifò anseyan pa oryante avan yo ta vin nan saldeklas la. Se konsa nou te ka pote kontribisyon pa nou nan mete dokiman ak liv gratis an liy pou gide yo. (Ref. A panorama of Haitian Indian CivilizationAn Annotated Bibliography on Haitian Creole: a review of publications from colonial times to 2000Dictionary of Haitian Creole Verbs with phrases and idiomsGramè Kreyòl VEDRINE grammar of Haitian Creole • Ide pou kreye yon High School Ayisyen Prive nan BostonIstwa Bouki ak Malis : Stories of the two brothers, Bouki and Malis Jipon Nwa aKoze lanmou [Vol. I, II, pwezi : poetry] • Kreyol Without Toil : an introductory course to Haitian Creole • Malice et le boeuf de Bouki : Malis ak bèf Nonk Bouki [par Deita] • Men l anlè a l ap vini [He is in the air coming, short story] • Mon pays: Haïti [par Odette R. Fombrun, traduction créole Peyi m, Ayiti : E. W. Védrine] • Mouri pou libere Ayiti [Dying for Haiti’s liberation : Mourir pour libérer Haïti] • Petit lexique du créole haïtienPeyi m rele Ayiti : My country is HaitiPoetry in Haitian CreoleQuelques plantes créoles et leurs noms en latinSezon sechrès Ayiti [woman istorik, e woman peyizan] • Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti…).

Non sèlman n ap pale de reyalite pou kreyòl itilize nan tout lekòl Ayiti kòm lang enstriksyon, men sa pa vle di ke n ap rechte dokiman ak liv ki ekri an fransè. Wi, lekòl Ayiti kapab gen dokiman an fransè men an menm tan tou, esplikasyon dwe bay an kreyòl dekwa pou tout elèv konprann e patisipe nan klas san oken ezitasyon. - Donk, se youn nan fason kòman nou kapab itilize de lang yo (kreyòl e fransè) an tèm amenajman lengwistik, e n ap met anfaz sou anglè (twazyèm lang nan). Li lè, li tan tou pou fransè anseye kòm lang etranje. Li poko janm anseye konsa. Se youn nan rezon tout elèv Ayiti ap bat pakè paske yo pa anseye fransè kòm lang etranje, epi pa egziste yon fakilte lèt modèn (lang ak literati) nan Inivèsite Leta Ayiti (Université d’État d’Haïti) pou ta prepare anseyan pou sa, byenke kèk konpatriyòt ta gen chans pase nan kèk fakilte lang aletranje tankou Université Antilles–Guyane e lòt. Plizoumwen, yo menm, yo ta gen yon fòmasyon nan science du langage et pédagogie.

Nou pa kont lang fransè a, men pito kont fason y ap itilize l Ayiti. Li pa fè oken sans lè yon Ayisyen antre nan yon biwo leta (ki la pou bay popilasyon an sèvis), epi pou y ap adrese l an fransè (ki pa  lang matènèl li) lè moun sa a nan peyi l. E si li pa kapab pale fransè? Non sèlman reprezantan kliyantèl la anbarase moun sa a, a men tou reprezantan an ta montre li siperyè a kliyan sa a ki bezwen sèvis, e ki petèt pa bileng. Nan lòt volè a, lekòl pa dwe egzije yon elèv pale fransè. Sa se demagoji ki montre estansyon mantalite kolonyal la lè tout Ayisyen pale kreyòl kòm lang matènèl e lang dominan yo. Se yon gwo pwoblèm sikolojik lè yon anseyan mande yon elèv esprime l an fransè, kòmsi sa l panse oubyen sa l ap di an kreyòl la pa ta gen sans.
Atitid sa yo jis mete elèv nan yon pozisyon bèkèkè pou l pa patise nan klas, paske yo pè pou pa fè fot an fransè devan kamarad de klas yo. Li lè li tan pou Ayiti fini ak relik kolonyal sa yo, ki kontribye sèlman nan soudevlopman l. Li enpòtan pou n konprann ke se pa yon batay ant fransè vs kreyòl jan anpil moun konn ap montre l, yon fason pou detounen yo de reyalite politik Ayiti oubyen pou ta evite pale de li, sitou sou rèy Duvalier yo (papa, e pitit).

Nan lòt volè a, nou dwe ankouraje aprantisay kat lang prensipal yo (kreyòl, fransè, anglè e espayòl) depi byen bonè nan lekòl Ayiti (apati senkyèm ane fondamantal, menm jan sa fèt nan plizyè peyi jodiya). Si sa fèt, elèv ayisyen ap gen tan metrize yo lè yo rive nan fen segondè (depi ta gen bon jan metòd d ansèyman oubyen metodoloji pou aprann yo, e atravè enstiti lang (pou aprantisay anglè, espayòl, fransè, e pwogram odyo5 ki disponib an liy enkli pwogram televizyon yo ka gade).

Nou sipoze gade jan (achipèl) Sechèl (nan Oseyan Endyen), itilize twa lang yo (kreyòl, fransè, anglè) san pwoblèm, e pa etap. Nou gen konpatriyòt ayisyen, pa egzanp ki te patisipe nan travay lekòl nan zòn sa a (tèlke defen pwofesè Pierre Vernet, ki li menm pote kontribisyon pa l tou nan pwojè amenajman lengwistik rejyon sa a).

Èske nou gen ase materyèl didaktik / pegagojik ki ekri oubyen tradui an kreyòl ki ta kouvri nivo elemantè, mwayen e segondè?6. Repons lan se «non», nou pa genyen. Sètadi de jou an jou, nou menm, kòm volontè, kapab tradui yon seri materyèl (de fransè a kreyòl). Nou pa bezwen rete tann se leta ki dwe tanmen tout travay de baz yo.

Lòt reyalite a sèke pa gen yon mache pou vann zèv k ap pwodui an kreyòl. Donk, nou dwe panse mete yo gratis sou entènèt la dekwa pou tout elèv, tout lekòl kapab aksede yo Ayiti, e pou ede trapde avèk pwogram alfabetizasyon nan lang matènèl la. -- Lang kreyòl la se tankou yon matyè premyè lè n ap panse pou n ekri. Sètadi nou ka fè de twou ak yon kout hou (1) ekri an kreyòl epi (2) tradui sa n ekri a an fransè, anglè oubyen espayòl pou n vann oubyen kreye yon mache pou nou, kòm otè. Konsa, pa gen anyen n ap pèdi. Nou dwe panse a tout estrateji nou ka ede Ayiti, e ede tèt nou an menm tan kòm otè.

Lè yon otè pwodui yon zèv an kreyòl, epi l pa menm mete yon chapit ladan l gratis sou entènèt la, enben se bloke l bloke pòt piblisite pou moun konnen travay li, e pou moun vin familye avèk otè sa a tou. Pwovèb ayisyen an di: «Bay piti pa chich». Plis nou bay, se plis zanmi nou fè, se plis moun k ap vin familye ak travay nou. Se sa nou dwe kòmanse fè an tèm travay ki dwe fèt nan kad dokimantasyon, e difizyon lang kreyòl la. Li enpòtan pou n dokimante yon seri travay, e fason pi fasil nou ka fè sa se ta pibliye yo sou entènèt la, e pataje yo sou tout rezo sosyal pou plis moun konnen yo. Pami travay sa yo, nou ka mansyone: videyo pou fòmasyon pou anseyan, e lòt materyèl odyovizyèl. Pa egzanp, nou kapab vedeyotep kèk klas Matinik, Gwadloup, an Giyan Fransèz… (pou site kèk département d’outre mer) k ap itilize yon korikilòm similè ak Lafrans, e ki petèt gen kèk engredyan lokal ki ka ajoute ladan).

An rezime, n ap di: an n pa eseye re-envante wou paske envansyon l fèt deja. Sa n ka fè se ta modifye l pou adapte l (a sa nou bezwen), men l ap toujou rete won; l ap toujou mezire 360 degre. Andotretèm, manman travay rechèch ak piblikasyon fèt deja pou kreyòl ayisyen. Kounyeya, se kijan n vle itilize yo selon bezwen nou. Nou mansyone 50 ane rechèch ak piblikasyon Enstiti Kreyòl Indiana University, 25 Ane Rechèch ak Piblikasyon E. W. Védrine Project (ak pi gwo biyografi referans ki te ka egziste pou kreyòl ayisyen), travay enfatigab Michel DeGraff tanmen atravè Platfòm MIT-Ayiti pou yon lekòl tèt anwo : Initiative MIT-Haiti, e tout yon glosè syantifik li pibliye an liy (STEM), k ap edite tanzantan pou anrichi leksik lang nan o nivo syantifik, e k ap ede ak plis pwojè diksyonè a lavni. N ap mansyone travay plizyè lòt moun (otè, chèrchè endepandan ou pa) ke nou resanse nan rechèch bibliyografik nou (Ref. • A Bibliography of Theses & Dissertations related to Haiti [20th Century], including Theses & Dissertations Related to Haitian Creole • A Bibliography of Theses and Dissertations related to Cape VerdeA Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti [2011–2020]A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti [From 2001-2004]A Bibliography of Theses and Dissertations related to the Dominican Republic • An Annotated Bibliography On Haitian Creole: a review of publications from colonial times to 2000 [authors’ index : endèks otè; titles index : endèks tit] • Bibliographie Haïtienne et Indices BibliographiquesCollection of Haitian Education Materials by Albert ValdmanDictionary of Haitian Creole Bibliography [part I]. 246 p. 1998 • Haiti, a directory of publications : Ayiti, yon ànyè piblikasyon  [travay plizyè otè ki kontribye nan ekri ki an rapò ak Ayiti, enkli kreyòl ayisyen] • Haiti’s Super Web Directory & Diaspora •Online Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers [forthcoming] • Teknik pou fòmile yon sijè rechèch pou tèz, e oryantasyon bibliyografikTwenty Five Years of Research and Publications on Haiti, the Haitian Diaspora and on Haitian Creole  • Welcome to L’Asile [Lazil], a commune in Haiti : Byenveni nan Lazil, yon komin Ayiti).

Gen yon ventèn diksyonè ki pibliye sou kreyòl ayisyen (pifò bileng) byenke se pa tout ki ta baze sou rechèch syantifik, men l enpòtan pou n al founi je gade kontni yo. Gen Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole  (354 p., 1996), premye gramè ki pibliye an kreyòl, e ki kouvri tout aspè lang nan. Gen anpil tèz (metriz / doktora) ki pibliye deja sou kreyòl, e kontinye ap pibliye. Aktyèlman, kreyòl ayisyen pami lòt lang motè rechèch tankou google translate ka tradui otomatikman nan lis lòt lang li tradui otomatikman. Kreyòl ap anseye nan inivèsite aletranje (lè l poko anseye nan inivèsite nan peyi d Ayiti, ki manman lang kreyòl la, ak plis pase 12 milyon moun ki pale l kòm lang matènèl). Kreyòl se youn nan twa lang eta Florid itilize (sètadi tout bagay ki konsène leta parèt an anglè, espayòl e kreyòl).

Pou moun sèvèl wòwòt ki di «nou pa pral oken kote ak kreyòl», lespri moun sa yo anchene toujou ak chèn esklavay, byenke l kase nan pye yo. Moun sa yo kont devlopman Ayiti. Yo pa ta renmen tout ti Ayisyen resevwa yon edikasyon gratis ti cheri kote y ap aprann nan lang matènèl yo, epi pou y ap aprann fransè, anglè, espayòl kòm lang etranje (depi nivo fondamantal). Nou envite yo li, e reli atik sa a pou klere je yo.

 

TÈKS ANEKSE

AKA (Akademi Kreyòl Ayisyen).

ALLEN, JeffAutomated /Machine Translation (MT), Haitian Creole and other Creole languages, Speech Technologies, Language Software.

ANDRÉ, Nicolas. (Haitian author & researcher). Curriculum Vitae, Editor, Translator, Lexicograher. Field: Haitian Creole, Creole & French Linguistics. PUBLICATIONS: • 2011: Qui trop embrase, mal éteint. Bibliothèque National d’Haïti ISBN 978-99935-32-53-8 [“The story of a young Haitian who enlist in the dictatorial government militia of Haiti to avenge the death of his father who was brutally assassinated. Ironically however, he himself soon becomes a violent tonton macoute and terrorized the population and the only thing that may bring him back to his original mission is the love of the beautiful Marline Poéton, an indirect victim of his gratuitous cruelty]. • 2010: “Un certain mardi de janvier” (English translation by Emmanuel W. Védrine, “Mother Natureup has risen up against us”, Boston Haitian Reporter, Jan. 2010); Italian translation by Francesca Palli,   “Un certo martedì di gennaio”). • 2008: Dwa moun pou tout moun. OAS/UM International Civilian Mission. • 2008: Bay mo yo lapawòl (2008) OAS/UM International Civilian Mission. • 2007: Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (2007), Assistant Editor. Indiana University-Creole Institute, Bloomington, IN. • 2002: Pen nan boutèy diven nan panyen banbou, co-rédacteur (liv I, II), eds. FOKAL (Fondasyon Konesans ak Libète), Pòtoprens.  On the author : • “Nicolas André: un nouvel auteur à Livres en Folie”.

ANTOINE, Guy. (web editor). Editor-manager Windows on Haiti.

APÈL KONSÈNAN GLOSÈ AK LÒT ZOUTI POU LANG KREYÒL LA : Inisyativ MIT-Ayiti ap chache lengwis, tèminològ ak tout kalte edikatè ki gen jèvrin — pou n kole zepòl nan bati lekòl tèt an wo.

AYOUBI, Hilda de Windt. Biography. Writer & Translator (Dutch, English, Papiamento, and Spanish). Curaçao]. PUBLICATIONS: Geef me je taal. Dat ik je beter versta | Duna mi idioma pa mi por komprondè bo miho. [«The author, a retired teacher at secondary school and lecturer at university. Dutch and Papiamento translator.; Translator of E Profeta (The Prophet), by Kahlil Gigran) which was awarded by the Kahlil Gibran Chair at Maryland University, and her other poetry book, Gedicht]. A symposium by the author on these publications was hosted by Mensing Caminada (Monday, November 23, 2020. Presentation of E Profeta (the Prophet) by Khalil Gibran – Translated to Papiamentu by Hilda de WindtAyoubiTranslingualism, Translation and Caribbean Poetrylenga di mama a krusa laman (Hilda de Windt Ayoubi, Pieter Muysken  (co-author). [This book, a Papiamento poem by Hilda de Windt Ayoubi is translated into 54 languages. Ten of which are creole languages, including Haitian Creole (Kreyol)...  This particular poem, together with some others that Ayoubi wrote, each one illustrates different aspects of mother tongue… Her interviews with the translators reflects challenges faced in translating… This book is a valuable reference for linguists, students in Linguistics, and anyone interested in poetry, translation and conservation of languages. The main goal of this publication is the revival and protection of minority and endangered languages – their speakers and their cultures…]. 

BAPTISTA, Marlyse. (Creole Studies: Capedean Creole, Haitian Creole •Creole and French Linguistics • ESL /English as a Second Language) Studies. Biography. Curriculum Vitae. Field Work. Instruction.Publications. Students’ advising.

BARTHÉLÉMY, Mimi (Michèle Armand). Haitian actress, writer, storyteller and director).PUBLICATIONS: Contes diaboliques d’Haïti - suivis d’un glossaire et illustrés par Clémentine Barthélémy. 1995 • Une très belle mort: Caribana. 2003 (Collection «Nocturnes Théâtre 133) • RECORDINGS: La Reine des poissons (2010), Contes d’Haïti; Dis-moi des Chansons d’Haïti (2007) • Vieux Caïman – Contes de grandes îles de la mer Caraïbe (2001) • Tendez chanter l’amour (1999) • Chantez dansez Haïti Guadeloupe (1996) • Chansons et comptines d’Haïti (1992) • L’Oranger magique, contes d’Haïti (1992) • Légendes du monde entier (1992) • STORIES: Contes d’Haïti (2011) • Le création de l’île de la Tortue (2005) • Haïti, la perle nue (1999) • THÉÂTRE: La Cocarde d’Ebène (Montpellier) 1989 • Madea (Paris) 1985 • Sebastian goes shopping (Santa Cruz, California) 1983 • L’autre rive lointaine (Honduras) 1981.

BELIZAIRE, Johnny. Poèmes : Powèm.

BELLEFLEUR, Jean Heber. [educator and translator].

BERNABÉ, Jean. (1942-2017). La production écrite créole et son support concret, la graphie • Pwodiksyon kreyòl ekri, e sipò konkrè l, grafi a. [Tradiksyon kreyòl ayisyen: Emmanuel W. Védrine].

BERROUËT-ORIOL, Robert.

BIBLIOGRAPHIE HAÏTIENNE ET INDICES BIBLIOGRAPHIQUES. (Online General Bibliography Related to Haiti).

BLAISE, Jean. (Haitian educator & researcher). Ed.D, 2012. University of Massachusetts-Amherst. Field: Education, Educational Policy, Research and Administration.

BRADFORD, Lydia. 2017. Senior Thesis: “Lavi pwezi kreyòl ayisyen soti nan lane 1975 rive 2000: yon vitrin idantite ak rezistans lengwistik”. 56 p. Duke University. [Key Words /Subjects: Creole poetry, Haitian poetry, Creole resistance, Modern poetry].

BRÉZAULT, Kesler (Keslèbrezo). Writer, Editor, and Founder of Edisyon Lagomatik (Montreal, Canada).

CADELY, Jean-Robert. Doctoral Dessertation: “Aspects De La Phonologie Du Créole Haïtien”. (abstract). Université du Québec à Montréal (UQUAM). 1994. PUBLICATIONS: Dissertation in book format – summary (2018); “Le statut des voyelles nasales en créole haïtien” (abstract) Lingua, Vol. 112, Issue 6, pp 435-464, June 2002.

CADET, Jean-Robert. PUBLICATION: • Restavèk. Editions Jasor. [otobiyografi : autobiography ; Kreyol translation by Yves Dejean].

CHARLES, Geraud. PUBLICATIONS: • Nesesite pou yon priz de konsyans jeneral pou yon lòt AyitiOpozisyon politik nan yon peyi fas a yon pouvwa politik. [politician and author : politisyen e otè].

CHARLES, Fabian. PUBLICATIONS: • Dans quelle langue écrire? : Nan ki lang pou n ekri?Ki sa pale vle di ann Ayiti : Ce que parler veut dire en HaïtiLa race noire et la langue françaisePou ki sa pou nou bay kreyolofoni an jarèt?

CHÉRY, André Vilaire. PUBLICATIONS: Dictionnaire De L'évolution Du Vocabulaire Français En Haïti (dans le discours politique, économique et social du 7 fev. 1986 à nos jours. • “Interview: Emmanuel W. Védrine with André Vilaire Chéry”, related to his inventory of words / idioms documented during the political climate in Haiti, from February 1986 to 2000. --- It was a pleasure meeting each other during his visit at Indiana University- Creole Institute at the Bloomington Campus to share his research idea with us. (Dec. 1999). [: Interview avec l’auteur, André Vilaire Chéry].

CHÉRY, Pierre Michel. [Educator, statistician, writer; member of AKA (Akademi Kreyòl Ayisyen); recipient of Sosyete Koukouy Literary Prize]. Pierre M. Chéry est né à Saint Michel du Sud (1956), diplomé en statisques et informatique au Centre de Formation de Statisticiens et d’Informaticiens (CEFORSI, 80). Diplomé de l’Institut National d’Aministration de Gestions et des Hautes Études Internationales (INAGHEI, 83). Il a également étudié la linguistique à la FLA (Faculté de Linguistique Appliquée, 93). Après avoir travaillé pour l’Administration Publique pendant quatre ans, à l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatiques (IHSI, 82), il s’est spécialisé dans le développement et la mise en place de logiciels informatiques de gestion et de comptabilité en multi devises. • Eritye Vilokan (roman) rentre dans ce qu’il appelle une démarche pour explorer les formes esthétiques populaires d’expression en créole haïtien. Développement de logiciel – esthétiques populaires, au lecteur, à son tour, de découvrir l’expression de l’unité qui motive chaque homme. • Douz (12) Prensip Bwa Kayiman : The Twelve Bwa Kayiman Principles” (traduction anglaise: Emmanuel W. Védrine). 2010. • Sur son œuvre Bèbè Gòlgota: Bèbè Golgota: Bouskay sitwayènte ak diyite (Michel-Ange Hyppolite; traduction anglaise: Emmanuel W. Védrine).

CHITA-PALE ant Duquelas Colas ak Emmanuel W. Védrine nan kad selebrasyon mwa kreyòl. [Radio Energie, Boston]. Novanm 2020.

CIDIHCA. (Haitian publisher in diaspora, documentation center : sant dokimantasyon : centre de documentation).

COLLECTION OF HAITIAN EDUCATION MATERIALS BY ALBERT VALDMAN. [Collection de Matériel Éducatif Haïtien : Koleksyon Materyèl Edikatif Ayisyen]. Emmanuel W. Védrine. [Biography : Biyografi].

COMHAIRE-SYLVAIN, Suzanne. (Anthropologist, linguist). Suzanne Comhaire-Sylvain : a bibliography of her publications. Emmanuel W. Védrine. [Biography : Biyografi].

COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA PROMOTION DU CRÉOLE ET L'ALPHABÉTISATION : Komite Entènasyonal pou Pwomosyon Kreyòl Ak Alfabetizasyon (KEPKAA).

DAMUS, Obrillant. (Biography & Awards). Born in Petit-Goave (Haiti), Obrillant DAMUS successfully completed his Bachelor’s degree at the State University of Haiti, faculty of Applied Linguistics.  He received a certificate of excellence from The Haitian Students Association as the laureate of the admission contest organized by the said department. It is this honor that allowed him to be the recipient of a four-year scholarship (2001-2005) sponsored by the French government. --- In 2006, Obrillant received a grant from the French government to pursue his Master of Science degree at The University of the West Indies and Guiana (UAG). With the support of Pascal Saffache, Dean of the college of Humanities and Social Sciences, Obrillant was able to secure a scholarship from the French Embassy in Haiti.  This scholarship helped him complete his second Masters (M2) at the University of Paris 8.  His MA thesis explored the subject of medical ethnology/anthropology and was prized by the organization Cancéropôle Île-de-France, recognizing his accomplishments and potential contributions to the scientific community. PUBLICATIONS (books): Les pratiques médicales traditionnelles haïtiennes: les guérisseurs de la djok (2010) • Les rites de naissance en Haïti (2012) • Les mots et la construction de la réalité en HaïtiRichesse et Pauvreté : dialogue entre un Caribéen et une Eurpéenne (2014) • Le viol en Haïti: les femmes victiimes prennent la parole (2016) •   Les solidarité humanistes (2016). ARTICLES sur Potomitan: • «Dictionnaire universel de l’éducation à l’amour»; • «Journalisme et sociologie, deux disciplines différentes qui se complètent…» • «Le phénomène migratoire dans le récit de Jacques Roumain: Gouverneurs de la rosée» • «Obrillant Damus, essayiste et chercheur haïtien, plusieurs fois récompensé pour son travail» • «Préface au roman Le regard d’un Loup Garou» • «Préface à Homo vulrabilis : Essai sur la condition humaine»  • Préface de Jean Pruvost à la thèse ‘Solidarité et cancer en Haïti: Étude menée auprès des patients atteints du cancer de la prostate et des soignants’»  • «Postface de Nancy Guberman à la thèse ‘Solidarité et cancer en Haïti : Étude menée auprès des patients atteints du cancer de la prostate et des soignants» • «Rapport entre l’homme et l’environnement dans le récit de Jacques Roumain (1907-1944): Gouverneurs de la rosée (un roman haïtien)» • «Richesse et Pauvreté : dialogue entre un Caribéen et une Européenne, Obrillant Damus et Lucie Hubert» • «Séminaire de recherche «Handicaps et Sociétés»  • «Le sens des recherches d’Obrillant Damus» (entrevue) • «Spectacle littéraire pour la sortie du livre 17 boulevard Jourdan». 

DAVID, Bito. • Oktòb se mwa Kreyòlofoni.

DATABASE OF HAITIAN INTERPRETERS, PROOFREADERS, AND TRANSLATORS. [Bank done: Entèprèt, Korektè tèks e Tradiktè Ayisyen • Banque de données: Interprètes, Correcteurs de texte, et Traducteurs Haïtiens • Base de datos de Intérpretes, Revisores y Traductores Haitianos • Database di Interpreti, Correttori di bozze e Traduttori Haitiani • Database van Haïtiaanse Tolken, Proeflezers en Vertalers • Datenbank haitianischer Dolmetscher, Korrektoren und Übersetzer]

DEITA (Mercedes Guignard, writer). • Malice et le boeuf de Bouki: Malis ak bèf Nonk Bouki • Compère chien et compère Chat: Konpè Chen ak konpè Chat (Ref. in  An Annotated Bibliography on Haitian Creole…, 2003).

DORMÉLUS, Obdiel Zizane. PUBLICATIONS (see LOUIS, Wilson Thelimo).

DYESIFÒ, Mango. (Lexicon columnist). Ref. “Lang manman nou” (Our mother tongue), published in Haiti Progrès newspaper. [Ref. in Petit lexique du créole haïtien (1995, 2005) by Emmanuel W. Védrine].

DARDOMPRE, Carey. (Foreign language teaching, French). Publications: • Je suis Haïtien, je parle créole. Juin 2021 • «La lodyans, un genre littéraire né en Haïti»,2014;Carey Dardompré, 10 avril 2019, Haiti liberté, •  «La lettre à mes frères. Dardompré, Carey, Haïti Liberté, 2011. • «La lodyans chez Anglade». -- Dardompré C. - S. Špadijer, 2014. L’oralité dans le roman Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre. Haïti: la révolte en mots et en couleurs. Inter-Lignes Revue de la Faculté des lettres et des Sciences Humaines (Automne 2014) nº13, Laboratoire Art Culture et Transmission. Toulouse: Les Presses Universitaires, Institut Catholique de Toulouse, ISSN :1959-6995, p.73-83. -- Carey Dardompré, 30 août 2014, ‘‘Lodyans selon Anglade’’. Que dire des nouveaux romans haïtiens?

DEGRAFF, Michel. Platfòm MIT-Ayiti pou yon lekòl tèt anwo : Initiative MIT-Haiti. • http://MIT-Ayiti.NET/apel-pou-kontribyeAn n konprann Chante Alfabè Kreyòl LaAn n reflechi ansanm pou n rele chalbari dèyè pwopozisyon k ap menase òtograf lang kreyòl laInisyativ MIT-Ayiti ap chache lengwis, tèminològ ak tout kalte edikatè ak syantifik ki gen jèvrin e ki kwè nan pouvwa lang kreyòl la pou n bati lekòl tèt an woLèt tou louvri pou Akademisyen nan Akademi Kreyòl AyisyenKreyòl - English glosses for creating and translating materials in Science, Technology, Engineering & Mathematics(STEM). Michel DeGraff. Glosè anglè pou kreye e tradui materyèl nan Syans, Teknoloji, Jeni e Matematik. • An n reflechi ansanm pou n rele chalbari dèyè pwopozisyon k ap menase òtograf lang kreyòl la. Ivè (Fall) 2020. [Let's think together to halt proposals that threatening the Kreyol language Alphabet].

DELVA, Ewald (Zòf). Publications: Adelina (novel in Haitian Creole : woman an kreyòl). [Book review by Emmanuel W. Védrine].

DEJEAN, Yves. Comment écrire le créole d’Haïti. Thèse de doctorat de l’Université d’Indiana. 1977. [Degree: Ph.D. 554 p. + 1 page of the author's curriculum vitae. [Linguistics, Creole • Linguistics Haitian; Linguistics, Applied. Thesis also published in 1980 by Collectif Paroles (Canada), book format. His linguistic publications appear in numerous journals and reviews both abroad and in Haiti. - Aménagement linguistique • Créole (description); Écriture; Phonétique-Phonologie. -- "Travail fondamental sur l'évolution de l'orthographe du créole haïtien: historique de la représentation graphique du créole à partir de la période coloniale, y compris les tentatives gallo-centriques non-systématiques • Discussion des traits phonologiques du créole dans la perspective de l'élaboration d'une représentation graphique autonome à base phonologique; justification de l'emploi de l'orthographe Faublas-Pressoir comme système de représentation adéquat" (É. C. à Aix) [KRE].

DESHOMMES, Fritz.

DESINOR, Jacques. • La révolution tranquille de Maurice Sixto (20 juin 2007).

DISKOU REKTÈ INIVÈSITE LETA D AYITI NAN OKAZYON FÈT DRAPO AK INIVÈSITE. 18 me 2019.

DUGÉ, Jean Armoce. [Né à Maniche (Sud d’Haïti), le 30 août 1964. J. A. Dugé est  professeur de communication française à l’enseignement supérieur et de littérature dans le secondaire. Animateur, auteur d’articles sur la littérature, la culture et l’histoire, il a été, entre autres, intervenant au Colloque international Paul Claudel à York University en octobre 2005. -- Primé lors du concours Les Belles provinciales avec son texte Entre lune et miel qui fut publié dans le Nouvelliste (2000), cité dans plusieurs anthologies notamment Anthologie de la littérature haïtienne du 20e siècle (Ed. mémoire d’Encrier, Montréal, 2001), les œuvres poétiques de Dugé font objet d’études dans Politique et culture à l’haïtienne, essai paru en mai 2007 sous la plume de Castel Germeil et de Marie Marcelle Ferjuste. Dugé est aussi éditeur, correcteur et traducteur. Il a collaboré comme traducteur et correcteur à un dictionnaire bilingue créole-français sous la direction d’Albert Valdman pour le compte d’Indiana University PUBLICATIONS: Lettre à Dennery Ménélas in Bonjour voisine, collectif Haïti-Québec (2013), Montréal, Mémoire d’Encrier.- (Dir) Marie Helène Poitras; Education et développement en Haïti : bilan et perspective(s) in Refonder Haïti ?, (2010), Montréal, Mémoire d’Encrier. -  Pierre Buteau, Rodney saint Eloi et Lyonel Trouillot (dir.); L’art et la foi chez Paul Claudel in Paul Claudel : perspectives critiques 2005, (2008),  Toronto, New York- Paris, Editions Legas.-  Actes du Colloque international Paul Claudel en octobre 2005  RECIT LITTÉRAIRE: Doulè souvni yo (2018), Boston,Lank Zetwal POÉSIE (poetry): Chuichui Chuichui (2012), Les Cayes, Editons de l’île; Mer des hommes, mère des îles (2001),  Les Cayes, Editions de l'île • Pawòl Kanaval (1999), Montréal, Sorhica • Dans l'attente du jour, alléluia Marie (1998), Les Cayes, éditions Dawill • Paroles Eparses (1998), Montréal, Lagomatik • Tribò Babò (1994), Boston, Orèsjosèf Publications, 1994. Imprimé à Montréal • Dix versets d’amour (1992), Port-au-Prince, s.e. (traduit en anglais en 1997); Mélancolie (1984), Port-au-Prince, Fardin. INSERTION DANS DES ANTHOLOGIES: James Noel, Anthologie de poésie haïtienne contemporaine, (2015), Seuil, coll. Points; Kwame Dawes, Blom of Stones : A Tri-lingual Anthology of Haitian Poems After the Earthquake (2011), Éditeur : K. Dawes, Directeur de l'Institut des Arts USC, Département d'anglais, Université de Caroline du Sud, USA • Saint-John Kauss, Poésie haïtienne contemporaine (2009), Montréal, Passerelle.; James Noël (coord.),  Revue d’Art et de Littérature, Musique (RAL, M), no. 42 (sept 2008), revue française, numéro spécial consacré à la poésie et la peinture haïtiennes du 20e siècle • La maison de la poésie et de la langue française, Wallonie-Bruxelle, Belgique, Anthologie de poésie haïtienne (2007) • Georges Castera (et al.), Anthologie de littérature haïtienne : un siècle de poésie 1901-2001 (2003), Montréal, Mémoire d’encrier MANUELS CRÉOLES (Manuals in Creole): Auteur d’une collection de manuels (8)  pour les classes du fondamental (1ère à 8e AF) éditée régulièremnt chaque année à Port-au-Prince à C3 Editions DISTINCTIONS LITTÉRAIRES (Literary Distinctions) 2011, prix Joseph D. Charles  de la Bibliothèque Georges Castera du Limbé; Juillet 2010, prix Senghor-Césaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie avec  l'Association des professeurs de Français d’Haïti  1999, lauréat du concours Les Belles provinciales avec Entre lune et miel, publié dans le Nouvelliste mars 1985, le plus beau poème du mois, Sauf, publié à Port-au-Prince, en mars, dans une mensuelle culturelle dirigée à l’époqe par Guy Cétoute.

EDIKASYON KREYÒL NAN LEKÒL AYITI: (videyo : video) Creole Education in Schools in Haiti. [Courtesy ITIA Haiti organization. Boston, Massachusetts... Prezantasyon sou zoum òganizasyon Itia HAITI, 29 novanm 2000 : Zoom presentation of HAITI organization, November 29, 2000] • Kòmantè /Kesyon #1Michel Degraff: Konsènan pawòl Emmanel W. Védrine fèk di la a (sou entelektyèl k ap pale sou kreyòl an franse): Dènye egzanp mi wo mi ba sa a soti pami Akademisyen nan Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) kote Akademisyen Christophe Charles fèk pibliye yon atik an franse, kote l ap mande pou yo chanje òtograf kreyòl la pou l vin pi sanble ak òtograf franse. Rezonnman li tèt anba nèt: li panse fòk grafi kreyòl la vin pi fasil pou sila yo ki deja pale franse! Mwen bay egzanp sa a paske sa montre aklè pwoblèm ideyolojik frankofil pami entelektyèl nou yo. Pwoblèm lan grav anpil. Sa pral mande anpil vijilans wi. Nou ka vin pote kole sou paj sa a http://MIT-Ayiti.NET • Kòmantè /Kesyon #2 Henriot St Gerard: Èske kreyòl la ka tabli jan sa dwa si pa gen yon lajan ki envesti pou pèmèt tout moun aprann sou tout sijè yo bezwen diskite?. Kòmantè /Kesyon #3 Michel DeGraff: Pwen sa a enpòtan wi – demagoji leta konsènan «lang ofisyèl» yo.Ata Konstitisyon 1987 la (ki bay 2 lang ofisyèl) rive amande nan lang franse sèlman. Tout ministè yo se pi plis an franse yo kominike alekri. Ata inivèsite d Ayiti kominike an franse nan kad fòmèl malgre rektè a se yon akademisyen (manm AKA). Kidonk, demagoji a toupatou. Ata alfabè Kreyòl la, Ministè Edikasyon Nasyonal twouve l ap pwone yon chante kote se lèt alfabè franse a ki vin sèvi pou lèt alfabè kreyòl la. Fòk nou kalkile aspè jeyopolitik kesyon sa a tou – paske rive jounen jodi afrankofoni gen yon gwo enfliyans sou politik edikasyon an Ayiti. Sou dosye Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA): wi, mwen se akademisyen. Men, mwen toujou ap kritike demagoji ak koripsyon k ap fèt nan akademi an. Wikenn sa a, m ap ekri yon atik pou m kritike dènye pawòl akademisyen Christophe Charles k ap fè pwopozisyon tèt anba sou grafi fransè a. N ap jwenn pi plis kritik mwen sou AKA nan atik sa a https://facebook.com/michel.degraff/post/10156399700313872. Fòk nou sonje pwoblèm medyokrite ak koripsyon se yon kansè ki gaye toupatou nan leta. Sa n ka fè, se kanpay konsyantizasyon pou tout sosyete sivil la rive konprann pwoblèm lan, epi fòse leta fè chanje ki nesesè. Nou bezwen yon mouvman ki gen menm enpak ak mouvman #KotKòbPetroCaribe a; Kòmantè /Kesyon #4 Getro Augustin https://fb.watch/22-22-85Y3Che/Michel DeGraff www.facebook.com/michel.degraff/post/10155210971168872Yon lòt echantiyon rechèch an kreyòl sou kreyòl www.facebook.com/michel.degraff/posts/10157162253988872N ap jwenn pi plis sou sit sa a https://linguistics.mit.edu/linguistics_haiti/ M ap tou envite nou pataje resous sou kreyòl sou Platfòm MIT-Ayiti. Vrèman vre, nou gen rezon, lang kreyòl la pa vrèman «ofisyèl». An n gade, kòm egzanp, dènye Platfòm («Pratik») ki fèk parèt nan Ministè Edikasyon Nasyonal.Pifò materyèl yo se an franse sèlman. Ata batistè timoun yo se an franse sèlman • Kòmantè /Kesyon #5 Jean: M sonje sou yon sit leta, yo te ekri yon mesaj; li te chaje ak fot; m te ekri yo di yo ke li pa posib pou nan nivo sa a y ap ekri lang lan neglijan konsa. Yo pa t jan m fè m repons sou sa. Leta p ap janm fè anyen pou nou si nou menm nou pa leve kanpe kontinye ap travay e pwomote lang nou an • Kòmantè /Kesyon #6 MIMOFANM: Nou toujou ap tann leta • Kòmantè /Kesyon #7 Jean: Pouvwa a se nan men nou li ye wi. Se nou ki leta a. Se nou ki pou repanse bagay yo (kontinye motive tout moun, kontinye fè travay pa nou e pataje yo nan tout nivo ak kouch sosyal, elatriye. Akademi Kreyòl sa a se yon daso; Kòmantè /Kesyon #8 MINOFANM: Amèn wi, sè Myrto. Se nou ki pou pran kreyòl nou nan men. Kòmantè /Kesyon #9 Federation PTI: Mèsi Wilson. Mwen kontan rankontre nou tout. M ap fè posib mwen pou m ka ekri lang nou an. Kòmantè /Kesyon #10 Michel DeGraff: Gwo pinga: pou kèk moun k ap pwone «bilengwis ekilibre» ak «parite lengwistik». Sa pa gen sans ditou pyès – ni sou fondasyon legal, ni sou fondasyon syantifik. Kòmantè /Kesyon #11 Jean: Mèsi Wilson! Kenbe pi dyanm. Pa janm moli! • Kòmantè /Kesyon #12 Michel DeGraff: N ap jwenn pi plis enfòmasyon sou pwogram Matènwa nan atik sa a www.facebook.com/michel.degraff/posts/10155210971168872• Kòmantè /Kesyon #13 MIMOFANM https://missionaryministry1family.org Wi, yon lòt Ayiti posib • Kòmantè /Kesyon #14 Michel DeGraff: M espere n ava kontribye sou Platfòm lan selon kapasite nou http://mit-ayiti.net/kontribye/• Kòmantè /Kesyon #15 Geraldine Bogard: Mwen swete rete konekte avèk nou • Kòmantè /Kesyon #16 MIMOFANM: M gen on distribisyon manje mwen pral fè Ayiti pou granmoun, men m pral fè efò pou m bay platfòm nan zetrenn li nan fen ane a. M ap sev (konsève)  ralonj lan • Arthur Almeda (BMBC): bravo pou tout moun!

EDUCA VISION. (Haitian publisher in diaspora).

ENCARNACIÓN, Luis Armando Cuvas. Mouvman Pou Lekòl Kreyòl : Movement for School in Kreyol. [Konferans patwone pa òganizasyon ITIAHaiti : Conference sponsored by ITIAHaitiorganization].

ENSTITI KREYÒL INDIANA UNIVERSITY-CREOLE INSTITUTE.

ETIENNE, Corinne. Publications and Contributions: • "French in Haiti: Contacts and conflicts between linguistic representations." In D. Piston-Hatlen, C. Clements, T. Klingler, & K. Rottet (Eds.), Pidgin-Creole Interfaces: Studies in honor of Albert Valdman. (John Benjamins Publishers, in press.) • (Etienne, C. & Sax, K.) "Teaching stylistic variation through film." French Review, 79:5, (2006), pp. 934-950 • "Lexical particularities of French in the Haitian press: Readers’ perceptions and appropriation." Journal of French Language Studies (Cambridge University Press), 15 (3), (2005), pp. 257-277 • "Language contact and readers’ attitudes toward French in the Haitian press." In J. Auger & A. Word-Allbritton (Eds.), The CVC of sociolinguistics: Contacts, variation, and culture, IULC, 2 (pp. 21-33). (Indiana University, Bloomington, 2000).

FAINE, Jules. (Philologist).

FATTIER, Dominique. Thèse de Doctorat d’État (1998, préparée sous la direction du professeur Robert Claudenson). Contribution à l’étude de la genèse d’un créole : L’Atlas Linguistique d’Haïti, cartes et commentaire. Université de Provence. [«L'objet de cette thèse est double: il s'agit de proposer un grand corpus d'haïtien parlé, tout en tenant, par le commentaire du corpus, d'éclairer la genèse de cette langue. L'enquête a porté sur 20 localités du milieu rural où ont été interrogés des témoins unilingues. L'enquête a permis de constituer une banque de données fiables. La plus grande partie de la thèse est dédiée aux commentaires (vol. I et II) associés aux cartes (vol. III, IV, V, VI). Cet ensemble est accompagné d'une introduction, de conclusions, de deux index et d'une bibliographie. Nous nous sommes intéressés par-dessus tout aux implications génétiques découlant de l'examen des données géolinguistiques. Ce qui explique qu'en règle générale, dans les commentaires, l'accent soit mis sur l'analyse diachronique et comparative. Nous avons cherché à mettre en évidence, de façon systématique, le rôle du français (koïnè d'oïl) dans la formation du créole haïtien. L'examen du matériau linguistique collecté a permis de progresser dans la compréhension du phénomène de la créolisation. Le résultat le plus saillant de l'étude est la mise en évidence du caractère massif de l'héritage français. Nous avons accordé moins d'attention au rôle des langues de l'Afrique de l'Ouest, sauf dans quelques commentaires et dans les conclusions où se trouve explicité ce qui a pu être des influences africaines au plan sémantique et syntaxique.»
"The Linguistic Atlas of Haiti, Maps and Commentaries: Contribution to the Study of the Genesis of a Creole Language. -- The purpose of the study is twofold: first, to elucidate the general processus of creolization of language in Haiti; second, to provide empirical input for further works. Our study centered on 20 localities. The methodology consisted of extensive interviews with illiterate unilingual peasants. The Atlas brings together authentic data. The major part of this thesis is taken up my commentaries (Vol. I and II) and maps (vol. III, IV, V, and VI). The whole is rounded off with an introduction, a few conclusions (pp. 974-992), two indexes (pp. 993-1016) and a bibliography (pp. 1017-1029). We were interested, above all, in the genetical implications that ensued from dialect investigation using the geolinguistic methods of dialect analysis. In general, in the commentaries, emphasis is laid upon diachronic and comparative study. Of special interest to us was the role or influence of French (koïnè d'oïl) in the formation of Haitian Creole (HC). The storehouse of information on dialects that has been compiled has attributed significantly to our understanding of the creolization phenomenon. The most important finding is the major role of the French Language in the genesis of HC. Relative little attention was paid to West African influences, except in part of some commentaries, and in conclusions that discussed the African legacy. Both of the syntax and the semantics of HC show West African reflexes."].

FEDNA, Enock. (pastor, educator : pastè, edikatè). A New Generation 4 (for) Haiti: Yon jenerasyon tounèf pou Ayiti; school : lekòl).

FOMBRUN, Odette Roy. Mon pays, Haiti : Peyi m, Ayiti. [Bilingual text: Tèks bileng... Creole translation, “Peyi, m Ayiti” by Emmanuel W. Védrine].

FOUAD, André. (poet : powèt).

FREEMAN, Bryant. (1931 -). “… He is primarily known for being the founder and director of the University of Kansas-Institute of Haitian Studies, one of the few such institutes in a major university in the United States… Among his several publications include one of the most comprehensive dictionaries of Haitian Creole to English (and later English to Haitian Creole) ever made, as well as specialty dictionaries such as medical terminology... Freeman edited a collection of the works of Carrié Paultre (Haitian novelist). He translated a letter written by Jean-Bertrand Aristide, to determine if he had actually stated his resignation. Among the classes taught until his retirement (in 2006: French, Haitian Creole (6 courses: beginning to advanced) and Haitian history… Freeman's books, including his Haitian-English Dictionary, are available from the KU Bookstore. Many of his books are also available for free (along with their audio supplements) on the KU Haitian Creole Resources. (Ref. Wikipedia)].

GEORGES, Joseph Marcel. See A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti from 2011 – 2020.

GIFRANTS (Marcien Guy-Frantz Toussaint). [Mizisyen ayisyen : Mucisien haïtien : Haitian musician].

GOVAIN, Renaud.  PUBLICATIONS:Akademi Kreyòl Ayisyen ki pwoblèm? ki avantaj? Ki defi? Ki avni? Ak Kòlòk entènasyonal sou Akademi Kreyòl Ayisyen an 26 - 29 oktòb 2011. 442 paj. [Sou direksyon Renauld Govain, Faculté de Linguistique Appliquée (FLA), Université d’État d’Haïti. [Achevé d’imprimer sur les presses de l'Imprimerie des Antilles. Avril 2013. ISBN: 978-99935-57-67-8 Dépôt légal: Bibliothèque Nationale d’Haïti, 2e trimestre 2013 -- • What is the problem with the Haitian Creole Academy? What are the advantages? What is the challenge? What future?… International Colloquium on the Haitian Creole Academy]  • “Aspects phonologiques du français haïtien : influence du créole haïtien” (Conference paper, 2020) Le créole haïtien: description et analyse (2018); “Espace francophone des Amériques: portrait dynamique et géographique d’une francophonie plurielle” (2016) Auteurs: Carol J. Léonard, Chô Ly, Etienne Rivard, Jean-Claude Redonnet, Kary Nohemy Rodríguez de Pacas, Lía Varela, Raymon Pelletier, Renauld Govain; “Aspects phonologiques du créole de Bombita”. Etudes Créoles, Vol. XIII No 2, 2015 • Les emprunts du créole haïtien à l’anglais et  l’espagnol (2014) • Plurilinguisme, pratique du français et appropriation de connaissances en contexte universitaire en Haïti (2009). [«La thèse traite du plurilinguisme haïtien, de la maîtrise du français par les étudiants de l’Université d’État d’Haïti en présentant, à partir d’une analyse de productions en français de ces derniers, une photographie objective de leur degré de maîtrise de la langue. L’analyse a montré que s’ils n’ont pas une maîtrise du français proportionnelle aux quinze années d’apprentissage du/en français dans un système éducatif francophone où le français est langue seconde et officielle, leur degré de maîtrise de cette langue n’est pas handicapant pour leur processus d’appropriation de connaissances, contrairement aux appréhensions. Le problème reste et demeure celui de la pratique orale du français. L’étude a montré que les politiques linguistiques et éducatives élaborées en Haïti ne servent pas...». (Source: Publisher)... Kòmantè sou istwa kreyòl : comments on the history of Haitian Creole /Le créole est aussi une langue de science; interview /video. (Oct. 2020)].

HAITI, A DIRECTORY OF PUBLICATIONS : AYITI, YON ÀNYÈ PIBLIKASYON. [Works of various authors who have contributed to writings dealing with Haiti, including Haitian Creole : Travay plizyè otè ki kontribye sou ekri ki an rapò ak Ayiti, e sou kreyòl -- Bibliography: Bibliyografi].

HAITI’S SUPER WEB DIRECTORY & DIASPORA. GRAN ÀNYÈ AYITI & DYASPORA. [Bibliography: Bibliyografi].

HAZAËL-MASSIEUX, Marie-Christine. (Curriculum Vitae). Docteur d'Etat (Lettres et Sciences humaines) -- Thèse (sur travaux) : «Le créole de Guadeloupe : de l'oralité à l'écriture». PUBLICATIONS (Parmi les nombreux livres et articles qu’elle a publiés): Aménagement linguistique et développement dans l’espace francophone; Bibliographie des études créoles, langues, cultures, société •  «Chansons des Antilles, comptines, formulettes» • «De la transcription à l’orthographe – conférence inaugurale» [Le créole réunionnais et la question orthographique] • Dictionnaire contemporain des Pères de l’ÉgliseEcrire en créole (L’Harmattan, 1993): oralité et écriture aux Antilles • «Représentations du créole dans les années 1940». – [1] (2004). [Entretien avec Daniel Maximin /Dominique Chancé] • Les créoles à base lexicale française (l’essentiel français), Paris, Ophrys, 200, IX+ 166 p. • Les créoles, l’indispensable survie (Éds Entente, 1999) • Textes anciens en créole français de la Caraïbe : histoire et analyse (Publibook, 2008) • Une pensée par jour; «Situation et communication linguistique». -- Introduction à la langue et à la cuture créole des Petites Antilles. (Sommaire; Introduction • Quelques articles de présentation générale des créoles  • Une bibliographie de base pour commencer l’étude des créoles • Des chapitres du cours traduits en anglais par Clare Ferguson -- TEXTES ANCIENS (ancient texts): A propos des textes anciens  (About ancient texts)  • Catéchisme de l’Abbé Goux (Catechism of Abbé Goux) • Choucoune d’Oswald Durand, 1896 --Choucoune by Oswald Durand, 1896)  • Deux proclamation de Leclerc (Saint-Domingue, 1802 -- Two proclamations by Leclerc, Saint-Domingue, 1802) • Essai de grammaire de l’Abbé Goux, 1842 -- Abbé Goux’ grammatical essay, 1842) • Le loup et l’agneau, Marbot, 1846 -- The Wolf and the Lamb, Marbot, 1846) • Lisette quitté la plaine, version de Moreau de St-Méry, 1797 -- Lisette left la plaine, Moreau de St-Mery’s version, 1797)  • Parabole de l’Enfant Prodigue Haïti, 1818 -- Parable of the Prodigal Son, Haiti, 1818 • Passion selon St Jean (Passion according St John) • Proclamation de Burnel (Guyane, 1799 : Burnel’s proclamation, Guyana, 1799) • Proclamation de Sontonax (Saint-Domingue, 1796) : Sontonax’ proclamation (Saint-Domingue, 1796) • Quelques éléments sur les français populaires dans la genèse des créoles (Some elements on popular French in creoles’ genesis). • Quelques proverbes antillais publié et traduits par Schoelcher, 1842 : Some West Indian proverbs published and translated by Schoelcher, 1842. -- ASPECTS CULTURELS (Cultural aspects): • Bibliographie des contes créoles (Bibliography of creole tales) • Comptines et formulettes (Nursery rhymes and formulas) • Contes créoles (Creole tales /folktales) • Formules introductives des contes (Introductory formulas of the tales) • Les personnages des contesLes Tim-tim ou devinettes (The Tim-tim or riddle) • Littérature orale, Littérature écrite (Oral literature, written literature) • Proverbes (Proverbs) • Realia antillaises (Antillean realia). ASPECTS LINGUISTIQUES (Linguistic aspects): • A propos de la prononciation du créole (About the pronunciation of Crole) • Adjectives (Adjectives) • Créole et traduction (Creole translation) • Determiners (Determiners) • Etimologie (Etimology) • Exercices supplémentaires (Additional exercices) • Faux-amisL’écriture du créole (Creole writing /Writing in Creole) • La connection et les connecteurs (The connection and the connectors) • Le lexique du créole (Creole lexicon) • Le role des langues africaines dans le développement des créoles  (The role of African languages in the development of creole languages)  • Les créoles (creoles) • Les créolistes (creolists) • Les dictionnaires (Dictionaries) • Nom (Noun) • Petit glossaire (Small glossary) • Pronoms (Pronouns) • Quelques mots venus de langues africaineses (Few words from African languages) • Temps et aspect (Time and aspect) • Verbe créole (Creole verb) • Y-a—t-il un créole moderne? (Is there a modern creole?). ASPECTS SOCILINGUIStIQUES (Solinguistic apects): Alternance codique ou code switchingContinuumLa diglossie: Diglossia • La variationLe créole français dans le monde (French-based creoles in the world) • Le statut des créoles: The creoles status. DONNÉES LITTÉRAIRES (Literary data): • Auteurs créolophones et francophones (de A–C): Creolophone and francophone authors (from A-C) • Auteurs créolophones et francophones (de D–M) : Creolophone and francophone authors (from D-M) • Auteurs créolophones et francophones (de N–Z) : Creolophone and francophone authors (from N-Z) • Bref panorama concernant la littérature de la Caraïbe (Brief panorama concerning Caribbean literature) • Quelques groupes qui ont marqués l’histoire des études créoles (Some groups that have marked the history of Creole Studies) • Quelques sites riches en informations pour travailler sur la littérature (Some sites rich in information to work on literature).

(Domaine de recherches principaux) • Description des créoles (grammaire, lexique...) • Sociolinguistique • Grammaire et lexicologie françaises • Linguistique générale • L'oralité des langues créoles • Écriture des créoles • Questions d'aménagement linguistique • La traduction et ses problèmes • Littérature créolophone et francophone • L'analyse des textes anciens en créole --- PUBLICATIONS (articles): "A propos de la traduction de la Bible en créole. Analyse de quelques problèmes linguistiques et sociolinguistiques", in Études créoles, vol. XVIII, n° 1, 1995, pp. 39-73 (version PDF). • 1995 : version française (.PDF), "Le créole dans le roman des années 1990 aux Antilles : du mythe à la réalité" publié en anglais en 2003 sous le titre : "Creole in the French Caribbean Novel of the 1990s : From Reality to Myth ?" (in Aub-Buscher, Gertrud, et Ormerod Noakes, Beverley, éds. : The Francophone Caribbean Today. Literature, Language, Culture, Studies in Memory of Bridget Jones, The University of the West Indies Press, 2003, pp. 82-101) • 1996 "Du français, du créole et de quelques situations plurilingues : données linguistiques et sociolinguistiques", in Francophonie. Mythes, masques et réalités. Enjeux politiques et culturels, B. Jones, A. Miguet, P. Corcoran, éds., Paris, Editions Publisud, pp. 127-157 • 2002 (a) "Les créoles à base française : une introduction", à paraître in TIPA, 2002 (sous presse) • 2002 (b) "Le créole de Guadeloupe. Situation et description" (à paraître). • 2003 (format .PDF) : "La langue, enjeu littéraire dans les écrits des auteurs antillais ?", paru dans les Cahiers de l’Association Internationale des Etudes Françaises, n° 55, mai 2003, "Les études françaises dans les pays scandinaves / Littératures des Antilles / Littérature et anatomie (XVIe-XVIIe siècle) / Théophile Gautier", pp. 155-177 • 2004 : De la connexion aux "connecteurs", en français et en créole (à paraître dans les Travaux du CLAIX 2004) • 2004 : Théories de la genèse ou histoire des créoles : l’exemple du développement des créoles de la Caraïbe du XVIIIe siècle à nos jours" (paru dans La linguistique, vol., 41, fasc. 1, 2005) • 2005 : "Les français populaires contre la norme : Regards sur la genèse des créoles au XVIIe siècle", communication au Colloque franco-allemand d’Aix-en-Provence (mars 2005), Cahiers d'études germaniques, "Transgressions/défis/provocations ; Verstösse/Anstösse/Anstössiges. Transferts culturels franco-allemands. Deutsch-französischer Kulturtransfer", Etudes réunies par Thomas Keller, Publications de l'Université de Provence, 2005, pp. 73-85 • 2005 : "A propos de Jeannot et Thérèse : une traduction du Devin du village en créole du XVIIIe siècle ?", in Creolica, septembre 2005 • 2006 : "Un peu d’histoire pour comprendre structures et statuts des créoles français", colloque de l’Association Universitaire des Langues de France à l’INALCO, 2004, site Histoire sociale des langues de France • 2008 : "Quand les contacts de langues donnent les créoles... A propos de la créolisation comme "modèle" ou type de développement des langues", communication au Cercle linguistique d’Aix-en-Provence, article à paraître dans les Travaux du CLAIX, n° 23.

HICLATFOR. (Home Intensive Creole Language Training for Foreigners).

HEBBLETHWAITE, Benjamin. Publications: French underdevelopment, Haitian Creole and development. University of Florida. [Fransè soudevlopman, Kreyòl Ayisyen e devlopman]. A Transatlantic History of Haitian Vodou: Rasin Figuier and the Rada Rite; Rasin Bwa Caiman and the Gede Rite. Jackson: University Press of Mississippi. [Forthcoming 2021. [Liv sa a genyen apeprè 60 chante Vodou an kreyòl ansanm ak tradiksyon anglè yo]. Vodou Songs in Haitian Creole and English (Editorial assistants: Joanne Bartley, Chris Ballengee, Vanessa Brissault, Erika Felker-Kantor, Andrew Tarter, Quinn Hansen, and Kat Warwick). Philadelphia: Temple University Press. 2012 396 pages; Une saison en enfer / Yon sezon matchyavèl. Benjamin Hebblethwaite and Jacques Pierre. Bilingual edition of Arthur Rimbaud’s prose poem including an introduction in Haitian Creole and French. Paris: L’Harmattan. 2010. 111 pages  Sik salitasyon nan Rit Rada a: Patwon fondalnatal ak eleman patikilye nan salitasyon lwa Rada yo. Benjamin Hebblethwaite. Legs et littérature 9, pp. 95-114. 2017; Woben Lakwa: Robinson Crusoe in Haitian Creole (translation and adaptation of Daniel Defoe’s 1719 novel).; Lyonel Desmarattes and Ben Hebblethwaite, editors. Gainesville: Classic Editions, 186 pages; The Gospel of Thomas in English, Haitian Creole and French. Benjamin Hebblethwaite and Jacques Pierre Gainesville: Classic Editions. 2005. 120 pages; Benjamin Hebblethwaite and Jacques Pierre.  Pyebwa frenn nan. Translation of Marie de France’s poem, Le Fraisne, into Haitian Creole. Bloomington: Edisyon Klasik. 2001. 35 pages.

HYPPOLITE, Michel-Ange (Kaptenn Koukouwouj). [Retired science teacher • president of Sosyte Koukouy Central Bureau • member of AKA (Akademi Kreyòl Ayisyen : Haitian Creole Academy) : Pwofesè syans alaretrèt • prezidan Bwo Santral Sosyete Koukouy • manm AKA (Akademi Kreyòl Ayisyen). PUBLICATIONS: Anba-Lakay - Poèmes Créoles, Éditions Nèg Bosal (1984) • Atlas /Leksik Zo Moun - Lexique en 4 langues (Créole /Anglais/ Espagnol/ Français), Éditions Koukouy (1989) • Istwa Pwezi kreyòl Ayiti – Essai – Editions Productions Koukourouj (2000) • Lèt Ife ak Soul – Lettres en 3 langues, Editions Productions Koukourouj (2006) • Li, Konprann, Ekri:  Yon ti jaden kreyol - Livre d'apprentissage du créole haïtien, Éditions Productions Koukourouj (1996) • Zile Nou  (poèmes en trois langues), Éditions Productions Koukourouj (1995). ARTICLES: «Alo! Alo! Pòtoprens» • «Bèbè Golgota: Bouskay sitwayènte ak diyite»; tradiksyon anglè: Emmanuel W. Védrine. • «Etnopwetik: Tandans rasin nan oralti ak literati kreyòl la» • «Le créole: une langue à l’étoffe de la séduction par Marie Flore Domond» • «Lèt Ife ak Sou ou les méandres d'une histoire d'amour par Raymond Narcisse», Le Nouvelliste, 11 septembre 200 • Lèt Ife ak Soul – a review par Anne McConnell • «Mémoire et Sentiment». Le Nouvelliste, 29 janvier 2007; Michel-Ange Hyppolite : vizyon metaforik yon langaj powetik doub par Jobnel Pierre • «Michel-Ange Hyppolite, critique minutieux et attentif». Le Nouvelliste, 29 juin 2007; «Microscope» • «Selil» • «Un nouveau regard sur la poésie en langue créole - Le Nouvelliste, 4 octobre 2007 • Yon lòt zye sou pwezi ki ekri an kreyòl», Le Nouvelliste, 26 octobre 2007 • «Yon lòt zye sou pwezi ki ekri an kreyòl», Le Nouvelliste, 31 octobre 2007].

INDIANA UNIVERSITY-CREOLE INSTITUTE (former publisher of teaching materials in Haitian Creole and English in diaspora).

ISKROVA, Iskra. Doctoral Dissertation: “Prosody and Intonation in Two French-Based Creoles: Haitian and Guadeloupean”. Indiana University-Bloomington. 2007. [This dissertation research uses experimental methods for the study of prosody and intonation in two Caribbean creoles: Haitian and Guadeloupean. The goals are to record primary linguistic data, perform acoustic analysis, describe the tonal patterns, and analyze the intonation-pragmatics interface in the two languages in a comparative perspective. This study describes the characteristics of the prosodic systems in these two languages; determines whether French-based creoles share common characteristics in terms of prosody and intonation; and provides insight into the destiny of African tonal systems as the speakers of these strikingly different languages learned the stressless and toneless lexicon of French.” (Ref. American Council of Learned Society /ACLS)].

ISTWA ENSTITI KREYÒL INDIANA UNIVERSITY : The Indiana University-Creole Institute History.

JEAN BAPTISTE, Frantz. (Haitian writer, researcher & artist). PUBLICATIONS: Books published by  JEBCA Editions: Faut-il garder cet enfant?; Haìti: J’accuse; Haìti: Lève-toi e marche!; La Diaspora : Enjeux et Débats; Mémoire parlante. [Frantz Jean-Baptiste (video : videyo).  [“After reflecting on the various crises that deeply impact Haiti, having identified the main evil that requires absolute urgency to use education as a weapon of last chance to stop this vertiginous whirlwind that affects the population in its raison d'être. So, I decided, succinctly, to share my point of view with my compatriots both inside and outside through a reflection entitled “Authority of the gray matter over raw material.” –– Frantz Jean-Baptiste (Haitian writer : Ekriven Ayisyen) : Aprè ou fin reflechi sou divès kriz ki gen gwo enpak sou Ayiti, ou idantifye sa ki mal prensipal ki egzije ijans absoli pou itilize edikasyon kòm yon zam dènye chans pou sispann toubiyon vètikal sa a ki afekte popilasyon an nan rezon egzistans la. Se konsa, mwen deside, pataje pwendvi mwen ak konpatriyot yo ki andedan e deyò Ayiti nan atravè yon refleksyon mwen titre «Otorite matyè gri (sèvo) a sou matyè premyè.»].
                          
JEAN-BAPTISTE, Pauris. (Translator, writer). “Rechèch sou pawoli ak pwovèb ayisyen: Pawoli nan yon roman Pauris Jean-Baptiste, 'Peyi Zoulout' ”. Ref. in  An Annotated Bibliography on Haitian Creole…, 2003); “Chen pèdi Chat genyen” (in Materyèl edikatif pou bileng Ayisyen, 1994, by Emmanuel W. Védrine).

JEAN-BAPTISTE, Rozevel. Èske nou pare pou yon diksyonè monoleng kreyòl?. [Are we ready for a monolingual Kreyòl dictionary?].

JEAN-JACQUES, Tony. (Educator, poet). (co-author) Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston (1994), edited by Emmanuel W. Védrine Pour mieux t’aimer : Pou m ka pi renmen ou (poetry) • “La réalité des nouveaux réfugiés haïtiens”. (1996).

JEAN-PIERRE, Marky. (Curriculum Vitae).Profile.Doctoral Dissertation Title:Language and learning in a post-colonial context: the case of Haiti”.(University of Massachusetts-Amhers). 2011. Foreign language teaching: French, Haitian Creole. [Abstract: “The purpose of this study is to investigate historical and linguistic forces that interact to undermine school achievement in Haiti. From a sociocultural perspective, this study explores the social, political, and historical forces that mediate language ideology and practices in Haitian schools and how such ideology and practices influence students' academic achievement. This study analyzes the role of French and Creole in schools and investigates the linguistic tensions in the Haitian society where Creole, the home language of both students and teachers and the only language broadly used in the country, is relegated to secondary importance in education and other institutional settings. The study relies on ethnographic data collected in a third grade, a fourth grade, a fifth grade, and a sixth grade classroom in a private and a public school in a semi-urban area around the capital city of Haiti as well as data collected in different sectors of the society (e.g. state and private institutions). Building upon the literature regarding classroom discourses and the literature on sociocultural theory, coloniality, language ideology, and symbolic domination, this study problematizes language and educational practices in Haiti and offers recommendations for rebuilding Haiti's educational system in the aftermath of the devastating earthquake of January 12, 2010. Given the role of students' home language in their instruction, this study argues that any effort aiming the revitalization of the school system in Haiti needs to take into consideration issues related to language in the education system.”].

JEANTY, Marvens. • Analiz semyotik logo Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA)Kijan lang KA kapab sèvi zouti pou diminye osinon anpeche echèk eskolè? •  KreyoLitiLa valeur sémantique et pragmatique de l’expression «byen pase» en CH.

JEAN, Yves Mary. Yves Mary Jean is a poet, novelist, political activist and former Boston City Council candidate. Born in Port-au-Prince, Haiti in 1981, he earned a Master's degree in Political Science from Suffolk University. His poetry has been published in both French and Haitian-Creole and his first novel, Tout Chen Pa Chen Nan Pòtoprens (Edisyon Lank Zetwal, 2020), has just been published. Other publications: Pise Gaye (poetry : pwezi) Zepeng ti tèt. 2016. Eds. Perles des Antilles. 2016. 103 p. • Rature d’ombres . Edisyon: Lank Zetwal. 2018. 78 p.

JEBCA EDITIONS. (Haitian publisher in diaspora). Gallery : Galri)  Videos (Videyo): Tètatèt sou Tele Kreyòl, piblikasyon Ayisyen, Gineau Louis (auteur de Pouvoir populaire en Haïti), TK (Tele Kreyòl) espesyal, komemorasyon 100 lane Okipasyon Amerikèn Haitian Books Publisher in Boston, Massachusetts Video: Step to publish a book : Etap pou pibliye yon liv, (an Interview Julio Midi, Camera Mosaique). 30 jiyè 2017 : July 30, 2017.

JEROME, Patrick. (Film maker). (movie) “Rezo san pitye” (Network without pity). Translated from Haitian Creole to English by Emmanuel W. Védrine. 1992.

JOACHIM, Jean Dany. contact. [Editor: Haitian Creole, French and English. Proofreader (correcteur de texte : korektè tèks): Haitian Creole, French and English. Translator: Haitian Creole, French, English and Spanish. Cambridge, Massachusetts. USA. PUBLICATIONS: Dyaspora Dyaspora ala Rémo Peyi d Aayiti Pa Yon Defi Avec Des Mots, 2010 Chen Plenn - Leta, 2005

JOSEPH, Renel Oreste (Orèsjozèf) Haitian author & educator). Co-author (with Emmanuel W. Védrine): Easy English: an introduction to English for Creole and French speakers. [E. W. Védrine ajoute glosè nan fen liv la – enkli fraz ak espresyon idyomatik nan de lang yo • Entwodiksyon a lang anglè pou kreyolofòn e frankofòn; Plis pase 1.400 mo ak espresyon ki vin ak yo / Glossary added at end of book by E. W. Védrine, including phrases and idioms in the two languages • Introduction to the English language for Creole speakers; More than 1,400 words and idioms accompany them (Plis pase 1.400 mo ak espresyon ki vin ak yo). • This book will allow you to practice English at school, at home or anywhere. It is a very simple book for beginners, especially pupils and those interested in mastering English. • For those who are not conversant in French, this book can help them through each lesson, vocabularies, and master many idioms using the bilingual glossary at the book, added by Emmanuel W. Védrine. Make English your second language. Its usefulness will help you in your linguistic conquest. -- Field: Teaching materials (elementary school level)].

JOURNAL OF HAITIAN STUDIES (Coverage 1995-2018, Vol. 1, #1 to Vol. 24). Published by Center for Black Studies Research.

KAUSS, Saint John (John Nelson). Curriculum Viatae & PUBLICATIONS. Cofontateur d’une école littéraire baptisée surplurélisme.

KÒMANTÈ E EKLÈSISMAN SOU ITILIZASYON KREYÒL AK FRANSÈ NAN LEKÒL AYITI : Comments and clarification on the use of Creole and French in schools in Haiti. Emmanuel W. Védrine. [Fò pèp la konnen ke se pa yon batay ant fransè e kreyòl, kòmsi pou ta retire fransè epi mete kreyòl nèt. Gen moun ki ta entèprete l konsa. Pou moun k ap voye-monte (pale anpil) ki pa gen oken esperyans an lengwistik, oken esperyans an pedagoji panse fò ta gen yon edikasyon an kreyòl nèt, men yo pa bay esplikasyon kòman sa ta dwe fèt pou sipòte agiman yo a. -- Pou ta gen yon edikasyon an kreyòl nèt, fò ta gen tout materyèl didaktik yo an kreyòl (depi nivo matènèl jiska bakaloreya, e nou te ka ajoute jiska nivo inivèsitè). Men nou dwe klè an tèm balans, an tèm reyalite a, an tèm amenajman lengwistik ki dwe fèt (aménagement linguistique : linguistic planning). Premyèman, kisa ki pi enpòtan Ayiti pou n gade, kesyon pou n poze. Èske se yon edikasyon an kreyòl oubyen èske se opòtininite nou dwe bay tout timoun pou ale lekòl? Nou fè yon rale sou sa nan youn nan liv nou, Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti. (ed., 2007). Fò n ale ak reyalite a. Fò n sispann fè sa yo rele «mawonaj». Sètadi nou wè reyalite a, men nou pa vle atake l, nou pa vle frape klou a sou tèt li pou n klouwe sa n bezwen klouwe a. –- Nou nan yon sitiyasyon kote plis pase 50% (senkant pou san) moun analfabèt. Sa nou bezwen Ayiti ki trè enpòtan se batay pou leta ta bay yon edikasyon gratis nan tout peyi a (soti klas matènèl pou rive nan bakaloraya), e pou timoun yo ta jwenn aksè a materyèl didaktik yo bezwen tèlke prete yo lekòl, gen aksè a vèsyon elektwonik yo, oubyen achte vèsyon elektwonik yo pou yon ti kras lajan. -- Lè nou gade lòt peyi, pa egzanp nan konstitisyon ameriken, tout timoun gen dwa a yon edikasyon gratis (soti laj 5 an jiska laj 16, 17, 18). Gen timoun tou ki retade; yo ogmante laj la kote yo kapab pase plis tan lekòl. -- Se pa santre sou yon edikasyon an kreyòl nèt oubyen an fransè nèt, oubyen a mwatye men li enpòtan dabò pou n gade posiblite pou tout timoun ti Ayisyen gen aksè gratis pou al lekòl (piblik yo), e jwenn materyèl pou yo prete. Li lè pou gen yon lwa obligatwa pou timoun nan depi laj 5 pou anrejistre anndan yon lekòl kèlkonk. Se pa kay moun pou y ap rete kòm restavèk, se pa machin pou y ap siye nan lari men pandan yo trè jèn men pou yo ta anndan lekòl jiska laj 19 an pa egzanp. -- Laj 18 an se yon laj adil nan plizyè kote nan lemond. -- Dezyèmman, lè timoun nan pale yon lang, lang matènèl li tankou nou wè nan tout gran peyi, lang timoun nan se li ki itilize nan edikasyon. Donk li enpòtan pou lang matènèl la itilize nan edikasyon (pou bay esplikasyon ladan menm si se liv an fransè k ap itilize nan yon klas). --  Pou sitiyasyon lengwistik la an Ayiti,  lengwis yo rele yon «diglosi : diglossia (an anglè)». Se yon sitiyasyon kote gen de (2) lang ki la sou menm teren, men gen fason yo itilize de lang sa yo. Pa egzanp, tout Ayisyen pale kreyòl kòm natif. Nou gen fransè nan konstitisyon 1918 la pou premyè fwa kòm lang ofisyèl Ayiti. Nan konstitisyon avan yo, pa t gen oken lang ofisyèl ki te deklare. Nou konnen 1918 se epòk okipasyon ameriken (soti 1915 rive nan 1934); sètadi, konstitisyon ki fèt avèk pwopozisyon okipan an, kote bouyon l te revize nan Washington. Men pa t gen afè lang ofisyèl nan konstitisyon kit e la avan 1918.  –- Majorite zèv yo (liv, materyèl lekòl Ayiti yo an fransè. Èske leta pral tradui yo pou lekòl piblik? Sa mande lajan pou ta fè sa; sa mande moun ki espè nan tradiksyon e edisyon pou ta fè yon tèl travay, pa machòkèt k ap voye-monte. Donk lè nou gade reyalite a, sa k kapab fèt se yon kesyon adaptasyon. Kisa sa vle di, «adaptasyon»? Sètadi, pandan timoun nan gen liv an fransè (si yo pa an kreyòl), anseyan an ta dwe bay tout esplikasyon an kreyòl; sa se youn. Dezyèmman, gen preparasyon anseyan yo ki dwe fèt. Nou pa ka travay yon kay, epi pou n pa ta fè fondasyon kay sa a dabò. Sètadi, lè nou gade tout pwoblèm sa yo, premye bagay pou n atake se anseyan yo pa egzanp. Èske yo pa ta dwe gen yon sètifika kote yo pase nan yon seri pwogram pedagojik ki pou sètifye yo? Nan pwogram pedagojik sa yo, nan sèlman ou pral anseye yo teknik pou anseye, teknik modèn, epi tou reyalite lengwistik la pa egzanp, kòman ke anpil fwa yo menm yo kreye yon seri prejije ki pral enfliyanse elèv yo nan sans sa a. Sètadi fòmasyon mèt yo, fòmasyon pwofesè yo ta dwe fèt. Kòman l pral fèt? Ebyen gen yon dal lekòl ki te la, ki te konn prepare yo; lekòl sa yo fèmen. Nou mansyone sa nan yon atik nou pibliye: Koudèy sou Edikasyon Siperyè Ayiti, yon lòt etap apre nivo segondè : A look at Higher Education in Haiti, another step after the secondary level. Donk fò leta ta rekonsidere ouvri lekòl sa yo pou yo retounen al pran fòmasyon avan yo kòmanse anseye nan lekòl piblik yo. Moun antre nan sistèm atravè moun pa pa egzanp, nan yon seri lekòl san ke yo pa sètifye pou vin anseye (menm jan sa fèt Etazini kote fiti anseyan an sipoze al pran fòmasyon pedagojik pou vin lisansye kòm anseyan, nan nivo li vle anseye a soti matènèl pou rive nan high school ou segondè).

KOMIN AYITI: Model of how we can put online resources to help our municipality in Haiti : Modèl kijan n ka mete resous sou entènèt la pou ede komin nou • Aktivite pou oryante pou lajenès| Rezo Etidyan Ayisyen: Ayiti–Dyaspora • Dis konsèy pratik pou ede jèn Ayiti aprann ede tèt yo, e devlope lidèchip efikasEducating Haitian youth and the Haitian Community in Diaspora.• Haiti: for a practical education on Fridays : Ayiti | Pou yon edikasyon pratik lè vandredi  • Haiti’s Super Web Directory & Diaspora: Gran Ànyè Ayiti & Dyaspora • Konsyantize Motive Chanje (Consciousness raising - Motivate – Change) • L’importance d’acquérir un diplôme de fins d’études segondairesIstwa L’Asile (Lazil), yon komin an Ayiti : The history of L’Asile (Lazil), a commune in Haiti • Lazil (l’Asile), Lazil (l’Asile), commune that can become a tourist attraction in Haiti :  Lazil, yon kokim ki ka vin yon atraksyon touristik Ayiti •  Manje kreyòl: resèt pou kèk pla ayisyen : Creole food: recipe for some Haitian dishesMetye, Pwofesyon, Karyè: Seyans Oryantasyon pou Etidyan Ayisyen AyitiTrades, Professions, Career: Orientation Training for Haitian Students in Haiti Network of Haitian Students: Haiti–Diaspora | Reseau d’Étudiants Haïtien: Haïti–Diaspora • Orientating Haitian Youth: Oryantasyon Jenès Ayisyen • Oryantasyon pou anseyanOrientation Seminar for Haitian Students coming to the United States Pwogram sivik pou oryante jèn an AyitiRichès kiltirèl Ayiti: yon min ki poko esplwate (The cultural richness of Haiti: an unexploited mine) Seyans Oryantasyon pou ede Jèn Ayisyen Ayiti wè klè •  Seyans oryantasyon pou motive Ayisyen envesti nan biznis e pou retrèt yo : Orientation training to motivate Haitians to invest in business and for their retirement • Seyans oryantasyon sou maryaj Translation Seminar (English, French, Haitian Creole, Italian, and German).

KOTE FANM PA JWENN DOKTÈ : YON GID SANTE POU FANM. [Where women don’t find doctors: a guide to women’s health].

KOUDÈY SOU EDIKASYON SIPERYÈ AYITI : YON LÒT ETAP APRE NIVO SEGONDÈ. Emmanuel W. Védrine. [Tèm abòde: (12.a) An tèm rechèch, èske chak fakilte soti oubyen pibliye yon revi (ak piblikasyon baze sou rechèch) 2, 3, 4 fwa lan? • (12.b) Bidjè anyèl inivèsite a (Kòman inivèsite a travay sou bidjè anyèl li pou sipòte chak fakilte? • Ki pwoblèm ki toujou prezante?• (12.c) Èske gen anpil pwofesè ki ta gen yon preferans jwenn materyèl didaktik yo bezwen an fransè, kreyòl, bileng (fransè – kreyòl, fransè – anglè, anglè – kreyòl)? • (12.d) Èske nan kèk kou yo itilize liv, materyèl didaktik an anglè? • (12.e) Èske si etidyan yo gen yon liv oubyen tèks an fransè pou klas, pwofesè yo bay esplikasyon an kreyòl, fè kòmantè sou li an kreyòl? • (12.f) Finansman fakilte yo, e wòl. • (12.g) FAR (Fonds d’Appui à la Recherche) jwe fòmasyon etidyan yo, e pou fòmasyon pwofesè yo menm • (12.h) Kesyon sou kreyasyon kanmpous inivèsitè (Kisa n panse si UEH ta gen yon kanmpous (byen ekipe) nan chak depatman peyi a?• (12.i) Kijan pwofesè nan UEH (selon fakilte yo) eseye tabli kontak ak pwofesè, chèrchè ayisyen aletranje ki nan menm domèn? • (12.j) Kijan yo ankouraje itilizasyon oubyen pratik lang anglè a? Èske l obligatwa pou etidyan yo pran kou anglè? • (12.k) Kijan yo wè koze laboratwa nan inivèsite an Ayiti • (12.l) Kisa n panse si UEH ta travay ofisyèlman sou kèk Pwogram d Echanj ak inivèsite lòtbò dlo?. • (12.m) Konsènan abònman, èske inivèsite a ta abòne nan enstitisyon aletranje?. • (12.n) Lang d enstriksyon (lang pwofesè ap itilize pou prezante sijè y ap anseye nan klas) • (12.o) Materyèl, dokiman an liy (sou entèt la) • (12.p) Memwa de sòti /Mémoire de sortie (kisa ki jistifye demann sa a) • (12.q) Nan ki lang pwofesè yo prezante (matyè ou sijè y ap anseye), pale nan klas? • (12.r) Preparasyon anseyan nivo elemantè, mwayen (Ki preparasyon anseyan nivo elemantè, mwayen dwe genyen avan yo kòmanse anseye? Kijan yo rekrite yo an tèm diplòm, sètifika?, Nou konnen gen anseyan ki pa nòmalyen ki ta antre nan sistèm nan ap anseye. Sa k pase?Kijan sa fèt pou antre nan ENI? Èske se apre Bakaloreya? Oubyen apre yon Lisans inivèsitè?Youn nan trajedi nan domèn edikasyon Ayiti se ta fèmti plizyè ENI. Kijan nou ta kòmante sou saKi efè sa vin genyen sou nivo fondamantal la, kòm edikasyon de baz?• (12.s) Pwendvi sou bibliyotèk (Kijan kesyon bibliyotèk la ye o nivo prive?, Kijan sa ye nan fakilte yo?• (12.t) Pwogram Echanj ak inivèsite aletranje • (12.u) Pwogram Echanj ak inivèsite lòt bò dlo (Kisa n panse pou UEH ta travay ofisyèlman sou kèk Pwogram Echanj ak inivèsite lòtbò dlo ta anseye an Ayiti pandan yon trimès (nan diferan fakilte)?• (12.v) Revi syantifik (nan kad dokimantasyon) pou fè rechèch • (12.w) Sendika pwofesè (Ki pwa pwofesè yo pou eseye fè chanjman yo kapab?• (12.x) Seyans fòmasyon pou oryante etidyan, pwofesè (Ki enpòtans chak fakilte bay seyans fòmasyon, depi nan premye ane pou gide etidyan, oryante yo vizavi karyè (pa egz, estaj ou «internship ou estaj» pou yo ta fè nan domèn etid yo, estaj ou obsèvasyon) nan peyi etranje?• (12.y) Wòl wot teknoloji dwe jwe nan edikasyon (nan tout nivo)].

LAFONTAN, Doumafis. (Haitian author). PUBLICATIONS.

LANGSE (Laboratwa Lang Sosyete ak Edikasyon, Journée d’Études) Le créole haïtien : description et analyse. Université d’État d’Haïti, Faculté de Linguistique Appliquée (FLA). Juillet 2015 Conference focusing on the works of Suzanne Comhaire-Sylvain, the (first) Haitian anthropologist and linguist. Le créole haïtien dans les études créoles : bilan, avancées et perspectives (hommage à Pierre Vernet et Yves Dejean). Colloque Internation /Laboratoire Langue, Société, Éducation (LangSÉ). Faculté de Linguistique Appliquée de l’Université d’État d’Haï ti /Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. Port-au-Prince, 17-19 octobre 2018.

LAVACHE, Myriam. (founder of) Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann Institute of Spoken Kreyol. Curaçao. (Pais Kòrso).

LEFEBVRE, Claire. [Intérête de recherche : Théorie linguistique, théorie des catégories syntaxiques; processus cognitifs impliqués dans la formation de nouvelles langues ; langues en contact, français, quechua, créole haïtien et autres langues créoles, fon et autres langues d’Afrique de l’ouest].

LÉGER, Frenand. (Curriculum Vitae).Sur potomitanDoctoral Dissertation: «La fiction littéraire brève haïtienne, entre oraliture kreyòl et écriture française», presented in June 2016 at The University of Toronto, Canada. PUBLICATIONS (Books): Léger, F. Histoire, esthétique et théorie de la fiction brève de tradition haïtienne : De la nouvelle et du lodyans littéraire (Forthcoming); 2018. Léger, F. Pawòl Lakay: Haitian-Creole Language and Culture for Beginners and Intermediate Learners (Second edition). Coconut Creek, Florida: Educa Vision Press, pp. 475; 2007. Haitian Creole-English Bilingual Dictionary Project director, Albert Valdman. Indiana University Creole Institute: Bloomington, Indiana, pp. 781 (Editorial assistant). Chapters in Peer-reviewed Edited Books: Léger, F. «Wòl Akademi Kreyòl Ayisyen an nan devlopman syantifik lang kreyòl la: bilan ak pèspektiv», in Renaud Govain (eds.), Langues créoles : description, analyse didactisation et automatisation, Presses universitaires de la Méditerranée de l’Université Paul Valéry, Montpellier (Forthcoming, Spring 2021 ; Léger, F. «Le statut d’Haïti dans la ‘Francophonie-monde’ : Paradoxe, mythe et réalité», in Léger T., Ngafomo L. H., et Panaite O. (eds.), Champs Littéraires et langues de la francophonie-monde, (Forthcoming, Winter 2021); Léger, F. (2020).  «Réflexions sur la situation linguistique en Haïti : entre propagande et discours scientifique» in Reinke Kristin (eds.),  Attribuer un sens. La diversité des pratiques langagières et les représentations sociales de la CEFAN, Presses de l’Université Laval, Collection : Culture française d’Amérique, 2020. http://www.tanbou.com/2020/Reflexions-sur-la-situation-linguistique-en-Haiti.htm; Léger, F. (2013). « Fè pwomosyon ekri nan lang kreyòl ayisyen an: poukisa epi kouman? », in Renaud Govain (eds.), Akademi Kreyòl Ayisyen: Ki pwoblèm, Ki avantaj, Ki defi, Ki avni? State University of Haiti Press, pp. 213 230. http://www.tanbou.com/2013/FePwomosyonEkriNanLangKreyol.htm; Articles in Peer-reviewed Journals: Léger, F. (2018).  «Le rôle de l’oralité kreyòl dans les deux lodyans de Justin Lhérisson», in Meune M., Mutz K., and Schallié C.(eds.) Stratégies d’écriture et enjeux d’identité en Suisse et aux Antilles : de la diglossie affichée aux traces de plurilinguisme, numéro spécial de la Revue transatlantique d’études suisses, University of Montreal, No. 8/9, 2018/19, pp. 33-52. http://www.potomitan.info/ayiti/leger/lherisson.php; Léger, F. (2015). «Yon koze sou sa yo rele woman nan literati franse». Pawòl kreyòl, Revi literè Sosyete Koukouy, Montreal, Vol. 4, 2015, pp. 71-112. https://www.academia.edu/22236233/;  Léger, F. (2013). «Wòl lang kreyòl la nan pwosesis (re)konstriksyon Ayiti a». Pawòl kreyòl, Revi literè Sosyete Koukouy, Montreal, Vol. 3, 2013, pp. 191-205. https://www.academia.edu/22236207/; Léger, F. (2010). Le créole haïtien aux Bahamas : image, fonctions, statut et enseignement. Journal of Haitian Studies, UC Santa Barbara, Vol. 16, No. 2, pp. 74-70. https://www.academia.edu/5215196/Le_créole_haïtien_aux_Bahamas_image_fonctions_statut_et_enseignement ; Léger, F., Armbrister, A. P. (2009). Factors affecting the teaching and learning of Haitian Creole in The Bahamas. The College of The Bahamas Research Journal, Vol. 15, pp. 22-35, in  http://journals.sfu.ca/cob/index.php/files/article/view/118/119 ; BOOK REVIEWS IN PEER-REVIEWED SCHOLARLY JOURNALS: Léger, F. (2017). «Chamoiseau: Nomadismes et intranquillité.» Présence Francophone, Revue internationale de langue et de littérature, no. 81, Lettres canadiennes, University of Toronto Quarterly, Vol. 86, No. 3, 416-419. https://muse.jhu.edu/article/668971 ; Léger, F. (2014). Romulus: A Novella from 19th Century Haiti, originally written by Fernand Hibbert and translated into English by Robertshaw Matthew, Québec: Deux Voiliers Publishing. Journal of Haitian Studies, UC Santa Barbara, Vol. 20, No. 1, 120-125. ; Léger, F. (2013).  Haïti, je t’aime! Ayiti, mwen renmen ou!, s. la dir. de Lysette Brochu, Jean Malavoy et Claire-Marie Bannier, Lettres canadiennes, University of Toronto Quarterly, Vol. 82, No. 3, 808-812; ARTICLES IN NON-REFERRED JOURNALS AND MISCELLANEOUS SCHOLARLY PUBLICATIONS; Léger, F. (2015). «L’œuvre de Maurice Sixto, un patrimoine à sauvegarder et à étudier» In Montray kreyòlhttp://www.montraykreyol.org/article/loeuvre-de-maurice-sixto-un-patrimoine-a-sauvegarder-et-a-etudier  ; Léger, F. (2013). Ki lang yo dwe mete bò kote angle nan CARICOM : franse oswa kreyòl? In Jounal Bon Nouvèl, Port-au-Prince, Haiti, No. 503, 12-13, March 2013; Léger, F. (2013). Ki lang yo dwe mete bò kote angle nan CARICOM : franse oswa kreyòl? In Jounal Bon Nouvèl, Port-au-Prince, Haiti, No. 503, 12-13, March 2013; Léger, F. (2013). «Promouvoir les langues créoles : pourquoi et comment?» In Potomitan, november 2013. http://www.potomitan.info/ayiti/langues_creoles.php  ; Léger, F. (2013). Dossier Philippe Thoby-Marcelin. In Littérature haïtienne @ Siteweb Île-en-île, september, 2013. http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/thoby-marcelin.html  ; Léger, F. (2013). Dossier Auguste Ignace Nau. In Littérature haïtienne @ Siteweb Île-en-île, december 2013. http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/nau.html ; Léger, F. (2012). Haïti-Bahamas : Coup d’œil sur l’immigration haïtienne dans cet archipel des Caraïbes. In AlterPresse, June 6, 2012 http://www.alterpresse.org/spip.php?article12944; Léger, F. (2011). Création de l’Académie du créole haïtien: futilité ou utilité sociale? In AlterPresse, October 29, 2011http://www.alterpresse.org/spip.php?article11816 ; Dictionnary and encyclopedia entries; Léger, F. «La nouvelle littéraire en Haïti ». Dictionnaire encyclopédique d’Haïti. Ed. Guy Maximilien, Centre d’Études et de Culture Haïtienne, 13 pages (Forthcoming, 2021); Léger, F. «L’histoire de la presse en Haïti». Dictionnaire encyclopédique d’Haïti. Ed. Guy Maximilien, Centre d’Études et de Culture Haïtienne, 23 pages (Forthcoming, 2021).

LÈT TOU LOUVRI POU AKADEMISYEN NAN AKADEMI KREYÒL AYISYEN. Michel DeGraff.

LORQUET, JoëlBoukan Dife Literati ak Joël Lorquetlexical data (edited by) Emmanuel W. Védrine.

LOUIS, Martine. Védrine committed to bridging language gap. Boston Haitian Reporter. Oct. 2000.

LOUIS, Wilson Thelimo and Obdiel Zidane Dormélus. «Kontrandi edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti». Desanm 2020. ITIA-Haiti. In Online Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers (edited by Emmanuel W. Védrine, © 2020, 2021).

LUCIEN, Charlot. Storyteller, poet and visual art artist based in Massachusetts, USA. He has released five (5) acclaimed storytelling CSs in Haitian Creole and French. As poet, his work has been published in various magazines and newspapers. He is the author of La tentation de l’autre rive, released by Trilingual Press in Cambridge, Massachusetts. He frequently offers readings, storytelling sessions and conferences on Haitian culture in academic and cultural venues in various US states, Canada, Haiti, Guadeloupe and France. He is also the founder and director of the Haitian Artists Assembly of Massachusetts (HAAM).

MAPOU, Jan (Jean-Marie Willer Denis). (Haitian author, playright & community leader, member of Sosyete Koukouy). Interview with Jan Mapou (UMiami MediaSpace). PUBLICATIONS: D.P.M-Kanntè; Pwezigram (poetry) and many plays… [“Interview with Jan Mapou about his play, D.P.M-Kanntè. 'Chache-Konnen ak Védrine’, radio program, Haïti Diaspo Inter'. Feb. 1997. Play translated to English by Emmanuel W. Védrine] • Kapte Radyo Lekòl ak Jan Mapou, sou WLRN (National Public Radio, depi 1987, de 9:00 pm rive 9:30 pm; chak vandredi swa www.WLRN.org Klas Kreyòl – Nouvèl Ayiti – Nouvèl Miyami (Haitian Radio program with Jan Mapou on WLRN, each Friday since 1987, from 9:00 pm to 9:30 pm).

MASON, Marilyn. (born Aug. 7, 1943). Founder and consultant manager of The Creole Clearinghouse. Her works: MASON, Marilyn. 2000. "Authoring and Documentation Workflow Tools for Haitian Creole - a Minority Language", Technical Communicators' (TC) Forum Magazine, volume 1-2000 (January-March 2000), pp. 8–9.; MASON, Marilyn. 2000. "Spelling issues for Haitian Creole Authoring and Translation Workflow", International Journal for Language and Documentation, Issue 4, March 2000, pp. 28–30.; 2000. "Automated Creole Orthography Conversion", Journal of Pidgin and Creole Languages, Volume 15:1, pp. 179–184.; MASON, Marilyn & Jeff ALLEN. 2001. "Standardized Spelling as a Localization Issue: Information technology forces less-prevalent languages to develop uniform lexical rules". MultiLingual Computing & Technology, #41, Volume 12, Issue 5, July/August 2001,pp 37–40. ; MASON, Marilyn & Jeff ALLEN. 2001. "Closing the Digital Divide: Issues in expanding localization efforts to minority languages". In The LISA Newsletter, Volume X, No. 2, ISSN No. 1420-3693, April 2001, pp 23–24, 32. First in a series of three invited articles which appeared in the newsletter published by the Localisation Industry Standards Assocation (LISA), Féchy, Switzerland.; MASON, Marilyn & Jeff ALLEN. 2001. "Is there a Universal Creole for localization efforts?" In The LISA Newsletter, Volume X, No. 3, ISSN No. 1420-3693, August 2001, pp 39–42. Second in a series of three invited articles which appeared in the newsletter published by the Localisation Industry Standards Assocation (LISA), Féchy, Switzerland.; MASON, Marilyn & Jeffrey ALLEN. 2002. "Intra-textual Inconsistency: Risks of Implementing Orthographies for Less-Prevalent Languages". In The LISA Newsletter: Globalization Insider, Volume XI, No. 1.3, ISSN 1420-3693, February 15, 2002, pp 1–5. Third in a series of three invited articles which appeared in the newsletter published by the Localisation Industry Standards Assocation (LISA), Féchy, Switzerland.; MASON, Marilyn & Jeff ALLEN. 2003. "Computing in Creole Languages: The Web stimulates growth and development of historically oral languages". In MultiLingual Computing & Technology magazine. Number 53, Vol. 14, Issue 1. January/February 2003. pp 24–32.; GUTNICK, David and Marilyn MASON. 2003-2004. Collaborated in the production of Haiti: A Country Never Dies, a series of radio programs broadcast by Canadian Broacasting Company (CBC) Radio One in February 2004. Comprised of taped interviews conducted in Haiti by CBC's Montreal-based journalist David Gutnick during his visit of Jan-Feb 2004, the programs are Internet-available as Real Audio files with accompanying photographic slides. French (HAÏTI: Un Pays Ne Meurt Jamais) and Haitian Creole (AYITI: Yon Peyi Pa Janm Mouri) versions are also available. Gutnick and Mason previously collaborated in the production of a CBC Radio One Special on Haitian Creole being alive and well in Montreal (see: http://www.cbc.ca/insite/CEST_LA_VIE_MONTREAL/2003/3/14.html) ; MASON, Marilyn; DEGRAFF, Michel; DEJEAN, Yves. 2000. Orthographically updated, edited and Internet-published "Èske se pou nou chanje non kreyòl la?", a chapter from Dr. Yves Dejean's 1995 book Ann nou etidye lang nou an.; MASON, Marilyn; DEGRAFF, Michel; DEJEAN, Yves. 2000. Orthographically updated, edited and Internet-published "Ki non lang nou an?", Dr. Yves Dejean's 1984 Haïti-Observateur article.; MASON, Marilyn. 2001. Further edited and Internet-published Konstitisyon Repiblik D Ayiti (Haiti's 1987 Constitution), tradiksyon Pòl Dejan, © Éditions Libète, Imprimerie Deschamps, Port-au-Prince, 1996; initially digitized and put online in 2001 by Edisyon Konbit; also available at this mirror site.; MASON, Marilyn. 2001. Orthographically updated, edited and Internet-published Pè Woje Dezi: "Alfabetizasyon ann Ayiti", Père Roger Desir's article, "Literacy in Haiti", originally published in 1977 in the Haitian-Creole language journal Boukan.; MASON, Marilyn. 2001. Orthographically updated, edited and Internet-published Poris Jan-Batis: "Masiyon Kwakou (1867-1908)", Pauris Jean-Baptiste's 1977 Boukan article about Massillon Coicou, which includes his most popular poem: "Plenyen Yon Esklav".; MASON, Marilyn. 2002. Orthographically updated and edited the Haitian Creole text of the Campus Crusade for Christ International (CCCI) brochure, 4 Spiritual Laws.; MASON, Marilyn. 2002.; Orthographically updated and edited Rezistans ke viris VIH lan demontre nan medikaman avèk tès, the Haitian Creole version of HIV Drug Resistance Testing and Treatment, a brochure originally produced with support from the Westchester County (NY) Department of Health by the AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA); copyright 2001.; MASON, Marilyn. 1999 to present. Created, Internet-published and continue to maintain the Creole Links Page, an indexed, growing and very up-to-date assortment of links to online Haitian Creole texts, dictionaries, language tools and resources, literacy and curriculum materials, and other educational resources, as well as links to Haiti culture- and history-related sites and documents.; MASON, Marilyn. 1999 to present. Created, Internet-published and continue to maintain the KEPKAA (Komite Entènasyonal pou Pwomosyon Kreyòl ak Alfabetizasyon / Comité International pour la Promotion du Créole et de l'Alphabétisation / International Committee for the Promotion of the Creole Language and Creole Literacy) (formerly KIPKAA) trilingual Website; regularly edit all the French and Haitian Creole texts and create the English translations of all KEPKAA-related online-published documents.; MASON, Marilyn. 2002; online republication rights granted to Marilyn Mason by both author and publisher.; MASON, Marilyn. 2003-2004. Created and continue to maintain webpage forAn Annotated Bibliography On Haitian Creole: a review of publications from colonial times to 2000. Educa Vision. Coconut Creek, FL. 2003. 700 p.; MASON, Marilyn. 2003-2004. Served as consultant to David Gutnick of Canadian Broadcasting Company (CBC)'s Radio One in the production of Haiti: A Country Never Dies, a series of radio programs highlighting Haiti during its Bicentennial Year. The programs are Internet-available as Real Audio files with accompanying photographic slides. French (HAÏTI: Un Pays Ne Meurt Jamais) and Haitian Creole (AYITI: Yon Peyi Pa Janm Mouri) versions are also available. Gutnick, a journalist for CBC English Radio in Montreal, and Mason previously collaborated in the production of a CBC Radio Special on Haitian Creole (http://www.cbc.ca/insite/CEST_LA_VIE_MONTREAL/2003/3/14.html); MASON, Marilyn. 2005. Created and continue to maintain the Medical Missionary David K. Mason Dies on Ruwenzori Mountain Climb in Central Africa webpage.; MASON, Marilyn. 2005. Created and continue to maintain the Convocation on United Methodist Haitian Ministries, Miami (FL), November 10-12, 1990 website. (Ref. Wikipedya, ansiklopedi lib).

MEMOIRE D’ENCRIER. (Haitian publisher in diaspora).

MIT-AYTI ATELYE : MITI-HAITI WORKSHOPS. [«Atelye MIT-Ayiti yo se yon seri konbit ki rasanble anseyan ak lidè nan MIT epi Ayiti pou yo sèvi ak kreyòl pou yo devlope nouvo pedagoji aktif ansanm ak lojisyèl ak lòt resous teknolojik pou edikasyon san baryè, e pou nouvo metòd lidèchip, inovasyon, jesyon epi travay ann ekip. N ap kreye mwayen pou plis Ayisyen ka gen aksè a resous modèn pou aprantisaj aktif an kreyòl nan Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik (ann anglè : Science, Technology, Engineering and Mathematics oswa STEM) e pou yo gen aksè ak nouvo apwòch sou lidèchip ki bay bon jan rezilta. Atelye MIT-Ayiti sa yo, enstitisyon ki sipòte li se: MIT, Fondasyon Wade, Fondasyon Soros, Fondasyon Nasyonal pou Lasyans nan Etazini epi Fondasyon Konesans Ak Libète (FOKAL) epi Gouvènman Ayisyen»].

MOIS DU CRÉOLE À MONTRÉAL : MWA KREYÒL NAN MONREYAL. KEPKAA. [2020, 19ème édition] • Programme 2019Historique du Mois du Créole à Montréal.

MOUVMAN AN KREYÒL E AN ANGLÈ AYITI. [Movement to focus on Kreyol (the native language) and English (as second language) in Haiti – to connect Haitian and the Haitian Diaspora linguistically speaking]. Emmanuel W. Védrine.

MOUVMAN POU KREYÒL NAN LEKÒL AYITI : Movement for Kreyòl (Haitian Creole) in schools in haiti. (Invited guest: Luis Armando Cuevas Encarnación. Graduate student in Linguistics. France). [Presentation, Courtesy: òganizasyon ITIAHaiti. January 2021].
                                             
NETWORK OF HAITIAN STUDENTS : HAITI–DIASPORA. Reseau d’Étudiants Haïtien : Haïti–Diaspora • Rezo Etidyan Ayisyen : Ayiti–Dyaspora.

NOEL, Alfred. University of Massachusetts-Boston.(Professor of Mathematics. A. Gérard Noël. Publications in Haitian Creole: Analiz Matematik –Tom I. 2019 • Analiz Matematik – Tom II. 2020. Espesyalizasyon: Teyori Lie Gwoup, Edikasyon Matematik.

OBAMA, BarackDiskou Barack Obama (Haitian Creole version of acceptance speech, as presidential candidate). Kreyol translation: Emmanuel W. Védrine.

LAFORTUNE, Fred Edson. [poète et auteur : powèt e otè].

LAMOUR, Nekita. (educator : edikatè).

L’ŒUVRE DE MAURICE SIXTO, UN PATRIMOINE À SAUVEGARDER ET A ÉTUDIER. Frenand Léger.

ORELUS, Pierre. Doctoral Dissertation: The [de] construction of institutional representation of student achievement: an ethnographic case study of an ELL student’s academic growth. (University of Massachusetts-Amhers). 2008… Researcher and author on topics including multiculturalism, gender, neocolonialism, language, and race. Orulus has authored and co-authored many books, and has written numerous articles since completing his doctorate from the University of Massachusetts-Amherst in 2008]. Among his publications: Accentishm: a socilinguistic analysis of accent discrimination (2017); Race, power and Obama legacy (2015); On Language, Democracy, and Social Justice: Noam Chomsky’s critical intervention (2013); Whitecentrism and Linguoracism exposed: toward the decentering of whiteness and decolonization of schools (2013); The race talk (2012);Courageous voices of immigrants and transnationationals of color: counter narrative against discrimination in schools and beyond (2011); Rethinking Race, Class, Language, andGender: A Dialogue with Noam Chomsky and Other Leading Scholars (2011); Academinc achievers: whose definition? (2010); Occupier and the new occupied: Haiti and other oppressed nations under Wester Neocolonial, Neoliberal, and Imperialist Dominations (2010); The agony of masculinity (2010); Education under occupation (2007)…

OREM, William. Book of Changes: the preservation of Creole, a nuanced language. Research & Creative Activity, Vol. XXIII, No. 1, April 2000. Indiana University. [“…The Creole Institute at Indiana University (IU) Bloomington itself has resulted from the melding of old and new. The combination began in 1960, when the Indiana University Bloomington French department, with a strong tradition of teaching language through literature, hired linguist Albert Valdman, now Rudy Professor of French and Italian and Linguistics. He laughs at the memory of how volatile that mix seemed four decades ago. "Traditional literature-oriented foreign language college teachers were afraid that, as was the case at Cornell, linguists would take over language instruction," he smiles. "People thought that hiring a linguist was asking for trouble."].

OTILIEN, Ethson. Translator (from French – Haitian Creole – French). Member of LangSE laboratory (Laboratwa Lang Sosyete ak Edikasyon), Université d’ État d’Haïti (UEH) State University of Haiti. Sciences du Langage : Discours, Textes, Communication et Documentation (Language Sciences: Speech, Texts, Communication and Documentation).

PALLI, Francesca. (web editor). Bibliographie Haïtienne et Indices Biographiques. (compiled by Emmanuel W. Védrine and Francesca Palli). [Online General Bibliography Related to Haiti : Bibliyografi an liy ki an rapò ak Ayiti
--- Chapo ba madam Palli! (Wèbmastè Profesè Biyochimi an retrèt; Nòt sou «Kèk plant kreyòl ak non yo an laten»), yon editris wèb enfatigab! Li ta difisil pou peyi kreyolofòn nan lemonn ta jwenn yon dezyèm editè /editris volontè tankou Francesca, ki mete tan li, nanm li, amou li, entelijans li pandan plis pase 20 ane pou fè lemonn antye konnen egzistans lang ak kilti kreyòl yo. «Mèsi» ta twò piti pou n ta di Francesca, men nou vle bat anpil bravo pou devouman l, pandan l vivan epi ba l tit d onè «Marenn lang ak kilti kreyòl nan lemonn». Ke Bondye kontinye ba li yon tèl sante wobis pou kontinye yon travay si nòb, ki enspire plizyè kreyolofòn nan lemonn (Emmanuel W. Védrine. Refleksyon sou Selebrasyon Mwa Kreyòl 2020. 19 oktòb 2020. Boston, Massachusetts. USA). Hat off Mrs. Francesca Palli! (Webmaster; Retired Professor of Biochemistry; Note on Nòt sou “Quelques plantes créoles et leurs noms en latin” (Some Creoleplants and their names in Latin), a tireless web editor! It would be difficult for Creole speaking countries in the world to find a second editor like Francesca, who puts herentire her time, her soul, love, and intelligence for more than 20 years to let the entire world know about Creole Languages and Cultures. «Thank you» would not be enough to say to say Francesca, but we want to clap our hands many times for her devotion, while she is alive and give her the honorific title of “Godmother of Creole Languages and Cultures in the world”. May God continue to give you such a robust health to continue such a noble work that inspires many Creole speakers, authors and researchers around the world. (Emmanuel W. Védrine -- Reflection on the Creole Month, 2020 Celebration. October 19, 2020. Boston, Massachusetts. USA.

PAPIAMENTO. [A Portuguese-based creole language spoken in the Dutch Caribbean. It is widely spoken language on ABC islands (Aruba, Curaçao, Bonaire). It has an official status in Aruba and Curaçao. This local language is also recognized language in the Dutch public bodies of BonaireSint-Eustatius and Saba. Papiamento Bibliography • Writers who write on /in Papiamento (See Hilda de Windt Youbi)] •  Writings by Emmanuel W. Védrine translated to Papiamento: Muriendo pa liberashon di Haiti (translated to Papiamento by Yaniek Pinedo) • Temporada di sekura na Haiti  (novela, English summary) • Charla Lingwista Haitiano Emmanuel W. Védrine na NAAM (Curaçao). “On Haitian Creole  Bibliography, 200 years of publications”. Courtesy of Myriam Lavache (Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann Institute of Spoken Kreyol. Curaçao • Richenel Ansano (Director of NAAM /National Archaeological and Anthropological Memory Management Foundation]. Bilingual Dictionary (Papiamentu – English, English – Papiamento: Papiameto /Ingles Dikshonario by Betty Ratzlaff • A Bibliography of writings (books and school materials in Papiamento /research needed to be done).

PAULEUS, Ose. Doctoral Dissertation: “An Interdisciplinary Analysis of Charcoal Production in Haiti: Land Change, Biodiversity, and Socioeconomics”. 2020. University of Puerto Rico in Rio Piedras. Department of Environmental Science. Publication: “Haiti has more forests than previously reported: land change 2000-2015”.

PAWÒL KREYÒL : Revi literè Sosyete Koukouy - Volim 3. 2012.

PIERRE, Gotson (journalist). Lè Kreyòl kenbe w : When have a need for Kreyòl. [Interview avec the Haitian linguist, Emmanuel W. Védrine, celebrating his tenth year of research on Haitian Creole].

PIERRE, Jacques. (Auteur haïtien : Haitian author). [«Jacques Pierre fèt nan vil Okap, e li grandi nan vil sa a tou. Depi 2010, Jacques ak fanmi li ap viv nan North Carolina kote li anseye kreyòl ak kilti ayisyen nan Duke University. Nan lane 2013, Pierre, nan tèt ansanm ak University of North Carolina (Chapel Hill), University of Virginia, epi Vanderbilt University ofri kou sa a gras ak telekonferans pou etidyan nan twa lekòl sa yo tou. Anvan sa, Pierre te anseye kreyòl ak kilti ayisyen nan Florida International University ak Creole Institute nan Indiana University. Depi 2013, Pierre se youn nan direktè Haiti Lab yo ki chita nan Duke University. -- Pierre gen yon metriz (2008, Kent State University) nan didaktik pou anseye lang, espesyalman lang anglè a pou etranje, epi yon lòt metriz (2007, Kent State University) nan tradiksyon. Pierre plis espesyalize li nan tradiksyon tèks ki gen pou wè ak literati, lengwistik, istwa ak politik. Pierre gen yon espesyalizasyon nan domèn leksikografi (2005, Creole Institute, Indiana University) ki se yon branch nan syans lengwistik…». PIBLIKASYON  (LIV): Omega (2012), Kite Kè m Pale (2016). ATIK: Ayiti pou nou tout: pa detwi lBeethova Obas nan Duke University: yon pèfòmans chaje ak kadansBélo à Duke University: une performance hors-pairCreole Day at Duke University, 28 October, 2019 • Creole Language Studies at DukeEmeline Michel nan Durham: yon pèfòmans mizikal chaje ak gangansHaïti: corruption, exclusion et aliénationHaïti-Élections: dans l’attente d’un président responsableKreyòl Alphabet SongKreyòl Day at Duke University, 28 oktòb 2020Lafrans ak Ayiti: Pwoblèm memwa marande ak edikasyon kolonyalOu pa ka li ak ekri Kreyòl oswa ou pa vle aprann li ak ekri Kreyòl?Penser pays pour mieux panser ses plaies en état de putréfactionPou Manno CharlemagneQuand le coronavirus frappe à nos portesRéhabiliter nos forts, un devoir de mémoire et de dignitéSa “Blan” an di?Somè Karikòm lakayTout timoun se timoun].

PIERRE-LOUIS, Claudel. «Sémantique du verbe: la notion de valence verbale en créole haïtien et en français, une étude comparative des deux langues». Faculté de Linguistique Appliquée (FLA), Université d’État d’Haïti: Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. [Mémoire de License en Linguistique /Bachelor Thesis in Linguistics].
                                                                                                               
PLACIDE, Jean Robert. • Dwa lengwistik kolektif kreyòl: an kreyòl silvouplè! • Kominote, idantite ak dwa lengwistik kreyòlKreyolizay : pasrèl penti ak literatiLeksik konpare : kreyòl ginen ak kreyòl ayisyenLeksik kreyòl: etimoloji doukla nan kèk mo kreyòl ayisyen. Nouvo kreyolizay : fòm langay, fon panseVokabilè etimolojik: lang ewe ak lang fon nan kreyòl ayisyen an.
                                                      
PLANTES & BIEN-ÊTRE (Revue; abonnement : subscription). Le journal des plantes médicinales. [Phytothérapie, aromathérapie (huiles essentielles) et herboristérie)… L’actualité des plantes pour la santé, des interviews de grands spécialistes…].

POMPILUS, Pradel. (Educator, linguist : Edikatè, lengwis). Biography of a Haitian scholar with more than fifty years of service in education of young Haitians and his dedication to research on French and Haitian Creole.

PROU, Marc.Doctoral Dissertation Title: “English language development of Haitian immigrant students: determining the status of selected ninth graders participating in transitional bilingual education”. (University of Massachusetts-Amherst). 1994. . Haitian Bilingual Program /ESL, Boston Public Schools; Haitian Creole Language and Cultural Institute.

PWOPOZISYON LWA SOU OÒGANIZASYON AK FONKSYONNMAN AKADEMI KREYÒL AYISYEN. Sept. 2012

RADIO HAITI-INTER. Audio from Radio Haiti-Inter. [Documenting Haitian politics, society and culture from 1957 to 2003, bulk 1972-2003…1,960 audiocassettes, 1,663 open-reel audio tapes, 5 digital audio tapes, and 37 VHS video tapes from Radio Haiti-Inter, documenting Haitian politics, society and culture from 1957 to 2003 (bulk 1972-2003). Under the leadership of station directors Jean Dominique and Michèle Montas, Radio Haiti was a voice of social change and democracy, speaking out against oppression and impunity while advocating for human rights and celebrating Haitian culture and heritage].

RANDLE, Lynda. God on the mountain : Bondye sou mòn nan (song /video). Haitian Creole translation by Emmanuel W. Védrine.

RAPPORT SUR LA MISSION MEDICALE DE G.E.A.C.H dans les Montagnes Moyotte 8ème Section de Petit Goâve, juillet 2019Rapport sur la Mission Médicale de G.E.A.C.H à St Louis du Sud en février 2019. Dr. Emilio Bazile.

REKA (Rezo Kreyolis Ayisyen : Network of Haitian Creolists).

REMY, Luc. Hommage à Sonny Bastien. 10 juin 2008.

RENAUD, Alix. [«…Diseur, il se produit sur scène depuis les années 1970, au pays comme à l'étranger : récitals de poèmes et de chansons en français, créole, espagnol et italien (liste des récitals disponible sur demande). Alix Renaud a enseigné l'art de dire («lecture de textes poétiques») à l'Université Laval et animé des ateliers de diction poétique (CEULA, Bibliothèque de Saint-Romuald, Association des écrivains de Toronto, etc…». Extrait de la préface de son œuvre Pale kreyòl: «…S'il est une grande qualité que je relève dans ce manuel qui se présente avant tout comme une simple méthode d'apprentissage de la langue créole d'Haïti, c'est que tout y est subordonné à une visée pédagogique: amener l'étudiant à parler le créole haïtien de la manière la plus simple, la plus directe et la plus efficace. Portant dans le même temps les notions qui accompagnent les exercices et qui constituent la partie théorique, sont le résultat d'une mise au point prudente, tout-à-jour et surtout extrêmement soucieuse de rester ouverte sur les recherches théoriques les plus récentes sur le créole en général et sur celui d'Haïti en particulier. J'ai pour ma part trouvé dans ce manuel des aperçus éclairants sur le fonctionnement de la langue haïtienne dans les réflexions consacrées notamment à l'importance des homonymes»]. Québec, Garneau-International, 1994.
ISBN 2-920-910-19-1.

RENÉ, Jean Erich. • Kijan yon plant fèt?Konjigezon vèb «pa genyenRasin yon plant.

REZIME KONFERANS JEAN ARMOCE DUGÉ SOU «EDIKASYON KREYÒL NAN LEKÒL AYITI». (Summary of Jean Armoce Dugé on “Kreyol in education in Haiti”). Koutwazi òganizasyon ITIAHaiti
                                                                                                                          
ROBERTSHAW, Matthew James. “Pawòl gen zèl: Language Legitimation in Haiti’s Second Century”. [Thesis presented to University of Guelp. Ontario, Canada. December 2016. 131 pages. “..This project is deeply indebted to the work of Michel-Rolph Trouillot, Matthew J. Smith, Laurent Dubois, Léon D. Pamphile, J. Michael Dash, Hubert Devonish and Emmanuel Védrine.” (Excerpt from introduction)].

SAINT-FORT, Hugues.

SAUVÉ, Lisa-Marie. B.Sc (Bachelor of Science) Thesis Title: “Sa k pase (what’s going on)?: Reading and Spelling of Bilingual Haitian Children in French Canada”. 83 p. 2007. MCGill University. Montreal. [Keywords /Subjects: Bilingualism; French-Creole /dialects; Haitian in Quebec . ABSTRACT: “Linguists and psychologists alike have long overlooked the study of creole languages. We know very little about language and reading acquisition in young creole speakers. The aim of the present study was to examine the development of reading-related skills in native speakers of Haitian Creole (HC), a French-based creole, educated in French. In order to isolate the effects of speaking two highly similar languages, we compared Haitian children in 1st and 2nd grade to Spanish-French bilingual children and French monolingual children from European descent. Children from our sample were from five different schools in Montreal and had similar socioeconomic status. Participants were tested individually over three sessions on French standardized and experimental tasks assessing metalinguistic awareness, reading, comprehension, vocabulary and mathematical skills. Bilingual children were also tested on reading and spelling tasks in HC and Spanish. Results showed that HC and Spanish bilinguals performed as well as French native speakers on metalinguistic and reading tasks. However, Spanish-speaking children received lower scores than children in the two other groups on a receptive vocabulary measure. In an experimental task comparing the spelling of words of varying phonological similarity in HC and French, Haitian children had more difficulty spelling words that are cognates in HC and French than homophones or non-cognate translations. Findings from this study were interpreted in light of the Bilingual Interactive Activation model (Dijsktra & Van Heuven, 1998).”]
                     
SÉISME A HAITI  • Séisme : Un an après - 12 janvier 2011 • Séisme : Deux ans après - 12 janvier 2012 • Séisme : Trois ans après - 12 janvier 2013 • Séisme : Quatre ans après - 12 janvier 2014 • Séisme : Cinq ans après - 12 janvier 2015 • Séisme : Six ans après - 12 janvier 2016 • Séisme : Sept ans après - 12 janvier 2017 • Séisme : Huit ans après - 12 janvier 2018 • Séisme : Huit ans après - 12 janvier 2019

SELEBRASYON JOUNEN ENTÈNASYONAL LANG KREYÒL : Celebration of International Creole Day. 28 oktòb 2012.

SOSYETE KOUKOUY (history : istwa).

SPEARS, Arthur K. A tribute to Yves Dejean and Albert Valdman. [“This book honors two eminent scholars in the field of Haitian Creole studies: Yves Dejean and Albert Valdman (in alphabetical order). Dejean is the leading scholar of Haitian Creole who is also a native speaker of the language, having been born and raised in Haiti. Valdman is the senior scholar in the field and has trained at Indiana University not only Dejean, but also a host of other scholars now working in Haitian Creole studies and other fields dealing with French varieties, French-lexifier creole languages, second language acquisition, and applied linguistics. Both have published prolifically on the origin and development of Haitian Creole, its grammatical structure and use, and its use in education, all key concerns of this book. Their contributions have made our field what it is today, providing the foundation and edifice that we seek to embellish with this book…” (Arthur K. Spears, an excerpt from the introduction)].

SUFFREN, Fessando. See A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti from 2011 – 2020. [Translator: Haitian Creole and French].

TANBOU (Revi literè : Literary magazine). • Tanbou: Edisyon, Ivè-Prentan 2008 • Tanbou: Edisyon, Automne / Fall / Otòn 2009 • Tanbou: Edisyon, Nimewo prentan-ete 2010 • Tanbou: Edisyon, Ivè-Prentan 2011 • Tanbou: Nimewo otònn-ivè 2011-2012 • Tanbou: Edisyon, Ivè-Prentan 2012 • Tanbou: Nimewo otònn-ivè 2012-2013 • Tanbou: Nimewo otònn-ivè 2013-2014 • Tanbou: Edisyon, Ivè-Prentan 2014 • Tanbou: Nimewo ete–otòn 2015 • Tanbou: Edisyon, Ivè-Prentan 2016 • Tanbou: Edisyon otòn 2017–prentan 2018 • Tanbou: Nimewo ete–otòn 2018 • Tanbou: Edisyon, Ivè 2019-Prentan 2020 • Tanbou: Nimewo ete–otòn 2020

TARGETE, Jean and Raphael G. Urciolo. PUBLICATION: Haitian Creole – English Dictionary (electronic version). 248 p.

TEZIL, David. Doctoral Dissertation: “The nasalization of the Haitian Creole Determiner La in non-nasal Contexts: A Variationist Sociolinguistic Study”. Indiana University. 2019. [Keywords / Subjects: Contact Language, Creole, Haitian Creole, Kreyol; Creole Linguistics; Variationist].

THÉARD, Alice. «Dr Alice Théard interview with Max Beauvoir on his book : Le Grand Receuil Sacré ou Répertoire des chansons du Vodou Haïtien : The Great Sacred collection or Repertoir of Haitian Vodou Songs».

THELUSMA, Fortenel. PUBLICATIONS: • «Le système éducatif haïtien entre l’école Fondamentale et l’enseignment secondaire rénové» (Oct. 2020) • Le créole haïtien dans la tourmente: faits probants, analyse et perspectives, C3 Eds. 2018. 188 p. • L’enseignement – apprentissage du français en Haïti: constats et propositions, C3 Éds. 2016 • Elements didactiques du créole et du français: le cas de la prédication nominale, des verbes pronominaux et du conditionel, Imp Éds des Antilles, 2009 • Le génie créateur du créolophone haïtien: Petrocaribe et compagnie • Le locuteur bilingue haïtien : entre effet de mode et snobisme • Quand Jean-Claude Bajeux dénonçait le mépris du créole par certains Haïtiens • Méthodologie pour l’enseignement-apprentissage du français en Haïti: constats et propositions • Réflexions sur l’enseignement-apprentissage du français en Haïti: Faut-il l’enseigner-apprendre comme langue étrangère ou comme langue seconde?

THÉODAT, Joel. [Translator: Haitian Creole, English; Haitian Bilingual /ESL; Boston Public Schools; Haitian Creole Language and Cultural Institute. Editor of “Speak and Read Essential Haitian Creole I”. Pimsleur International Language Program 10 Audio tapes for beginners of Haitian Creole – Reviewed by Emmanuel W. Védrine Comments: “Emmanuel Védrine assisted with the development of the Pimsleur course 'Speak and Read Essential Haitian Creole. His contributions included offering advice on grammar, spelling and usage. Védrine was a valuable member of the development team. His comments and opinions provide us with an in-depth look at Haitian language and culture.” -- Mary E. Green, Development Editor (Simon & Schuster; Pimsleur Language Training).

TONTONGI (Eddy Toussaint). See Trylingual Press • Vizit mwen ann Ayiti an jiyè 2016: yon memwa.

TRILINGUAL PRESS. Près Trileng : Presse Trilingue. (Haitian publisher in diaspora).

VALCIN, Jean Elie. (contact • facebook) Ancien candidat à la députation de l'Asile, département Nippes, Haïti. -- Diplômé de l'Université Jean Price Mars. Étudiant finissant en diplomatie (CEDI) Centre d’ Études Diplomatiques et Internationales. Professeur de philosophie et de belles lettres. Ancien professeur d'art dramatique au Nouveau College Bird. Ancien co-animateur de «l' Expression», une émission à caractère culturelle sur Energie FM 101.7 Ancien collaborateur du journal Le Matin. Actuel présentateur de l'émission télévisée, «Espace Diplomatique» [Quelques rubriques: • Contestation sociale en Haïti (Contestation sociale en Haiti) • Hommage au prof. De carrière, monsieur Joseph Mathurin Sainvil) • 11 juillet, 2020]; Coordonnateur Adjoint de AFEMME (Action du Féminin et du Masculin pour un Monde Equilibré). PUBLICATIONS: • Filozofi fatra an kreyòl • Show-d’hier /Juillet 2009 : Les Cerveaux-Lents d’Haïti.

VALDMAN, Albert. Was born on February 15, 1931. He immigrated to the United States in 1944. Valdman’s interest in languages dates back to World War II, after leaving his native Paris. He holds a Ph.D in French Linguistics at Cornell University (1960) and the distinguished title of Rudy Professor of French, Italian and Linguistics at Indiana University. He also serves as Chairman of the Committee for Research and Development in Language Instruction. He was Chairman of Linguistics between 1963 and 1968. He is Graduate Advisor for the M.A /Ph.D program in French Linguistics and teaches courses in that program. In the Department of Linguistics, he teaches courses in bilingualism and language contact, pidgin and creole studies, and second language acquisition. He also directs the courses in Haitian Creole. –- His research and professional interests span broad range of areas in applied and descriptive linguistics, including second language acquisition research, foreign language teaching, pidgin and creole studies, and French linguistics. In the latter field he is one of the pioneer researchers in the area of the study of French outside France, especially in the Americas. He edited the basic reference for that field. Le français hors de France (Paris: Champion, 1979). He is founder and editor of the journal, Studies in Second Language Acquisition. Valdman has held Guggenheim, NATO-NSF, Fulbright, and Senior Fulbright Research Fellowships and was named Officier de l’Ordre des Palmes Académiques de France. He was also awarded a doctorate honoris causa from the University of Neuchâtel (1991). –- He had served eight years as secretary-treasurer of the American Association for Applied Linguistics, two three year terms as president of the International Association of Applied Linguistics, has served as vice-president, and president of the American Association of Teachers of French. He is also a member of three major francophone committee in the area of the language sciences, since 1975, on the C.O.D.E.C, since 1987, on the Comité International de Recherches et d’Études en Linguistiques Fondamentale et Appliquée (COIRELFA), which advises the Agence de Coopération Culturelle et Technique on language issue and since 1990 on the linguistique research advisory committee to AUPELP (Association des Universités Partiellement ou Entièrement Francophone). -– Among his major books or edited volumes are: Applied Linguistics: French (1961); Trends in Language Teaching (1964); Basic Course in Haitian Creole (1968), Introduction to French Phonology and Morphology (1975), Le créole: structure, statut et origine (1978), Le français hors de France (1979), Haitian Creole-French-English Dictionary (1983), Ann pale kreyòl (1988). Bien entendu! Introduction au système phonétique du français (1993), French and Creole (1998). He has been involved in the preparation of foreign language materials, including a major high school French series (Scott, Foresman), and beginning French college textbooks. His most recent textbook with Cathy Pons is Chez-nous (Prentice Hall, 1998). He is the founder and editor of the journal Studies in Second Language Acquisition published by Cambridge University Press and a review editor of the French Review. The more than 200 articles and reviews he has authored have appeared in such journals as Language, Le Français Moderne, Langue Française, Le Français dans le monde, Studies in Second Language Acquisition, Études de Linguistique Appliquée, American Anthropologist, IJSL, Language problems and Language Planning, Orbis, Études Créoles, Hispania… [Excerpt from A. Valdman Curriculum Vitae from Indiana University web, republished in An Annotated Bibliography on Haitian Creole: A review of publications on Haitian Creole from colonial times to 2000, pp 568-569 by Emmanuel W. Védrine (2003)]. -- Books in the field of Creole and French Studies: Textbooks and Manuals (images).
---. English – Haitian Creole Bilingual Dictionary. 1148 p. iUniverse. Bloomington, IN. 2017. Albert Valdman (editor). The “DICO Project”, Vol. II. (Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques PierreNicolas André: native speakers editing team).
---. Chez-nous : Branché sur le monde francophone, 4th ed. With C. Pons & M. Scullen. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010; ed. 2014 Pearson.
---.  Dictionary of Louisiana French: As Spoken in Cajun, Creole, and American Indian Communities. With K. Rottet et al. Jackson, MS: University Press of Mississippi, 2009.
---. Point de départ. With C. Pons and M. Scullen. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2009.
---. Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (the “DICO Project”, Vol. I). 2007. 781 +xxxiv p. Indiana University–Creole Institute. (Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques PierreNicolas André: native speakers editing team).
---. Essays in French Linguistics. 2005. 145 p. ISBN: 9781894508445, 1894508440. Volume 25 of Language, media & education studies.
---. Haitian Creole : Structure, Variation, Status, Origin. Sheffield: Equinox Publishing. 2015. [Reviewed by Philipp Krämer; Reviewed  by Sibylle Kriegel].
---. Ann pale kreyòl (1988, 265 p.); edition 2001 ISBN 10: 092923605X; ISBN 13: 9780929236056. [Haitian Creole, textbook; Foreign Language Study]. Reviewed by John M. Lipski, University of Florida. Journal of Pidgin and Creole Languages, 6: 2 (1991), pp 285-288. “Ann pale Kreyòl by Albert Valdman is one of the best manuals I have used to teach Haitian Creole. I would recommend it to anyone who is teaching Haitian Creole or any foreign language (as a good model to look at). The book can be used for Haitians who are learning English (as second language). The author, in a way, kills two birds with one stone with this publication. (Emmanuel W. Vedrine, instructor of Haitian Creole, French, ESL and Spanish” (Emmanuel W. Vedrine, instructor of Haitian Creole, French, and Spanish). (Emmanuel W. Vedrine, instructor of Haitian Creole, French, and Spanish). [This set of instructional materials is designed to provide beginning and intermediate learners of Haitian Creole with a foundation in the phonology, grammar, and vocabulary of the language. It is intended for use by individuals wanting to communicate with monolingual Haitians. A revision of earlier materials, this set emphasizes authentic representation of Haitian language and culture, focuses on interpersonal communication needs, and uses an officialized spelling, which is explained in the introductory section. The materials consist of 25 lessons, each containing some or all of the following components: a situational dialogue, vocabulary list and exercises, notes on specific grammatical constructions, review exercises, listening comprehension practice exercises keyed to a recorded text (not included), spelling exercises, and reading texts on Haitian geography and history. Lesson topics include introductions, getting and giving directions, school and classroom, clothing, objects of daily use, families, farming, telling time, laundry, describing things, travel and transportation, self- and medical care, shopping, food and restaurants, weather, magic and superstition, community life, and polite or socially appropriate behavior. A Creole-English glossary is appended. (MSE). Reference https://eric.ed.gov/?id=ED356617)].
---. A Dictionary of Louisiana Creole (collab., 1998). [Louisiana Creole, textbook].
---. French and Creole in Louisiana (1997). [Reviewed by Felice Anne Coles, University of Mississippi; Reviewed by Terry Nadason, University of Alberta].
---. A Learner’s Dictionary of Haitian Creole (1996). [Haitian Creole, textbook].
---. and Scott, Foresman. Viens Voir!1990. ISBN: 0673350401, 9780673350404. 590 p. [French language, textbook].
---. Haitian Creole-English-French Dictionary (1981).; Vol. II. (French-Creole index, English-Creole index) ISBN 9780929236049, 0929236041. 298 p. [Trilingual dictionary].
---. Dis-Moi! High School French Level I, Student Edition. 555 p. [French language, textbook].
---. Historicity and Variation in Creole Studies (1981). [International Conference on Theoretical Orientations in Creole Studies (1979: St. Thomas, V.I).] Ann Arbor, MI: Karona Publishers, Inc. 1981. pp xi + 126. Reviewed by Charles A. Ferguson, Stanford University. Studies in Second Language Acquisition, Vol 5, Issue 1. Fall 1982, pp 125-127.
---. Créole et enseignement primaire en Haïti (1980). 225 p. [Creole in schools in Haiti].
---. Haiti –Today and Tomorrow (1984).
---. Le créole: structure, statut et origine (1978). [Creole Linguistics, Syntax, Sociolinguistics, Creole Genesis].
---. Pidgin and Creole Linguistics (1977) (co-edition).
---. and Scott, Foresman. Son et Sens. 356 p. [French language, textbook].
---. Introduction to French Phonology and Morphology. Pub Newbury House. 1976. 220 p. [French Linguistics].
---. Basic Course in Haitian Creole (1970). ISBN 9780884323747; ISBN: 0877501491. 351 p. [Haitian Creole, textbook].
---. Saint-Lucia Creole Basic Course (collab., 1969). [Saint-Lucia Creole, textbook].
(some) Articles and book chapters.
---. "Vers l’identification des néologismes lexicaux du français de Louisiane". In I. Neumann-Holtzschuh & B. Bagola (eds.), L’Amérique francophone – Carrefour culturel et linguistique. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. PP. 281-304.
---. "L’Akademi Kreyòl Ayisyen et la standardisation du créole haïtien". Etudes Créoles, 33:1, 2015 [en ligne]. PP. 40-63.
---. "L’élaboration d’une norme endogène dans la valorisation du français vernaculaire en Louisiane". In Marie-Madeleine Bertucci (ed.), Les français régionaux dans l’espace francophone. Langue, multilinguisme et changement social, Vol. 25. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. PP. 75-87.
---. "Du français colonial aux parlers créoles". In A. Thibault, (ed.) Du français aux créoles: phonétique, lexicologie et dialectologie antillaises. Paris: Classiques Garnier, 2015. PP. 425-460.
---. "On the influence of the standard norm of Haitian Creole on the Cap Haïtien dialect". With A.-J. Villeneuve & J. Siegel. Journal of Pidgin and Creole Languages 30:1, 2015. PP. 1-43.
---. "Vers la reconstitution du français colonial, cible de la colonisation". In France Martineau & Terry Nadasdi (eds.), Le français en contact. Hommages à Raymond Mougeon. Quebec: Les Presses de l’Université Laval, 2011. PP. 393-414.
---. "French in the USA". In Kim Potowski (ed.), Language Diversity in the United States. Cambridge University Press, 2010. PP. 110-127.
---. "Sur la diffusion du créole haïtien standard". In Etudes Créoles: Cultures et Développement, 2008. PP. 165-193.
---.  “Vers un dictionnaire scolaire bilingue pour le créole haïtien?”.La linguistique. 2005, Vol. 41, pp 83-105.

VEDRINE, Emmanuel W. (Biyografi : Biography), Joseph Marcel Georges and Fessando Suffren (compiled by).  A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti from 2011 – 2020. [This research includes Senior Theses titles From FLA (Faculté de Linguistique Appliquée, Université d’État d’Haïti : State University of Haiti). Unfortunately, the Faculty of Applied Linguistics of the State University of Haiti has been destroyed in the tragedy of the January 12, 2010 earthquake. Many of its students died, including its dean Pierre Vernet while in class. We were in touch with some of these students just two months before the quake when they emailed us to work on a bibliography of the works of Suzanne Sylvain Comhaire. In two weeks I was done with the research and sent it to them. They were going to name the graduating class of 2010, Promotion Suzanne Sylvain (first Haitian woman linguist and anthropologist who defended a doctoral dissertation at Université Sorbonne on Haitian Creole Grammar (in the 1930’s), a research that would soon became a classic for linguists specializing in Creole Studies and Linguistics. (E. W. Védrine]. (Gade: Conference focusing on the works of Suzanne Comhaire-Sylvain, the (first) Haitian anthropologist and linguist).

VEDRINE, Emmanuel W. Collection of Haitian Education Materials by Albert Valdman.
---. A Bibliography of Theses and Dissertations related to Cape Verde.
---. A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti (2011–2020). (compiled by E. W. Védrine,  Joseph Marcel Georges and Fessando Suffren).
---. A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti (From 2001-2004).
---. A Bibliography of Theses & Dissertations related to Haiti (20th Century).
---. A Bibliography of Theses and Dissertations related to the Dominican Republic. E. W. Védrine, Andrés Paniagua. [Research done upon the request of his Excellency, Dr. Leonel Fernandez, and presented at the Dominican-American National Roundtable, 8th Annual Conference; held at University of Massachusetts-Boston. Oct. 2005].
---. A Hidden Norm In The Standardization Process Of Haitian Creole That Would Be Acceptable By The Whole Haitian Population And How to Manage It(Une Norme Sous-Ententendue Dans Le Processus De La Standardisation Du Créole Haïtien Qui Serait Acceptable Par Toutes Les Couches Sociales De La Population Haïtienne et comment la gérer).
---. Alfabè Jenès Rabòday (pwezi : poetry).
---. A look at Higher Education in Haiti: another step after secondary level.
---. An Annotated Bibliography on Haitian Creole : a review of publications from colonial times to 2000. © 2003 by Emmanuel W. Védrine and E. W. Védrine Creole Project. 700 pages. [General Authors' Index (Endèks Jeneral otè); Index of Titles : Endèks Tit;  Acknowledgements & General Introduction (Rekonesans e Entwodiksyon) pp 5; Abbreviations & Symbols used in this book : Abreviyasyon & Senbòl ki itilize nan liv la, pp 20; In praise of the author (Éloge de l’auteur : Lomeyans pou otè a); Chapter : Chapit I: A bibliography of Periodicals with publications on Kreyòl (268 entries : antre, pp 26-35); Chapter : Chapit II (2): AgricultureFloraand Fauna | Flòr e Fonn (61 entries : antre, pp 36-43); Chapter III (3): Bibliographies (12 entries : antre, pp 44-47); Chapter : Chapit IV (4): Classification by authors : klasman pa otè, pp 48-71; Chapter : Chapit V (5): Dictionaries, Glossaries, and Related Sources : Diksyonè, Glosè, e Sous ki an rapò (130 entries : antre), pp 72-119; Chapter : Chapit VI (6): Education (edikasyon) Literacy (alfabetizasyon), and Teaching Materials : e Materyèl didaktik /pedagojik (334 entries : antre) pp 120-165; Chapter : Chapit VII (7): Folklores, Folk tales & Stories : Foklò, Iswa-kont & Istwa (230 entries : antre, pp166-188); Chapter : Chapit VIII (8): General Subjects : Sijè Jeneral (445 entries : antre), pp 189-254; Chapter : Chapit IX (9): Geography and History : Jewografi e Istwa (63 entries : antre, pp 255-265); Chapter (Chapit): Grammar : Gramè (72 entries : antre) pp 266-279; Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole (354 p., 1996); Kreyol Without Toil: an introductory course to Haitian Creole (version to be printed : vèsyon pou enprime)Sistèm Alfabè Kreyòl Aysiyen : The Haitian Creole Writing System; Chapter : Chapit XI (11): Health & Hygiene : Sante e Ijyèn (52 entries : antre) 280-283; Chapter : Chapit XII (12): Historical Linguisitcs : Lengwistik Istorik (88 entries : antre, pp. 284-300); Chapter : Chapit XIII (13): Novels & Short Stories : Woman e Resi & Istwa Kout (108 entries : antre) pp 301-319; Chapter : Chapit XVI (14): Orthography | Òtograf (112 entries : antre, pp 320-341); Chapter : Chapit XV (15): Plays (including related works : Pyès teyat enkli zèv ki an rapò 88 entries : antre), pp. 344-357; Chapter : Chapit XVI (16): Poetry : Pwezi / Powèm (204 entries : antre), pp 358-380; Chapter : Chapit XVII (17): Poroverbs : Pwovèb (54 entries : antre), pp 381-392; Chapter : Chapit XVIII (18): Religious Studies : Etid Relijye (145 entries), pp 393-403; Chapter XIX (19): Sociolinguistics : Sosyolengwistik (119 entries : antre) pp 404-493; Chapter : Chapit XX (20): Teaching Materials For Learners of Haitian Creole : Materyèl didaktik / pedagoji pou moun k ap aprann kreyòl ayisyen (Kreyòl, 41 entries : antre) pp 432-435; Chapter : Chapit XXI (21): Theoretical Linguistics : Lengwistik Teyorik (325 entries : antre) pp 436-471; Chapter : Chapit XXII (22); Chapter : Chapit XXIII: Theses & Dissertations related to Haitian Creole : Tèz (metriz, doktora) ki an rapò ak kreyòl ayisyen (75 entries : antre) pp 472-485; Chapter XXII (22); Chapter : Chapit XXIII (23): Interviews with some Haitian Creolists, Journalists and Authors (Entèvyou ak kèk kreyolis, jounalis e otè), pp 486-335 [Interview : Entèvyou #1: Charlot Lucien and Frankétienne (pp 486-490); Interview : Entèvyou #2 (see Appendix); Interview : Entèvyou #3: Nounous (Lenous Surprice) and Kaptenn Koukourouj (Michel-Ange Hyppolite) pp 491- 496; Interview : Entèvyou #4: Emmanuel W. Védrine and Roody Barthelemy (pp 497-500); Interview : Entèvyou #5 Edikatè à l’Edicateur : an Interview with Haitian novelist Deyita (Mercedes Guignard on her novel Esperans Dezire : Yon entèvyou ak womansye Deita, Mercedes Guignard sou woman li an Esperans Dezire), pp 500-503;  Interview : Entèvyou #6 (see : wè Appendix); Interview : Entèvyou #7: Yvon Lamour, Emmanuel W. Védrine, Keslèbrezo (Kesler Brézault), Kaptenn Koukourouj (Michel-Angle Hyppolite)]; Chapter : Chapit XXIV (24): General Authors’ Biographies : Bibliyografi Jeneral otè, pp 537; Appendix (Part / Pati I, II, III - Theses and Dissertations related to Haiti : Tèz (metriz, doktora) ki an rapò ak Ayiti (308 entries : antre, pp 572, 594, 600); Index of Titles : Endèks Tit, pp 630; General Authors’ Index : Endèks Jeneral Otè, pp 680; About the author : Sou otè a, pp 625. In praise of the author (Éloge de l’auteur : Lomeyans pou otè a). [Research presented the International Linguistic Symposion in French Guyana, organized by IRD (Institut de Recherche pour le Developpement). Spring 2003].
---. (compiled by). An Electronic Teaching Materials’ Model For Haitian Students And Teachers : Yon Modèl Materyèl Didaktik pou Elèv e Pwofesè Ayisyen. [Bibliography : Bibliyografi].
---. Articles & Essays (Atik & Esè).
---. Articles related to politics : Atik ki an rapò ak politik.
---. (compiled by). Bibliographie Haïtienne et Indices Biographiques. (compiled by Emmanuel W. Védrine and Francesca Palli). [Online General Bibliography Related to Haiti : Bibliyografi an liy ki an rapò ak Ayiti].
---. «ANSÈYMAN SAN ANSEYAN». Emmanuel W. Védrine. — Pa ka gen bon jan ansèyman san anseyan ki prepare ak materyèl didaktik disponib pou ede elèv ak anseyan. — Estrateji pou anseyan òganize matyè y ap anseye, e aplikasyon teknoloji nan ansèyman jodiya kòm zouti esansyèl — Nesesite pou òganize konferans ou diskisyon atravè zoum pou diskite tout sa, e rekòde yo pou itilize nan Seyans Fòmasyon pou anseyan Ayiti, e nan dyaspora. — Itilizasyon materyèl didaktik / pedagojik (nan diferan nivo). Pa egzanp: kit tip materyèl (selon matyè ou sijè anseyan an ap anseye), pou kilè (laj elèv yo, e nivo alfabetizasyon yo), ki nivo moun yo (èske tout ap fonksyone nan menm nivo, miwo / miba), ki laj yo (timoun, jèn, adil), pou ki rezon (objektif), materyèl ki disponib deja (èske anseyan an lokalize yo), ki materyèl anseyan an bezwen ki pa egziste, ide pou fè kopi materyèl ki ra / tèlke kèk liv ki pa disponib ankò sou mache a) : «TEACHING WITHOUT TEACHERS». Emmanuel W. Védrine. — There can’t be good teaching without prepared teachers and teaching materials available to help students and teachers. — Strategies for teachers to organize subjects they are teaching, and the application of technology in teaching today as an essential tool — The necessity to organize conferences or discussions through zoom to discuss all that, and record them to be used in teachers’ training in Haiti, and in the diaspora. — The use of teaching materials (at different levels). For example: What type of materials (according to the subject(s) the teacher is teaching), for who (students’ age, and their literacy level), what’s the people’s level (are all functioning at the same level, up / down), what’s their age (children, teenagers, or adults), for what reason (objective), materials that are already available (has the the teacher localized them), what materials does the teacher need and that don’t exit, the idea of making copies of rare materials such as some books that are no longer available on the market)].
---. Bibliography : Bibliyografi.
---. Bilingual Programs and Bilingual Teaching Materials : Pwogram Bileng & Materyèl Didaktik /Pedagojik Bileng.
---. Book of changes: the preservation of Creole, a nuanced language… by William Orem. Research & Creative Activity, Vol. XXIII, No. 1. April 2000. Indiana University.
---. Book Review : Kritik sou liv.
---. Charla Lingwista Haitiano Emmanuel W. Védrine na NAAM (Curacçao). [On Haitian Creole  Bibliography, 200 years of publications. Courtesy of Myriam Lavache (Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann Institute of Spoken Kreyol. Curaçao; Richenel Ansano (Director of NAAM]; Yaniek Pinedo Védrine (translator). 2016.
---. Civics : Sivik.
---. Comments : Kòmantè.
---. Conferences and Presentations : Konferans & Prezantasyon.
---. Correspondences : Korespondans.
---. Database of Haitian Interpreters, Proofreaders and Translators. [Bank done: Entèprèt, Korektè tèks e Tradiktè Ayisyen; Banque de données: Interprètes, Correcteurs de texte, et Traducteurs Haïtiens; Base de datos de Intérpretes, Revisores y Traductores Haitianos; Database di Interpreti, Correttori di bozze e Traduttori Haitiani; Database van Haïtiaanse Tolken, Proeflezers en Vertalers; Datenbank haitianischer Dolmetscher, Korrektoren und Übersetzer].
---. Debate : Deba.
---. Dictionaries and Lexicon : Diksyonè & Leksik.
---. Dictionary of Haitian Creole Verbs with Phrases and Idioms. Emmanuel W. Védrine. 1992. 246 Pages. Publisher: Soup to Nuts. Cambridge, MA.
---. «Diksyonè Otorite Lang Kreyòl Ayisyen». (The DOLKA Project, Unpub. manuscript). [Diksyonè inileng /monoleng].
---. D.P.M - Kanntè (play) by Jan Mapou: a bridge between fiction and reality. (Book review and English translation of the book by Emmanuel W. Védrine).
---. Edikasyon ta dwe gratis e obligatwa pou tout moun Ayiti.
---. Editing and Translating : Edisyon & Tradiksyon.
---. Education in Haitian and in Diaspora : Edikasyon Ayiti e nan Dyaspora.
---. Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers : Resous Edikasyonèl e Seyans Oryantasyon pou Anseyan Ayisyen. (compiled by E. W. Védrine). [Bibliography : Bibliyografi].
---. English – Haitian Creole Computer Terms : Tèm Konpwoutè: Anglè – Kreyòl.
---. Èske Ayiti reyèlman bezwen yon akademi kreyòl?.
---. Èske w te pase nan kèk atelye ekriven avan w pibliye premye liv ou? : Have you been to any writers’ workshop before publishing your first book? [School teaching materials included in annexed texts section : Enkli materyèl didaktik pou lekòl nan seksyon tèks anekse].
---. Est-ce le créole un bon outil pour apprendre à l'école en Haïti? (Is Creole a good tool to learn in school?). E. W. Védrine.
---. First meeting with Eddy Le Phare. ('Lèt ak Kilti' : “Letters and Culture”, radio program.
---. Flora and Fauna : Flòr & Fòn.
---. 20 Fraz kreyòl potomitan : Twenty key Creole phrases. (Translators & Editors:  Aude Fawaka Désiré (French Guyana Creole), CLASH (Comité de Liaison d’Application des Sources Historiques) Patois Saint-Bart (PSB) or Creole, Ernest Pépin, Francesca Palli (Italian), Franswa Sintomer (Reunion Creole), Hilda de Windt Ayoubi (Papiamentu, Dutch/Vertaling in het Nederlands), Jean-S Sahaï (French) Jnes Angela Pellegrini (German), Lindy-ann Alexander (Saint-Lucian Creole), Marilyn Mason (English review) Marlin Augustin (Rodrigue Creole), Maxette and Malte Olsson (Swedish), Miguel Calzada (Spanish), Penda Choppy (Seychel Creole), Raphaël Confiant (Martinique Creole), Sedley Richard Assonne (Maurician Creole).
---. General Subjects : Sijè Jeneral.
---. Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole. 354 p. 1996. E. W. Védrine Creole Project. Boston, MA. [First monolingual grammar ever written in Haitian Creole. It covers the grammatical aspects of the language with a foreword and acknowledgment in English, including a bibliography of 63 sources].
---. Grammar : Gramè.
---. Haitian Creole D-base: Kri pou liberasyon (Cry for liberation), a collection of poems in Haitian Creole. E. W. Védrine.
---. Haitian Creole D-base: Haiti Progrès. (Compiled and edited by E. W. Védrine).
---. Haitian Creole D-Base: Writings By Emmanuel W. Védrine ( Part I).
---. Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (the “DICO Project”, Vol. I). 2007. 781 +xxxiv p. Indiana University–Creole Institute. (Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques PierreNicolas André: native speakers editing team).
---. History and Geography : Istwa & Jewografi.
---. Interviews : Entèvyou.
---. Interview with André Vilaire Chéry. [On the evolution of Haitian Creole, post dechoukay or after February 7, 1986]. Indiana University–Creole Institute.  December 1999. / Yon Entèvyou ak Vilaire Chéry nan kad rechèch li sou yon envantè mo ak espresyon li dokimantè nan konjonkti politik Ayiti a, soti 7 fevriye 1986 pou rive nan lan 2000].
---. Interview with Serge Claude Valmé pour discuter ref. Gramè Kreyòl Védrine. ('Radyo Vwa Lakay). Boston, Massachusetts.
---. Istwa Enstiti Kreyòl la : The Creole Institute. E. W. Védrine. Indiana University. [Fifty years of research and publications on Haitian Creole, creole languages and French in the Americas].
---. Kèk kesyon pou ouvè deba sou pwoblèm edikasyon Ayiti : Some questions to open debates on the problem of education in Haiti : Quelque questions pour ouvrir des débats sur l'éducation en Haïti: Some questions to open debates on the problem of education in Haiti. [In Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti, 2nd ed].
---. Jokes : Blag.                                     
---. Ki lang k ap gen batay la Ayiti: kreyòl, fransè ou anglè?. (Which language will win the battle in Haiti : Creole, French or English?).
---. Kreyol Without Toil: an introductory course to Haitian Creole. [Electronic manual for learners of Kreyol or English; Teaching material for learners of Haitian Creole; Teaching material for learners of English or for bilingual program].
---. Konbit piblikasyon Elektwonik pou ede nan Difizyon Lang Kreyòl la Ayiti. [Collective work to help in the dissemition of Haitian Creole].
---. Koudèy sou Edikasyon Siperyè Ayiti: yon lòt etap apre nivo segondè.
---. Leksik kreyòl: ekzanp devlopman kèk mo ak fraz a pati 1986. [Historical linguistics / étude diachronique du créole haïtien].
---.  Leson KLE: Kreyòl Lang Etranje. [Modèl plan leson pou anseye kreyòl : Lesson plan model to teach Haitian Creole; [Teaching material for learners of Haitian Creole (Kreyol), and for literacy program in the native language].
---. Materyèl pedagojik pou lekòl Ayiti : Teaching materials for schools in Haiti.
---. Mouri pou libere Ayiti (short story). English translation: Dying for Haiti’s liberation, by the author; French translation: Mourir pour libérer Haïti, Jean-S. Sahaï; German translation: Sterben, um Haiti zu befreien, Jnes Angela Pellegrini; Italian translation: Morire per liberare Haiti, Francesca Palli; Japanese translation : Mihoko Tsunetomi; Latin translation: Vittore Nason; Papiamentu translation: Muriendo pa liberashon di Haiti, Yaniek Pinedo; Russian translation: Karlova Ekatarina; Spanish translation: Morir para liberar Haití, Miguel Calzada]. [Translation model from Haitian Creole to other languages : Modèl tradiksyon de kreyòl ayisyen a lòt lang].
---. New words and idioms entering Haitian Creole: Mo nouvo ak espresyon ki antre nan kreyòl. Emmanuel W. Védrine. [With the rapid development of Haitian Creole (in the 20th and 21st century), and many of us who have the chance observing it, the question we may ask is: What strategy we (who are in area of linguistics, and research on the native language) can use to record this development?... Certainly, we are encouraging all other Haitian researchers (in the linguistic area) to think of the opportunity to contribute also (while alive) in this sense… It can be done through recorded interviews (with their phones, and then write down the transcript immediately after or send a copy of the recording to their email to keep it as documentation, and them later they can work on the transcript. They can also use videos, and publish them online so that researchers can have access to them]. [Étude syncronique du créole haïtien].
---. Novels and Short Stories : Woman & Istwa Kout (Resi). [Folktales].
---. (compiled by). Online Educatinal Resources and Orientation Training for Haitian Teachers.
---. Otè, Editè, Tradikè Ayisyen… konnen dwa ou e respekte dwa zòt: Haitian authors, editors and translators... know your rights and respect others’.
---. Online Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers. [Bibliography : Bibliyografi].
---. Orientation and Formation Training: Seyans Oryantasyon & Fòmasyon.
---. Path to the most ever published research on Haitian Creole. [Bibliography : Bibliyografi].
---. Poetry : Pwezi.
---. Proverbs : Pwovèb.
---. Petit lexique du créole haïtien. [Historical linguistics / étude diachronique du créole haïtien]. 1995. 87 p.
---. Published Poems (in periodicals, anthologies, and books).
---. Pwodiksyon materyèl didaktik an kreyòl: ki pozisyoon Ayisyen pran? : Production of teaching materials in Haitian Creole, what side are Haitians on?. Novanm : November.
---. Pwoteje enterè Ayiti : Protecting Haiti’s interest (pwezi : poetry).
---. Quelques plantes créoles et leurs noms latin : Kèk plant Kreyòl ak non yo an laten. E. W. Védrine.
---. Retard dans l'enseignement des langues étrangères en Haïti. [On foreign language teaching in Haiti : Sou ansèyman lang etranje Ayiti].
---. Rethoric in Haitian Creole : Retorik an kreyòl ayisyen. [Text: Rat konnen, chat konnen, barik mantèg la sou siveyans : Rat knows, Cat knows, the barrel of lard is being watched. 28 novanm 2010; (S)eleksyon 2010 Ayiti: dezyèm tou, yon pyèj ki tann; Rechèch sou pawoli ak pwovèb ayisyen: Pawoli nan yon roman Pauris Jean-Baptiste, 'Peyi Zoulout'. Ref. in  An Annotated Bibliography on Haitian Creole…, 2003)].
---. Riddles : Devinèt.
---. Ritardo dell’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole di Haïti. [On foreign language teaching in Haiti : Sou ansèyman lang etranje Ayiti].
---. Say it in Haitian Creole, English and French: a trilingual glossary of phrases and idioms. [Forthcoming – A trilingual Glossary for learners of Haitian Creole, English and French and a guide for translators: Glosè trileng pou aprenan kreyòl, anglè ak fransè, e yon gid tou pou tradiktè].
---. Sezon sechrès Ayiti. (2nd. ed.). JEBCA Editions.  224 p. [English summary : Resumé en anglais]. [© The author’s copyright : © Dwa otè a] . [© Lexical data (for hyper base software for dictionaries) : © Done leksikal (pou lojisyèl ipèbaz pou diksyonè)]. [In Papiamentu language, Temporada di sekura na Haiti. [First original Creole version was published in 1994: Soup to Nuts Publishers, Cambridge, MA. 1994. 128 p. [The novel has been translated to English by the author (E. W. Védrine). [Text in pdf format : Tèks an fòma pdf]. VEDCREP: Boston. [Teaching material for learners of Haitian Creole (Kreyol)].
---. Sistèm Alfabè Kreyòl Ayiti : the Haitian Creole Writing System.
---. Sipòte ide edikasyon gratis pou tout ti Ayisyen, e materyèl didaktik / pedagojik gratis pou ede yo. [… Jodiya gen posiblite pou l timoun Ayiti gen aksè a yon (telefòn) pòtab pou kominike. Donk si yo ta gen yon laboratwa konpwoutè, ti laboratwa konpwoutè, ti laboratwa syans nan lekòl y ale yo ta fè mèvèy. –– An n konsyantize lidè nan tout domèn ou disiplin pou ede tout ti Ayisyen rive jwenn yon edikasyon gratis ti cheri jiska fen segondè (bakaloreya). –– An n fòme yon konbit nasyonal pou mete materyèl edikatif an liy pou ede yo (gratis) an kreyòl, fransè, anglè, espayòl (kat lang yo dwe metrize san grate tèt nan fen etid segondè pou gen aksè entènasyonal, jwenn bous d etid eletranje. –– An n mete an liy tout liv ki fè pati korikilòm Edikasyon Nasyonal la, enkli dokiman ak materyèl k ap ede ak sijè ou matyè ki nan korikilòm lan pou ranfòse l –– panse kijan w ka mete yon chapit liv ou gratis an liy / rezime yo / di kijan liv ou pibliye a ka sèvi pou ede elèv ak anseyan Ayiti (nan diferan nivo) / kijan l ka adapte pou itilize lekòl. –– Plis ou bay goute siwo w ap vann nan, se plis moun ki pral achte l si l bon, epi vin pratik ou tou. Pa gen diferans ak liv w ap ekri (sa w mete gratis an liy pou moun li sa w pwodui pou plis moun ka konnen pwodiksyon w, epi achte yo)]. An n pibliye videyo oryantasyon pou fòme anseyan (diferan nivo). –– Si w se yon otè, ekriven, chèrchè.
---. Sketch : Pyesèt. [Teaching material for learners of Haitian Creole (Kreyol)].
---. Sociolinguistics : Sosyolengwistik.
---. Standardizing Haitian Creole : a round table discussion. [ Haitian Studies Association, 18th Conference. University of Virginia, Charlottesville, VA. 2006. -- Panel: Emmanuel W. Védrine, Marc Prou, Albert Valdman, Josiane Huducourt-Barnes]. [Sociolinguistics].
---. (compiled by). Suzanne Comhaire- Sylvain : a bibliography of her publications.
---. Techniques to formulate a research topic for dissertation, and bibliographic orientation. [Teknik pou fòmile yon sijè rechèch pou tèz, e oryantasyon bibliyografik : Tecniques pour formuler un sujet de recherche pour une thèse et l’orientation bibliographique].
---. Tradiksyon yon entèvyou ak Diana Guillemin “lang kreyòl” (Translation of an interview with Diana Guillemin, Creole language).
---. Twenty key Creole phrases : Ven 20 Fraz potomitan. [Translated to other languages, including Creole languages : Tradui an lòt lang, enkli lòt lang kreyòl : Traduit dans d'autres langues, y compris les langues créoles. [Deutsche Uebersetzung (Deu) von Jnes Angela Pellegrini – German translation; Thanks to Marilyn Mason for her English review (Eng) : Mèsi Marilyn Mason pou revizyon tèks anglè a; Traducción española (Esp) de Miguel Calzada – Spanish translation; Traduction en créole de ST Lucie (CL): Lindy-ann Alexander : Saint Lucian Creole translation; Traduction en créole guadeloupéen (CG): Ernest Pépin : Guadeloupe Creole translation; Traduction en créole guyanais (CGu): Aude Fawaka Désiré : Guyanese Creole translation; Traduction en créole martiniquais (CMa): Raphaël Confiant : Martinique Creole translation; Traduction en créole mauricien (CM): Sedley Richard Assonne – Maurician Creole translation; Traduction en créole réunionnais (CR): Franswa Sintomer : Reunion Creole translation; Traduction en créole rodriguais (CRo): Marlin Augustin : Rodriguan Creole translation; Traduction en créole seychellois (CS): Penda Choppy : Seychels Creole translation; Traduction en français (Fre): Jean-S Sahaï : French translation; Traduction en papiamento (Pap): Hilda de Windt Ayoubi : Papiamentu translation; Traduction en patois Saint-Barth (PSB): CLASH (Comité de Liaison et d'Application des Sources Historiques) ; Traduction in Saint-Barth Patois translation; Traduction en suédois (Sve) par Maxette et Malte Olsson : Swedish translation; Traduzione in italiano (Ita): Francesca Palli : Italian translaton; Vertaling in het Nederlands door Hilda de Windt Ayoubi : Dutch translation].
---. Twenty Five Years of Research and Publications on Haiti, the Haitian Diaspora, and on Haitian Creole. [Vingt-cinq ans de Recherche et de Publications sur Haïti,
la Diaspora Haitienne et sur le Créole Haïtien : 25 Vennsenk Ane Rechèch ak Piblikasyon sou Ayiti,
Dyaspora Ayisyen, e sou Kreyòl Ayisyen -- Bibliography : Bibliyografi].
---. What the author thinks : Sa otè a panse.
--. Yon koudèy sou de gran diksyonè sou kreyòl ayisyen : A look at two great dictionaries on Haitian Creole.
---. Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti. 221 p. [Manual for teachers’ orientation /seminar].
---. Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston. 102 p. VEDCREP. Boston, MA. 1994. (Idea to found a Haitian Private High School in Boston : Idéà Boston). [Debate between Morel Berthold, E. W. Védrine and the late Haitian educator Haitian educator and philosopher, Tony Jean-Jacques  on the issue to found a private Haitian High School in Boston, the problems of Haitian students in American schools, and the value of education in Haitian society with an emphasis on bilingualism and bilingual education. All three of us have lived in the Haitian community of Boston for a long time.
---. The use of Creole in schools in Haiti (use of urban variation and the tendency to reject the rural variation) - Sociolinguistics and the reality behind it. See below a list of rural vs. urbant variants. [An excerpt from a presentation by E. W. Védrine in French Guyana (Mai 2003): “The use of An Annotated Bibliography On Haitian Creole…  of E. W. Védrine as one of the important tools in the standardization of Haitian Creole”. Conference: “Écrire les Langues de Guyane” organized by IRD (Institut de Recherche pour le Developpement].
---. Twenty Five Years of Research and Publications on Haiti, the Haitian Diaspora and on Haitian Creole. (© by Emmanuel W. Védrine and E. W. Védrine Creole Project). [Bibliography : Bibliyografi].
---. Welcome to L’Asile (Lazil), a commune in Haiti : Byenveni nan Lazil, yon komin Ayiti. [Bibliography : Bibliyografi].
---. Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti. [Tèks nan fòma pdf]. 221 p. edisyon 2007. [Circular for research on the themeSikilè pou rechèch sou tèm nan. (A look at the problem of schools in Haiti). Abstrè : Abstract | Rezime anglè].

VEDRINE, Martha Florence. Conductor, educator, musician. (Full Curriculum Vitae). M. F. Védrine was born and raised in Boston, MA. She holds a Bachelor of Music Degree in Music Education with an emphasis on choral conducting from Gordon College. Since the age of three, Martha has surrounded herself with music and singing. In church and community choirs, and back-up singing, she has sung a variety of musical genres and shared the stage with local and international talent.  -- Martha sings regularly with Boston Pops Gospel Choir under the leadership of Charles Floyd; and has performed and toured in France with French-South-African recording artist Pat Berning. Martha has also served as chorus conductor for the Boston Community Choir, Unity Mass Choir, and Gordon College Gospel Choir; and for many years, served as a minister of music for the Boston Missionary Baptist Church where she is currently the Music Director for the adult Mixed Choir. -- In recent years, Martha has served as the conductor for the United Night of Worship – Boston Choir, Assistant Music Director and soloist for Sharing A New Song Chorus, Music Assistant for the Boston Pops Gospel Choir, and Music Director of Voices of Blessings small ensemble. She regularly leads individual and small group voice lessons and teaches beginner piano. She is also a member of the Boston Symphony Orchestra’s Tanglewood Festival Chorus, with whom she has toured Europe, sung at Carnegie Hall, and participated in four recordings, including the Grammy Award-winning “Ravel: Daphnis and Chloe.” In 2017, Martha had the pleasure of singing the National Anthem at a Red Sox home game.

VEDRINE-PAULEUS, Josee. (Science scholar, and educator). [Contact; Profile. Professor of Physics and Electronics, University of Puerto Rico-Humacao campus. Before joining the faculty at UPRH, she held adjunct faculty positions at CUNY-Brooklyn College in the Departments of Physics, and Business Administration. Professor Védrine received her Ph.D. in Electrical Engineering from Brown University, and was a postdoctoral fellow in the Block Copolymer Group at Princeton University. She currently serveaules on the American Physical Society (APS) Committee on the Status of Women in Physics, and is dedicated to mentoring undergraduateresearch students in the physical sciences.

VEDRINE, Soliny. (Jul 8, 1943 - ). Born in l’Asile (Lazil), Haiti. ThM from Dallas Theological Seminary (1971). Doctor Honoris Causa (2002). ]. Cited in the Africanus Journal  Vol. 8, No 1, Apr. 2016: “… And of course with critical mass and the key leadership we had among the Haitians, one of the first ones who started to work with us was Soliny Védrine’. Pastor Védrine was busy planting a church in Boston. He also worked as a bookeeper to support his growing family. With a law degree and a recent theological degree from Dallas Theological Seminary, Pastor Sol began to teach Haitian pastors in Creole. Pastor Sol continues to serve the Haitian Christian community today through the Emmanuel Gospel Center...”.  [Account, musician, community leader, educator, jurist and Theologian. Founder and pastor of Boston Missionary Baptist Church (BMBC, 1973 / Eglise Baptiste Missionnaire de Boston). Boston, Massachusetts ; founder of a support group for church building in Haiti. Wife: Emmeline Fougy. Children: Marie-Elaine, Martha, Betsy-Lyn, Soliny Junior, Ketsia; grand child: Kendall. WRITINGS /Lecture on Marriage: Conférence sur le marriage; (May 5, 2019 message (“The blessing of being faithful to God”); Note on corona coronaVirus.

VERNET, Pierre. (1943-2010). Né le 21 mars 1943 à Lascahobas, Haiti. Mort lors du séisme du 12 janvier 2010 à Haiti. Grammairien, linguiste… PUBLICATIONS: • Techniques d’écriture du créole haïtien: aspects phonético – phonologique, morpho-syntaxique et sémantique : à l’intention des enseignants. 1980. 158 p. • L’école en créole: étude comparée des reformes des systèmes étucatifs en Haïti … 161 pages.

YON ÒDONANS AN KREYÒL NAN LAKOU D APÈL OKAY: Yon egzanp istorik ki merite suiv. Michel DeGraff.

ZEPHIR, Flore. Créoliste haïtienne (11 Janvier 1958 - 15 Décembre 2017).

DICTIONARIES,  GLOSSARIES & CREOLE DATABASE SAMPLES
Diksyonè, Glosè & Echantiyon Bank Done Kreyòl

• «Diksyonè Otorite Lang Kreyòl Ayisyen». (The DOLKA Project). [Diksyonè inileng /monoleng]. © Emmanuel W. Védrine. [Unpub manuscript].
English Haitian Creole Bilingual Dictionary. Albert Valdman (Project director, editor).  iUniverse, Bloomington, Indiana. 2017. ISBN 9781532016011. 1148 Pages. (Volume II of the “DICO Project” that started out in Fall 1999). Indiana University. Native speakers editing team: Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques Pierre, and Nicolas André.
• “English-Haitian Creole-English Dictionary of Medical Terminologies”. Emmanuel W. Védrine. (Unpub. manuscript).
Haitian Creole-English Bilingual Dictionary. Alb Valdman (project director, editor). Native speakers editing team: Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques Pierre, and Nicolas André. 781 + xxxiv pages. (Volume I, The “DICO Project”). Indiana University. 2007.
•  Haitian – English Dictionary. By Bryant Freeman. [Revised by Emmanuel W. Védrine. Indiana Universty. Fall 1999].
Petit lexique du créole haïtien. Emmanuel W. Védrine. Orèsjozèf Publications. 1995. 87 p. [historical linguistics].
• “Dictionary of Haitian Proverbs”. Emmanuel W. Védrine. [Unpub manuscript].
Dictionary of Haitian Creole Verbs with Phrases and Idioms. Emmanuel W. Védrine. 1992. 246 Pages. Publisher: Soup to Nuts. Cambridge, MA.
English – Haitian Creole Computer Terms : Tèm Konpwoutè: Anglè – Kreyòl. Emmanuel W. Védrine.
Haitian Creole D-base: Haiti Progrès. (Compiled and edited by Emmanuel W. Védrine).
Haitian Creole D-Base: Writings By Emanuel W. Védrine ( Part I).
Interview with André Vilaire Chéry. [On the evolution of Haitian Creole, post dechoukay or after February 7, 1986]. Indiana University–Creole Institute.  December 1999. / Yon Entèvyou ak Vilaire Chéry nan kad rechèch li sou yon envantè mo ak espresyon li dokimantè nan konjonkti politik Ayiti a, soti 7 fevriye 1986 pou rive nan lan 2000].
Leksik kreyòl: ekzanp devlopman kèk mo ak fraz a pati 1986. Emmanuel W. Védrine.
Quelques plantes créoles et leurs noms latin : Kèk plant Kreyòl ak non yo an laten. Emmanuel W. Védrine.
Haitian Creole D-base: Kri pou liberasyon (Cry for liberation), a collection of poems in Haitian Creole. Emmanuel W. Védrine.
Kreyòl-English glosses for creating and translating materials in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) fields in the MIT-Haiti Initiative. (directed by) Michel DeGraff).
Manje kreyòl: resèt pou kèk pla ayisyen : Creole food: recipe for some Haitian dishes. Emmanuel W. Védrine.
Say it in Haitian Creole, English and French: a trilingual glossary of phrases and idioms. [A trilingual Glossary for learners of Haitian Creole, English, French and a guide for translators]. Emmanuel W. Védrine. [Unpub manuscript].
Some verbs dealing with Haiti’s underdevelopment and development. © by Emmanuel W. Védrine. [Kèk vèb ki an rapò ak soudevlopman e devlopman Ayiti]. Summer : Ete 2020. [Sample /Echantiyon: abize (to use; to go too far)  • acheve  (1. to complete. 2. to finish (off)  • achte (to buy)  • admèt (to accept; to allow) • adopte (adokte) to adopt; to pass (law)  • adore (to adore, to worship). afekte (to affect)  • afèmi (to strenthen) • afiche (1. to post. 2. to flaunt onesef with somebody)  • aflije (to distress, to sadden; to be afflicted with, to be distressed with)  • afwonte  (to confront • aji (to act) • akeri  (to acquire)  • akomode (1. to lodge [s.o]); lodged. 2. to adapt (to) • akonpli (to accomplish; accomplished; to carry out)  • aksede (to have access to; to get to; to reach)  • aktyalize (to bring up to date) • aleje (1. to lighten. 2. to smoothe) • alète (to alert, to warn) • alfabetize (to teach (somebody how to read and write) • alimante (to keep going; to support something with) • amande (to amend [law : lwa]); to change) • amelyore (to improve; to better [condition]) • amenaje (to renovate) • amòti (to deafen [noise : bri]); to muffle; to absorb [noise : bri]; to pay off) • anbeli (to embellish)  • ankouraje (to encourage)  • anrejistre (to register; to record [voice: vwa]) • apovri (1. to impoverish. 2. to grow poorer [rann pòv]. 3. to become impoverished (vin pòv)  • aprann (to learn) • asime (to accept; to carry out; to execute (duty); to meet (depans); to take chage; to take on (pran), to be in charge (of) • ateri (1. to land. 2. to deliver (promise: pwomès). 3. to plunge into. 4. to swoop; in one fell swoop (plonje yon sèl kou sou, nan) • avanse (1. to move forward. 2. to bring forward. 3. to move towards something) • avantaje (to favor [favour]; to be advantagous (for); to be in the advantage of) • avantire (to venture; to risk; to venture to do something) • avegle (to blind) • avèti (to warn)  • bare (1. to block. 2. to cross out (word: mo /bife). 3. to cath (in the act : nan men, soulechan) • bati (1. to build, to construct. 2. to build up (fortune: fòtin, reputation: repitasyon, theory: teyori)  • bay (to give; to give (away: fè kado; distribiye bay, fè don). • benefisye (to benefit (from), to enjoy) • bese (to lower (curtain: rido; price: pri); to lower, to turn down (volume: volim); to lose weight (pèdi pwa) • bloke (1. to block. 2. to lock (road : wout). 3. to  jam (tire: wou). 4. to have a (mental) block) • bònè (to limit; to restrict) • bouche (to block [passage: pasaj, way: wout, chemen]. 2. to get blocked (up). 3 to cork [ak bouchon]) • bouje (to move. 2. to advance) • chaje (to load; loaded) • chanje (to change) • debousole (1. to lose focus, to disorient, to disorientate. 2. to confuse. 3. to mislead. 4. to bewilder) • depresye (1. to reduce the value [good : machandiz]). 2. to put oneself down [people: moun]. 3. to disparage [work : [z]èv) • derespekte (to be disrespectful) • desann (1. to lower. 2. to go down [stairs: eskalye; step: mach; slope: pant]. 3. to come down]) • desantralize (v.tr. to decentralize; decentralized) • detere (v.tr. to unearth, to dig up) • deteryore (tr. 1. to deterioarate. 2. to become worse) • detèmine (to determine) • detwi (to destroy) • devlope (to develop. 2. to grow, to expand [industry : endistri; commerce : komès])  • devanse (1. to arrive before. 2. to be in front of)  • devalye (to devaluate) • devni (to become)  • dezame (1. to disarm. 2. to give up one’s weapon) • dezoryante (1. to disorient, to disorientate. 2. to confuse, to mislead, to bewilder) • diminye (to diminish; diminished; to decrease, to reduce) • ebèje (to take in [hotel : otèl]; to lodge, to take in) • ede (to help) • edike (to educate) • eklere (to enlight)  • ekonomize (to economise, to save) • ekri (to write) • ekspatriye (to leave one’s country) • ekspoze (espoze), to expose • ekspòte (to export) • enfantilize (to treat like a child) • enflije (to inflict something on somebody; to impose something on somebody) • enfliyanse (to influence, to have an influence on) • enfòmatize (to computerize; to become computerized) • enpasyante (1. to annoy. 2. to get impatient [at, with]). • enplante (1. to implant [enterprise : antrepriz, system: sistèm]. 2. to establish. 3. to be established in) • enpòte (to import) • ensandye (to set alight, to set fire to, to set on fire) • enstwi (1. to instruct, to teach. 2. to inform. 3. to be informed. 4. to learn. 5. to investigate) • entèdi (1. to forbid (sb sth), to prohibit. 2. to refrain from (doing) sth. 3. to prevent sb from doing sth. 4. to ban. 5. to block) • enterese (1. to interest. 2. to be intered in sb, sth. 3. to concern)  • entèfere (1. to interfere. 2. to converge)   • entèpoze (to interpose) • entèvni (entèveni), to intervene • entimide (to intimidate)  • entoksike (1. to poison (sb with something: y.m ak yon bagay). 2. to poison oneself. 3. to indoctrinate with (fig). 2. to poison oneself. 3. to indoctrinate with (fig) • entwodui (1. to introduce, to present. 2. to insert [foure, mete]. 3. to show in [fè antre]. 4. to enter, to input. 5. to be introduced (implant : enplante) • envante (to invent) • envantorye (to make an inventory) • envesti (to invest) • eseye (to try) • espere (1. to hope (for). 2. to wait for (what will happen). 3. to trust in something (gen espwa nan yon bagay) • esperimante (eksperimante), to experiment, to test • esplore (to explore) • esplwate (to exploit) • etatize (letatize), to bring under state control • evolye (1. to evolve. 2. to change (person : moun) • fasilite (to facilitate, to make easier) • (to create, to do, to fabricate; to invent, to make; to produce) • fleri (to blossom, to flourish) • fokalize (to focus [on]),to have a focus on) • fonde (v.tr. to fortify; to strengthen) • fòtifye (to fortify; to strengthen) • fouye (to dig, to unearth)  • grandi (1. to grow (taller). 2. to develop) • grefe ( 1. to graft. 2. to transplant • grenpe (to climb)  • hale (rale), to haul in; to tow (tore, remoke /remòke) • hanni (ranni) to neigh, to whinny • hise (ise) 1. to hoist. 2. to climb. 3. to heave, to haul oneself up (onto) [hise sou], to stand on tiptoe) • hose (wose) to raise (flag : drapo) • ibanize (1. to urbanize. 2. to become urbanized) • idantifye (1. to identify. 2. to point out) • imilye (1. to humiliate. 2. to be little. 3. to grovel to somebody) • imite (1. to imitate. 2. to look (just) like) • inogire (to inaugurate [builing : bilding]. 2. to unveil [installation: enstalasyon; road : wout; monument : moniman]. 3. to open [ouvè, ouvri]. 4. to usher in [epòk]) • ipoteke (1. to smortgage [house : kay]. 2. to lease [land : ] • irige (to irrigate, to supply [land] with water as by means of artificial ditches) • iyore (inyore) to ignore, to be unaware of, not to know • jalonnen (to mark (out) • jèmen (to germinate) • jete (to discard, to throw away; to send through the air by a rapid motion of the arm; to cause to fall [tire jete, voye jete]) • jwenn (to find. 2. to discover [by chance)], to come upon. 3. to get by searching. 4. to recover [something lost]. 5. to reach. 6. to attain. 7. to reach a decision) • jwi (1. to enjoy.  2. to have an orgasm [seksyèlman]) • kapte (1. to pick up. 2. to gain, to win [atansyon, konfyans]. 3. to harness [sous, rivyè]) • kenbe (1. to cath; caught. 2. to hang on (to).  • kidnape (to kidnap, to seize and hold [a person] by force or fraud, as in order to get a ransom)  • klere (to light up; lit up [building : kay, street: lari]; to illuminate; illuminated) • kondi (to drive, to operate [a bus, car]; to transport in a vehicle [bus, car]) • konfese (to confess [one’s sins], to admit, to acknowledge a fault, belief, crime, etc.; to tell [one’s sins] to God) • konnen (to know, to be acquainted with; to be sure or aware; to have knowledge; to know right from wrong; to recognize or distinguish • konsève (to conserve, to keep from being damaged, lost or wasted; to save • kopye (to copy, to make a copy of; to reproduce. (a) Pou kisa lidè yo pa ka kopye sa ki bon yo wè aletranje pou y al repwodui yo Ayiti? (b) Pa kopye sou mwen) • koupe (1. to cut. 2. to have intercourse (with : gen relasyon seksyèl ak) • kreye (to create, to invent; to make) • kritike (to criticize) • lage (to untie) • lave (to wash; to do laundry) • legalize (1. to legalize. 2. to authenticate) • li  (to read) • libere (to liberate, to free) • mache (1. to walk. 2. to function. 3. to be doing well (business: biznis) • mande (to ask; to beg) • manipile (1. to manipulate. 2. to falsify, to rig (result : rezilta). 2. to falsify, to rig (result: rezilta) • mennen (to bring; to lead; to be doing well, to progress) • mobilzie (1. to mobilize, to rally [rasanble]. 2. to mobilize [fig]) • modènize (to modernize, to become (more) modern • moli (1. to die down. 2. to give away (morally : moralman; physically : fizikman). 3. to go soft, to soften [vin sòf] • monopolize (to monopolize, to have a monopoly of) • montre (moutre) 1. to show; to teach. 2. to direct. 3. to point out (pwente sou). 4. to show oneself [parèt, reponn prezan]. 5. to prove (to be) [reveal: revele]; to appear) • motive (1. to motivate. 2. to justify) • motorize (to have a car, to have wheels) • naje (1. to swim. 2. to float [flote, rete sou dlo]) • nouri (to feed) • obsève : to observe, to watch • ogmante (to increase, to add, to add on • òdone (to organize, to put in order. 2. to be arranged, to put in order). 3. to ordain(rel) • òganize (1. to organize; organized. 2. to be organized, to get organized) • onore (to honor someone (with). 2. to be a credit to. 3. to pride oneself on something) • oryante (to orient) • otorize (to allow (s.o to do sth), to authorize (s.o to do sth), to have the authorization of), to be allowed to do something, to be permitted (to do sthg), to give someone permission (to do something), to permit) • pale (to speak, to talk) • panse (to think) • pare (to prepare; to be prepared; to get prepared; to be ready) • pataje (1. to share. 2. to divide • pati (to go away; to go to; to escape; to travel) • plante (to pant; to cultivate • plenyen (1. to grumble. 2. to murmur • pote (to bring, to carry) • pouse (1. to push, to give a push. 2. to urge. 3. to carry on, to continue [research : rechèch; studies : etid. 4. to move up]. 5. to grow).  • pran (1. to remove [something from somewhere to another place]. 2. to get complicated. 3. to have sex, to have intercourse) • prepare (1. to prepare. 2. to be preapred) • pwazonnen (anpwazonnen, pwezonnen) 1. to poison. 2.  to intoxicate; intoxicated) • pwodui (to produce, to create, to make) • pwogrese (to progress; togo forward) • pwomèt (to promise) • pwoteje (to protect) • raboure (to plough) • rache (1. to uproot. 2. to pull up [down, out, up]. 3. to extract [tooth: dan]) • radote (to joke (not speaking  seriously)  • rale (to haul, to hobble, to limp, to pull; to massage [with oil]) • ranje (to arrange. 2. to better. 3. to decide to plan something. 4. to make changes, to renovate, to make repairs, to repair; to fix [something]. 5. to suit.  6. to come to an agreement) • rasanble (to gather; to assemble; to bring together, to assemble; to convene; to connect [people]) • rebwaze (to reforest, to plant trees) • redekouvri (to rediscover, to discover again) • redefini (to redefine) • redemare (1. to start again. 2. to get going again;  to straighten up (car : machin) • redui (1.  to reduce; reduced. 2. to cut down) • reeli (to re-elect; to be re-elected) • reflechi (to think [about, of], to reflect (on, upon), to reflect (on, upon) • regrese (to regress, to go backward, not to move forward • rekile (to back up. 2. to put back, to postpone [ranvwaye]). 3. to reverse. 4. to go backwards • rekipere : 1. to get back (object: objè). 2. to make up. 3. to recover, to recuperate. 4. to salvage (trash: dechè) • resikle : to recycle  • rekòlte : to harvest • rekonèt (1. to recognize. 2. to admit, to ackonwlege) • rekonstwi (to rebuild, to reconstruct) • renmen (to like; to love • repanti (to repent (of one’s sins) • repwodui (to reproduce, to copy, to make a copy of [sth]) • respekte (to respect, to show respect for) • restore (1. to restore. 2. to regain) • retire (to remove, to take out; to get away from) • retounen (1. to return, to come back. 2. to give back) • revoke (to remove, to take out; to get away from) • sekle (sakle) to weed; weeded  • sere (to hide (sth); to be tight [sa k lache] • sèvi (to serve; to use; to make use of) • sibvansyone (to subsidize) • sispann (1. to discontinue (doing sth). 2. to prohit [s.o from doing sth]. 3. to stop. 4. to cancel)  • soti (to come from; to come out; to pull out)  • tann (to wait for. 2. to expect • tentize (ak) : to joke (with). 2. to have fun joking) • tonbe (1. to fall. 2. to drop) • totalize (to add up, to total, to have a total) • trake (to track, to hunt down (people: moun; animal) • transmèt (1. to transmit. 2. to pass sthg on. 3. to pass hand sthg down.  4. to hand sthg down (popritye, tradisyon). 5. to transmit sthg (to), to pass sthg on (to) [pase yon bagay a]). 6. to broadcast (broadcasting: emisyon; concert : konsè). 7. to be passed on, to be transmitted (disease : maladi). 8. to be passed on (news : nouvèl).transpòte (to transport) • toupizi (to rob, steal; to exploit). tranzite (to pass in transit)  • trase (to design; to draw  • travay (to work; to be working, to function; to be functioning) • trayi (1. to betray. 2. to betray, to give away (secret: sekrè) • trete (1. to treat. 2. to be treated (med). 3. debate. 4. to deal with) • triye (1. to sort out (triye). 2. to pick, to select (chwazi) • vagabonde (to roam (spirit : espri), to wander (people : moun) • valide (to validate, to authenticate • vann (to sell) • varye (to vary) • verifye (1. to verify, to check. 2. to confirm. 3. to control. 4. to prove. 5. to prove accurate) • veye (1. to watch. 2. to look after. 3. to stay up) • veyikile (1. to convey. 2. to tranport. 3. to be circulating) • viv (to live; to make a living) • vo  (1. to be worth. 2. to value. 3. to be equally good /bad) • vòlè (vòlò), to steal) • vwayaje (to travel)  • wete (to remove, to take out, to take off (cloth)  • wouze (to irrigate, to water; to spray (with water); to sprinkle (water) • zonbifye (1. to zombify (s.o), to turn s.o into a zombie. 2. to manipute (s.o).
Yon koudèy sou de gran diksyonè sou kreyòl ayisyen : A look at two great dictionaries on Haitian Creole. Emmanuel W. Védrine.

• • •

(SOME) VIDEOS, AUDIO & AUDIOVISUAL
(Kèk) Videyo, Odyo & Odyovizyèl

• • •

(SOME) Comments on E. W. Védrine Works
(Kèk) Kòmantè sou zèv E. W. Védrine

 “I am impressed with Emmanuel Védrine's motivation for the development of Haitian Creole as a language that can be standardized and adapted to serve all the functions of its speakers and, in particular, members of the American Diaspora who require medical, social, and educational services in the language. Given the limited resources at his disposal, the linguistic tools Védrine has produced are noteworthy, in particular, his Dictionary of Haitian Creole Verbs with Phrases and Idioms. It is a very useful resource for linguists, translators, and learners of the language. With regard to its originality and overall quality, I would rank it as the best work on the vocabulary of the language and right next to Freeman and Laguerre's Haitian-English Dictionary and our own somewhat dated Haitian Creole  - English - French Dictionary. The high quality of the work is reflected by its having been deemed worthy of review in the prestigious Journal of Pidgin and Creole Languages. He is also a prolific author of literary and educational materials in Haitian Creole. He would be an invaluable collaborator to any project involving the description of Haitian Creole and the preparation of various linguistic tools for the language.” –– Albert Valdman, Rudy Professor of French and Italian and Linguistics, Indiana University - Bloomington.

“…Emmanuel W. Védrine, prolific Haitian researcher, linguist and poet living in Boston, has helped me producing a very rich section dedicated to the Haitian Creole Culture which is in rapid development…” –– Francesca Palli, Webmaster Potomitan.

“Emmanuel Védrine, a researcher of Linguistics from Massachusetts … Védrine has published a large body of work on the internet and through educational journals. Védrine is best known for his book, Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole... He believes that it is necessary to have as many types of tools to make it possible to promote linguistic research in different areas of the rapid development of the Haitian language. Védrine has contributed to the most influential Haitian Creole dictionaries…”  –– Martine Louis, Boston Haitian ReporterVol. 6, issue 11.

“Emmanuel W. Védrine deserves praises for references he publishes on many texts on and in Haitian Creole and a little presentation in his Haitian Creole Bibliography…, from colonial times to 2000. Védrine organizes the work by domain, and by author in alphabetical order.” –– Renaud Gauvain, Dean of the Faculty of Applied Linguistics (Faculté de Linguistique Appliquée (FLA), State University of Haiti).7

Pawòl gen zèl: Language Legitimation in Haiti’s Second Century”. Thesis presented to University of Guelp. Ontario, Canada. Dec. 2016. ‘...This project is deeply indebted to the work of Michel-Rolph Trouillot, Matthew J. Smith, Laurent Dubois, Léon D. Pamphile, J. Michael Dash, Hubert Devonish and Emmanuel Védrine…” ––  Matthew James Robertshaw.

"I am greatly interested in Creole language. In late October (2004) I began compiling a bibliography of works in and about Cape Verdean Creole... I was delightfully surprised when I did an online search for "Creole bibliography" and your book, An Annotated Bibliography on Haitian Creole: A review of publications from colonial times to 2000, came up. I was very impressed (3,019 entries!). I began reading some materials online about your research. You are certainly a very prolific writer. I decided that I'm going to order your book for further inspiration. I've been thinking about creating synopses/literary critiques for Cape Verdean Creole literature as there doesn't seem to be much on the subject online or in print…” –– Gil Pires.

“The Haitian-American Society and The Negritude Society recognize Emmanuel W. Védrine for his outstanding research on Haitian Creole, particularly his An Annotated Bibliography On Haitian Creole: A review of publications from colonial times to 2000” - The Haitian-American Society and The Negritude Society, University of Massachusetts-Boston.

“Fellow countryman Paul Laraque prophesied long ago that a new era would probably come in Haitian literature when it would be done by writers who not only learn how to speak, but also how to write in Creole' (Haïti Progrès, March 25 - 31, 1987). Emmanuel W. Védrine is a multi-talented writer and researcher. Linguist, founder and editor-in-chief of the “E. W. VÉDRINE CREOLE PROJECT”, up to present, he has already explored almost all facets of the Creole language. His works are a testimony.” –– Kesler Brezault (Keslèbrezo), Poet, novelist & editor-in-chief of 'Edisyon Lagomatik' (Montreal).

“... Emmanuel Védrine is one of the most prolific writers, editors and publishers of Haitian Creole texts. One of his ongoing goals is to provide Haitian Creole dictionaries, grammars and abundant texts for bilingual education teachers. He is a particularly gifted poet ... Védrine is one of the most focussed, practical, and hard-working person I know ...” –– Marilyn Mason, MIT2 (Boston).

“This ['Védrine Archive'] site is a special one because it represents most of Emmanuel Védrine's contributions to the Creole Forum. Védrine is a writer and researcher who is investigating everything related to the Creole language. In this way, it would be difficult for us to find another person who is more passionate about the native language and who is working so hard for its advancement in educational and literary areas.” –– REKA (Rezo Entènèt Kreyolis Ayisyen).

“Emmanuel Védrine assisted with the development of the Pimsleur course 'Speak and Read Essential Haitian Creole. His contributions included offering advice on grammar, spelling and usage. Védrine was a valuable member of the development team. His comments and opinions provide us with an in-depth look at Haitian language and culture.” –– Mary E. Green, Development Editor (Simon & Schuster; Pimsleur Language Programs).

“Dear fellow Caribbean linguist, Védrine. Greetings! Over the years I have been impressed by your prolific and energetic research on Haitian language and culture.” –– Vincent O. Cooper, Ph.D is in linguistics and Romance languages from Princeton University.

“Dear Védrine, I have on many occasions benefited from consulting the Haitian bibliography you have compiled and published on the internet. Allow me to express my gratitude.” –– Gerard A. Ferere, Ph.D Professor Emeritus, Saint Joseph’s University.

“… Petit lexique du créole haïtien  Depuis longtemps, Mango Dyesifò, à travers le hepdomadaire Haïti Progrès, a entrepris de répertorer les termes créole spécifiquement rares et modernes. Le linguiste Emmanuel Védrine a essayé de regrouper cette minitieuse recherche pour venir à bout de ce travail. Nous espérons d'autres éditions à venir pourront augmenter ce travail pour que le créole s'enrichisse de nouvelles expressions. Cet ouvrage compte plus de 400 vocables environ, choisis parmi les vieux et les plus recents mots en usage où les expressions imagés, recueillies d'une part dans le milieu haïtien... Il n'y a rien définitif dans ce lexique. Le public comprendra que dans ce genre de travail il y aura quand même des oublis… Espérons que la prochaine édition comblera les lacunes soit par l'addition des vocables, soit en entendu encore le répertoire des expressions complémentaires qui viennent s'ajouter au créole pour rendre ce lexique complet possible…” –– Professeur Marc Prou, University of Massachusetts-Boston.

"Emmanuel Védrine's research into Haitian Creole testifies that the Creole genius is not only alive, but that it will survive mondialization and continue to blossom well beyond the Creole world. His persistent effort to compose a repertoire of our immense cultural and linguistic wealth is a resonating call that joins the concert to safeguard mankind's linguistic heritage. We must work to the max if we really want to move on and help each other in every sense. Success requires sacrifice. We alone are not the ones who are going to benefit from our hard work, but rather the generations to come, as well as the whole world.” –– Jean-S. Sahaï, Guadeloupe, Agreg Page.

“Emmanuel Védrine is a colleague who pays tribute to the country. In testimony of admiration for all of his important works on Haiti and for Haiti.” –– Dr. Claudine Michel, Dept. of Black Studies, University of California, Santa Barbara.

“…It is worth mentioning the useful online source compiled by Emmanuel W. Védrine and Andrés Paniagua from the University of Massachusetts-Boston, “A bibliography of Theses and Dissertation related to the Dominican Republic.” This online bibliography lists dissertations and theses abstracts and is arranged alphabetically by author with the capability to search by author’s last name and by year.”8–– Sarah Aponte.

“Dear Védrine, we know that you’ve been working a long time on the Kreyol language. Thanks to researchers like you that made us able to publish Gramè Kreyòl, Vol. I (2003). There remain a lot of work to be done, but we are moving alone. Thank you again for this type of encouragement!” ––Joseph-Sauveur Joseph, Ph.D

“Emmanuel Védrine came to us as a 'gift from God'... He not only spoke French and Spanish, but also spoke Creole and Italian.... Since we had a large population of minority students who speak Spanish, French, and Creole (his native language), he was a wonderful role model for our 85% minority population, being able to handle very well a very emotional classroom of students.... I was delighted to bring him on board.... He was always prepared to teach, and he had an excellent background in his discipline (language)...” - Sister Maria Jude, CSJ, Former principal of St. Gregory's High School, Boston.

Nòt detay : Footnotes

 1. Dany Laferrière kòm manm yon tèl akademi ki make istwa Lafrans, e lang ofisyèl li. Laferrière, kòm imòtèl (jan yo rele manm yo), okipe fòtèy nimewo 2, depi 12 desanm 2013. Ak 7 doctorat Honoris Causa (ki soti nan Université du Québec à Rimouski (Canada), École Normale Supérieure (France), Université du Québec à Montréal, Middlebury College (USA), Université Pierre-et- Mare Curie (France), Université d’Ottawa, Université McGill).
   
 2. Le français en Amérique du Nord: état présent (sous la direction de: Albert Valdman, Julie Auger et Deborah Piston-Hatlen). Québec : Presses de l'Université Laval. 2005, 583 p. [«Ce volume est le résultat du colloque «Le français aux États-Unis», organisé à la suite de plusieurs initiatives du Programme de linguistique française d'Indiana University dans le domaine de l'étude du français hors de France et des créoles à base lexicale française»… «Le français en Amérique du Nord, qui réunit les contributions de spécialistes nord-américains et européens, s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au fait français sur le continent nord-américain. Cet ouvrage fait le point sur les diverses communautés qui composent la francophonie nord-américaine. Il examine les liens qui unissent les français parlés dans ces communautés, les traits qui contribuent à les particulariser, les facteurs qui ont joué un rôle dans leur développement, ainsi que les relations qu'ils entretiennent avec les français parlés ailleurs dans le monde, notamment en Europe, y compris avec les créoles à base française. Il témoigne aussi des efforts récents destinés à revaloriser et à revitaliser la langue et le patrimoine d'origine française dans certaines de ces communautés» (Ref www.amazon.com/FRANCAIS-EN-AMERIQUE-DU-NORD/dp/2763782426)
   
 3. FATTIER, Dominique. Thèse de Doctorat d’État (1998, préparée sous la direction du professeur Robert Claudenson). Contribution à l’étude de la genèse d’un créole : L’Atlas Linguistique d’Haïti, cartes et commentaire. Université de Provence.
   
 4. Vwayaj Benjamin Hebblethwaite an Ayiti pou al envestige (kèk) done leksikal, e entèvyou li fè (ak moun nan diferan domèn). [Trips by Benjamin Hebblethwaite to Haiti to investigate (some) lexical data, and interviews with people in different domains].
   
 5. ANDRÉ, Guivens. [Teacher of English and Civics, Boston Public Schools; Inventor of APP Amie to help Haitians learn English as a second language –- «Aprann anglè ak kè kontan! Pou tout Ayisyen ki ta renmen aprann anglè san traka, ou ka fè kounyeya ak telefòn ou, lè w vle. Jis ale sou sit la englishamie.com e asire ke w antre imel ou ak nimewo telefòn ou pou kapab antre nan lis d atant lan. Sa pral asire w ke nou ba w priyorite, epi asire ke w ap jwenn bon sipò»].
   
 6. Creole as a second official language of Haiti (on par of French) and what?
  The Constitution of 1987 stipulates only one language unites all Haitians – it is the Kreyòl language. The same Constitution recognizes Kreyol as another official language on par with French. The linguistic situation of Haiti has been (up to now) a diglossia9 where French or Kreyol can be looked at as a dominant language in some cases. For instance, most of the official documents, including teaching materials, are still written in French. There is a need to render them in Kreyol. There have also been a great number of teaching materials in Kreyol (from the last twenty years) covering the elementary and middle school cycles. And now, there are also Haitian researchers and educators in the Diaspora who are developing materials for Haitian Bilingual Programs (elementary, middle and secondary level). Despite all these types of activities, the real change remains in the hands of the government – not only to build free school throughout the country, but also to promote teaching and literacy programs in the Kreyol language first and try to work toward a solid bilingual program. The day this dream becomes a reality – when all children in Haiti will be able to attend schools freely, to learn how to read and write in their native language, and to master it before learning a second language, education will be a great step in the development of the country and of the genuine movement for schools reform sought by many conscious Haitians. (E. W. Védrine, 2003).
   
 7. «Academy Kreyòl ki pwoblèm? ki avantaj? ki defi? ki avni? Ak Kòlòk entènasyonal sou Akademi Kreyòl Ayisyen an 26 - 29 oktòb 201» (Sou direksyon Renauld Govain, Faculté de Linguistique Appliquée (FLA), Université d’État d’Haïti). Éditions de l'Université d'État d'Haïti, 2013. 440 pages. [Dokiman /Document].
   
 8. Dominican related Dissertations in the U.S. : an analytical Approach”. Sarah Aponte. Camino Real 3:4 (2011): 21-51
   
 9. Diglossia. 1983a. Yves Dejean. “…Diglossia Revisited: French and Creole in Haiti”. Word, Vol. 34, Number 3, pp 189-273.  “… The first part of this study examines the concept of diglossia formulated by Ferguson (1959) as it applied to the language situation in Haiti. The second part analyzes, also in relation to Haiti, the subsequent development and transformation of this concept. The conclusions from this analysis are not restricted to the theoretical investigation of Creole. They have important practical implications for questions or orthography, literacy, orientation and goal of primary and secondary schooling, the methodology of teaching and learning French, and the appropriate way of discussing language problems with a Haitian audience.” –- «… Premye pati etid sa a egzaminen konsèp diglosi a ke Ferguson fòmile (1959) jan li aplike a sitiyasyon lang an Ayiti. Dezyèm pati a analize, an relasyon tou ak Ayiti, devlopman e transfòmasyon ilteryè konsèp sa a. Konklizyon analize sa a pa limite yo a envestigasyon teyorik lang kreyòl la. Yo gen enplikasyon pratik enpòtan pou kesyon oubyen òtograf, alfabetizasyon, oryantasyon e objektif ansèyman primè e segondè, metòd d ansèyman e aprantisay lang fransè a, e fason apopriye pou diskite pwoblèm lang avèk yon odyans ayisyen.» (Tradiksyon kreyòl: Emmanuel W. Védrine).

• • •

Resarch note: Nòt pou rechèch: Note de recherche:
Nota de investigación: Forschungshinweis

75 Seventy-five Years of Research & Publications on Haitian Creole (Kreyol) :Soixante-quinze ans de recherche et de publications ur le créole haïtien (kreyòl) : Setenta y cinco años de investigaciones y publicaciones el criollo haitiano (kreyòl) : 75 Jahre Forschung und VeröffentlichungenAuf haitianischem Kreol (Kreyòl) • An Electronic Teaching Materials’ Model for Haitian Stucents and Teachers : Yon Modèl Materyèl Edikatif /Pedagojik pou Elèv ak Anseyan Ayisyen • Atlantic Creole : Kreyòl Atlantik • Authors’ Publications related to Haiti and Haitian Creole : Piblikasyon Otè ki an rapò ak Ayiti e Kreyòl • Bibliography Research on Haiti : Rechèch Bibliyografik sou Ayiti • Bilingual Dictionaries : Diksyonè Bileng • Bilingual Education : Edikasyon Bileng • Caribbean Languages & Studies : Lang e Etid Karibeyen • Bibliography of Haitian Authors: Bibliyografi Otè Ayisyen • Contact with Professional Haitian Translators and Editors : Kontak ak Tradiktè Ayisyen Pwofesyonèl • Creole in education in Schools in Haiti : Kreyòl nan edikasyon Ayiti • Creole (Kreyol) and French as official languages in Haiti : Kreyòl e Fransè kòm lang ofisyèl an Ayiti • Creole (Kreyol) lexicon : Leksik kreyòl • Creole Languages & Technology : Lang kreyòl & Teknoloji  • Creole Philology : Filoloji Kreyòl • Creole Studies with focus on Haitian Creole (Kreyol): Etid Kreyòl ak fokis (anfaz) sou Kreyòl Ayisyen • Cultural Anthropology : Antwopoloji Kiltirèl • Dictionary and Glossary Projects : Diksyonè & Pwojè Glosè (leksik, lis mo) • Documents for teachers’ Orientation /Seminars : Dokiman pou Oryantasyon Anseyan /Seminè • Essays in Haitian Creole : Esè an Kreyòl Ayisyen • French-based Creole : Kreyòl a baz fransè • Haitian Creole as foreign language : Kreyòl Ayisyen kòm lang etranje • Haitian Creole Bibliography : Bibliyografi Kreyòl Ayisyen Haitian Creole in the Haitian Diaspora : Kreyòl Ayisyen nan Dyaspora Ayisyen • Haitian Creole Linguistics : Lengwistik Kreyòl • Haitian Teachers’ Orientation and Technology: Oryantasyon pou Anseyan Ayisyen e Teknoloji • Haiti’s Electronic Directory : Ànyè Elektwonik Ayiti • Haitian (culture, diaspora, education, history, language, literature in Creole, traditions): Ayiti (kilti, dyaspora, edikasyon, istwa, lang, literati an kreyòl, tradisyon) • Haitian Creole Data Base : Bank Done Kreyòl Ayisyen • Haitian Creole Dictionaries : Diksyonè Kreyòl Ayisyen • Languages and the linguistic situation in Haiti (a diglossia) : Lang e sitiyasyon lengwistik an Ayiti (yon diglosi); • Literacy Projects in Kreyol : Pwojè Alfabetizasyon an Kreyòl • Long Distance Tutoring and Teaching of Haitian Creole : Leson Patikilye Long Distans e Ansèyman Kreyòl Ayisyen • Online Teaching Materials in Haitian Creole and English : Materyèl Didaktik /Pedagoji An liy (sou entènèt la) • Proofreading (of translated materials): Lekti /korektè (materyèl ki tradui) •  School Projects in Haiti (for bilingual programs) : Pwojè lekòl Ayiti (pou pwogram bileng) • Teaching materials in English & Haitian Creole for schools in Haiti : Materyèl Didaktik /Pedagojik an Anglè & Kreyòl pou lekòl Ayiti • Teaching Materials for Haitian Bilingual Programs : Materyèl Didaktik /Pedagojik pou Pwogram Bileng • Technology in Haitian Classroom : Teknoloji nan Saldeklas Ayisyen • The Joseph Bernard proposed reform and use of Creole in education in Haiti  : Pwopozisyon Refòm Bernard la, e itilizasyon kreyòl nan edikasyon Ayiti • Theses and Dissertations on Haiti and on Haitian Creole : Tèz (metriz, doktora) sou Ayiti, e sou Kreyòl Ayisyen.

• • •

Ask not what Kreyol can do for you but what you can do for Kreyol.
Pa mande sa kreyòl ka fè pou ou, men pitio sa w ka fè kreyòl.

E. W. Védrine Creole Project, Inc.
Boston, Massachusetts. USA

*

 Viré monté