Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Welcome to L’Asile (Lazil), a commune in Haiti
Byenveni nan Lazil, yon komin Ayiti

(edited by : edisyon)

Emmanuel W. VEDRINE

Video courtesy: Dread Junod ti neg lazil la

Photo courtesy: Jean Elie Valcin

February 2021 : Fevriye 2021
Updated Feb. 8, 2021 : Mizajou 8 Fevriye 2021

Email us your comments : Imel nou kòmantè w

L’Asile: Lazil - alternative names (non altènatif): Asile, Commune de L’Asile (komin Lazil), L’Asile City, Lazil Boutou (larivyè mennen pwen), Ville de l'Asile (vil Lazil).

L’Asile : Lazil [communication (kominikasyon), economy (ekonomi), education (edikasyon), etimology (etimoloji), geography (jewografi), history (istwa), infrastructure (enfrastrikti), leasure (detant) religion (relijyon), visitors (vizitè)]. 

Ask not what L’Asile can do for you, but what you can do for L’Asile.
Pa mande sa Lazil ka fè pou ou, men pito sa w ka fè pou Lazil.

Dear all, and friends connected to L’Asile: We are trying add to this document related to the commune of L‘Asile, institutionspictures (in the gallery), oral historyschoolschurchessummer camp for youthsorganizationsyouth programscivic programsprojectsvideos... to document and help L‘Asile with its development. With your help and one tells another, together we will meet our objective. Thank you in advance for all documents that you will send us.

 

Chè tout, e tout moun ki konekte ak Lazil: N ap eseye ajoute nan dokiman sa a, ki an rapò ak komin Lazil, enstitisyon, foto (nan galri a), istwa oralleglizKan d ete pou jènlekòlòganizasyon, pwogram pou lajenèspwogram sivikpwojèvideyo... pou dokimante e ede Lazil nan devlopman l. Avèk èd ou epi youn di lòt, n ap rive atenn objektif nou ansanm. Nou di w mèsi davans pou tout dokiman (ke) ou pral voye ban nou.

Comments : Kòmantè

Business (Biznis) • Churches (Legliz) • C.V (Curriculum Vitae) &Biographical Note : C.V & Nòt Biyografik • Cultural activities  (Aktivite Kiltirèl) • Documents (Dokiman) • Eating places (Andwa /kote pou manje) • Entertainment (Anmizman /kote pou anmize) • Family tree (Ab familyal) • Haiti’s Super Web Directory & Diaspora (Gran Ànyè Ayiti & Dyaspora Ayisyen) • Hotels & Places where to stay in L’Asile (Otèl & Andwa kote pou desann ou fè ladesant Lazil) • Hurricane (Move tan, ouragan, tanpèt) • L’asile Gallery (Galri Lazil) • Library (Bibliyotèk) • Manual to learn Kreyòl or English : Mànyèl pou aprann kreyòl oubyen anglè • Media (Medya) • Open Market days (Tuesdays, Thursday : Jou mache (madi, jedi) • Rivers (Rivyè): Depen /Des pins, Mawo /Mahot, Sèpan /Serpente • Schools (Lekòl) • School Teaching Materials (Materyèl Pedagojik /Didaktik Pou Lekòl) • Sports (Espò) • Summer camp (Kan d ete) • Touristic sites (Sit touristik) • Trade Schools (Lekòl metye /Lekòl pwofesyonèl). 

L’Asile Gallery (pictures) : Galri Lazil (foto)

Transcript of Vocal message sent to L’Asile Touristic Forum
Transkripsyon mesaj vokal k al jwenn Fowòm Lazil Touristik

(Emmanuel W. Védrine)
(February 4, 2021 : 4 Fevriye 2021)

N ap salye tout moun ki konekte sou Fowòm Lazil Touristik (L’Asile Touristique). Se yon bèl ide dèske w konekte, e tout moun ki kontribye, yon fason yon lòt atravè sa nou te kapab jwenn an liy (sou entènèt la) pou òganize bank done sa a pou Lazil.

 

We are greeting everyone who is connected to the L’Asile Touristic Forum). It’s a great idea to be connected, and everyone who has contributed one way or another through what we could find online to organize this database for L’Asile.

Pou travay la fèt pi byen, nou bezwen patisipasyon tout moun. Sètadi, si w gen lyen videyo, nou kapab ajoute yo nan bank done sa a.   For the work to be done better, we need everyone’s participation. That is, if you have videos links, we can add them to this database.
Nou dwe chache mwayen travay ansanm, e avèk espesyalis ki vle ede nan domèn pa yo. Nou ta renmen mete tout lekòl Lazil an liy. Kijan sa ka fèt? Nou ka jis entèvyouwe direktè yo, pwofesè lekòl, pwoblèm y ap konfwonte, e sa yo ta renmen wè pou amelyore fason y ap anseye.… Ou kapab voye foto lekòl yo ban nou (foto elèv an gwoup ki nan lekòl sa yo) pou n dokimante tout bagay.   We should find a way to work together, and with specialists who are also willing to help in their domains. We woud like to put all schools in Lazil online. How can that be done? We can just interview their principles /headmasters, teachers, problems they are facing, and what they would like to see to improve their way of teaching... You can send us the schools’ pictures (group  of students in these schools) to document everything.
Tout moun ki kontribye, non yo pral mansyone… Pa egzanp, si w voye foto ban nou /sa w pran ak kamera ou… n ap mansyone non ou. Si w voye videyo ban nou, n ap mansyone non ou, e se tou yon piblisite pou ou. Nou bezwen non tout biznis /foto yo… konsa y ap nan bank done a.   Everyone’s name who contributes will be credited… For example, if you send us pictures /or those you take with your camera… your name will be mentioned. If you send us videos, you will be acknowledged, and it’s also an advertising for you. We need names of all business /their pictures… that way they will be in the database.
Pou nan yon nivo touristik, nou dwe travay ansanm (sa yo ki Lazil, e sa yo ki nan dyaspora ki gen esperyans aletranje). Nou konte sou patisipasyon w kòm travay sivik pou aprann ede kominote w, komin, e peyi w.   To be at a touristic level, we must work together (those in L’Asile and those in diaspora who have experience abroad). We count on your participation as a civic duty to learn to help your community, commune, and country.
Nou bezwen dokimante tout legliz e lòt enstitisyon tou. Nou kapab gen foto yo (foto moun an gwoup)… Se yon fason pou Dyaspora Lazil la (Azilwa /Azilwaz) rete konekte ak komin natal la, e kontribye tou, yon fason yon lòt nan devlopman l.   We also need to document all churches and other institutions. We can have their pictures (group pictures)... It’s a way for the L’Asile diaspora to remain connected with their native commune and also to contribute one way or another to its development.
Donk avèk ralonj wèb sa a ki sible Lazil, li pral, san oken dout, mete komin sa a nan yon nivo entènasyonal kote n ka ajoute tout travay endividyèl pou benefis pèp li ki fè pati Ayiti… Konsa, nou pral gen tout moun anba yon sèl parapli… Wi, kèk nan nou vle fè kèk travay men se yon pwoblèm lè n pa eseye fè yon travay kolektif pou yon objektif komen… --- Pafwa, nou ka fè travay endividyèl oubyen an ti gwoup… men nou dwe mete travay nou /sa n akonpli disponib a piblik la.   So, with this web link focusing on L’Asile, it will definitely put that commune at an international level and we can merge all individual works for the benefit of its people as part of Haiti... That way, we will have everyone under one umbrella… Yes, some of us want to do things but it’s a problem when we don’t try to work collectively for a common goal... --- There are times when we may work individually or in some small groups… but we should make our works /what we accomplish available to the public.
Lazil se yon komin rich natirèlman palan, kote l sitiye, an tèm sa k kapab fèt si moun ki sot la deside travay ansanm pou devlopman l. An jeneral pou tout komin an Ayiti, si moun kapab mete enterè pèsonèl yo de kote pou travay tout bon pou atenn yon objektif komen ki pral benefisye tout moun, se ta gran mèvèy pou tout peyi a.   L’Asile is a rich commune naturally speaking, its location, and in terms of what can be done if its people decide to work together toward its development. In general for all communes in Haiti, if the people can put personal interests away to work for real to achieve a common goal from which everyone can benefit, that would be marvelous for the entire country.
Jeneralman, se mantalite pòv Ayisyen ki kontribye nan soudevlopman Ayiti. Men yon fwa tout Ayisyen pran konsyans de sa, y ap kapab ranvèse l (pou travay ansanm, ede youn lòt pou ranfòse filozofi konbit la, e travay pou yon objektif komen, pou fyète e byennèt tout moun). Yon fwa n òganize, nou pral wè bagay estraòdinè, solisyone pwoblèm tankou:   Generally speaking, it’s Haitians’ poor mentality that contributes to Haiti’s underdevelopment. But once all Haitians are conscious of that, they will be able to reverse it (by working together, helping one another to reinforce the konbit or collective work philosophy, and work toward a common goal for everyone’s pride and welfare). Once we are organized, we will see amazing things, solving problems such as:
Agrikilti, analfabetis • Anseyan (mank preparasyon yo nan fè lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba, jan Yves Dejan mansyone) • Bibliyotèk piblik ki pa egziste nan chak komin • Laboratwa konpwoutè lekòl yo pa genyen • Edikasyon gratis pou tout timoun  (soti laj 5 an pou rive 19 an) • Elektrisite • Enfrastrikti de baz (tout sa k antre ladan) • Ensekirite • Irigasyon • Kreyasyon travay /aktivite ekonomik • Kreyòl dwe itilize nan tout lekòl kòm lang enstriksyon (soti nivo fondamantal rive nivo inivèsitè menm si liv yo ta an fransè /poko tradui an kreyòl, anseyan dwe bay esplikasyon nan lang matènèl la), e lang nasyonal ki dwe prezan nan tout bagay • Oryantasyon biznis e envestisman ta dwe enkli nan korikilòm oubyen pwogram lekòl (depi nivo fondamantal) • Pwogram pou lajenès • Pwogram sante pou tout • Pwogram metye  -- dwe genyen  yo nan tout lekòl piblik • wout (gran wout e wout lokal dwe konstwi atravè peyi a, e nan tout komin dekwa pou desantralize Ayiti rapidman).   Agriculture, illiteracy • teachers (their lack of preparation in teaching in upside down schools in an upside down country as Yves Dejean mentions) • Public libraries that don’t exist in the communes) • computer labs that  schools lack • Free education for all children (ages 5 to 19) • Electricity • Basic infrastructure • Insecurity • Irrigation • Jobs creation • Kreyòl should be used in all schools as language of instruction (from fundamental to university level even if the books are in French /have not been translated to Kreyòl) teachers should give explanation in the native language • Business orientation e investment should be included in the school curriculum (from fundamental level) • Youth programs • Health programs for all • Trade program should be in public schools • Roads (should be constructed across the country, and in all communes in order to decentralize Haiti rapidly).
N ap mande w pataje dokiman sa a souple ak tout moun (kèlkeswa komin yo soti), e atravè rezo sosyal yo. Se jis yon apèl revèy pou chak Ayisyen panse fè kèk bagay pou ede devlope komin kote yo moun (oubyen soti) epi ede lòt komin tou, yon fason yon lòt pou montre solidarite.   Please share this document with everyone (regardless the commune they are from) and through social networks. It is just a wakeup call for every Haitian to do something to help their native commune and also to help other communes as well, one way or another to show solidarity.
Se yon chemen kout nou ka pran pou ede tout peyi a rapidman lè si n angaje n nan travay sivik pou pote pwòp kontribisyon nou nan gwo kòve (konbit) pou ede Ayiti ale vè lavan.   That’s a shortcut we can take to help the entire country rapidly when we can be engaged in doing civil works to bring our own contribution to the great collective work to help Haiti moving forward.

 

DIRECTORY : ÀNYÈ

Library : Bibliyotèk

[• Bibliothèque de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UEH, State University of Haiti • Bibliothèque et Archives d’Haiti : Bibliyotèk e Achiv Ayiti • Bibliothèque Haitienne des Pères du Saint-Esprit : Bibliyotèk Pè Sentespri • Bibliothèque National d’Haïti : Bibliyotèk Nasyonal Ayiti; Bibliothèque Virtuelle du Réseau de Bibliothèques de l’Université d’État d’Haïti • Bibliyotèk 54, Carrefour • Bibliyotèk Rasin Lespwa (Dabòn- Leyogàn /Lewogàn) •  E. W. Védrine Virtual Libary Bibliyotèk Vityèl E. W. VédrineHaiti ReadsMartin Luther King, Jr. Library at the Haitian-American Institute].

BIBLIOGRAPHICAL RESOURCES : RESOUS BIBLIYOGRAFIK An Annotated Bibliography on Haitian Creole: A review of publications from colonial times to 2000. [Bibliyografi anote sou kreyòl ayisyen: revizyon piblikasyon depi epòk kolonyal pou rive ane 2000] ©  2003 by Emmanuel W. Védrine. [General Authors' Index (Endèks Jeneral otè); Index of Titles : Endèks Tit;  Acknowledgements & General Introduction (Rekonesans e Entwodiksyon) pp 5; Abbreviations & Symbols used in this book : Abreviyasyon & Senbòl ki itilize nan liv la, pp 20; In praise of the author (Éloge de l’auteur : Lomeyans pou otè a); Chapter : Chapit I: A bibliography of Periodicals with publications on Kreyòl (268 entries : antre, pp 26-35); Chapter : Chapit II (2): Agriculture, Floraand Fauna | Flòr e Fonn (61 entries : antre, pp 36-43); Chapter III (3): Bibliographies (12 entries : antre, pp 44-47); Chapter : Chapit IV (4): Classification by authors : klasman pa otè, pp 48-71; Chapter : Chapit V (5): Dictionaries, Glossaries, and Related Sources : Diksyonè, Glosè, e Sous ki an rapò (130 entries : antre), pp 72-119; Chapter : Chapit VI (6): Education (edikasyon) Literacy (alfabetizasyon), and Teaching Materials : e Materyèl didaktik /pedagojik (334 entries : antre) pp 120-165; Chapter : Chapit VII (7): Folklores, Folk tales & Stories : Foklò, Iswa-kont & Istwa (230 entries : antre, pp166-188); Chapter : Chapit VIII (8): General Subjects : Sijè Jeneral (445 entries : antre), pp 189-254; Chapter : Chapit IX (9): Geography and History : Jewografi e Istwa (63 entries : antre, pp 255-265); Chapter (Chapit): Grammar : Gramè (72 entries : antre) pp 266-279; Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole (354 p., 1996); Kreyol Without Toil: an introductory course to Haitian Creole (version to be printed : vèsyon pou enprime); Sistèm Alfabè Kreyòl Aysiyen : The Haitian Creole Writing System; Chapter : Chapit XI (11): Health & Hygiene : Sante e Ijyèn (52 entries : antre) 280-283; Chapter : Chapit XII (12): Historical Linguisitcs : Lengwistik Istorik (88 entries : antre, pp. 284-300); Chapter : Chapit XIII (13): Novels & Short Stories : Woman e Resi & Istwa Kout (108 entries : antre) pp 301-319; Chapter : Chapit XVI (14): Orthography | Òtograf (112 entries : antre, pp 320-341); Chapter : Chapit XV (15): Plays (including related works : Pyès teyal enkli zèv ki an rapò 88 entries : antre), pp. 344-357; Chapter : Chapit XVI (16): Poetry : Pwezi /Powèm (204 entries : antre), pp 358-380; Chapter : Chapit XVII (17): Poroverbs : Pwovèb (54 entries : antre), pp 381-392; Chapter : Chapit XVIII (18): Religious Studies : Etid Relijye (145 entries), pp 393-403; Chapter XIX (19): Sociolinguistics : Sosyolengwistik (119 entries : antre) pp 404-493; Chapter : Chapit XX (20): Teaching Materials For Learners of Haitian Creole : : Materyèl pedagojik pou aprenan kreyòl ayisyen (Kreyòl, 41 entries : antre) pp 432-435; Chapter : Chapit XXI (21): Theoretical Linguistics : Lengwistik Teyorik (325 entries : antre) pp 436-471; Chapter : Chapit XXII (22); Chapter : Chapit XXIII: Theses & Dissertations related to Haitian Creole : Tèz (metriz, doktora) ki an rapò ak kreyòl ayisyen (75 entries : antre) pp 472-485; Chapter XXII (22); Chapter : Chapit XXIII (23): Interviews with some Haitian Creolists, Journalists and Authors (Entèvyou ak kèk kreyolis, jounalis e otè), pp 486-335 [Interview : Entèvyou #1: Charlot Lucien and Frankétienne (pp 486-490); Interview : Entèvyou #2 (see Appendix); Interview : Entèvyou #3: Nounous (Lenous Surprice) and Kaptenn Koukourouj (Michel-Ange Hyppolite) pp 491-496; Interview : Entèvyou #4: Emmanuel W. Védrine and Roody Barthelemy (pp 497-500); Interview : Entèvyou #5 Edikatè à l’Edicateur : an Interview with Haitian novelist Deyita (Mercedes Guignard on her novel Esperans Dezire : Yon entèvyou ak womansye Deita, Mercedes Guignard sou woman li an Esperans Dezire), pp 500-503;  Interview : Entèvyou #6 (see : wè Appendix); Interview : Entèvyou #7: Yvon Lamour, Emmanuel W. Védrine, Keslèbrezo (Kesler Brézault), Kaptenn Koukourouj (Michel-Angle Hyppolite)]; Chapter : Chapit XXIV (24): General Authors’ Biographies : Bibliyografi Jeneral otè, pp 537; Appendix (Part /Pati I, II, III - Theses and Dissertations related to Haiti : Tèz (metriz, doktora) ki an rapò ak Ayiti (308 entries : antre, pp 572, 594, 600); Index of Titles : Endèks Tit, pp 630; General Authors’ Index : Endèks Jeneral Otè, pp 680; About the author : Sou otè a, pp 625. In praise of the author (Éloge de l’auteur : Lomeyans pou otè a). Research presented the International Linguistic Symposion in French Guyana, organized by IRD (Institut de Recherche pour le Developpement). Spring 2003] A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti from 2011-2020 (Compiled by E. W. Védrine, Joseph Marcel Georges, Fessando Suffren) • A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti (from 2001-2010 : Bibliyografi Tèz (metriz, doktora) ki an rapò ak Ayiti) • A Bibliography of Theses and Dissertations related to Haiti (20th Century), including Theses & Dissertations Related to Haitian Creole • A Bibliography of Theses and Dissertations related to the Dominican Republic (Bibliyografi Tèz (metriz /doktora) ki an rapò ak Repiblik Dominikèn /Sendomeng) • An Electronic Teaching Materials’ Model For Haitian Students And Teachers • Bibliographie Haïtienne et Indices Biographiques. (compiled by Emmanuel W. Védrine and Francesca Palli) [Online General Bibliography Related to Haiti : Bibliyograf an liy ki an rapò ak Ayiti] • Online Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers • Path to the most ever published bibliography research on Haitian Creole • Summary of Educational Resources for Haitian Teachers.

DICTIONARIES, GLOSSARIES & LEXICAL DATABASES  (Diksyonè, Glosè & Bank Done Leksikal) • A look at two great dictionaries on Haitian Creole : Yon koudèy 2 (de) diksyonè sou kreyòl ayisyenEnglish Haitian Creole Bilingual Dictionary [Diksyonè Anglè – Kreyòl Ayisyen]. Albert Valdman (Project director, editor).  iUniverse, Bloomington, Indiana. 2017. ISBN 9781532016011. 1148 Pages. (Volume II of the “DICO Project” that started out in Fall 1999). Indiana University. Native speakers editing team: Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques Pierre, and Nicolas André.] • English – Haitian Creole Computer Terms : Tèm Konpwoutè: Anglè – KreyòlHaitian Creole D-Base: Writings By Emanuel W. Védrine ( Part I) • Haitian Creole D-base: Kri pou liberasyon: a collection of poems in Haitian Creole • Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (the “DICO Project”, Vol. I). 2007. 781 +xxxiv p. Indiana University–Creole Institute. [E. W. VédrineFrenand LégerJacques PierreNicolas André: native speakers editing team] • English – Haitian Creole Computer Terms : Tèm Konpwoutè: Anglè – KreyòlKreyòl-English glosses for creating materials in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) [Ref. Platfòm MIT-Ayiti pou yon lekòl tè anwo] • Quelques plantes créole et leurs noms en latin (Kèk plant kreyòl ak non yo an laten : Some Creole plants and their names in Latin). • Petit lexique du créole haïtien (Historical linguistics : Lengwistik istorik /dyakwonik).

EDUCATION IN HAITI & IN DIASPORA (Edikasyon Ayiti e nan Dyaspora) • FLORA & FAUNA ( Flòr & Fonn) GENERAL SUBJECTS (Sijè Jeneral) • HISTORY & GEOGRAPHY (Istwa e Jewografi) • INTERVIEWS (Entèvyou) • JOKES (Blag) • NOVELS E ISTWA KOUT (Woman e Istwa kout) • ORIENTATION & FORMATION TRAINING (Seyans Oryantasyon e Fòmasyon) • POETRY (Pwezi /Powèm) • PROVERBS (Pwovèb, pawoli, pawòl granmoun) • SKETCH (Pyesèt) • SOCIOLINGUISTICS (Sosyolengwistik).

School Teaching Materials
Materyèl Didaktik /Pedagojik Pou Lekòl

[• An annotated bibliography On Haitian CreoleA review of publications from colonial times to 2000. 700 pages. © 2003; autor: Emmanuel W. Védrine.  [Bibliyografi anote sou kreyòl ayisyen: revizyon piblikasyon depi epòk kolonyal pou rive ane 2000] • An Electronic Teaching Materials’ Model For Haitian Students And Teachers • Boukan Dife Literati ak Joël Lorquetlexical data (edited by) Emmanuel W. Védrine. [Haitian literature in Kreyòl] • Dictionnaire De L'évolution Du Vocabulaire Français En Haïti (dans le discours politique, économique et social du 7 février 1986 à nos jours André Vilaire (André Vilaire Chery) • Easy English : an introduction to English for Creole and French speakers (forthcoming). [E. W. Védrine ajoute glosè nan fen liv la – enkli fraz ak espresyon idyomatik nan de lang yo; Entwodiksyon a lang anglè pou kreyolofòn e frankofòn; Plis pase 1.400 mo ak espresyon ki vin ak yo]. Field: Teaching materials (elementary, middle, and high school level)] by Renel Oreste Joseph (Orèsjozèf) and Emmanuel W. Védrine • Educating Haitian Youth and the Haitian Community in Diaspora : Edike Jèn Ayisyen e Kominote Ayisyen nan Dyaspora • Education should be free and mandatory for all in Haiti: Edikasyon ta dwe gratis e obligatwa pou tout moun Ayiti. [School teaching materials : Materyèl didaktik pou lekòl] • Egoyis: yon viris k ap detwi kominote ayisyen (Selfishness: a virus destroying the Haitian Community) • English – Haitian Creole Computer Terms : Tèm Konpwoutè: Anglè – KreyòlEnglish Haitian Creole Bilingual Dictionary. Albert Valdman (Project director, editor).  iUniverse, Bloomington, Indiana. 2017. ISBN 9781532016011. 1148 Pages. (Volume II of the “DICO Project” that started out in Fall 1999). Indiana University. Native speakers editing team: Emmanuel W. VédrineFrenand LégerJacques Pierre, and Nicolas André • Est-ce le créole un bon outil pour apprendre à l'école en Haïti? (Is Creole a good tool to learn in school?) • Èske w te pase nan kèk atelye ekriven avan w pibliye premye liv ou? : Have you been to any writers’ workshop before publishing your first book? [School teaching materials included in annexed texts section : Enkli materyèl didaktik pou lekòl nan seksyon tèks anekse] • Filozofi fatra an kreyòl : Trash philosophy in Kreyòl (Jean Elie Valcin) • Gramè Kreyòl VEDRINE Grammar of Haitian Creole (1996) • Haiti: a directory of publications : Ayiti: yon ànyè piblikasyon • Haiti: for a practical education on Fridays : Ayiti | Pou yon edikasyon pratik lè vandredi • Haitian Creole : Kreyòl [etymology (etimoloji) • examples (egzanp) • external links (lyen ekstèn) • further reading (plis lekti) • grammar (gramè) • history: (istwa) • Leksik kreyòl: ekzanp devlopman kèk mo ak fraz a pati 1986 • lexicon (leksik) • origins: (orijin) • orthography (òtograf) • proverbs and expressions (pwovèb e espresyon) • references: (referans) • see also (wè tou) • sociolinguistics (sosyolengwistik) • software (sòfwè, lojisyèl) • usage abroad: itilizasyon aletranje -- Ref. Wikipedia)] • Haiti’s Super Web Directory & Diaspora (Gran Ànyè Ayiti & Diaspora Ayisyen) • Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston • Jipon Nwa a (an adaptation of ‘Le pargne noir', by Bernard Dadié) • Kreyol Without Toil: an introductory course to Haitian Creole (Electronic manual to teach English or Haitian Creole for beginners : Manyèl pou anseye anglè oubyen kreyòl pou debitan) • Kesyonnen Kilti Ayisyen pou aprann plis de li : Questioning Haitian Culture to learn more about it • Konvèsasyon kat ti zanmi ki te nan 'High School (pyesèt) : Conversation of four friends who were in high school [sketch] • Kritik ak Rechèch sou Pwovèb Ayisyen: revizyon e edisyon 100 pwovèb ayisyen | Critics and Research on Haitian Proverbs: a review and editing of 100 Haitian proverbs from 'You can learn Creole', by H. Ormonde McConnell and Eugene Swain Jr. E. W. Védrine • A look at the problem of schools in Haiti (comments and suggestions) : Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti: kòmantè ak sijesyon • L’importance d’acquérir un diplôme de fins d’études segondaires • LAKOU KAJOU [Audio /School teaching materials included : Odyo /Materyèl didaktik pou lekòl] • Lakou Kajou [epizòd 1: Pwosesis] • Lakou Kajou [epizòd 2: Jewografi Lakou Kajou [epizòd 3: RitLakou Kajou [epizòd 4: Fotosentèz] • Lakou Kajou [epizòd 5:] Dlo] • Lakou Kajou [epizòd 6: Zouti] • Lakou Kajou [epizòd 7: Egzèsis] • Lakou kajou [epizòd 8: Transpò] • Lakou Kajou [epizòd: Emota, yon kamyonèt estraòdinè] • Lakou Kajou [epizòd: Jozefin plante yon pye kajou] • Lakou Kajou [epizòd: Ki kote solèy la kouche?Lakou Kajou [epizòd: Ki travay mwen pral fè lè mwen grandi?] • Lakou Kajou [epizòd: Kous nan Palè San Sousi (Sans-Sousi Palace) • Lakou Kajou [epizòd: Tiloulou prepare yon sipriz pou Lili] • • Malice et le boeuf de Bouki: Malis ak bèf Nonk Bouki (Deita /Mercedes Guignard) • Manyèl Kreyòl (1e, 2èm, 3èm, 4èm, 5èm, 6èm, 7èm, 8èm ane fondamantal). C3 Éds. (Dugé, Jean Armoce) --- Rezime konferans Jean Armoce Dugé sou «edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti». (Summary of Jean Armoce Dugé on “Kreyol in education in Haiti”). Koutwazi òganizasyon ITIAHaiti • Mouri pou libere Ayiti (short story). English translation: Dying for Haiti’s liberation, by the author; French translation: Mourir pour libérer Haïti, Jean-S. Sahaï; German translation: Sterben, um Haiti zu befreien, Jnes Angela Pellegrini; Italian translation: Morire per liberare Haiti, Francesca Palli; Japanese translation : Mihoko Tsunetomi; Latin translation: Vittore Nason; Papiamentu translation: Muriendo pa liberashon di Haiti, Yaniek Pinedo; Russian translation: Karlova Ekatarina; Spanish translation: Morir para liberar Haití, Miguel Calzada] • Online Educational Resources and Orientation Training for Haitian Teachers • Metye, Pwofesyon, Karyè: Seyans Oryantasyon pou Etidyan Ayisyen AyitiTrades, Professions, Career: Orientation Training for Haitian Students in Haiti • MIT-Haiti Initiative • A panorama of Haitian Indian Civilization • Petit lexique du créole haïtien • Peyi m rele Ayiti : My country is Haiti • Platfòm MITI-Ayiti pou yon lekòl tèt anwo (Michel DeGraff) • Mouvman pou kreyòl nan lekòl Ayiti (Luis Armando Cuevas Encarnación) [Koutwazi: òganizasyon ITIAHaiti] • Nan pwovens (In the countryside, pwezi: poetry). Bon Nouvèl, #36. janv. 1998 • Nou se ITIAHaiti : We are ITIAHaiti (chan : song). English translation by E. W. Védrine • October 28, International Creole Day, and what? : 28 Oktòb, Jounen Entènasyonal Kreyòl, epi kisa? • Orientating Haitian Youth: Oryantasyon Jenès Ayisyen • Orientation Seminar for Haitian Students coming to the United States • Parad sou plas Lazil: Parade in L’Asile [Square (video: Ti Nèg L’Asile)] • Principaux végétaux d’apport amérindiens utiles au monde comme nutriments (Mdju MKA). [photos F. Palli] • Pwojè ekri pou ede avèk devlopman Lazil : Writing Project to help with Lazil’s development • Rat konnen, Chat konnen, barik mantèg la sou siveyans (Rat knows, Cat knows, the barrel of lard is being watched) [(figi) Retorik an kreyòl ayisyen: Rhetoric in Haitian Creole] • Rechèch sou pawoli ak pwovèb ayisyen: Pawoli nan yon roman Pauris Jean-Baptiste, 'Peyi Zoulout' • Retard dans l'enseignement des langues étrangères en Haïti • Say it in Haitian Creole, English and French: a trilingual glossary of phrases and idioms [A trilingual Glossary for learners of Haitian Creole, English, French and a guide for translators: Yon glosè trileng an kreyòl, anglè e fransè kòm gid pou tradiktè], Emmanuel W. Védrine. Winter 2020 • Seyans oryantasyon pou etidyan ayisyen k ap vin Etazini • Rezo Etidyan Ayisyen, Ayiti – Dyaspora: Network of Haitian Students, Haiti – Diaspora • Seyans oryantasyon pou motive Ayisyen envesti nan biznis e pou retrèt yo : Orientation training to motivate Haitians to invest in business and for their retirement •  Seyans Oryantasyon pou ede Jèn Ayisyen Ayiti wè klè • Seyans oryantasyon sou maryaj • Sezon sechrès Ayiti (woman : novel);  2nd. ed. JEBCA Editions.  224 p. [English summary : Resumé en anglais]. © Dwa otè a] . © Lexical data (for hyper base software for dictionaries) : © Done leksikal (pou lojisyèl ipèbaz pou diksyonè)]. [In Papiamentu language, Temporada di sekura na Haiti. [First original Creole version was published in 1994: Soup to Nuts Publishers, Cambridge, MA. 1994. 128 p • Sistèm Alfabè Kreyòl Ayisyen :  The Haitian Creole Writing System • Some verbs dealing with Haiti’s underdevelopment and development. [Kèk vèb ki an rapò ak soudevlopman e devlopman Ayiti] by Emmanuel W. Védrine. Summer : Ete 2020.• Teaching materials for schools in Haiti • Travay sivik ta dwe obligatwa pou tout jèn an Ayiti : Civic duty should have been mandatory for all young people in Haiti • Twenty Five Years of Research and Publications on Haiti, the Haitian Diaspora and on Haitian Creole : Vennsenk 25 Ane Rechèch ak Piblikasyon sou Ayiti, Dyaspora Ayisyen, e sou Kreyòl Ayisyen • Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti (A look at the problem of schools in Haiti) • Yon lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba [audio material : materyèl odyo -- Yves Dejean].

C.V /Biographical Note : C.V /Nòt Biyografik

 • VALCIN, Jean Elie Valcin. Ancien candidat à la députation de l'Asile, département Nippes, Haïti. -- Diplômé de l'Université Jean Price Mars. Étudiant finissant en diplomatie (CEDI) Centre d’ Études Diplomatiques et Internationales. Professeur de philosophie et de belles lettres. Ancien professeur d'art dramatique au Nouveau College Bird. Ancien co-animateur de «l' Expression», une émission à caractère culturelle sur Energie FM 101.7 Ancien collaborateur du journal Le Matin. Actuel présentateur de l'émission télévisée, «Espace Diplomatique» [Quelques rubriques: • Contestation sociale en Haïti (Contestation sociale en Haiti) • Hommage au prof. De carrière, monsieur Joseph Mathurin Sainvil) • 11 juillet, 2020]; Coordonnateur Adjoint de AFEMME (Action du Féminin et du Masculin pour un Monde Equilibré).
   
 • VEDRINE, Martha Florence. (Pitit moun Lazil). Conductor, educator, musician. M. F. Védrine was born and raised in Boston, Massachuetts. She holds a Bachelor of Music Degree in Music Education with an emphasis on choral conducting from Gordon College, Massachuetts. Since the age of three, Martha has surrounded herself with music and singing. In church and community choirs, and back-up singing, she has sung a variety of musical genres and shared the stage with local and international talent.  -- Martha sings regularly with Boston Pops Gospel Choir under the leadership of Charles Floyd; and has performed and toured in France with French-South-African recording artist Pat Berning. She has also served as chorus conductor for the Boston Community Choir, Unity Mass Choir, and Gordon College Gospel Choir; and for many years, served as a minister of music for the Boston Missionary Baptist Church where she is currently the Music Director for the adult Mixed Choir. -- In recent years, she has served as the conductor for the United Night of Worship – Boston Choir, Assistant Music Director and soloist for Sharing A New Song Chorus, Music Assistant for the Boston Pops Gospel Choir, and Music Director of Voices of Blessings small ensemble. She regularly leads individual and small group voice lessons and teaches beginner piano. She is also a member of the Boston Symphony Orchestra’s Tanglewood Festival Chorus, with whom she has toured Europe, sung at Carnegie Hall, and participated in four recordings, including the Grammy Award-winning “Ravel: Daphnis and Chloe.” In 2017, Martha had the pleasure of singing the National Anthem at a Red Sox home game.
   
 • VEDRINE-PAULEUS, Josee. (Pitit moun Lazil). (Science scholar, and educator). [Contact; Profile]. Professor of Physics and Electronics, University of Puerto Rico-Humacao campus. Before joining the faculty at UPRH, she held adjunct faculty positions at CUNY-Brooklyn College in the Departments of Physics, and Business Administration. Professor Védrine received her Ph.D. in Electrical Engineering from Brown University, and was a postdoctoral fellow in the Block Copolymer Group at Princeton University. She currently serves on the American Physical Society (APS) Committee on the Status of Women in Physics, and is dedicated to mentoring undergraduate research students in the physical sciences.
   
 • VEDRINE, Soliny. (July 8, 1943 - ). Born in l’Asile (Lazil), Haiti. ThM from Dallas Theological Seminary (1971). Doctor Honoris Causa (2002). ]. Cited in the Africanus Journal  Vol. 8, No 1, Apr. 2016: “… And of course with critical mass and the key leadership we had among the Haitians, one of the first ones who started to work with us was Soliny Védrine’. Pastor Védrine was busy planting a church in Boston. He also worked as a bookeeper to support his growing family. With a law degree and a recent theological degree from Dallas Theological Seminary, Pastor Sol began to teach Haitian pastors in Creole. Pastor Sol continues to serve the Haitian Christian community today through the Emmanuel Gospel Center...”.  [Account, musician, community leader, educator, jurist and Theologian. Founder and pastor of Boston Missionary Baptist Church (BMBC, 1973 / Eglise Baptiste Missionnaire de Boston). Boston, Massachusetts ; founder of a support group for church building in Haiti. Wife: Emmeline Fougy. Children: Marie-Elaine, Martha, Betsy-Lyn, Soliny Junior, Ketsia; grand child: Kendall. WRITINGS /Lecture on Marriage: Conférence sur le marriage; (May 5, 2019 message (“The blessing of being faithful to God”). Note on corona coronaVirus.
   
 • VEDRINE, Emmanuel W. (Biographical note : Indice biographique) fèt (nan) komin Lazil (l’Asile), Ayiti Tonma (15 Janvye, 1959) nan seksyon kominal Tounad & Matyas (an fas Mòn Kabrit ak Nan Solin). Vale sa a te yon ti paradi nan tan lontan avan yo te debwaze tout kote Ayiti Cheri pou fè chabon voye vann Pòtoprens, yon pò ki gen lè te fèt pou prens... Wi, gran woman istorik li a, Sezon sechrès Ayiti (Saison sèche en Haïti, Season of drought in Haiti, Temporada de sequilla en Haití, Temporada di sekura na Haiti) santre sou Lazil ak kèk seksyon kominal li pou sitiye zèv fiktif sa a, kote istwa a kòmanse dewoule.  --- E. W. Védrine fèt a de pa de 3 rivyè [Depen (Des Pins), Mawo (Mahot) ak Sèpan (Serpente) ki pa manje anyen frèt lè yo desann oubyen debòde. Rivyè sa yo fè yon sèl, a yon minit de lakay li (ki sou yon ti tèt mòn). Se la yo te plante lonbrik li ak yon pye kokoye sou li (pami 2 lòt pye kokoye) fas pou fas ak 3 rivyè sa yo, devan bayè kay la ki gen 3 gòl, toupre yon kalfou ki divize an 3 chemen... Li sove de jistès nan siklòn Flora ki frape Ayiti 3 oktòb (1963) lè yon pye kokoye kraze kabann li.  --- Se nan dlo sa yo tou li te konn benyen, tire lobe, kaya, pike nan basen fon pou fè lago (ak mango) ak timoun zòn nan... Malerezman, peyizan zòn nan konn ap priye Bondye pou lapli tonbe pou yo plante paske pa janm gen oken pwojè irigasyon pou ede yo wouze tè jouk jounen jodi… alòske dlo sa yo ap gaspiye, epi al abouti nan lanmè. --- Ti nonm nan kite komin Lazil an septanm 1969 pou al viv Pòtoprens (lè kapital la te plizoumen pwòp, e an sekirite) kote l te rete bò (ansyen) Sine Lido, toupre Pòtay Lewogàn. --- A laj 17 (an fevriye 1976), ti jennonm nan kite Ayiti abò avyon Pan Am pou al viv nan peyi Etazini, kote paran l t ap viv depi oktòb 1974. --- Kote l ateri (nan) èpòt Miyami an, lapoula imigrasyon enprime kat rezidans li ba li. Yo te rele l green card alepòk paske se te yon idantite koulè vèr. --- Syantifik ayisyen e karibeyen, bibliyograf, chèrchè, edikatèeditè, entèprèt, konseye, leksikològlengwislidè e òganizatè kominotèkritik literè, pansè, tradiktè, e ekriven pwolifik (eseyisgrameryenpowèt, womansye e dizè (odyansè, rakontèd istwa), E. W. Védrine ale nan inivèsite nan peyi Etazini e an Ewòp. Li jwenn BOUS D ETID nan: University of Massachusetts-Boston (pou Etid Avanse nan «Edikasyon Bileng»), University of Rhode Island (pou Etid Avanse nan «Etid Ispanik e Literati»), Harvard University (pou Etid Avanse nan «Teyori Lengwistik», pwogram PhD /doktora), Indiana University (pou Etid Avanse nan «Lengwistik Fransè»). --- ETID (premye sik inivèsitè) nan Lang Womàn & Literati, Edikasyon, Lengwistik Jeneral, ak Syans Sosyal, University of Massachusetts-Boston. --- «G.T.P» Graduate Teachers’ Program (Pwogram Dezyèm Sik pou Anseyan), Pedagòg Lisansye (Lisans G7 a G12),  Eastern Nazarene College (Quincy, Massachusetts, USA. 1990). Etid Alman nan  Goethe Institute, vil Boston. --- Li kòmanse anseye nan Lekòl Piblik Boston Public Schools (1987) kòm Pwofesè Syans Sosyal (Istwa AmerikènIstwa MondyalKilti e Lang AyitiPreparasyon /Oryantasyon Karyè) e Lang Etranje (kreyòl, fransè, espayòl). Mèt konferans (ou Konferansye) nan University of Rhode Island, Dept. Espayòl, kote l anseye espayòl). Pwofesè fransè e espayòl nan St. Gregory High School (Boston, Massachusetts). Mèt Konferans e Chèrchè Asosye nan Indiana University­-Creole Institute (1999-2001, Depatman Fransè & Italyen). Pwofesè lang etranje nan Boston Language Institute (Boston, Massachusetts). --- PROGRAM ECHANJ AN EWÒP avèk University of Massachusetts (Boston, Amherst), e avèk University of Rhode Island an Espay (Colegio de Espanña, Salamanca: 1982, 85, 87, 89, 90, 95). --- ETIDYAN AN VIZIT: Frans (Université SorbonneParis (1982); Sainte-Étienne et Marseille (1989); Pòtigal (1982, 85, 87, 89, 90); Meksik (UNAM /Universidad Nacional Autonoma de México, 1983. Rechèch sou teren sou lang espayòl nan peyi Meksik);  Espay (Universidad de Salamanca: 1985, 87, 89); Itali (Wòm 1982, Verona 1985); Otrich (Vyèn, 1989); Almay (Freiburg, 1989); Suis (1989). Etazini (University of Massachusetts-Amherst (1991, Dept. Espayòl) • FONDATÈ & REDAKTÈ AN CHÈF «E. W. Védrine Creole Project» (1992), yon pwojè piblikasyon ki santre sou developman Materyèl Pedagojik /Didaktik pou Pwogram Bileng Ayisyen (Nan dyaspora, e an Ayiti) e pou moun k ap aprann kreyòl ayisyen • CHÈRCHÈ E EDITÈ AN REZIDANS:  Indiana University (1997, Dept. Fransè & Italyen /FRIT & Enstiti Kreyòl Indina University). --- KONTRIBISYON KÒM EDITÈ: • Chapter 766 (Boston Public Schools), Bilingual Translator & Editor) • Indiana University Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (Native Speakers Editing Team) • Cambridge Brick House Hispanic EditorsPimsleur Language TrainingMIT2 - Mason Integrated TechnologySimon & Schuster • Sipèvizyon University of Massachusetts-Boston Language Lab. --- PIBLIKASYON (zèv konplè otè a): «Twenty Five Years of Research and Publications on Haiti, the Haitian Diaspora and Haitian Creole» (25 Vennsenk Ane Rechèch ak Piblikasyon sou Ayiti, Dyaspora Ayisyen, e sou Kreyòl Ayisyen). --- REFERANS PIBLIKASYON (nan antoloji, revi, jounal, mezon d edisyon, paj wèb): Anthology of Haitian poets of Massachusetts, Bon Nouvèl, Boston Haitian Reporter, Educa Vision, CreoList Archives, Haiti 2004, Haiti Courrier, Haitian Creole-English Bilingual Dictionary (Indiana University), Haitian-English Dictionary (University of Kansas), Haitionline.com, Haïti en Marche, Haïti Progrès, Haitian-American Souls (antoloji), Haitian-American Tribune, Haitian-American News, Istwa Pwezi Kreyòl (antoloji), JKA (Jounal Kreyòl Ayisyen), Journal of Pidgin & Creole Languages, Komè, Kreyòl Connection, Kreyol.org, Le Matin, Le Nouvelliste, Libète, Love and other poems by Haitian Youth (antoloji), MIT2 Marilyn Mason & Wikipedia Kreyol, Orèsjozèf Publications, REKA, Revolution Revolution Revolution (antoloji), The Creole Connection, Potomitan.info, Prisma (revi literè, University of Massachusetts-Boston), Soleil des Iles (revi literè, Montreal), The Nations Tribune, Soup to Nuts, SICRAD, Tanbou.com, Trilingual Press, The Mass Media (University of Massachusetts-Boston), Voices of the sun (antoloji), Windowsonhaiti.com, SEDRA… ENTERÈ L NAN RECHÈCH & AKTIVITE: Atelye Ekriven, Kwouz bato, DebaEdikasyon Bileng, Ekriti Kreyatif, Devlopman Materyèl Pedagojik /Didaktik, Kan d Ete, Lengwistik (kreyòl, fransè, e ispanik), Literati (kreyòl, frankofòn e ispanik), Natasyon, Siklis, Tradiksyon, Trening & Oryantasyon Lajenès. --- Kèk pwofesè kle e konseye E. W. Védrine (pou Lang, Lengwistik, ak Literati): • Albert Valdman  (Ph.D, 1960, Cornell University - Lengwistik Fransè & Kreyòl) • Clement A. White (Ph.D, 1989, Brown University – Literati Amerik Latin & Karayib); Esther Torrego (Ph.D - Universidad de Madrid, Spain – Lengwistik Jeneral & Ispanik) • Jeanette Grillet Ambrose (Ph.D - Université Sorbonne, Linguistique & Études Françaises) ki montre gran enterè nan etid ak lengwistik kreyòl, e ki te motive l pou l te kòmanse fè rechèch sou lang matènèl li (kreyòl) • Juan C. Zamora (Ph.D, State University of New-York at Buffalo - Lengwistik Ispanik) • Ricardo Navas Ruiz (Ph.D, 1959 - Universidad de Salamanca, Spain -- Interview : Entrevista -- Colegio de España, International Spanish Program – Lengwistik Ispanik, Literati Espayòl e Literati Amerik Latin) • Robert H. Spaethling (Ph.D, 1959 - University California-Berkeley, Lang & Etid Alman). --- Ansyen animatè Emisyon Radyofonik Ayisyen «Chache Konnen ak Védrine» (Boston, 1996-1997), yon emisyon ki baze sou Rechèch & Kritik Literè (atravè Haïti Diaspo Inter 1330 - Boston, Massachusetts). E. W. Védrine resevwa «Sètifika Lidèchip» nan University of Massachusetts-Boston (College of of Public and Community Service /CPCS - CIRCLE Program), 1997). --- Nan prentan 2003, E. W. Védrine reprezante Ayiti nan Konferans Lengwistik Entènasyonal an Giyàn Fransèz (sou envitasyon IRD - Institut de Recherche pour le Développement), tèm konferans lan te: «Écrire les Langues de Guyane», kreyòl ayisyen figire pami 11 lang ki pale an Giyàn Fransèz. Li resevwa «Official Citation» / Onè ofisyèl Dwayen Zafè Etidyan, University of Massachusetts-Boston pou sèvis li rann inivèsite a (1984-85) epi plak d Onè Negritude Society (University of Massachusetts-Boston) pou rechèch sou lang kreyòl. --- LOMEYANS POU OTÈ A (anglèfransè). --- De 2016-2017, E. W. Védrine anime fowòm « Ayisyen Ini naKiraso : United Haitians oCuraçao» (Benito Desroches, ansyen kandida pou palman Kiraso, fondatè fowòm nan). --- Depi 2017, E. W. Védrine ap anime yon ribrik edikatif atravè rezo sosyal yo ki rele «Edike Ayisyen Ayiti, e Ayisyen nan Dyaspora : Educating Haitians in Haiti and Haitians in Diaspora». --- Li resevwa ewad Guest Speaker of the Year Award òganizasyon ITIAHaiti (desanm 2020, Boston, Massachusetts). E. W. Védrine ap viv ant Nouvèl Angletè e Karayib la.

Research note : Nòt pou rechèch

[Developing Haiti’s communes : Devlopman komin Ayiti • Haiti’s communes and civic works needed to be done by locals : Komin Ayiti e travay sivik moun ki sot nan komin yo dwe fè • Haitian literature in Kreyòl : Literati Ayisyen an kreyòl • Haitian literature of the Diaspora : Literati Ayisyen Dyaspora • Haitian oral literature /oraliture : Literati Ayisyen oral /oraliti • Haitian writers workshops : Atelye pou ekriven ayisyen • Online Haitian Teachers Workshops : Atelye an liy pou Anseyan Ayisyen • Online Teaching Materials to help Haitian Students and Teachers : Materyèl Pedagojik /Didaktik an liy pou ede Anseyan Ayisyen e Elèv • Online Teaching Materials to help Schools in Haiti : Materyèl Pedagojik /Didaktik an liy pou ede Lekòl Ayiti • Strategies to develop Haiti’s Communes to decentralize Haiti : Estrateji pou devlope Komin Ayiti pou desantralize Ayiti • Teaching Materials for Haitian Literacy Programs in Haitian Creole : Materyèl Didaktik /Pedagojik pou Pwogram Alfabetizasyon an Kreyòl • Teaching Materials for Learners of Haitian Creole •Translation (English and, Haitian Creole /Kreyòl) : Tradiksyon (anglè, e kreyòl ayisyen].

Courtesy : Koutwazi

E. W. Védrine Creole Project, Inc.
Boston, Massachusetts. USA

*

Viré monté