Mouri pou libere Ayiti

Emmanuel W. VEDRINE
28 fev.04

- avec traduction en allemand, anglais, espagnol, français, japonais, italien, latin, papiamentu, russe !

Île de Gonave

Île de la Gonave © 2003 Nancy Casey. Source.

Yon lè, Ayiti t ap fè fas ak yon gwo kriz politik. Diferan pati politik ak òganizasyon te reyini pou panse a ki meyè fason yo ta ka soti nan kriz la. Yo te rankontre pandan plizyè jou pou diskite pwoblèm sa a.

Finalman, yo te vin ak yon repons: youn nan yo di: «Mwen ofri pou m mouri pou libere Ayiti epi nou p ap janm gen pwoblèm ankò».

Lè tout peyi a te tande nouvèl la, o tout moun kontan! Tout moun ta renmen wè Ayisyen sa a ki di l pa pè mouri pou liberasyon Ayiti. Li parèt nan televizyon, radyo pou di volonte l pou l mouri pou libere Ayiti Cheri. Li deside pou l ta mouri yon vandredi (vè 3:00 p.m) epi li di jounalis kijan li ta tiye tèt li. Li ta kouri depi Pòtay Senjozèf rive Kafou. La, li ta lage kò l yon kote ki fon nan lanmè a, yon kote reken konn vini. Kòm li pa konn naje, donk ou panse se bagay tout bon, hm!

Tout vil Pòtoprens desann sou Boulva Jean-Jacques Dessalines pou al gade Ayisyen sa a ki pral yon ewo. Tout moun t ap bat men: «Se sa nèt! Ale! Ale! Ale pou liberasyon Ayiti! Ale pou sa! Nou fyè de ou, pitit Desalin, Tousen, Kristòf».

Msye te kòm yon moun ki reprezante Ayiti nan yon maraton entènasyonal; li te abiye ak koulè drapo a (ble e wouj), ki senbolize «espwa e viktwa». Rive l rive Kafou kote pou l ta lage kò l nan dlo a, foul moun nan miltipliye paske sètènman tout moun te kirye pou wè ewo sa a. Avan l touche liy pou abouti a, li di: «Mwen twò cho pou lage kò m nan dlo a; m a pran refwadisman».

Mwen menm ki te Kafou ap gade sèn lan, yon moun ban m yon ti kout pye epi m tonbe la a pou pataje istwa a ak ou.

Mourir pour libérer Haïti

par Emmanuel W.VEDRINE
28 février 2004
(traduction française de Jean-S. Sahaï)

En ce temps-là sévissait en Haïti une grave crise politique. Des partis politiques et des organisations de tout bord se réunirent pour réfléchir à la meilleure manière de sortir de la crise. Les discussions durèrent plusieurs jours.

Finalement quelqu'un fit une proposition qui plut à tout le monde: «Je suis prêt à me sacrifier pour la libération d'Haïti, ainsi nous n'aurons plus aucun problème».

En entendant la bonne nouvelle, le pays tout entier donna libre cours à sa joie. Tout le monde voulait voir ce citoyen haïtien qui n'avait pas peur de donner sa vie pour la libération d'Haïti. Il se montra à la télévision, fut interviewé par les journalistes, s'exprima à la radio, expliquant sa détermination à libérer Haïti Chérie.

Il décida de mourir un vendredi, vers 3h de l'après-midi, et expliqua aux journalistes comment il allait se suicider: il partirait en courant de Portail Saint-Joseph jusqu'à Carrefour. Là, il se jetterait à la mer, à un endroit profond et infesté de requins. Et comme il ne savait pas nager, tout paraissait devoir se passer comme annoncé.

Tout Port-au-Prince descendit sur le Boulevard Jean-Jacques Dessalines pour voir le héros haïtien en puissance. Tout le monde applaudissait: «Vas-y, vas-y pour libérer Haïti! Vas-y, nous sommes fiers de toi, fils de Dessalines, Toussaint, et Christophe !»

Il donnait l'image parfaite d'un coureur de marathon international représentant Haïti et portant les couleurs de son drapeau, bleu et rouge, symbolisant «l'espoir et la victoire». A l'arrivée à Carrefour, au point où il devait s'élancer, la foule s'était massée car, bien évidemment, tout le monde était curieux de voir le héros. Juste avant la ligne d'arrivée, il déclara: «J'ai trop chaud pour me jeter à l'eau, je pourrais prendre froid».

Alors que j'étais moi aussi à Carrefour à regarder la scène, quelqu'un m'a donné un coup de pied et j'ai aterri ici pour vous conter cette histoire.

Dying for Haiti's liberation

Emmanuel W.VEDRINE
Feb. 28 ‘04

Once upon a time, Haiti was facing a great political crisis. Different political parties and organizations got together to think about the best way to get out of the crisis. They have met for several days, discussing the issue.

Finally, someone came up with an answer that pleased everyone: «I am willing to die for Haiti 's liberation and we won't have anymore problem!»

When the whole country heard the good news, gee! Everyone wanted to see that Haitian fellow who was not afraid of dying for Haiti's liberation. He appeared on TV, had interviews with journalists, they heard him on the radio... telling his willingness to die to liberate Ayiti Cheri. He decided to die on Friday (around 3 p.m ) and told reporters how he would commit suicide. He would start running from Portail Saint-Josesph to Carrefour. There, he would jump in a deep part of the sea where sharks hang around. So since he couldn't swim, you'd think that was real. No joke, hm!

The whole Port-au-Prince city came down to Boulevard Jean-Jacques Dessalines to watch that Haitian hero-to-be. Everyone was clapping their hands: yeah! Go! Go! Go for Haiti 's liberation! Go for it! We are proud of you, son of Dessalines, Toussaint, Christophe!».

He was like someone running in an international marathon, representing Haiti and he was wearing the colors of the flag (blue and red), symbolizing «hope and victory". Upon arrival in Carrefour where he was supposed to jump, the crowd got intensified, 'cause everyone of course, was curious to see that hero. Before hitting the finish line, he said: «I am too hot to jump in the water; I may catch a chill».

While I was in Carrefour watching the whole scene, someone kicked me and I landed here to share that story with you.

Morire per liberare Haiti

di Emmanuel W.VEDRINE
28 febbraio 2004
(traduzione italiana di Francesca PALLI)

A quel tempo, ad Haiti, imperversava una grave crisi politica. Partiti politici e organizzazioni di ogni tipo si riunirono per riflettere sul modo migliore di uscire dalla crisi. Le discussioni durarono parecchi giorni.

Finalmente qualcuno fece una proposta che piacque a tutti: «Io sono pronto a sacrifarmi per liberare Haiti, così non avremo più alcun problema».

Sentendo questa buona notizia, il paese intero diede libero sfogo alla propria gioia. Tutti volevano vedere il cittadino haitiano che non aveva paura di offrire la sua vita per la liberazione di Haiti. Apparve in televisione, fu intervistato dai giornalisti, parlò alla radio, spiegando la sua decisione di liberare l'amata Haiti.

Decise infine di morire verso le tre del pomeriggio di un venerdì e spiegò ai giornalisti come si sarebbe suicidato: Sarebbe partito correndo dalla porta Saint Joseph fino a Kafou. Là, si sarebbe gettato in mare, in un punto in cui è profondo ed è infestato dagli squali. Dato che non sapeva nuotare, sembrava che tutto si sarebbe svolto come aveva annunciato.

Tutta Port-au-Prince scese al Boulevard Jean-Jacques Dessalines per vedere il futuro eroe haitiano. Tutti applaudivano : «Forza, va a liberare Haiti. Va, noi siamo fieri di te. Figli di Dessalines, Toussaint e Christophe ! »

Dava l'immagine perfetta di un corridore, rappresentante Haiti a una maratona internazionale, indossava i colori della sua bandiera, blu e rosso, che simbolizzano «la speranza e la vittoria». Intanto la folla si era ammassata a Kafou, nel punto da cui doveva gettarsi in acqua, tutti erano curiosi di vedere l'eroe. Poco prima della linea dell'arrivo, disse: «Ho troppo caldo per saltare in acqua, potrei prendere freddo».

Allora, mentre stavo osservando la scena, qualcuno mi ha fatto uno sgambetto e sono atterrato qui per raccontarvi questa storia.

Muriendo pa liberashon di Haiti

Emmanuel W.VEDRINE
28.2.2004
(traduction papiamentu par Yaniek Pinedo)

Un dia Haiti tabata konfrontando un krísis polítiko. Diferente partido polítiko i organisashonnan a bin huntu pa pensa kiko ta e mihó manera pa sali for di e krísis. Nan a reuní pa dianan largu, diskutiendo e problema aki.

Finalmente, un hende a bin ku un kontesta ku tabata agradá tur: Ami ta dispuesto pa muri pa liberashon di Haiti i nos lo no tin niun problema mas.

Ora ku henter e pais a tende e bon notisia, he! Tur hende ker a mira e haitiano ku no tabatin miedu di muri pa liberashon di Haiti. E tabata na televishon, i tabatin entrevista ku periodista, nan a tende na radio, kontando su disponibilidat pa muri pa liberá dushi Haiti. E a disidí di muri djabièrnè (mas o ménos 3or) i a bisa e periodistanan kon e lo kita su bida. Lo e kuminsá kore di Portail Saint-Josesph te Carrefour. Ei lo e bula den e parti mas hundu di laman kaminda tin tribon. Siendo ku e no por a landa, lo bo a pensa ku esaki lo no ta bèrdat. No ta wega, no!

Henter e stat di Port-au-Prince a bini na e boulevard Jean-Jacques Dessalines pa mira e haitiano ku lo bira héroe. Tur hende tabata bati man; ye! Bai! Bai! Bai pa è liberashon di Haiti! Bai Pe! Nos ta orguyoso di bo, yu di Dessalines Toussaint, Christphe!

E tabata manera un persona ku a kore un máratòn internashonal, representando Haiti I e tabata bisti ku e kolo di bandera (blou i kòrá), simbolisando, speransa i viktoria. Ora e la yega na Carrefour kaminda e tabatin ku bula, e públiko a kuminsá agitá, pasobra tur hende tabata kurioso pa mira e héroe. Promé ku yega e liña final, e a bisa: Mi kurpa ta muchu kayente pa bula den awa, Mi por kue friu!

Miéntras mi tabata den Carrefour mirando henter e esena, un hende a dal mi un skòp i mi a bin kai aki pa kompartí e storia ku bo.

Sterben, um Haiti zu befreien

Von Emmanuel W. VEDRINE
28. Februar 2004
(deutsche Uebersetzung von Jnes Angela Pellegrini)

Zu jener Zeit steckte Haiti in einer schlimmen politischen Krise. Politiker und Organisationen versammelten sich und überlegten sich, wie sie am besten aus der Krise heraus kommen könnten. Die Debatte ging tagelang weiter.

Endlich machte jemand einen Vorschlag, der allen gefiel: „Ich bin bereit, mich aufzuopfern, um Haiti zu befreien. So werden wir keine Probleme mehr haben!“

Die gute Nachricht verbreitete sich im ganzen Land und die Bevölkerung jubelte. Alle wollten den Haitier sehen, der sich nicht davor fürchtete, zur Befreiung Haitis sein Leben zu opfern. Dieser trat im Fernsehen auf, sprach am Rundfunk und erklärte dabei seinen Entschluss, das geliebte Haiti zu befreien.

Nun stand es fest: er würde an einem Freitag gegen drei Uhr nachmittags sterben. Er teilte den Journalisten mit, wie er seinem Leben ein Ende setzen würde: vom Saint Joseph Tor würde er nach Kafou laufen, um dort an einer tiefen, von Haifischen heimgesuchten Stelle ins Meer zu springen. Da er nicht schwimmen könne, habe alles den Anschein, das Ganze würde sich wie geplant abspielen.

Ganz Port Au Prince begab sich auf das Boulevard Jean Dessalines, um dem künftigen Nationalhelden zu applaudieren.„Los! Los ! Lauf, lauf, um Haiti zu befreien! Wir, die Söhne von Dessalines, Toussaint und Christophe, sind stolz auf dich !“

Er war die perfekte Darstellung eines Läufers, der Haiti an einem Marathon repräsentieren sollte: er trug die Farben der Fahne, Blau und Rot, Symbole für Hoffnung und Sieg.

Inzwischen hatte sich die herbeigeeilte Menschenmenge an der Stelle, wo er sich ins Meer stürzen sollte, angesammelt. Alle waren auf den Helden neugierig. Aber kurz vor dem Ziel kündigte dieser an: „Mir ist es zu heiss, um ins Meer zu springen. Ich könnte mich erkälten.“

Während ich dieser Szene beiwohnte, stellte mir jemand das Bein. Und so bin ich hier gelandet, um euch diese Geschichte zu erzählen!

Morir para liberar Haití

De Emmanuel W. Vedrine
28 de febrero de 2004
(traducción española de Miguel CALZADA)

En aquel tiempo, en Haití, había una grave crisis política. Los partidos políticos y las organizaciones de todo tipo se reunieron para reflexionar sobre cuál sería el modo mejor para salir de la crisis. Las discusiones duraron muchos días.

Finalmente alguien hizo una propuesta que gustó a todos los presentes: "Estoy dispuesto a sacrificarme para liberar Haití, y así ya no tendremos problemas".

Después de oír esta buena noticia, en todo el país estalló una alegría inmensa. Todos querían ver al ciudadano haitiano que no tenía miedo de ofrecer su vida para la liberación de Haití. Apareció en la televisión, fue entrevistado por los periodistas, habló en la radio, explicando su decisión de liberar al querido Haití.

Al final decidió morir aproximadamente a las tres de la tarde de un viernes y explicó a los periodistas cómo se suicidaría: saldría corriendo desde la puerta de Saint Joseph hasta Kafou. Allí, se tiraría al mar, en un lugar profundo y lleno de tiburones. Como no sabía nadar, parecía que todo sucedería tal como lo había anunciado.

Toda la población de Port-au-Prince bajó , por el Boulevard Jean-Jacques Dessalines para ver al futuro héroe haitiano. Todos aplaudían: "¡Animo, ve a liberar Haití. Vete, estamos orgullosos de ti. Nosotros, que somos descendientes de Dessalines, Toussaint e Christophe!.

Parecía la imagen perfecta de un corredor, representante de Haití en un maratón internacional, vistiendo los colores de su bandera, azul y rojo, que simbolizan "la esperanza y la victoria". Mientras, la muchedumbre se había congregado en Kafou, en el lugar donde se debía tirar al agua, y todos tenían curiosidad por ver al héroe. Antes de la meta, dijo: "Tengo demasiado calor para tirarme al agua, podría coger frío".

Entonces, mientras estaba viendo la escena, alguien me ha puesto la zancadilla y me he caído aquí para contaros esta historia.

Pro Haitiana libertate mori

Emmanuel W.VEDRINE
28 février 2004
(traduction latine de Vittore NASON)

Illo tempore Haitiana in insula magnum rerum turbamentum insaeviebat.

Partes, societates universae collegiaque in concilium convenerunt ad rem publicam sanandam et in meliorem statum redigendam. Per dies plurimos plurimum consultum est.

Tandem quidam sententiam tulit, quam omnes optimam iudicaverunt: “Paratus sum. Ad Haitianam rem publicam liberandam me devovebo. Ita incommodis omnibus omnes eripiam!”

Quo tam iucundo nuntio allato, insula tota exultavit ingenti gaudio. Omnes civem haitianum, qui devotionem non timebat ut Haitiana insula liberaretur, cupiebant mirari. Suam imaginem per aetherem pictam praebuit, scribae quotidiani in colloquium eum vocaverunt, orationem per aetherem vulgavit, animum suum paratum ad amatam insulam liberandam ostendens.

Decrevit tandem se moriturum esse die Veneris circiter ad horam nonam, et scribis quotidianis aperuit propositum suum: a Sancti Josephi porta usque ad locum, qui Kafou dicitur, se venturum et ibi se in mare altissimum et squalis infestum proiecturum esse dixit.

Cum nare nesciret, omnia videbantur compleri ita ut is sibi proposuit et omnibus ostendit.

Urbs tota, quae Port-au Prince dicitur, ad decumanum Jean-Jeacques Dessalines dicatum descendit, ut auctorem futurum tanti facinoris cives mirarentur. Omnes incredibili clamore et plausu virum comprobabant, clamantes: “Age ! Haitianam insulam libera! I! Gloriam a te accepimus, nati de Dessalines, Toussaint atque Christophe!”

Imaginem omnino praebebat cursoris, a civitate Haitiana legati, certantis in certamine gentium Marathonio. Vexillarios colores patrios praebebat vestibus pictis caeruleo rubroque pigmento, hoc victoriam, illud spem significans.

Multitudo interim ingens apud Kafou stipabatur, in loco de quo in aquam se iacturum erat. Omnes cives curiosi viri tantae virtutis praediti videndi erant. In limine calcis: “Nimis caleo.” inquit “Nolo me mergere. Frigescam!”.

Me hoc spectaculum servantem aliquis supplantavit. Huc appuli, vobis omnia haec narraturus.

Mouri pou libere Ayiti

(traduction japonaise de Mihoko Tsunetomi)

Mouri pou libere Ayiti

(traduction russe de Karlova Ekatarina)

*

 Viré monté