Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan
Emmanuel W. VEDRINE

 

SEZON SECHRÈS AYITI
(Roman ayisyen Haitian novel)
(ed. 2009)

(ed. 2009)

Lexical data | done leksikal

 

Emmanuel W. VEDRINE

Nobody has the right to reproduce this book by any means (electronic, audio, photocopy, etc.) without the written permission of the author but they can talk about it, think about using the hard copy (book), write criticism about it to be published in periodicals (journals, reviews, magazines, web sites). The electronic version will give access to creolists worldwide to see sample of works that are being published on other creoles, and to motivate the production and creation of substantial Creole texts to enrich the Creole Literature at an international level. The English and Spanish versions (Season of drought in Haiti, Temporada de sequía en Haití) will be available soon on the market. We encourage people who are teaching courses related to subjects like: Black Studies, Caribbean Literature, Cultural Anthropology, Environment, Haitian Creole, Haitian Culture, Haitian Education, Haitian History, Haitian Language, Haitian Literature, Haitian Migration, Haitian Novel, Haitian Peasants, Haitians in the Dominican Republic - to consider using this novel among their textbooks.

Pèsòn pa gen dwa repwodui liv sa a sou oken fòm (elektwonik, anrejistreman, repwodiksyon fotokopi, elt.) san pèmisyon alekri otè a men yo ka pale de li, panse itilize liv enprime a, ekri kritik sou li pou pibliye nan peryodik (jounal, revi, magazin, paj wèb). Vèsyon elektwonik lan va bay aksè a kreyolis nan lemonn antye pou wè echantiyon travay k ap pibliye nan lòt (varyete) kreyòl, epitou pou motive pwodiksyon ak kreyasyon tèks kreyòl ki gen manm ak nanm pou anrichi literati kreyòl la nan yon nivo mondyal. Vèsyon anglè (Season of drought in Haiti) ak espayòl (Temporada de sequía en Haití) roman sa a ap sou mache avan lontan. Nou ankouraje moun k ap anseye kou ki an rapò ak sijè kouwè: Etid Moun Nwa, Literati Karibeyen, Antwopoloji Kiltirèl, Anviwonnman, Kreyòl Ayisyen, Kilti Ayisyen, Edikasyon Ayisyen, Istwa Ayisyen, Lang Ayisyen, Literati Ayisyen, Migrasyon Ayisyen, Roman Ayisyen, Peyizan Ayisyen, Ayisyen nan Sendomeng - pou konsidere itilize roman sa a pami tèks y ap itilize.

We encourage you to read this literary work in order to understand the hardships that the Haitian peasants have been going through since a very long time, the problems of agriculture and deforestation in Haiti in a country where governments have given up (on doing their job) many years ago. Calm down while reading each page, take notes,talk about this book everywhere so that you can sensitize more people on all the problems that have been ravaging the Haitian environment continue to exist today.

A Haitian novel written in the Haitian language, Sezon sechrès Ayiti, was first published in 1994 by Soup to Nuts Publishers, Cambridge, Massachusetts (USA).
ISBN 0-938534-27-0. The 2009 electronic version will give the whole world access to take a look at this literary work in front of their computer screen and they will decide later on, to buy (hard) copies of it. At the end of the book, there is a Creole – English glossary that’s been added particularly to help students who are learning Creole and who have not yet mastered the language or have been at a very advance level to familiarize with the in and out of the Creole language. That way, it will make the reading of the novel, which has been written in a simple language, even easier for them, and for many Haitian Bilingual Programs that are using both Creole and English at the same time.

N ap ankouraje ou li zèv literè sa a pou konprann plis de tray peyizan ayisyen ap pase depi digdantan, pwoblèm agrikilti ak debwazman Ayiti nan yon peyi kote leta demisyone depi byen lontan. Poze san ou pou li chak paj, pran nòt, diskite liv sa a tout kote dekwa pou konsyantize plis moun sou tout pwoblèm k ap ravaje anviwonnman ayisyen an e ki kontinye egziste jounen jodiya.

Yon roman ayisyen nan lang Ayisyen, Sezon sechrès Ayiti, premye parèt an 1994 nan edisyon Soup to Nuts Publishers, Cambridge, Massachusetts (USA). ISBN 0-938534-27-0. Vèsyon elektwonik 2009 la va bay lemonn antye aksè pou gade zèv sa a devan ekran konpwoutè yo, epi yo va deside achte liv enprime a aprè. Nan fen liv la, gen yon lis mo kreyòl- anglè ki fèt espesyalman pou ede elèv etranje k ap aprann lang kreyòl la, ki poko maton ladan oubyen ki poko atenn yon nivo trè avanse pou familyarize ak lanvè /landrèt lang lan. Konsa, li va rann lekti roman an, ki deja nan yon langaj ladouskivyen, pi fasil toujou pou yo, e pou plizyè Pwogram Bileng Ayisyen k ap itilize toude lang yo (kreyòl - anglè) alafwa.

E. W. VEDRINE, otè|the author
Chief Editor|Redaktè an chèf Online Creole Publishers, Inc.

boule   boule   boule 

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
evedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com

Viré monté