Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

INSMINOGEC

Photo: INSMINOGEC

Institution Mixte de la Nouvelle Génération des Cayes

Founder : Fondatè
(Pastor : Pastè) Enock FEDNA

June 6, 2022 : 6 Jen 2022
Updated June 6, 2022 : Mizajjou 6 Jen 2022

[(•) Activities ((•) An annotated bibliography On Haitian Creole: a review of publications from colonial times to 2000 ((•) Computer lab ((•) Conferences [invitation -- Esperyans Dyaspora Ayisyen -- EDA : Haitian Diaspora Conference (founded by Professor Dr. Bonel Oxiné) – Series #1 (• Series #2 (• Series #3] ((•) Civic Duty should have been mandatory for all young people in Haiti  ((•) Curriculum ((•) Discipline Code ((•) Does Haiti really need a Creole Academy? ((•) Electronics ((•) Emmanuel W. Védrine’s Conference on his 30 Thirty years of research and publications presented at the State University of Haiti, Faculty of Applied Linguistics ((•) Gallery ((•) Fieldtrips /visits ((•) Institution’s history ((•) Interviews ((•) Is Kreyol a good tool to learn in school in Haiti? [Èske kreyòl se yon bon zouti pou ta aprann nan lekòl Ayiti?] ((•) Games ((•) Haiti: for a practical education on Fridays ((•) Lakou Kajou [audiovisual program in Haitian Creole for kids] ((•) Library-Resource Center ((•) MIT-Haiti Platform ((•) Motors ((•) Network of Haitian Students, Haiti – Dyaspora ((•) Orientation Training [(• Lecture on Marriage (• Seyans Oryantasyon pou ede Jèn Ayisyen Ayiti wè klè (• Seyans oryantasyon pou etidyan ayisyen k ap vin Etazini (• Some important points to orient people on ‘marriage’, an institution founded by God] ((•) Prof Albert Valdman’s conference at Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) ((•) Sports ((•) Summer Program ((•) Teachers & Staff ((•) Trades]

TEACHING MATERIALS INDEX

((•) A look at Higher Education in Haiti, another stop after secondary level ((•) A look at the problem of schools in Haiti [Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti] ((•) Bilingual Education: Theory and Practice ((•) Bilingual Programs & Bilingual Teaching Materials ((•) Chatting on Bibliographies related to Haitian Creole ((•) Collection of published Poems ((•) Collection of Haitian Education Materials by Albert Valdman ((•) Creole education in schools in Haiti [video] ((•) Dictionaries ((•) Education in Haiti & in Diaspora ((•) Electronic Teaching Materials (Kreyol – English - Kreyol) ((•) English-Haitian Creole Bilingual Dictionary ((•) English classes (ESL) ((•) E. W. Védrine Complete Works on Haiti, Haitian Creole and the Haitian Diaspora ((•) Grammar ((•) Haitian history [(• A panorama of Haitian Indian Civilization (• Mon pays, Haiti : Peyi m, Ayiti [My country, Haiti] (• My country is Haiti (• The Twelve Bwa Kayiman Principles (• Welcome to L’Asile (Lazil), a commune in Haiti] ((•) Haiti’s earthquake, January 12, 2010 ((•) Have you been to any writers’ workshop before publishing your first book? ((•) Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston [Ideas to found a private Haitian High School in Boston] ((•) In Kreyol and English : An Kreyòl e an Anglè (focus on Haitian Creole – English since the elementary level ((•) Jipon Nwa a [The black petit coat -- adaptation of a short story in French by Bernard Dadié] ((•) Haitian Creole Writing System [in song] ((•) Haiti’s cultural richness ((•) How a plant is made (Kijan yon plant fèt) ((•) Kreyol Without Toil: an introductory course to Haitian Creole (Kreyòl San Pèn: kou inisyasyon a kreyòl ayisyen) ((•) LAKOU KAJOU [audiovisual program in Haitian Creole for children – See all the episodes in the Kreyol section] ((•) Library-Resource Center ((•) Manual on agriculture - environment ((•) Malice et le boeuf de Bouki  : Malis ak bèf Nonk Bouki a (istwa-kont) : Malis and Uncle Bouki’s cow [folktale] ((•) Materials to teach English [ESL] ((•) Materials to teach French ((•) Men l anlè a l ap vini (He is in the air coming - short story) ((•) MIT-Haiti Platform   [teaching materials] ((•) Motors ((•) Online Educational Resources for Haitian Teachers, Students, Schools in Haiti and in Diaspora ((•) Poetry ((•) New words and idioms entering Haitian Creole  ((•) Novel (and exercise for homework) ((•) Petit lexique du créole haïtien [dictionary] ((•) Research on pawoli and Haitian proverbs [Rechèch sou pawoli ak pwovèb ayisyen] ((•) Questioning Haitian Culture to learn more about it ((•) Rat konnen, Chat konnen, barik mantèg la sou siveyans [rhetoric in Haitian Creole] ((•) Recipe for some Haitian dishes ((•) Reflection on activities to orient youths in Haiti ((•) Quelques plantes créoles et leurs noms en latin [Some Creole plants and their names in Latin] ((•) Some questions to open debates on the problem of education in Haiti [Kèk kesyon pou ouvè deba sou pwoblèm edikasyon Ayiti] ((•) Sports [Espò] ((•) Summer Program ((•) Tardiness in teaching foreign language in Haiti’s schools ((•) Teachers & Staff [Anseyan & Pèsonèl] ((•) Teaching materials for learners of Haitian Creole /Kreyol [foreign language] ((•) Teaching materials for schools in Haiti ((•) The use of Creole in Schools in Haiti ((•) Ti Malis and Bouki after January 12: Pati II [folktale] ((•) Twenty cents of consciousness to become a better person ((•) Vanjans Konpè Chat [Comrade Cat’s revenge, folktale] ((•) 20 Twenty Creole phrases [and their translation in many languages] ((•) 75 Seventy-five Years of Research & Publications On Haitian Creole.

<(•>|<(•>|<(•>|<(•>|<(•>|<(•>|<(•>|<(•>|<(•>|<(•>

[((•) Aktivite ((•) An annotated bibliography On Haitian Creole: a review of publications from colonial times to 2000 ((•) Ayiti: Pou yon edikasyon pratik lè vandredi ((•) Anseyan & Pèsonèl ((•) Bibliyotèk / Sant Resous ((•) Elektwonik ((•) Enpòtans pou dekwoche yon diplòm fen etid segondè ((•) Entèvyou ((•) Èske Ayiti reyèlman bezwen yon akademi kreyòl? ((•) Èske kreyòl se yon bon zouti pou ta aprann nan lekòl Ayiti ((•) Espò ((•) Galri ((•) Istorik enstitisyon an ((•) Joune /visit ((•) Jwèt ((•) Kòd disiplin ((•) Konferans [envitasyon -- Esperyans Dyaspora Ayisyen / EDA (seri konferans Pwofesè Dr. Bonel Oxiné fonde) – Seri #1 (• Seri #2 (• Seri #3] ((•) Konferans Prof Albert Valdman nan Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) ((•)– Konferans E. W. Védrine sou 30 Trant ane rechèch ak piblikasyon l konplete, prezantasyon nan Inivèsite Leta Ayiti [Université d’État d’Haïti – UEH] ((•) Sports ((•) Summer Program ((•) Teachers & Staff ((•) Trades] ((•) Konsyantize Motive Chanje ((•) Korikilòm ((•) Laboratwa konpwoutè / òdinatè ((•) Metye ((•) Motè ((•) Pwogram ete ((•) Rezo Etidyan Ayisyen, Ayiti – Dyaspora ((•) Seyans oryantasyon [(• Konferans sou maryaj (• Metye, Pwofesyon, Karyè (• Seyans Oryantasyon pou ede Jèn Ayisyen Ayiti wè klè (• Seyans oryantasyon pou etidyan ayisyen k ap vin Etazini (• Kèk pwen enpòtan pou oryante moun sou ‘maryaj’, yon enstitisyon Bondye kreye] ((•) Travay Sivik ta dwe obligatwa pou tout jèn an Ayiti

ENDÈKS MATERYÈL DIDAKTIK

((•) An Kreyòl e an Anglè [anfaz sou kreyòl – anglè depi nivo elemantè] ((•) Boukan Dife Literati ak Joël Lorquetlexical data ((•) Diksyonè ((•) Edikasyon an Ayiti & nan Dyaspora ((•) Edikasyon Bileng Ayiti: Teyori e Pratik ((•) Edikasyon kreyòl nan lekòl Ayiti [videyo : video] ((•) English-Haitian Creole Bilingual Dictionary ((•) Èske w te pase nan kèk atelye ekriven avan w pibliye premye liv ou? ((•) Gramè ((•) Istwa Ayiti [(• A panorama of Haitian Indian Civilization (• Byenveni nan Lazil, yon komin Ayiti (• Douz (12) Prensip Bwa Kayiman (• Peyi m rele Ayiti]  ((•) Haitian Creole-English Bilingual Dictionary  ((•) Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston ((•) Itilizasyon kreyòl nan lekòl Ayiti ((•) Jipon Nwa a [adaptasyon yon resi / istwa kout Bernard Dadié] ((•) Jwèt ((•) Kèk kesyon pou ouvè deba sou pwoblèm edikasyon Ayiti ((•) Kesyonnen Kilti Ayisyen pou aprann plis de li ((•) Kijan yon plant fèt ((•) Klas anglè [ESL – English as Second Language] ((•) Koleksyon Materyèl Edikatif Albert Valdman fè ((•) Koleksyon powèm ki pibliye [nan antoloji, jounal, revi] ((•) Koudèy sou Edikasyon Siperyè, yon lòt etap apre nivo segondè  ((•) Kozri sou koze bibliyografi ki an rapò ak kreyòl ayisyen [30 Trant Ane Rechèch ak Piblikasyon] ((•) Kreyòl, Fransè, Anglè: kilès ki towo a Ayiti? ((•) Kreyol Without Toil: an introductory course to Haitian Creole [Kreyòl San Pèn: kou inisyasyon a kreyòl ayisyen e mànyèl pou aprantisay anglè] ((•) LAKOU KAJOU [pwogram odyovizyèl an kreyòl pou timoun -- Lakou Kajou epizòd 1: Pwosesis; Lakou Kajou epizòd 2: Jewografi; Lakou Kajou epizòd 3: Rit; Lakou Kajou epizòd 4: Fotosentèz; Lakou Kajou epizòd 5: Dlo; Lakou Kajou epizòd 6: Zouti; Lakou Kajou epizòd 7: Egzèsis; Lakou kajou epizòd 8: Transpò; Lakou Kajou epizòd: Emota, yon kamyonèt estraòdinè; Lakou Kajou epizòd: Jozefin plante yon pye kajou; Lakou Kajou epizòd: Ki kote solèy la kouche?; Lakou Kajou epizòd: Ki travay mwen pral fè lè mwen grandi?; Lakou Kajou epizòd: Kous nan Palè San Sousi (Sans-Sousi Palace); Lakou Kajou epizòd: Tiloulou prepare yon sipriz pou Lili] ((•) Malice et le boeuf de Bouki  : Malis ak bèf Nonk Bouki a [istwa-kont, foklò] ((•) Mànyèl sou agrikilti - anviwonnman ((•) Materyèl Didaktik-Pedagojik Elektwonik [dijital - nimerik kreyòl-anglè-kreyòl] ((•) Materyèl didaktik pou moun k ap aprann kreyòl [lang etranje, KLE] ((•) Materyèl pedagojik pou lekòl Ayiti ((•) Materyèl pou anseye anglè (ESL) (• Materyèl pou anseye Fransè Lang Etranje [FLE] ((•) Men l anlè a l ap vini (istwa kout / resi] ((•) Mo nouvo ak espresyon ki antre nan kreyòl ((•) Platfòm MIT-Ayiti  [materyèl didaktik] ((•) Pwogram Bileng & Materyèl Didaktik Bileng ((•) Mouri pou libere Ayiti [istwa kout / resi] ((•) Pwezi ((•) Rechèch sou pawoli ak pwovèb ayisyen ((•) Refleksyon sou aktivite pou oryante lajenès an Ayiti ((•) Rasin yon plant (roots of a plant) ((•) Rat konnen, Chat konnen, barik mantèg la sou siveyans [retorik an kreyòl] ((•) Resèt pou kèk pla ayisyen ((•) Resous edikasyonèl an liy pou anseyan ayisyen, etidyan, lekòl an Ayiti e nan dyaspora ((•) Reta nan ansèyman lang etranje nan lekòl Ayiti ((•) Richès kiltirèl Ayiti ((•) Sistèm Alfabè Kreyòl Ayisyen [an chanson] ((•) Quelques plantes créoles et leurs noms en latin [Kèk plant kreyòl ak non yo an laten] ((•) Ti Malis ak Bouki apre 12 janvye: Pati II [foklò] ((•) Tranblemanntè Ayiti, 12 janvye 2010 ((•) Vanjans Konpè Chat [foklò, istwa-kont] ((•) Ven kòb konsyans pou vin yon pi bon moun ((•) Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti [Klike sou tèks la (pdf) Kesyonè – Sikilè; Rezime anglè] ((•) Woman  kreyòl /woman peyizan, Sezon sechrès Ayiti [ak egzèsis  pou devwa] ((•) Zèv Konplè E. W. Védrine sou Ayiti, Kreyòl e Dyaspora Ayisyen ((•) 20 Fraz kreyòl potomitan [ak tradiksyon yo nan plizyè lang] ((•) 75 Swasannkenz Ane Rechèch ak Piblikasyon sou Kreyòl Ayisyen.

* * *

Courtesy : Koutwazi
E. W. Védrine Creole Project
, Inc. (1992)
Boston, Massachusetts. USA

*

 Viré monté