Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Kèk tèm nan Sezon sechrès Ayiti pou disètasyon
Some themes in Sezon sechrès Ayiti for essays

E.W. Vedrine

Sezon Sechres Ayiti of E.W. Vedrine

Sezon Sechrès Ayiti, E.W. VedrineJEBCA Editions (Jebcaeditions@gmail.com) •
2014 • ISBN 978-0-9908554-2-2 • 224 pages • $15.00.

VÈSYON PDF VERSION

 1. Analfabetis (reflè l atravè peyizan yo) nan woman Sezon sechrès Ayiti : Illiteracy (its reflection through the peasants in the novel Sezon sechrès Ayiti).
   
 2. Esplike kijan bèt yo fè fas ak sechrès reyèl la lè yo pa jwenn vejetasyon : Explain how the animals cope with the real drought when they do not find vegetation.
   
 3. Egzòd riral (e sa k koze l) : Rural exodus (and what causes it).
   
 4. Ensekirite tout kote : Insecurity everywhere.
   
 5. Espyonaj (sou diktati Duvalier yo…) e moun ki disparèt nan prizon Fòdimanch (Fort Dimanche) : Espionage (under the Duvalier’ dictatorships…) and people who disappeared in the Fort Dimanche prison.
   
 6. Estereyotip Ayisyen fè de peyi etranje : Stereotypes that Haitians make of foreign countries.
   
 7. Gagè (gadyè) – anmizman, detant, lye kote peyizan (gason) ka rankontre youn lòt… aktivite ekonomik jou gagè : Gagè (gadyè / cockfight arena) – entertainment, place where where peasants (men) can meet each other… economic activities on the gadyè’s day.
   
 8. Gang, fòmasyon ou kreyasyon gang (apre chit diktati Duvalier yo, papa e pitit) : Gangs, creation of gangs (after the fall of the Duvalier’s dictatorships , father and son).
   
 9. Ide pou met woman Sezon sechrès Ayiti an fim : Ideas to have Season of drought in Haiti in film.
   
 10. Ide pou met woman Sezon sechrès Ayiti an teyat: Ideas to have Season of drought in Haiti as play.
   
 11. Irigasyon (enpòtans li pou ta ede peyizan awoze tè… epi gen dlo nan plizyè andwa an Ayiti men malerezman y al abouti nan lanmè…e yo te ka itilize pou pwodiksyon elektrisite : Irrigation (its importance to help farmers irrigating land… and there is water in many places in Haiti, but unfortunately ended up in the sea… and could be used for electricity production.
   
 12. Istwa oral (e enpòtans li) nan Sezon sechrès Ayiti : Oral history (ans its importance) in Sezon sechrès Ayiti.
   
 13. Nivo panse peyizan nan woman Sezon sechrès Ayiti : The level of peasants’ thinking in the novel Sezon sechrès Ayiti.
   
 14. Nostalji nan Sezon sechrès Ayiti : Nostalgia in Nostalji nan Sezon sechrès Ayiti.
   
 15. Pale an daki (an parabòl, retorik an kreyòl) nan woman Sezon sechrès Ayiti : Pale an daki (pale an parabòl, rhetoric in Haitian Creole  /Kreyol) in Sezon sechrès Ayiti.
   
 16. Pwoblèm peyizan ayisyen konfwonte aletranje : Problems that Haitian peasants face abroad.
   
 17. Reflè jan Ayiti te ye lontan (mwens pwoblèm, plis manje e plis sekirite) : Reflection of how Haiti was in the past (less problem, more food and more security).
   
 18. Sechrès bon desidè : Drought of good decision makers.
   
 19. Sechrès division : Drought of division.
   
 20. Sechrès entelektyèl (brav e angaje) : Intellectuals (scholars) drought (brave and committed).
   
 21. Sechrès inonde nou nan tout sans / tout kote : Drought overfloods us in all sense / everywhere.
   
 22. Sechrès nan desizyon k ap pran pou Ayiti : Drought in decision making for Haiti.
   
 23. Sechrès nan devlopman : Drought in development.
   
 24. Sechrès nan edikasyon nan tout peyi a : Drought in education nationwide.
   
 25. Sechrès nan enfòme pèp la pou oryante l nan bon chemen : Drought in informing the people to guide them in the right direction.
   
 26. Sechrès nan fason moun ki genyen yo panse (egoyis) : Drought in the way people think (selfishness).
   
 27. Sechrès nan pa gade modèl pozitif aletranje pou ta repwodui Ayiti : Drought in looking at positive models abroad to be reproduced in Haiti.
   
 28. Sechrès nan pa wè lwen pou devlopman Ayiti : Drought in seeing far for Haiti’s development.
   
 29. Sechrès nan panse : Drought of thought.
   
 30. Sechrès nan vizyon pou devlopman : Drought in vision for development.
   
 31. Senbolis nan woman Sezon sechrès Ayiti : Symbolism in the novel Sezon sechrès Ayiti.
   
 32. Sezon Sechrès Ayiti kòm woman peyizan : Sezon sechrès Ayiti as a peasants’ novel.
   
 33. Solidarite ant peyizan (ki vle wè chanjman) : Solidarity between peasants (who want to see change).
   
 34. Solidarite atravè konbit (yon filozofi ki dwe reveye) : Solidarity through konbit or collective work (a philosophy that must be awakened).
   
 35. Swaf pou elèv aprann (espesyalman pitit Sòyèt yo) men podyab pa gen aksè a lekòl: Thirst for students to learn (especially poor children) but unfortunately they don’t have access to school.
   
 36. Vizyon prèske tout Ayisyen se kite Ayiti pou al dèyè lavi miyò aletranje : The vision of almost all Haitians is to leave Haiti in search of better life abroad.
   
 37. Vòlè (visye) ansoudin men ki pa kriminèl k ap touye moun : Thieves (crook) in secrecy but who are not murderers.
 38. Volonte kèk peyizan pou aprann li ak ekri : Willingness of some peasants.
   
 39. Wòl fanm jwe nan woman Sezon sechrès Ayiti : Women role in Sezon sechrès Ayiti.
   
 40. Wòltèks powetik yo jwe nan Sezon sechrès Ayiti : The role of poetic texts in Sezon sechrès Ayiti.

Nòt : Note

Sezon sechrès Ayiti. (2nd. ed.). JEBCA Editions.  224 p. [© The author’s copyright : © Dwa otè a] . [© Lexical data (for hyper base software for dictionaries) : © Done leksikal (pou lojisyèl ipèbaz pou diksyonè)]. [In Papiamentu language, Temporada di sekura na Haiti. [First original Creole version was published in 1994: Soup to Nuts Publishers, Cambridge, MA. 1994. 128 p. [This novel has been translated to English by the author (Emmanuel W. Védrine)].

*

 Viré monté