Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Edikasyon Bileng Ayiti: Teyori e Pratik
Zweisprachiger Unterricht in Haiti: Theorie und Praxis

Emmanuel W. Védrine

Kreyòl-DeutschKreyòl-EnglishKreyòl-EspañolKréyòl-Français

Photo: Courtesy Védrine Creole Project.

MATERYÈL EDIKATIF POU PWOGRAM BILENG AYISYEN
TEACHING MATERIALS FOR HAITIAN BILINGUAL PROGRAMS

Articles & Essays • Articles related to politics • Bibliographies • Bilingual Programs & Bilingual Teching MaterialsBook Review • Civics • Comments • Conference & PresentationCorrespondences • Debate • Dictionaries & Lexicon • Editing & Translating • Education in Haiti & in Diaspora • Flora & Fauna • Gallery • General subject  • Grammar • History & GeographyInterviews • Jokes • Novels & Short stories • Orientasyon & Formation TrainingPoetry • Proverbs • Reserarch on Potomitan •  Riddles • Sketch • Sociolinguistics

* * *

Articles & Essais • Articles liés à la politique • Bibliographies • Programmes Bilingues & Matériels Didactiques BilinguesCompte rendu /Critique (de livre)Civique • CommentairesConférence & PrésentationCorrespondance • DébatDictionnaires & LexiquesÉdition & TraductionÉducation en Haïti & dans la DiasporaFlore & FauneGalerieSujet généralGrammaireHistoire & GéographieInterviewsBlaguesRomans & RécitsSéance d’Orientation & FormationPoésieProverbesRecherche sur PotomitanDévinettesPiécette • Sociolinguistique

* * *

Atik & Esè • Atik ki an rapò ak politik • Bibliyografi • Pwogram Bileng & Materyèl Didaktik Bileng Kritik (sou) LivSivikKòmantèKonferans & PrezantasyonKorespondansDebaDiksyonè & LeksikEdisyon & TradiksyonEdikasyon an Ayiti & nan DyasporaFlòr & Fonn (flora & fauna) • GalriSijè jeneralGramèIstwa & JewografiEntèvyou • Blag • Woman & Istwa kout (Resi) • Seyans Oryantasyon & FòmasyonPweziPwovèbRechèch sou Potomitan • Devinèt • PyesètSosyolengwistik

* * *

Novanm 2019 : November 2019
Mizajou 13 novanm 2019 : Aktualisiert am 13. November 2019

Nou p ap ka vrèman rive gen yon bon jan pwogram bileng nan lekòl Ayiti ak yon dal teyori k ap ekri an fransè sèlman sou sa, san oken modèl pratik pou gade (tèlke pa egzanp ouvraj bileng edikatè yo ka pwodui kòm materyèl pedagojik).

 

Wir können in haitianischen Schulen kein wirklich zweisprachiges Programm mit vielen Theorien haben, die nur auf Französisch geschrieben sind, ohne ein praktisches Modell anzusehen (z. B. zweisprachige Lehrbücher, die Pädagogen als Unterrichtsmaterial erstellen können)

Avan n ale pi lwen nan refleksyon nou, n ap di san yon vrè refòm nan edikasyon an Ayiti, tout sa nou ta pwopoze pou fèt nan domèn sa a ap enposib pou reyalize. Ki wòl lang matènèl la dwe jwe nan edikasyon? Nou santi atik sa a ta manke yon ti sèl ak epis si n ta kite kesyon enpòtan sa a dèyè avan n ta kòmante plis sou reyalite lengwistik la an Ayiti.

 

Bevor wir weiter überlegen, meinen wir, dass ohne eine echte Reform der Bildung in Haiti alles, was wir in diesem Bereich tun wollen, unmöglich zu erreichen ist. Welche Rolle spielt die Muttersprache im Bildungswesen? Wir glauben, dass dieser Artikel ein bisschen Salz und Würze vermissen würde, wenn wir diese wichtige Frage hinter uns lassen, bevor wir mehr zur sprachlichen Realität in Haiti sagen.

Rechèch montre ke timoun tout kote aprann pi byen nan lang matènèl yo. Men tou, lè n ap fè fas ak sitiyasyon lengwistik nan diferan andwa nan lemond, nou pa ka gade tout bagay nan nivo teyorik sèlman; kote pratik la enpòtan tou.

 

Untersuchungen zeigen, dass Kinder auf der ganzen Welt besser in ihrer Muttersprache lernen. Angesichts der sprachlichen Situation in verschiedenen Teilen der Welt können wir jedoch auch nicht auf die theoretische Ebene schauen. Die praktische Seite ist ebenfalls wichtig.

Nan ka Ayiti (yon sitiyasyon diglosik oubyen sitiyasyon lengwistik Ayiti se yon diglosi1), li pa konplike konpare ak kote nou ta jwenn plizyè gwoup etnik (tankou nan plizyè peyi an Afrik) ki pale diferan lang pandan y ap viv nan yon sèl peyi. Yo ta sèvi ak yon lang nasyonal (kit se arab, anglè, espayòl, fransè, pòtigè, oubyen swahili) ki ka yon lang veyikilè alafwa nan domèn edikasyon, medya e gouvènman pou tout moun. Pou Ayiti, pa kont, sèl lang ki ini tout Ayisyen, se kreyòl (Konstitisyon 1987).

 

Im Falle von Haiti (eine diglossistische Situation oder eine Diglossia1) ist es nicht kompliziert, wenn man bedenkt, dass viele ethnische Gruppen (wie in Afrika) im selben Land verschiedene Sprachen sprechen. Sie würden eine Landessprache (Arabisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch oder Suaheli) verwenden, die gleichzeitig im Bereich der Bildung, des Mediums und der Regierungsangelegenheiten für jedermann zu finden ist. Für Haiti hingegen ist Kreyol (die Verfassung von 1987) die einzige Sprache, die alle Haitianer vereint.

Lengwistikman palan, kreyòl se lang ki ini tout ayisyen (kòm lang matènèl, kèlkeswa apatenans sosyal yo). Men malgre lojik sa a, enfliyans kolonyal yo toujou rete yon pwalou nan mantalite anpil Ayisyen. Menm si anpil nan yo ta atenn yon nivo avanse lekòl, lespri yo poko reyèlman dezantòtye etan pèp (pou valorize sa ki apateni a yo kòm eritaj istorik,  kiltirèl e lengwistik).

 

In sprachlicher Hinsicht ist Kreyol die Sprache, die alle Haitianer vereint (als Muttersprache, unabhängig von ihrer sozialen Schicht). Trotz dieser Logik bleiben die kolonialen Einflüsse für viele Haitianer immer eine schwere Last. Selbst wenn viele von ihnen in der Schule weit kommen würden, wurden ihre Gedanken nicht wirklich als Menschen befreit (um das historische, kulturelle und sprachliche Erbe aufzuwerten).

Nan travay rechèch nou, valorizasyon lang kreyòl la enpòtan pou nou pandan n ap fè wout pou debleye blokis lengwistik yo pou ta rann edikasyon aksesib a tout moun. Travay dekolonizasyon mantalite yon pèp ki sibi diferan kolonizasyon pandan senksan ane pa yon travay piti. Premyèman, yon revolisyon sikolojik ta dwe fèt kay pèp sa a pou libere lespri l. Nou eseye panse sou tout ang posib pou atenn objektif nou.

 

In unserer Forschung ist die Valorisierung der Creyol-Sprache wichtig, um sie allen zugänglich zu machen. Die Entkolonialisierung der Mentalität des Volkes ist nicht leicht zurückzukehren. Erstens ist eine psychologische Revolution erforderlich, um sich im Kopf dieser Menschen zu befreien. Wir versuchen, mögliche Wege zu finden, um unser Ziel zu erreichen.

Pou antre nan reyalite edikasyon bileng, nou dwe vin ak modèl bileng kòm echantiyon ekri pou tout moun ka gade yo, epi diskite sou yo. Donk depi nan nivo fondamantal nou panse fò timoun yo ta gen ti liv bileng (kreyòl – fransè, kreyòl – anglè, kreyòl - espayòl). Non sèlman sa pral ede yo pou vin bileng depi byen bonè, men tou pou anpeche yo devlope prejije lengwistik pi devan. Se yon aspè kiltirèl e lengwistik alafwa ke tout edikatè ayisyen ta dwe panche sou sa, lè n konnen se kat lang prensipal (kreyòl, fransè, anglè ak espayòl) ki konekte Ayiti e dyaspora ayisyen an.

 

Um in die Realität des zweisprachigen Unterrichts einzusteigen, sollten wir zweisprachige Modelle als schriftliche Beispiele anbieten, damit jeder sie sehen und diskutieren kann. Von der Grundstufe an denken wir, dass die Schüler zweisprachige Kinderbücher haben sollten (Kreolisch - Französisch, Kreolisch - Englisch, Kreolisch - Spanisch). Dies hilft ihnen nicht nur, schon in jungen Jahren zweisprachig zu werden, sondern verhindert auch, dass sie später sprachliche Vorurteile entwickeln. Es ist ein kultureller und sprachlicher Aspekt, den alle haitianischen Pädagogen berücksichtigen sollten, wenn sie wissen, dass es vier Hauptsprachen gibt (Kreolisch, Französisch, Englisch und Spanisch), die Haiti und die haitianische Diaspora verbinden.

Gen kritik ki ta di: «Kilès ki pral fè travay sa yo?». Premyèman, repons a kesyon sa a se pou reveye konsyans tout edikatè ayisyen sou reyalite lengwistik la an Ayiti, e prejije lengwistik ki te konn fèt pandan plis pase yon syèk sou lang matènèl la, kreyòl.

 

Einige Kritiker würden sagen: "Wer wird diese Arbeit machen?" Erstens wäre die Antwort auf diese Frage, alle haitianischen Pädagogen für die sprachliche Realität in Haiti zu sensibilisieren. Es ist wichtig, sie zu sensibilisieren, wenn wir an sprachliche Vorurteile denken, die seit mehr als einem Jahrhundert gegen die Muttersprache Kreolisch bestehen.

Dezyèmman, si leta ayisyen ta vle gen yon pwogram bileng tout bon, sa t ap pran omwen senk ane pou materyèl pedagojik ki an fransè ta tradui an kreyòl (ak èd wot teknoloji, tèlke pa eg : gen vèsyon elektwonik tout materyèl yo, eskane tèks yo pou tradui yo pi rapid otomatikman epi revize e edite tradiksyon sa yo).

 

Zweitens, wenn die haitianische Regierung ein echtes zweisprachiges Programm aufbauen möchte, würde es mindestens fünf Jahre dauern, um die Französisch - Kreolischen Lehrmaterialien zu übersetzen (mit Hilfe von Hochtechnologie, zum Beispiel: mit der elektronischen Version von alle Materialien, scannen Sie Handbücher, um sie schnell und automatisch zu übersetzen, und überprüfen und bearbeiten Sie diese Übersetzungen).

Ak aplikasyon wot teknoloji nan edikasyon jodiya (nan plizyè peyi nan lemond), li ta pran mwens tan pou fè yon seri travay (nan domèn pwodiksyon materyèl) ki te konn pran plis tan lontan. Men, nan tout bagay, nou pa ka bliye volonte politik.

 

Mit der heutigen Anwendung von Hochtechnologie in der Bildung würde es weniger Zeit in Anspruch nehmen, bestimmte Arbeiten (im Bereich der Materialherstellung) auszuführen, die in der Vergangenheit länger gedauert hätten. Aber in allem können wir den politischen Willen nicht vergessen.

Se yon tèm enpòtan, lè n ap gade sosyete ayisyen an ki ta pale plis (nan tout nivo) ke fè aksyon. Konsa, nou vle reveye sektè edikatif la pou pa rete inaktif si yo vle wè chanjman. Fò yo pa rete nan jis pale sa ki dwe fèt sèlman, men li enpòtan pou y aprann poze aksyon konkrè kòm modèl ki ka enfliyanse pozitivman.

 

Es ist ein wichtiges Thema, wenn man sich die haitianische Gesellschaft ansieht, dann wird (auf allen Ebenen) mehr geredet als gehandelt. Auf diese Weise wollen wir das Bewusstsein des Bildungssektors stärken, um inaktiv zu bleiben, wenn sie Änderungen wünschen. Sie sollten nicht über das, was getan werden sollte, informiert werden, aber es ist wichtig zu lernen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die sich als Modelle positiv auswirken können.

Malgre gwo rechèch lengwistik k ap pibliye jodiya sou kreyòl nan inivèsite aletranje, prejije sa yo, poutan, poko disparèt totalman an Ayiti (kote lekòl, etan premye enstitisyon k ap fòme moun, poko bay kreyòl vrè plas li merite nan edikasyon). Anpil travay rete pou fèt toujou an tèm edikasyon sou tout fòm posib, e pa tout Ayisyen (an Ayiti kou nan dyaspora) ki konsène.

 

Trotz der vielen von ausländischen Universitäten veröffentlichten sprachlichen Untersuchungen sind diese Vorurteile in Haiti (wo die Schule als erste Institution, die Menschen ausbildet, der kreolischen Sprache noch nicht den wirklichen Platz gegeben hat) nicht vollständig verschwunden Verdienst in der Ausbildung). In Bezug auf Bildung auf allen möglichen Ebenen und von allen betroffenen Haitianern (sowohl in Haiti als auch in der Diaspora) ist noch viel zu tun.

Nan lòt volè enpòtan atik sa a, nou vle montre distans lang ayisyen an gen tan pakouri pou l konte pami lang Google ka tradui otomatikman nan lòt lang, atravè motè rechèch li. Jodiya, nou pa ka pale de kreyòl epi pou n ta kite wot teknoloji dèyè, an tèm kòman l ka ede rapidman nan kad rechèch lengwistik konpitasyonèl e lòt rechèch lengwistik (tèlke jesyon bank done leksikal, ki esansyèl nan travay redaksyon diksyonè).

 

Im anderen wesentlichen Teil des Artikels möchten wir zeigen, dass die zurückgelegte Entfernung in haitianischer Sprache zu den Sprachen gehört, die "Google" über seine Suchmaschine automatisch in andere Sprachen übersetzen kann. Heutzutage können wir nicht über Kreolisch sprechen und die Hochtechnologie zurücklassen, so schnell sie in der computerlinguistischen Forschung helfen kann (zum Beispiel die Verwaltung von lexkalischen Datenbanken, unverzichtbar für das Schreiben der Wörterbücher).

*NÒT : NOTE

  1. DIGLOSSIA. 1983a. Yves Dejean. “Diglossia Revisited: French and Creole in Haiti”. Word. Vol. 34. No 3, pp. 189-273. “…The first part of this study examines the concept of diglossia formulated by Ferguson (1959) as it applies to the language situation in Haiti. The second part analyzes, also in relation to Haiti, the subsequent development and transformation of this concept. The conclusions from this analysis are not restricted to the theoretical investigation of Creole. They have important practical implications for questions or orthography, literacy, orientation and goals of primary and secondary schooling, the methodology of teaching and learning French, and the appropriate way of discussing language problems with a Haitian audience.” (Ref. in An annotated Bibliography on Haitian Creole, 2003).

Konstitisyon1987 la fè konnen ke se yon sèl lang ki ini tout Ayisyen, kreyòl. Menm Konstitisyon an rekonèt kreyòl kòm yon lòt lang ofisyèl nan menm tit ak fransè. Sitiyasyon lengwistik Ayiti (jiska prezan) se yon diglosi, kote fransè oubyen kreyòl kapab konsidere kòm (yon) lang dominan nan kèk ka. Pa egzanp, pifò dokiman ofisyèl, enkli materyèl pou anseyman, toujou ekri an fransè. Li nesesè pou yo tradui an kreyòl.

 

Die Verfassung von 1987 sieht vor, dass nur a language all Haitianer vereint - Kreolisch. Dieselbe Verfassung erkennt Kreolisch als eine andere Amtssprache an, genauso wie Französisch. Die sprachliche Situation in Haiti war (bisher) ein Diglossie, bei dem Französisch oder Kreolisch in einigen Fällen als dominierende Sprache angesehen werden können. Beispielsweise sind die meisten benötigten Dokumente, einschließlich Lehrmaterialien, immer in Französisch verfasst. Es ist notwendig, sie auf Kreolisch zurückzugeben.

Genyen tou yon bon valè materyèl pou anseyman an kreyòl (pandan ven dènye ane yo) ki kouvri sik elemantè ak mwayen. E kounyeya, gen tou chèrchè e edikatè ayisyen nan dyaspora k ap devlope materyèl pou pwogram bileng ayisyen (nivo: élemantè, mwayen e segondè). Malgre tout tip aktivite sa yo, vrè chanjman an se nan men gouvènman an li ye; sètadi, non sèlman nesesite pou konstwi lekòl gratis nan tout peyi a, men tou pou pwomouvwa pwogram d anseyman e alfabetizasyon an kreyòl, e eseye travay sou yon pwogram bileng solid.

 

Es gibt auch eine große Anzahl von Lehrmaterialien in Kreolisch (in den letzten zwanzig Jahren), die den Grund und Mittelzyklus abdecken. Und jetzt gibt es auch haitianische Forscher und Pädagogen aus der Diaspora, die Materialien für zweisprachige haitianische Programme entwickeln (Niveaus: Grundstufe, Mittelstufe und Sekundarstufe). Trotz all dieser Aktivitäten liegt der eigentliche Wandel in den Händen der Regierung. Das heißt, nicht nur, dass im ganzen Land freie Schulen gebaut werden müssen, sondern auch, dass Lehr- und Alphabetisierungsprogramme auf Kreolisch gefördert werden müssen und dass versucht wird, an einem soliden zweisprachigen Programm zu arbeiten.

Jou rèv sa a ta tounen reyalite – lò tout ti Ayisyen ap ka ale lekòl gratis ti cheri, aprann li ak ekri nan lang matènèl yo, metrize l avan y aprann yon dezyèm lang, edikasyon va yon gran pa nan devlopman peyi a, e nan mouvman otantik pou refòm nan edikasyon. Se rèv anpil Ayisyen konsyan ap nouri. (Emmanuel W. Védrine, 2003).

 

An dem Tag, an dem dieser Traum wahr wird - wenn alle haitianischen Kinder kostenlos zur Schule gehen können, lesen und schreiben lernen, es meistern, bevor sie eine zweite Sprache lernen, wird der Unterricht ein großer Schritt sein in der Entwicklung des Landes und der echten Bewegung für die Reform der Bildung. Es ist ein Traum, der von vielen bewussten Haitianern genährt wird. (Emmanuel W. Védrine, 2003).

  • Seminè tradiksyon : Übersetzungsseminar. Lang sib : Zielsprache  -- alman (Deusch), anglè (Englisch), panyòl (Spanisch), fransè (Französisch), kreyòl (Kreolisch /haitianisches Kreyol).

* * *

TÈKS ANEKSE : ANGEHÄNGTE TEXTE

FOMBRUN, O. R.

LORQUET, Joël.

RENÉ, Jean Erich.

SHAPIRO, Norma and Adelson-Goldstein.

  • Oxford Picture Dictionary English-Haitian Creole. [Bilingual Dictionary for Haitian Creole speaking teenage and adult students of English. 2nd ed... “4,000 words and phrases are organized thematically within 163 topics. Includes English to Haitian Creole translations of vocabulary throughout, and an extensive index in Haitian Creole at the back of the book. A fully integrated vocabulary development program in American English”].

VALDMAN, Albert.

  • Ann pale kreyòl: an introductory course in Haitian Creole. 2001 (revised ed.). [Bingual manual Creole – English that can be used for learners of both languages : Manyèl bileng kreyòl – anglè ki ka itilize pou moun k ap aprann toulede lang yo]. 

VEDRINE, Emmanuel W.

E. W. Védrine Creole Project, Inc.
Boston, Massachusetts

boule

 Viré monté