Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Basic Readings For Haiti 's Development
And For Leaders With No
Leadership

Emmanuel W. VEDRINE

Haiti 83
Photo Fabio et Franco Biaggi.
 1. Agriculture: The First Target For Haiti 's Development
  (Agrikilti Ta Dwe Premye Sib Nan Devlopman Ayiti)
   
 2. Ann Pale De Bwa Ak Fri Ayiti!
  (Let's talk about trees and fruits in Haiti !)
   
 3. Ayiti: babay a yon lame represif
  (Haiti: goodbye to a repressive arm...)
   
 4. Ayiti Nan Nouvèl Entènasyonal
  (Haiti in the international news)
   
 5. Bravo Pou Majistra
  (Give it up for the mayor!)
   
 6. Dialog On Reforestation In Haiti
  (Dyalòg sou Rebwazman an(n) Ayiti)
   
 7. Diplomas And The Haitian Diplomés' Mission
  (Diplòm ak misyon ayisyen k diplome yo)
    
 8. Discours Électoral D'un Parti Politique
  (Diskou elektoral yon pati politik)
    
 9. Diskou Yon Kandida Tafyatè
  (Speech of a drunk candidate)
    
 10. Duvalier, Aristide: Même Combat
  (Divalye, Aristid: menm kout baton an)
   
 11. Egzamen Pou Kandida Alaprezidans
  http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/poesies.php#egzamen
  (Exam for candidates running president)
   
 12. Entelektyèl Komokyèl
  (Pseudo scholars)
   
 13. Electronic Publications And Its Importance In The Diffusion Of The Creole Language
  (Piblikasyon elektwonik ak enpòtans li nan difizyon lang kreyòl la)
   
 14. Epi Solèy La Leve Ayiti
  (And the sun rises in Haiti)
   
 15. Are You A Proud Haitian?
  (Èske w se yon Ayisyen ki fyè?)
   
 16. Every Single Haitian Is Important In Haiti's Development
  (Chak grenn ayisyen enpòtan pou devlopman Ayiti)
   
 17. Fè rechèch : pwoblèm ak solisyon pou elèv ayisyen Ayiti e Ozetazini
  (Doing research: problem and solution for Haitian students (both in Haiti and in the United States)
   
 18. Haiti And The Destruction Of Nature
  (Ayiti, yon peyi ravaje nou dwe sispann detwi)
   
 19. Haiti & Self Destruction
  (Ayiti & otodestriksyon)
   
 20. Haitian Youth And Leadership
  (Jèn ayisyen ak lidèchip)
   
 21. Haitians, Stop Follow Their Orders!
  (Ayisyen, sispann pran lòd nan men zòt!)
   
 22. Hardships Of A Small Black Nation
  (Peripesi yon ti pèp nwa)
   
 23. Ide Pou Kreye Yon 'High School Ayisyen' Prive Nan Boston
  (Ideas to found a private Haitian High School in Boston)
   
 24. Dying For Haiti's Liberation
  (Mouri pou libere Ayiti)
   
 25. My Country Is Haiti
  (Peyi m rele Ayiti)
   
 26. Nos Intellectuels Dans L'histoire Dayiti
  (Entelektyèl ayisyen nan istwa | Haitian scholars in history)
   
 27. Nòt Sou Koutmen Kiba Ap Bay Ayiti Nan Domèn Edikasyon, Tradiksyon Yon
  Atik Ak Tit: 'Pwennvi: Kiba Kontinye Pwogram Kiltirèl E Edikasyonèl Li'

  (Viewpoint: Cuba Continues Its Cultural and Educational Program)
   
 28. Nwèl Lavèy Bisantnè
  (Noël, veille de bicentenaire | Christmas, eve of the Bicentennial)
   
 29. Pòv K Ap Mande Nan Pòtoprens
  (Poor people begging in Port-au-prince)
   
 30. Investing In Haiti 's Development
  (Envesti nan devlopman Ayiti)
   
 31. It's One To Bring The Snake To School And The Other To Make It Sitting Down
  (Mennen koulèv la lekòl se youn, fè l chita se de)
   
 32. Ki Tip Lame Ayiti Bezwen?
  (What type of army does Haiti need?)
   
 33. Koudeta Nan Peyi Sivilize
  (Coup d'état in a civilized country)
   
 34. Kote Kochon Kreyòl Nou Yo?
  (What happened to our the Creole pigs?)
   
 35. Koudeta Nan Lakou Ayiti
  (Coup d'etat in Haiti)
   
 36. Labor Day In Haiti
  (Fèt Travay Ayiti)
   
 37. Lavèy 30 Septanm
  (The eve of September 30)
   
 38. Lavoum Pou Yo!
  (Fuck them!)
   
 39. On The Native Language Of Haiti And Francophonie
  (Sou lang matènèl ayiti ak frankofoni)
   
 40. Pyebwa Libète
  (The liberty tree)
   
 41. 16 Points To Help Haiti Moving Forward
  (16 Pwen Pou Ede Ayiti Bouje)
   
 42. Revolisyon Ayiti: Benefis Pou Kilès?
  (Revolution in Haiti : Benefit for whom?)
   
 43. Rèv Mwen Pou Demen
  (My dream for tomorrow)
   
 44. Rèv Pou Yon Manman An Danje
  (Dream for a mother in danger)
   
 45. Sezon Sechrès Ayiti
  (Season of drought in Haiti - novel)
   
 46. Some Questions To Open Debates On The Problem Of Education In Haiti
  (Kèk kesyon pou ouvè deba sou pwoblèm edikasyon Ayiti)
   
 47. Strategies To Solve Some Problems In The Advantage Of Haiti 'S Development
  (Estrateji pou solisyone kèk pwoblèm o pwofi devlopman Ayiti)
   
 48. The Key Needed To Open Haiti 's Secret Door Of Development
  (Kle ki nesesè pou ouvè pòt sekrè devlopman Ayiti)
   
 49. The Leader That Haiti Needs
  (Lidè Ayiti bezwen an)
   
 50. To Restructure Schools In Haiti
  (Pou restriktire lekòl Ayiti)
   
 51. Vèb Ayiti Ap Konjige
  (Verbs that Haiti has been conjugating)
   
 52. What Can We Do To Help The Minister Of Education In Haiti ?
  (Kisa n ka fè pou ede ministè edikasyon nasyonal ayiti?)
   
 53. What's The Future Of Haitian Youth In Haiti ?
  (Ki fiti jenès la ayiti?)
   
 54. When All Haitians Will Become Conscious
  (Lè tout ayisyen va pran konsyans)
   
 55. Who Is Leading Haiti : The Haitian People Or Leaders?
  (Kilès k ap dirije ayiti: pèp ayisien oubyen lidè?)
   
 56. Will A Multilingual Programs Solve Haiti 's Schools Real Problem?
  (Èske yon pwogram miltileng pral solisyone vrè pwoblèm lekòl Ayiti?)
   
 57. Wyclef Jean In Search Of A Peaceful Solution For Haiti Through Dialogue
  (Wyclef jean ap chèche yon solisyon lapè pou ayiti atravè dyalòg)
   
 58. Yon Koudèy Sou Pwoblèm Lekòl Ayiti
  (A look at the problem of schools in Haiti)

(© E W. Védrine)

boule   boule   boule 

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
evedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com

Viré monté