Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

October 28, International Creole Day, and what?
28 Oktòb: Jounen Entènasyonal Kreyòl, epi kisa?

Emmanuel W. Védrine

October 17, 2017 : 17 oktòb 2017

Photo: Enstiti Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann (Curacao)


Celebrating this Day, this year in Curacao, The Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann Institute of Spoken Kreyol, directed by Myriam Lavache) together with NAAM1, and Fundashon Kas di Kultura Kòrsou2 organized a symposium. There was a panel of four people invited: Myriam Lavache (Haitian Creole / Kreyol), Yomini Godfried (African Creoles), Evita Sanchez (Sranan Tongo3), Richenel Ansano (Papiamentu/o, Gueni) and Martha Dijkhof (Papiamentu/o). As surprise, we had Robert Taylor (a native of Curacao) who recited a poem (by Jacques Pierre)  entitled “Kreyòl”. We also had a former student by the name of Rubia Bitorina who spoke about her experience in the (Haitian) Creole classes. The entire community has been invited. The organization launched an invitation in the local media, and that's how some people responded to it. The theme of the symposium was “Creole Languages: Identity and Prolongation or Survival)”.

 

Pou te selebre Jounen sa a nan Kiraso ane sa a, Enstiti Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann (sou lobedyans Myriam Lavache) ansanm  ak Mize NAAM1 ak Fundashon Kas di Kultura Kòrsou2 te òganize yon kolòk, kote te gen yon panèl kat moun ki te envite: Myriam Lavache (kreyòl ayisyen), Yomini Godfried (kreyòl afriken), Evita Sanchez (sranang tongo3), Richenel Ansano (papyamennto/ Gueni) ak Martha Dijkhof (papyamennto). Kòm sipriz, te gen Robert Taylor (yon natif Kiraso) ki te resite yon powèm (Jacques Pierre ekri) ki gen pou tit “ Kreyòl”. Te gen tou yon ansyen elèv kreyòl ayisyen, Rubia Bitorina ki te pale de esperyans li nan klas kreyòl yo. Tout kominote a te envite. Òganizasyon an te lanse yon envitasyon nan medya lokal la, e se konsa kèk moun te reponn a envitasyon sa a. Tèm kolòk la te: “Lang Kreyòl yo: Idantite e Pwolongasyon ou Sivivans yo)”.

Some years ago, in an International Symposium on Creole languages, the participants agreed upon choosing October 28 as special day to celebrate “Creole Day”. Some years later, the educative and cultural group KEPKAA4 (in Montreal, with its founder, Pierre Roland Bain) would put aside the entire month of October (as Le mois du Créole à Montréal) to celebrate  languages creole cultures. Though it’s a Haitian group, but they would go beyond Haiti, where we’d find representation and participation all (varieties of) Creole speaking people in it.

 

Kèk ane de sa nan yon Senpozyòm Entènasyonal sou lang kreyòl, yo te dakò pou chwazi 28 oktòb kòm jou espesyal pou selebre “Jounen Kreyòl”. Pi devan (kèk ane apre), gwoup edikatif e kiltirèl KEPKAA4 (nan Monreyal, ak fondatè l, Pierre Roland Bain) ta konsakre tout mwa d oktòb la (Le mois du Créole à Montréal)  pou selebre lang ak kilti kreyòl. Byenke se yon gwoup ayisyen, men yo ta ale o dela Ayiti, kote n ap jwenn reprezantasyon e patisipasyon tout pèp kreyolofòn ladan.

We can say it’s a nice initiative that shows union, among Creole speaking people in the world. But after over 30 years of celebrating, we believe it would be also important for teach (local) Creole group to think about their objectives, where they want to get with Creole (Here, some groups would think of the existence of a “Creole Academy” to do these works. Not at all! On the contrary, an academy would slow down the evolution of the language, a natural fact and the influences that catalyze it. Read further down an interview with André Vilaire Chery), and what’s important to be addressed when they meet, such as for example:

 

Nou ka di se yon bèl inisyatif ki montre inyon pami pèp kreyolofòn nan lemond. Men apre plis pase 30 ane nan selebre, nou kwè li ta enpòtan tou pou chak gwoup kreyòl (lokal) panse a objektif yo, ki kote yo vle rive ak kreyòl (La a, kèk gwoup ta panse fò ta gen yon “Akademi Kreyòl” pou fè travay sa yo. Pa ditou! Okontrè yon adamemi ta retade evolisyon yon lang, ki yon fè natirèl e enfliyans ki katalize evolisyon sa a. Li pi ba yon entèvyou ak André Vilaire Chery), e kisa ki enpòtan pou adrese nan rankont yo, tèlke pa egzanp:

 1. Do many people use it when addressing their countrymen (in group)?
   

 2. Are there newspapers published in it (that appear daily, weekly)?
   
 3. Is it fully used in schools (countries or places where it’s spoken)?
   
 4. Is it used as language language of instruction?
   
 5. Do people give speech in it (for all occasions)?
   
 6. Are you part of a group who is promoting (your local) Creole? And if so, what exactly does this group do?
   
 7. Do they preach, celebrate masses in it in your country?
   
 8. What scientific books (do you know of) that are written or translated in it already?
   
 9. How many school books and documents are written or translated in it already?
   
 10. What have you (as native speaker) brought already as contribution (in your own area or profession)?
 
 1. Èske anpil moun pran lapawòl ladan lè y ap adrese a konpatriyòt peyi yo (an gwoup)?
   

 2. Èske gen jounal ki pibliye ladan (k ap soti chak jou, chak semèn)?
   
 3. Èske l antre danble nan lekòl nan peyi ou andwa kote l pale a?

   
 4. Èske l itilize kòm lang d ansèyman?
   
 5. Èske moun fè diskou ladan (pou tout okazyon)?
   
 6. Èske ou nan yon gwoup k ap pwomote lang ou pale a? E si wi, kisa egzatteman gwoup sa a fè?
   
 7. Èske yo preche, selebre (la)mès ladan nan peyi w?
   
 8. Ki liv syantifik ou konnen ki ekri ou tradui ladan deja?
   
 9. Ki valè liv ak dokiman lekòl li ekri ou tradui ladan deja?
   
 10. Kisa ou menm (natif ki pale lang nan) pote deja kòm kontribisyon (nan pwòp domèn oubyen pwofesyon ou)?

It’s just some questions we can ask to generate dialog on this Day, whatever the Creole variety you may speak. It’s also a series of questions that we, Haitian kreyolis (who write in Creole) can ask, when looking at how the government in Haiti doesn’t  try to valorize Creole in the society, despite all the efforts been made already, and that continue to be made at the research and publication level (such as thesis /dissertations, and scientific papers being published on Creole at universities abroad).

 

Se jis kèk kesyon nou ka poze pou jenere dyalòg sou jounen sa a, kèlkeswa varyete kreyòl ou ta pale. Se tou yon seri kesyon nou menm (kreyolis) ayisyen (k ap ekri an kreyòl) ka poze, lè n gade kijan leta Ayiti pa eseye bay kreyòl valè l merite nan sosyete a, malgre tout efò ki fèt deja, e ki kontinye ap fèt o nivo rechèch ak piblikasyon (tèlke pa egzanp, tèz (metriz, doktora), e papye syantifik  k ap pibliye sou kreyòl nan inivèsite aletranje).

So, this shows already great interest in it in the area of research on a spoken language. But we must continue our works, without stopping. It’s also a challenge for us in diaspora, who would have the financial means (to make a difference), and who would have access to electronic publications to put time aside to do research that would help the mother country...

 

Donk sa montre deja gran enterè ladan nan domèn rechèch sou yon lang vivan. Men fò nou kontinye travay nou, san pran souf. Se yon defi tou pou nou menm ki nan dyaspora, ki ta gen mwayen finans (pou fè yon diferans), e ki ta gen aksè a piblikasyon elektwonik pou mete tan de kote pou fè yon seri rechèch k ap ede lakay...

In this sense, it would be important for kreyolis to save electronic files of their works; Using computers, and electronic tools in the advancement of Creole; Thinking of coming up with a daily or at least a weekly newspaper in Creole; Working hard to help Creole fully enter schools in Haiti; Organizing seminars on the strategy to produce teaching materials; Organizing seminars to teachers to learn how to use computers, and what they can do with them in teaching; Seminars on the on electronic data base to produce (all types of) dictionaries, and sharing (edited) data base as models to look at; Using hyper base software to manage lexical data to write dictionaries, and look at what are available in the market; Writing books to teach Creole to non-native speakers; Producing materials in Creole in the diaspora (a whole literature, and development of teaching materials for Haitian Bilingual Programs in the US (for some twenty years);  Online Creole among other languages (for automatic translation in search engine); Translating (some) Creole works into English to reach a global market, and to make these works known; Translation of (some) classical works into Creole (few translators start doing that5), and other documents that can be used in school; Publicating works in / on Creole in web sites dedicating to Creole languages and Cultures

 

Nan sans sa a, li ta enpòtan pou kreyolis yo sev (konsève) fichye elektwonik travay yo; Itilize konpwoutè (òdinatè), zouti elektwonik nan avansman kreyòl; Panse vini ak yon jounal kreyòl k ap soti chak jou ou omwen chak semèn; Travay di pou ede kreyòl antre danble nan lekòl Ayiti; Seminè sou estrateji pou pwodui materyèl pedagojik; Òganize seminè fòmasyon pou tout anseyan aprann itilize konpwoutè, e sa yo kapab fè avè l pou ede nan ansèyman; Fè seminè sou jesyon bank done elektwonik pou pwodui (tout tip) diksyonè, e pataj bank done (edite) kòm modèl pou gade; Itilizasyon sòfwè ou lojisyèl ipèbaz pou jere done leksikal pou redaksyon diksyonè, e gade sa ki disponib sou mache a; Redaksyon liv pou anseye etranje kreyòl; Pwodiksyon kreyòl nan dyaspora a (tout yon literati, e devlopman materyèl pedagojik pou Pwogram Bileng Ayisyen Etazini (pandan yon ventèn d ane); Kreyòl pami lang sou entènèt la (pou tradiksyon otomatik nan motè de rechèch); Tradui (yon seri) zèv kreyòl an anglè pou atenn yon mache entènasyonal, e pou fè konnen zèv la; Tradui (yon seri) zèv klasik an kreyòl (kèk tradiktè kòmanse fè sa5), e lòt dokiman ki ka sèvi lekòl; Pibliye zèvan / sou kreyòl nan paj wèb ki dedye a lang e kilti kreyòl

Among the subjects we can discuss, we can propose: (a) Management of electronic data base  (and its importance in writing dictionaries). (b) Standardization of Haitian Creole (after 1980)6, looking at research being published (until today, 2017). (c) Tools to look at in relation to standardization (for example: dictionaries, grammars, research books, novels…  books that are being published to be used in schools in Haiti (do all follow a  standard that is not only  compatible with the official alphabet, but that also follow an  underlying norm (such as for example, the choice of lexical variants), that would dominate (in the media, and in the urban milieu for instance) and that would appear acceptable by all social groups (at the sociolinguistic level), where nobody would impose it (as a prescribed norm).

 

Pami sijè nou ka diskite yo, nou ka pwopoze: (a) Jesyon bank done elektwonik (e enpòtans sa genyen nan redaksyon diksyonè). (b) Estandadizasyon kreyòl ayisyen (apre 1980)6, gade travay ki rechèch ki pibliye (jiska jounen jodiya, 2017). (c) Zouti pou n gade nan kad estandadizasyon an (pa egzanp: diksyonè, gramè, liv rechèch, woman liv k ap pibliye pou itilize anndan lekòl Ayiti (èske yo tout suiv yon estanda ki non sèlman konfòm a alfabè ofisyèl la, men tou ki suiv yon nòm souzantandi, (tèlke pa egzanp chwa varyant leksikal), ki ta domine (nan laprès, e nan milye iben pa egzanp) e ki ta parèt aseptab pa tout kouch sosyal (o nivo sosyolengwistik), san pèsòn pa ta enpoze sa (kòm nòm preskri).

There are research articles, conferences focusing on the standardization aspect (we can’t just write the way we want, like many people would do through graffiti, writing on walls in Haiti to send a message. Yes, there is a standard to follow (through some publications we can look up, that would be based on research, so that people don’t say tout voum se do or anything thing goes in writing Creole).

 

Gen atik rechèch, konferans ki panche sou aspè estandadizasyon an (nou pa ka ekri jan nou vle, tankou anpil moun ta fè atravè grafiti y ap ekri sou mi an Ayiti pou fè yon mesaj pase. Wi, gen yon estanda pou suiv (atravè kèk piblikasyon nou ka gade, ki ta kanpe sou rechèch dekwa pou moun pa kontinye ap di tout voum se do nan ekri kreyòl).

It’s one the reasons we came up with the web link 20 Years of Research and Publications focusing on Haiti and on Haitian Creole as reference on research that has been done already on Creole, and that is available online, reference everyone can look at, and that can guide everyone to go further in the area of Creole Studies. (d) Necessity for all kreyolis to support a daily newspaper in Creole (that would have competent editors who would be familiar to research on Creole). So, the Haitian kreyolis' contribution who are in diaspora (particularly those in the US, Canada…) would be very important to work side by side with those who are in Haiti. In our observation of the use of Papiamentu in Curacao, there are at four daily newspapers published in that (creole) language (Bala, Extra, Ultimo Notisia and Vigilante). Everyone buys them. There is no doubt how this helps mastering reading and writing that native language with no problem, besides foreign languages (Dutch, English, Spanish) they should learn in school at the same time (from fifth grade), which are part of their school curriculum. It’s also the same dream we are cherishing for Haiti, at a practical level. With the publication of these newspapers, Curacao does something practical to document and promote the Papiamentu language at the same time for history. They do it very fast instead of waiting for books to be published in it and that would take longer. It’s a positive model for other creole speaking communities to follow. Finally, we can say: Ask not what (your local) Creole can do for you, but rather what you can do for (your local) Creole.

 

Se youn nan rezon nou te vin ak paj wèb 20 Ane Rechèch ak Piblikasyon santre sou Ayiti e sou Kreyòl kòm referans sou travay rechèch ki fèt sou kreyòl deja e ki disponib sou entènèt la, referans tout moun ka gade, e ki ka gide tout moun pou ale pi lwen nan domèn Etid Kreyòl. (d) Nesesite pou tout kreyolis ta sipòte yon jounal k ap soti chak jou an kreyòl (ki ta gen editè konpetan, ki ta suiv seminè lengwistik deja, e ki ta familye ak rechèch sou kreyòl). Donk kontribisyon kreyolis ayisyen ki nan dyaspora a (sitou sa yo ki Etazini, Kanada …)ta trè enpòtan pou travay kòt a kòt ak sa ki Ayiti. Nan obsèvasyon nou nan fason yo itilize papyamennto nan Kiraso, gen kat jounal ki pibliye ladan chak jou (Bala, Extra, Ultimo Notisia ak Vigilante). Tout moun achte yo. Pa gen oken dout kòman sa ede nan metriz lekti e ekriti lang matènèl la san pwoblèm, apa lang etranje (olanndè, anglè, espayòl) yo dwe aprann lekòl an menm tan (depi senkyèm ane fondamantal), ki fè pati korikilòm lekòl yo. Se menm rèv la tou n ap karese pou Ayiti, nan yon nivo pratik. Ak piblikasyon jounal sa yo, Kiraso fè yon bagay pratik pou dokimante e pwomote lang papyamennto a an menm tan pou listwa. Yo fè l byen rapid olye pou ta ret tann liv ki pral pibliye ladan, e ki ta pran plis tan. Se yon modèl pozitif pou lòt kominote kreyolofòn ta suiv. Finalman, nou ka di: Pa mande kisa kreyòl (ou pale a) fè pou ou, men pito kisa ou menm ou ka fè pou kreyòl (ou pale a).

Selected bibliography : Bibliyografi seleksyone

Research & Creative Activity, Vol. XXIII, No. 1. by William Orem. April 2000. Indiana University.

CHERY, André Vilaire. Dictionnaire de l'évolution du vocabulaire français en Haïti (dans le discours politique, économique et social du 7 février 1986 à nos jours), Tome I [A-K, 2000, 204 p.), Tome II [L-Z, 2002, 316 p ). Éds. EDUTEX.

Comments on E. W. Védrine’s works.  (Twenty Years of Writing and Publishing on Haitian Creole)”.

DEGRAFF, Michel.  Videos of Haitian Creole Alphabet (and song).

DELVA, Ewald (Zòf). Adelina.(woman kreyòl : novel in Haitian Creole). Trilingual Press. 2014.

DUGE, Jean Armoce.  Manyèl kreyòl (1e, 2èm, 3èm, 4èm ane fondamantal). C3Editions. 2017.

FEDEXY, Berde Gramè deskriptif kreyòl ayisyen. (edited by Emmanuel W. Védrine, et al). JEBCA Editions. 2015.

LEGER, Frenand. Pawòl Lakay : Haitian - Creole Language and Culture for Beginner and Intermediate Learners. Educa Vision. 2011.

LOUIS, Martine. “Vedrine committed to bridging language gap”. Boston Haitian Reporter
Vol. 6, Issue 9. Sept. 2007.

STANDARDIZING HAITIAN CREOLE: A Round Table Discussion”. Haitian Studies Association,  18th Conference. University of Virginia, Charlottesville, VA. 2006. [Panel: Emmanuel W. Védrine, Marc Prou, Albert Valdman, Josiane Huducourt-Barnes].

VALDMAN, Albert. Haitian Creole: structure, variation, status, origin. Equinox Publishing. 2015.

VALDMAN, Albert, M. D Moody, T. D Thomas. English-Haitian Creole Bilingual Dictionary. Indiana University – Creole Institute. 2017.

VALDMAN, Albert. Haitian Creole - English Bilingual Dictionary. Indiana University -- Creole Institute. 2007. [Emmanuel W. Védrine, member of the editing team].

Charla Lingwista Haitiano Emmanuel Védrine na NAAM. [On Haitian Creole  Bibliography, 200 years of publications”. Courtesy of: Myriam Lavache (Kreyòl Pale, Kreyòl KonprannInstitute of Spoken Kreyol. Curacao.; Richenel Ansano (director of NAAM)], and Yaniek Pinedo Védrine (translator).  2016.

TONTONGI (Eddy Toussaint). Critique de la francophonie haïtienne. L'Harmattan. 2007.

VEDRINE, Emmanuel W. Abstracts : Abstrè.
 
VEDRINE, Emmanuel W. and Hebert Bellefleur. “Envitasyon pou patisipe nan yon gwo rechèch sou lekòl /edikasyon Ayiti : pwoblèm, e pwopozisyon solisyon”. Sept. 2017. [Invitation to participate in a macro research on schools and educaton in Haiti : problems, and solutions].
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Egoyis: yon viris k ap detwi kominote ayisyen / Selfishness: a virus destroying the Haitian Community”. 2017.
 
VEDRINE. Emmanuel W. “Materyèl pedagojik pou lekòl Ayiti : Teaching materials for schools in Haiti”. 2015.
 
VEDRINE, Emmanuel W. Sezon Sechères Ayiti, (woman istorik post dechoukay, ki santre sou sa k ap pase Ayiti apre 1986). 2nd ed. JEBCA eds. 2014. (“Season of drought in Haitian”, historical post dechoukay novel”, focusing on what’s going on in Haiti after 1986. Unpub manuscript).
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Kreyol Without Toil : An introductory course to Haitian Creole”. 2010.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Published Poems (in periodicals, anthologies and books)”. 2010.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Research & Publications (Summary)”. 2010.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Yon koudèy sou 2 gran diksyonè sou kreyòl Ayiyen : A look at 2 great dictionaries on Haitian Creole”. 2010.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Haitian Creole D-base : Kri pou liberasyon (Cry for liberation : a collection of poems in Haitian Creole”. 2008. [Model of edited data base: Modèl bank done leksikal tou edite].
 
VEDRINE, Emmanuel W. Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti. 2nd (ed). Védrine Creole Project 2007. (“A look at the problem of schools in Haiti” (Unpub).
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Path to the most ever published bibliography research on Haitian Creole”. 2005.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Selebrasyon Mwa Kreyòl : Mwa Jean-Jacques Dessalines / Creole Month Celebration: Jean-Jacques Dessalines’Month”. 2005.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Haitian Creole D-base : Haïti Progrès” (2004) [Model of edited data base: Modèl bank done leksikal tou edite].

VEDRINE, Emmanuel W. “Mouri pou libere Ayiti”. (resi /istwa kout: short story, Dying for Haiti’s liberation). 2004. (with translation in English, French, German, Italian, Japanese, Latin, Papiamentu, Russian, Spanish…).
 
VEDRINE, Emmanuel W. An annotated bibliography on Haitian Creole: a review of publications from colonial times to 2000. 700 p. [General Introduction]. Educa Vision. 2003.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Eske Ayiti reyèlman bezwen yon akademi kreyòl? ” (Does Haiti really need an academy for Creole?). 2009.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Eklèsisman ak Demistifikasyon Tontongi nan liv a, Critique de la francophonie haïtienne : Tontongi’s clarification and demistification in his book, Critique de la francophonie haïtienne”.
 
VEDRINE, Emmanuel. W. “Ki lang k ap gen batay la Ayiti: kreyòl, fransè ou anglè? / Which language will win the fight in Haiti : Kreyòl, French or English?). 2007. 
 
VEDRINE, Emmanuel W. Di yon vèb, tire yon kont (From a verb to a riddle in Haitian Creole, 2nd. ed. 2006).
 
VEDRINE, Emmanuel W. Petit lexique du créole haïtien. Védrine Creole Project. 2nd. ed. 2005.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “L'utilisation de An Annotated Bibliography On Haitian Creole… de E. W. Védrine comme un des outils importants dans le cadre de la standartisation du créole haïtien” [A presentation by E. W. Védrine at a language conference in French Guyana.  Conference title: “Ecrire les languages de Guyane”, organized by IRD (Institut de Recherche pour le Développement). Mai 2003].
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Entèvyou ak André Vilaire Chéry : Interview with André Vilaire Chéry” (On  the evolution of Haitian Creole post dechoukay or after February 1986). Indiana University – Creole Institute. 1999.
 
VEDRINE, Emmanuel W. D.P.M.– Kanntè (play): A bridge between fiction and reality (book review).1997. . [Unpub. manuscript of play by (Jan Mapou) translated from Haitian Creole to English by E. W Védrine].
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Se kreyòl mwen pale”.  (I speak Kreyòl, poem). Kreyòl Connection. 1997.
 
VEDRINE, Emmanuel W. Gramè Kreyòl Védrine Grammar of Haitian Creole. Védrine Creole Project. 1996. (354 pages, written in Haitian Creole. First extensive grammar ever published in Haitian Creole).
 
VEDRINE, Emmanuel W. Ide pou kreye yon high school ayisyen prive nan Boston. 1994. (Idea to found a Haitian Private High School in Boston (deba: debate).
 
VEDRINE, Emmanuel W. Poetry in Haitian Creole. Soup to Nuts Publishers. 1994.
 
VEDRINE, Emmanuel W. Ti istwa kreyòl : Short stories in Haitian Creole. Soup to Nuts Publishers 1994.

 
VEDRINE, Emmanuel W. Dictionary of Haitian Creole Verbs with phrases and idioms.  Soup to Nuts Publishers. 1992.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Sistèm alfabè kreyòl aysiyen : The Haitian Creole writing system”.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “Haitian Creole D-Base : Writings by Emanuel W. Védrine (Part I). [Modèl bank done leksikal tou edite].
 
VEDRINE, Emmanuel W. “A hidden norm in the standardization process of Haitian Creole that would be acceptable by the whole Haitian population, and how to manage it”. (Unpub.) /
(Une norme sous-ententendue dans le processus de la standardisation du créole haïtien qui serait acceptable par toutes les couches sociales de la population haïtienne et comment la gérer). Inédit.
 
VEDRINE, Emmanuel W. “The use of Creole in schools in Haiti (use of urban variation and the tendency to reject the rural one) - Sociolinguistics and the reality behind it”.

VEDRINE, Emmanuel W. “Dictionary of Haitian Proverbs“ (Unpub).
 
VEDRINE, Emmanuel W. “English – Haitian Creole – English Dictionary of Medical Terminologies”. (Unpub.).

Note : Nòt

 1. NAAM: National Museum of Archeology and Anthropology / (Curacao).
   
 2. Fundashon Kas di Kultura Kòrsou: Mezon Lakilti (Cultural and Publishing House. Curacao).
   
 3. Sranan Tongo: Surinamese (local) language: Lang lokal (ou kreyòl) peyi Sirinam.
   
 4. KEPKAA: Komite Entènasyonal pou Pwomosyon Kreyòl ak Alfabetizasyon (Comité international pour la Promotion du créole et l'Alphabétisation: International Committee for the Promotion of Creole and Literacy).
   
 5. We think that it’s important for some of the few translators who embark on translating some classical works into Haitian Creole should continue to do so. These materials can be used in school in the future. Among these translators are: Gary Victor (who translaed Le Petit Prince (by Antoine de Saint-Exupéry into Haitian Creole), Nicole Titus (who translated Hamlet by William Shakespeare)…
   
 6. After1980 (apre 1980): We say “after 1980”, an important date after the publication of the (review of the new) official alphabet, and its publication in the official newspaper, Le Moniteur.

Courtesy : Koutwazi
Védrine Creole Project, Inc.
Éditions VÉdrine Editions
Boston, Massachusetts

boule

 Viré monté