Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Haiti & self Destruction

Emmanuel W. Védrine

The challenge is now before US and before EACH OF US: What can We do? What can EACH OF US do to help cleaning Haiti 's dirty face? These are the questions to be asked.

It's quite sad when you hear that there are OVER 20 POLITICAL PARTIES in HAITI . If these so-called Haitian politicians or leaders were really serious about moving the country forward, they would certainly get together and reduce that number to 3, try to organize elections the way they are organized here in the United States (first, the candidates go to primary presidential elections) and 2 parties go to final. “NOPE: because I don't really see A COUNTRY, but rather finding ways to get green dollars for my political party which is functioning as an ONG.”

So, I can understand some people when they say "I hate Haitian Politics". Well, I guess most people who really care for change in Haiti don't like the way things are. Once someone gets elected... wow!!! big deal!!! you hear: “There was ‘magouy … they stole ballots... fight here and there”... Then you wonder why the hell on earth when someone is elected the other parties can't wait for that person to complete his term? Sure there can be “opposition” in a democratic society, but it shouldn't mean “destruction”.

What we have seen so far in the political history of Haiti is DECHOUKAY or DESTABILIZATION all the way from the country's independence to its bicentennial, and that happens at all levels - not just at the political level.

It is a whole mentality, one of DESTRUCTION (people from the same class, field, group, institution, job, organization, religion are fighting each other). The rat race! We had quite a pretty good example four years ago here in the United States of what happened with their presidential elections. My quick interpretation of it is reflected within the poem below:

KOUDETA NAN PEYI SIVILIZE

Koudeta peyi sivilize, gwo koze!
Tout kote nan lemonn branche pou obsève
Latwoublay blayi nan yon kokenn eleksyon
Ki pral potomitan anndan tout desizyon.

Yon siklòn politik balize Florida
Bilten Papiyon gentan vin pou gate sa
Batay legal pou rekontaj vot yo pete
Bagay yo mele kay Tonton Sam tout bon vre!

Gwo koze, koudeta peyi sivilize
Pèp ki pa te byen vote ap rele anmwe
Rezilta eleksyon sa a dire bon bout tan
Poudi pa ta gen magouy pou koupe devan?

Lobo pete devan grenn je lemonn antye
Leson tounèf pou ti peyi soudevlope
Kokenn batay ant kandida pou pran pouvwa.
Ala tray, demokrasi tonbe nan koma!

The two candidates, in a civilized way, took the case to court and all the way to the SUPREME COURT for a last decision. And finally, CASE CLOSED! The two parties and the American people moved on. Sometimes you wonder: Is it a POLITICAL CULTURE in Haiti (when looking at the degradation of the state of things)? One thing that many people like from Mayor Tom Menino (of Boston) is when he says: “I am not a great talker, but I know how to get things done”. In Haitian Politics, that is quite the reverse: “I am a great talker, but I don't know how to get things done.”

boule

Ayiti ak otodestriksyon

Emmanuel W. Védrine

Defi a devan NOU e devan CHAK NAN NOU: Kisa n ka fè? Kisa CHAK NAN NOU ka fè pou chanje vizay sal Ayiti? Se kesyon pou n poze.

Li tris anpil lè w tande gen PLIS PASE 20 PATI POLITIK an(n) Ayiti. Si swadizan politisyen ayisyen oubyen lidè te reyèlman serye pou peyi a ale vè lavan, sètènman yo ta met tèt ansanm pou redui chif la a 3, eseye òganize eleksyon fason yo òganize isit Ozetazini (premyèman, kandida yo ale nan eleksyon primè prezidansyèl) epi 2 pati ale nan final. «NON: paske mwen pa reyèlman wè YON PEYI, men pito fason pou jwenn dola vèt pou pati politik mwen an k ap fonksyone tankou yon ONG».

Donk, mwen kapab konprann kèk moun lè yo di: «Mwen rayi politik ayisyen». Bon, mwen devine pifò moun ki reyèlman sousye pou gen chanjman an(n) Ayiti pa renmen fason bagay yo ye. Yon fwa yon moun eli… woy!!! gwo koze!!! ou tande: «Te gen magouy … yo te vòlè bilten…»;  batay isit, lòtbò… Donk w ap mande poukisa an(n) Ayiti lè yon moun eli lòt pati yo pa kapab tann moun sa a acheve manda l? Sètènman, kapab gen «opozisyon» nan yon sosyete demokratik, men sa pa ta vle di «destriksyon» pou otan.

Sa nou wè atravè istwa politik Ayiti se DECHOUKAY oubyen DESTABILIZASYON depi endepandans peyi a (1804) pou rive nan bisantnè endepandans li (2004), e sa fèt nan tout nivo – pa sèlman nan nivo politik.

Se tout yon mantalite, youn ki gen pou wè ak DESTRIKSYON (moun ki sot nan menm klas, domèn, gwoup, enstitisyon, travay, òganizasyon, relijyon ap goumen youn ak lòt). Yon kous rat! Nou gen yon trè bèl egzanp sa k te pase isit katran de sa nan eleksyon prezidansyèl Ozetazini. Entèpretasyon rapid mwen de sa reflete nan powèm anba a:

KOUDETA NAN PEYI SIVILIZE

Koudeta peyi sivilize, gwo koze!
Tout kote nan lemonn branche pou obsève
Latwoublay blayi nan yon kokenn eleksyon
Ki pral potomitan anndan tout desizyon.

Yon siklòn politik balize Florida
Bilten Papiyon gentan vin pou gate sa
Batay legal pou rekontaj vot yo pete
Bagay yo mele kay Tonton Sam tout bon vre!

Gwo koze, koudeta peyi sivilize
Pèp ki pa te byen vote ap rele anmwe
Rezilta eleksyon sa a dire bon bout tan
Poudi pa ta gen magouy pou koupe devan?

Lobo pete devan grenn je lemonn antye
Leson tounèf pou ti peyi soudevlope
Kokenn batay ant kandida pou pran pouvwa.
Ala tray, demokrasi tonbe nan koma!

De (2) kandida yo, nan yon fason sivilize, te pote ka a nan tribinal e jis nan LAKOU SIPRÈM pou yon dènye desizyon. E finalman, SA REGLE! De (2) pati yo ak pèp meriken an sige. Pafwa w ap mande: Èske se yon KILTI POLITIK an(n) Ayiti (lè w ap gade degradasyon eta bagay yo)? Youn nan bagay anpil moun renmen nan majistra Tom Menino (Boston) se lè l di: «Mwen pa yon moun ki fò nan pale, men mwen konn kijan pou fè bagay yo mache». Nan politik ayisyen, se revè a: «Mwen se youn moun ki fò nan pale, men mwen pa konn kijan pou fè bagay yo mache».!

boule   boule   boule 

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
evedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com

Viré monté