Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

«Chávez en camisa roja, Préval en camisa azúl» 

(por Emmanuel W. VEDRINE)

13 de marzo 2007

Chavéz- Préval
Photo François Louis © Le Nouvelliste.
La visita del líder venezolano, Hugo Chávez en Haití ayer por la tarde, fue una histórica del líder progresista de nuestra América y una que trae alegría en el corazón del pueblo haitiano.

Chávez llegó al aeropuerto Toussaint Louverture ayer por la tarde alrededor de las 4:00 p.m, hora local. Fue recibido en el aeropuerto por su homólogo, René Préval. Bajando del avión, el líder fue acogido por el grupo musical del palacio que tocó el imno nacional de los dos paises. Chavez en camisa roja, símbolo de victoria y Préval en camisa azúl, símbolo de esperanza y la palabra «esperanza» está conectada con el partido político «Lespwa» del actual presidente haitiano.

Los dos colores forman también parte de la bandera haitiana. Pero, no sabemos si  había antes algún contacto entre los dos presidentes para escoger aquellos colores nacionales durante este grán encuentro histórico. De todas maneras, el 12 de marzo es una fecha simbólica para los dos paises, bien escogida por Chávez para comemorar la visita del líder Miranda, también líder sur américano que luchó contra las fuerzas coloniales de la época, a Haití en el siglo XIX.

Según afirmó Alter Presse, hicierón los dos jefes de estado una visita a las obras de un proyecto finanzado por Venezuela en la zona del antiguo aeropuerto de Haití. Han comunicado con soldados venezolanos que están trabajando con este proyecto antes de la visita al palacio presidencial. Miles de personas se congregarón para hacer un cariñoso recibimiento al líder venezolano desde el aeropuerto, levantando las banderas de los dos paises. Chávez se aprobechó de esta oportunidad histórica dejando ramos de flores al pie de la estatua de Simón Bolivar, líder venezolano del siglo XIX  que luchó por la indepencia de Venezuela, incluso la grán Colombia.

El colmo de esta visita histórica tiene que ver con el acuerdo de las tres repúblicas (Haití, Venezuela y Cuba), un acuerdo firmado por Chávez, Préval y Luzo (el secundo vice presidente de Cuba). Este acuerdo tiene dos propósitos principales: fortazezando la colaboración en el campo de salud con mejoras técnicas que provenien de Cuba con financiamento de Venezuela. Por ahora, hay alrededor de 500 miembros del personal medical cubano que están en Haití y hay un total de 125 estudiantes haitianos que están a punto de graduarse de las escuelas medicales de Cuba. Mucho más estudiantes haitianos están estudiando en las universidades cubanas en otros campos, todos con becas pagadas por el govierno cubano. Será una grán esperanza para el desarollo de Haití ver aquellos estudiantes ayudando más tarde al país.

En cuesción de infrastrúctura de Haití, un tema tán importante por muchos Haitianos de que están soñando de un nuevo país, será una ventaja trabajar junto con aquellos paises vecinos que tienen algo en común historicamente y que quieren ayudar a la vieja república negra que ha ayudado a muchos paises del emísfero obteniendo su independencia casi dos siglos atras. Pero lo más importante ahora en Haití será para todos lidéres haitianos de pensar en el porvenir de esta oportunidad que les ofrecen aquellos paises hermanos para el futuro de Haití. Viene la hora de trabajar juntos para el bienestar del país en lugar de seguir creando división entre ellos y aprobechar de todas las ayudas de pueden con respecto al pueblo haitiano. Es también la hora de poner atras todo lo negativo en la historia política de Haití para abarcar en un trabajo colectivo del cual puede aprobechar pronto todos los hijos de Haití ¡Viva la fraternidad entre aquellos tres pueblos! !Viva la solidaridad entre los hermanos latinos!

(E. W. Vedrine)

boule

«Chávez an chemiz rouj, Préval an chemiz ble» 

Emmanuel W. VEDRINE

13 mas 2007

Vizit lidè venezyelyen an, Hugo Chávez, an(n) Ayiti yè aprè midi, se youn ki istorik ke lidè pwogresis kontinan ameriken an, e youn ki pote lajwa nan kè pèp ayisyen.

Chávez rive ayewopò Toussaint Louverture yè aprèmidi vè 4:00 p.m, lè lokal. Omològ li, René Préval, te resevwa l nan ayewopò. Gwoup mizikal palè a te akeyi l lè l desann avyon an kote yo te jwe im nasyonal de (2) peyi yo. Chávez an chemiz rouj, senbolize «viktwa» e Préval an chemiz ble, senbolize «espwa» e mo espwa a konekte ak pati politik prezidan ayisyen an.

De (2) koulè yo tou fè pati drapo ayisyen an. Men, nou pa konnen si te gen avan kèk kontak ant 2 prezidan yo pou chwazi koulè nasyonal sa yo pandan gran rankont istorik sa a. De tout fason, 12 mas se yon dat senbolik pou 2 peyi yo, youn ke Chávez byen chwazi pou komemore vizit lidè Miranda, yon lidè sid ameriken tou ki te lite kont fòs kolonyal epòk la, an(n) Ayiti o XIXèm (diznevyèm) syèk.

Selon afimasyon Alter Presse, 2 chèf leta yo rann yon vizit a chantye travay yon pwojè Venezyela finanse nan zòn ansyen ayewopò Ayiti a. Yo te pale ak sòlda venezyelyen k ap travay ak pwojè sa a avan yo te rann yo nan palè nasyonal pou yon vizit. Plizyè moun te mase pou resevwa, chalerezman, lidè venezyelyen an depi nan ayewopò; yo leve drapo 2 peyi yo anlè. Chávez pwofite opòtinite istorik sa a pou mete yon jèb flè devan estati Simón Bolivar, lidè venezyelyen XIXèm (diznevyèm) syèk ki te lite pou endepandans Venezyela, enkli gran Kolonbi.

Bi prensipal vizit istorik sa a gen pou wè ak akò twa repiblik yo (Ayiti, Venezyela e Kiba), yon akò Chávez, Préval ak Luzo (dezyèm vis prezidan Kiba) siyen. Akò sa a gen 2 bi prensipal: ranfòse kolaborasyon nan chan medikal alèd teknik k ap soti Kiba kote Venezyela ap finanse sa. Pou kounyeya, gen apeprè 500 manm pèsonèl medikal kiben ki Ayiti ak yon total 125 etidyan ayisyen ki sou pwen diplome medsin nan lekòl medikal Kiba. Gen plis etidyan ayisyen k ap etidye nan lòt domèn nan inivèsite Kiba; yo tout resevwa bousdetid ke gouvènman kiben an peye. Se ta yon bèl espwa pou devlopman Ayiti pou ta wè etidyan sa yo ap ede peyi a pita.

Sou koze enfrastrikti Ayiti, yon tèm si enpòtan pou anpil Ayisyen k ap reve yon nouvo peyi, sa pral yon avantaj pou travay ansanm ak peyi vwazen sa yo ki gen kèk bagay an komen istorikman palan e ki vle ede ansyen repiblik nwa a ki li menm te ede  plizyè nan emisfè a tou pou te jwenn endepandans yo, prèske 2 syèk anviwon. Men sa ki pi enpòtan kounyeya Ayiti se ta pou tout lidè ayisyen panse nan fiti opòtinite sa a ke peyi frè yo ofri pou Ayiti demen. Lè pou travay ansanm nan rive pou byennèt peyi a olye pou ta kontinye kreye divizyon antre yo e pwofite pran tout èd sa yo pou pèp ayisyen. Se lè tou pou mete de kote tout sa ki negatif nan istwa politik Ayiti dekwa pou anbake nan yon konbit kote pitit Ayiti kapab pwofite de sa. Viv fratènite ant twa nasyon sa yo! Viv solidarite ant frè latino yo!

(E. W. Vedrine)

boule   boule   boule 

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
evedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com

Viré monté