Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Bondye beni an twa moun
Oben tantasyon Bondye
(Bondye an twa èk an lilèt pou twa)

Jean-Pierre LAUHON
nonmen Kounta 

La Sainte Trinité
Ou la Tentation de Dieu.

Hector POULLET

Selon vous, le texte originaire est-il la version en créole de Jean-Pierre Lauhon
ou la version en français d'Hector Poullet? Écrivez-nous votre opinion.

Bondye beni an twa moun
Oben tantasyon Bondye

Porte au prince
Carte postale ancienne. © Collection Médiathèque Caraïbe. LAMECA

Depi tyèk tan Lèspri a Bondye te an kalkil. Asi on piti lilèt bannzil Lakarayib, twa fanmi te ka viv.
Le Mousoulongo te nwè. Le Debwa di Sen Andre, te blan. Le Dirivaj te milat.

Bondye te sav nèg, blan, milat, se «du pareil au même», «se menm bèt menm pwèl» davwè diferans yo sete ayenditou menm.

Men se nonm-lan yo sitèlman kouyon, yo ka pran mousach pou lèt e yo ka sèmante sou kokozye yo, sa yo wè se verite yonn tou sèl.

Anfinaldikont, se twa fanmi tala olye chwazi kon’y pou viv byen tout ansanm epi diferans yo, yo te ka lonje djòl, tansifèt yo te ka viv yonn bò kote lòt, san yann pa pran men epi lòt-la, tousa adan an move vibrasyon.

Bondye te sav zafè tala ke kon van ka simen latanpèt. Ek si sa te ka kontinye glouglouse kon chatenn asou kannari, asireman yonn di se jou a, sa kay pete kon toupatou oliwon latè èk ti dousin-wouspèl asi dènye ti lilèt-la kay bout.

Apadisa, i te le se nonm-lan ni, isiya, asou latè tala, an kote ki te ke sanm bèl paradi Bondye a. Si kote tala te a pa, pitèt an jou i te ke simaye oliwon latè a , kivedi lape te ke simèje anfinalditout asou tout latè a.

I mande Mari an ti konsèy, i di’y «Nou se pe fè yo vini tou le twa pou manje pa kote lè midi, èk  ès ou sav, si lè yo ke plen bouden yo, si yo peke tonbe dakò,  asire pa petèt yo ke bon zig».

Bondye touve ti pawòl tala byen toubonnman èk lamenm i mande lanj Gabryèl,  konmisyonè’y feyal, ay di mèt-kay la nan chak fanmi a  ki yo envite manje ponmye madi apre lapantkòt la: «Pa bliye di yo, yo tankon twa rwa ban mwen, e  dayè, politès ba rwa se lè i pa ka rive an rita, dabò pou yonn, man ka atann yo dyèktèman alè midi.

Lanj-lan fini travay-li èk i vire tounen epi konsantiman chak mèt-kay la. Jou-a rive. Nan paradi bondye-a sete an bidim bankoulele otan nan tjuizin otan nan salon, padavwè yo pa te le gate  lafèt-tala. Mari te menm prévwa ofè chak se envite-a kado, avan yo vire tounen kay yo.

Alè  midi sonnan, Bondye èk Mari mache-vanse asou chimen Palmye a pou risivwè se envite-a.

Yo wè Pyè Dibwa di Sen André kabryole asou chouval blan’y. Misye Dibwa desann asou chival li, mete kòy a jounou, an menm tan ka fè siyn lakwa pou  tire reverans li ba Bondye Sinyè . Li koumanse resite a tout balan «Mari mwen ka gloriye’w, ou ki ni anchay bèlte, Bondye sinyè epi’w» Bondye mete doubout-kanpe èk yo twa rete an bon ti moman an bout chimen an ka bay blag pou sa atann lézòt envite. Lé yo pa wè yo apre an kadè, Bondye di yo annou ay an salon an pou siwote an bon ti plantè.   

Apre de plantè, i te ja près inè lapremidi, an lanj gadò anonse Dezire Dirivaj rive. Chapo pay li te ka tounen-vire ant lanmen’y, i èskize kòy bò se moun-lan: «Jis lè an te ka pati, vye mile chape kòy, se se ti manmay-la ki ay èche’y lwen lwen  lwen nan savann-lan».

Mari montre fotèy la pou i sa asiz. An jenn lanj pòte ponmyè plantè’y ba’y asou an plato, I mete ba lezòt twazyèm plantè yo. Yo leve vè yo a lasante!

Yo tout yo te ka savoure an ti mizi an mizi  bwè beni a, toupannan yo te ka pale: Avantout, Bondye te ka pran nouvèl se ti moun-lan.

Pa kote le an dimiyè apre inè’d lapremidi, yo deside sete atyèlman pou sa manje èk ankonsekans, nèg-la lè’y ka rive ke redi chèz bò tab.

Twazè lapremidi ! Lè lanj gadò vini di yo Alèksann Moulongo nonmen Sansann rive,  yo te ka tete lang epi an ti litjè, pou sa fè manje a desann, sete an bon boutèy Vye Pap. Pou dayè, « Alèksann » sete non batenm li, kifè vre non’y sete «Kòfi» davwè i ne an vandrèdi.

Salako anba bra’y, nèg-la rakonte i te pati peche, o pipiri chantan, asou gomyè’y, pou leve nas li, i te konprann i te ke pran an bon enpe «Chat-bandé», tousapou tjuizin syèl Bondye a, padavwè se meyè pwason ki ni, men tonnandisò van-an tonbe, i te pou tire gran vwèl li, seye mete ti vwèl douvan an, apre la menm ranme. I swe vèt pou tire kòy nan mare lanmè a. Apre, lè i rive asou « bòdlanmè», i chaje bourik li e vitman prese, i kouri-rive (lèskiz pou ti rita a) an syèl Bondye a.

«Man pase bò lasal latjuizin-lan epi mwen rimèt an bèl lo pwason pou soupe zòt. Man pa sav poutji bòn-lan tonbe malkadi, lè i wè mwen!»

Bondye pa chalere kòy, adan se twa envite a, se sèl la ki pòte tibren laswè travay li. I rimèsye Sansann, fè yo bay an ti wonm vye, apre yo pati-ale nan salon-an pou bwè kafe-a èk bay se kado a. Asou an tout piti tab té ni de kado anribanne, twazyèm-la sete an gwo tjyès poze atè a.

Zòt ke chwezi yonn pa yonn, adan  se twa bagay tala, tala zòt pli simye a, e dabò pou yonn, sa ke jwe asou dèstine zòt èk tout jenerasyon zòt tou. Silon lòd zòt rive isiya, Misye Pyè Dibwa di Sen Andre, se ou an ponmye ki ke chwazi. Betje-a vanse e i rape an ti anvlòp ki te yann di se de kado a pozé asou ti tab la. La menm, kon an nonm malélive, san pyès lelivasyon ba sa moun kay la, i tira tenm-lasi a pou gade sa ki sere andidan…. An kawne chèk, tout chèk siyen san montan. Lajan sete leritaj-la syèl-la te ka ba’y pou’y èk tout jenerasyon’y. I pa pou entjèt pyès tan ankò pou pwoblèm lajan. Pa menm an mèsi, pa menm an adye, i foure kado’y an pòch li, kouri-ale pran chival li e i pete’y -ale, i fè chèl san gade dèyè’y.

Apre sa milat-la te pou chwezi. Fale i te chwezi ant tjyès-la ate a èk ti bwèt-la asou ti tab-la. I pisimye ti bwèt-la. Tankon lòt malélive blan-an, li tou anni ouvè kado’y san pèd tan, a tout boulin : sete an plim zwa obidjoul, poze nan an bwèt  lebenn vèt! Plim zwa tala se limaj matjaj-la,  Limaj ou ka touve asou tout pankat se mèt-papye-lalwa a (notè), kivedi milat èk tout jenerasyon’y te ka vini moun  gran lèspri èk plim yo te ke ba yo manje. Desire Dirivaj pli radi ki beke-a koumanse soukwe kòy , men egal ego kon betje : gwosomodo èk malonnèt san santiman, i kouri-chèche mile’y pou vèti  fanmi li.

Dènye-a sete Sansann, Alèksann Mousoulongo, i te blije pran sa ki te rete, tjyès-la. I te kontan kon bosi, an si bèl kado! i soustonnen’y: i te lou,lou,lou ! Se pa ti bon Bondye bon, dann! se an chans ba’y si lezòt pa pran bèl kado-tala. Si’y te ka koute lide’y, i te ke bo otan Bondye otan Mari, pou di yo mèsi. Pou pa jennen se mèt kay-la , i pa ouve tjyès-la davwa i pa te le yo wè wotè fetay lajwa’y. I  di yo ovwa, chaye tjyès-la asou do’y èk pati-ale chache boukèt li an bout chimen-an.

An mannyè bwete, Sansann rive an lakou-a eti fanmi-li ka debat. Yo tout te ka atann li, yo ende’y dechaje kado cheri a. Yo danse owon kado-a, sitèlman èspere, syèl-la te vreye ba nèg.

Anfen Alèksann Mousolongo mande Eliz, fanm li, rouvè tjyès-la! Yelele! I te plen tout kalte zouti : bèch, fouch, koutla,  wou, mato, lanklim, fo, fosi, pens, tènay, baramin, mas, legoyin, si, gro rabo, piti rabo…. Adan tout katalòg zouti tala, i te ka panse touve an fonfonn tjyès-la tjèk lanmone, titak  lajan pou yo rann yo kont Bondye pa te wote lajan nan plezi lavi yo. Men, tjip! anyen ki klou, vis, tounvis, ékrou, boulon……

Ponmye yich Sansann èk Eliz te leve fonmi wouj, i te pare pou rele kòlè’y, i lévé pwen’y asou syèl-la, i chyele: «Ki sa nou fè’w pou ou sa pije nou, san manman, konsa?»

Manman’y redi bra’y, fè’y letjete tèt li èk i di «Papa nou ki nan syèl la, Nou mandé pou yo toujou respekte non’w. vini tabli gouvènman’w, pou yo fè volonte’w asou latè, tankon yo fè’y nan syèl la….»

Lè i fini lapriyè’y, tout moun-lan réponn nan an sèl vwa: «amèn!» Eliz  di ankò: «Kon  Bondè wè ki travay fèt pou nou, annou fè’y vini larèl nou. Konfèdmanti, travay ke pou nou tankou an lapriyè. Konsidi  travay kay beni? Pa pou tout moun, an ti pawòl ka di «travay fèt pou nèg e bèf!»

Listwè tala ka ba zòt solisyon fraz mistik, men ki ni anchay malis, oti nèg sou lilèt tala bougonnen, lè yo ba yo lalwa franse «depawtemantalizasyon» nonmen «lasimilasyon», ki te ka fè di yo dé «zasimilé». Nan lang kreyòl la «asi mile» vle di an franse «sur un mulet». Fraz kreyòl la sete «Avan nou te asi boukèt, alè mi nou asi mile, on jou nou ke asi chouval!»

mulet
Mulet, roche gravée en Val Camonica, Italie. Source

La Sainte Trinité
Ou la Tentation de Dieu.

(Autrefois nous allions à dos d’âne, nous voilà sur un mulet, un jour viendra où nous irons à cheval).
Alò toujou «asi mile» ou  konyela «a chouval»?

Depuis quelque temps Dieu était préoccupé. Sur une petite île de l’arc caraïbe vivaient trois familles. Les Mousoulongo étaient noirs. Les Debois de Saint André, étaient blancs. Les Durivage étaient mulâtres. Dieu savait bien que Noir, Blanc ou Mulâtre, sé menm biten, que c’est du pareil au même et que leur différence n’était qu’apparence. Mais les hommes sont si bêtes, ils prennent facilement coco pour abricot, et se fient justement aux apparences. Bref, ces trois familles au lieu d’opter, comme lui, pour l’unité dans la diversité, se boudaient et cohabitaient sur cette île dans une indifférence lourde d’hostilité. Dieu savait que cette étape était toujours celle qui précédait la guerre ouverte et que si celle-ci prenait pied sur ce bout de terre, les choses s’envenimeraient comme partout ailleurs et que c’en serait fini de ce dernier îlot de paix. Il voulait à tout prix que les hommes aient au moins en un lieu sur cette planète l’image de ce qu’aurait dû être le paradis terrestre. Si cet espace était préservé, peut-être qu’un jour il contaminerait le reste du globe et que la Paix gagnerait enfin le monde. Il demanda conseil à Marie qui lui dit: «On pourrait les inviter tous les trois un midi à déjeuner, et qui sait peut-être qu’après un bon repas ils entendront raison, et, pourquoi pas, deviendront amis.». Dieu trouva la proposition fort juste et demanda à l’Ange Gabriel, son fidèle messager, d’aller prévenir le père de chacune des familles, qu’il était invité à déjeuner le premier mardi qui suivrait la Pentecôte: «Et surtout n’oublie pas de leur dire qu’ils sont pour moi comme trois Rois et que, l’exactitude étant la politesse des Rois, je les attends à midi exactement!»

L’Ange accomplit  sa mission, et revint avec l’accord de chacun des pères de famille. Le jour arriva. Au Paradis c’était le grand branle-bas tant aux cuisines qu’au salon, car on ne voulait pas rater cette réception. Marie avait même prévu des cadeaux à remettre aux invités, après le repas, avant qu’ils ne s’en retournent chez eux.

A midi exactement, Dieu et Marie avancèrent sur l’allée des palmiers pour rencontrer leurs invités. Ils virent venir Pierre Dubois de Saint-André caracolant sur son cheval blanc. Ce dernier descendit de cheval, salua l’Eternel d’une génuflexion tout en se signant, et commença à toute vitesse un «Je vous salut Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.» Dieu le releva et tous les trois restèrent un moment au bout de l’allée à bavarder de choses futiles en attendant les autres invités. Au bout d’un quart d’heure ne les voyant pas, Dieu proposa qu’ils aillent attendre au salon en sirotant un planteur.

Deux planteurs plus tard, il était presque 13 heures, Désiré Durivage se faisait annoncer par un ange gardien. Roulant son canotier entre ses mains, il priait la compagnie de l’excuser: «Juste au moment de partir, ma vielle carne de mule s’est enfuie, il a fallu que les enfants aille la récupérer assez loin dans la savane

Marie lui fit signe de prendre place tout en lui indiquant un fauteuil. Un angelot lui apporta son premier planteur sur un cabaret, et aux autres leur troisième. On trinqua à la santé!

Tous dégustèrent à petites lampées la divine boisson, tout en bavardant: Dieu s’intéressant particulièrement aux nouvelles des enfants.

Vers 13h 30 on  décida que le temps était venu de passer à table, et que le Nègre, s’il arrivait plus tard, prendrait le repas en cours…

15 heures! Ils en étaient au digestif, un excellent Vieux Pape qu’ils appréciaient en claquant la langue, quand l’ange gardien vint annoncer l’arrivée d’Alexandre Moulongo dit Sansann gwo talon. Pour bien vous dire «Alexandre» était son prénom de baptême, son vrai prénom étant Koffi parce qu’il était né un vendredi.

Son Salako sous le bras, le Nègre expliqua qu’il était parti le matin très tôt à la pêche sur son canot, lever ses nasses, espérant ramener une bonne quantité de Chat-bandé,  pour les cuisines du paradis, car c’est le meilleur des poissons, mais le vent était tombé, il avait dû affaler la voile et tenter de rentrer au foc, puis à la rame. Qu’il avait eu un mal de chien à lutter contre le courant. Puis arrivé sur le «bord de mer» il avait chargé son âne et s’était dépêché d’arriver ( mille excuses pour le petit retard) au paradis. Je suis passé par l’office et j’ai remis un belle krèy de poissons pour votre dîner. Je ne sait pas pourquoi la bonne s’est évanouie en me voyant!»

Dieu ne se mit point en colère, de ses trois invités, c’est le seul qui lui avait apporté un peu du fruit de son travail. Il remercia Sansann, lui fit servir un verre du rhum vieux et l’on s’en fut au salon pour prendre le café et offrir les cadeaux. Sur le guéridon deux cadeaux avec des rubans noués, le troisième, une énorme malle, était posée à même le sol.

Vous allez choisir chacun, parmi ces trois objets celui qui vous convient et qui, désormais,  scellera votre destin et celui de vos descendants.. Dans l’ordre d’arrivée d’abord monsieur Pierre Debois de Saint André c’est à vous de choisir. Le Blanc fit un pas et s’appropria la simple enveloppe qui était l’un des deux cadeaux qui se trouvaient sur le guéridon. Et aussitôt, comme un grossier personnage, sans aucun respect pour ses hôtes il en enleva le cachet pour découvrir à l’intérieur… un carnet de chèques tous signés en blanc! Le ciel lui offrait à lui et à toute sa descendance comme héritage, l’Argent! Il serait désormais à l’abri de soucis financiers. Sans un remerciement, ni même un au revoir, il empocha son cadeau et s’en alla immédiatement à la recherche de son cheval et s’en fût à brides abattues.

Ce fut alors au tour du mulâtre de choisir. Il avait le choix entre la malle posée par terre et la petite boite qui était sur le guéridon. Il opta pour la petite boite. Aussi mal élevé que son prédécesseur, lui aussi ouvrit immédiatement son  présent: un magnifique plume d’oie dans boite en bois d’ébène vert! Cette plume d’oie symbole de l’écriture, symbole que l’on trouve encore à l’enseigne de tous les notaires, signifiait que le mulâtre et sa descendance héritaient de l’Intelligence et vivraient de leur plume. Désiré Durivage plus expansif que son prédécesseur dansa de joie, mais aussi grossier et ingrat, courut chercher sa mule pour aller porter la bonne nouvelle aux siens.

Restait Sansann, Alexandre Moussoulongo, qui lui n’avait pas le choix, la malle lui revenait. Il était heureux: un si beau cadeau! Il la soupesa: elle était lourde! Dieu avait vraiment été généreux et il avait de la chance que les autres n’aient pas eu l’idée de prendre plutôt ce magnifique présent. S’il osait il embrasserait Dieu et Marie, pour les remercier. Comme on le lui avait toujours répété quand il était enfant, il fallait savoir contenir ses émotions sinon il en aurait pleuré de joie. Il n’ouvrit pas la malle par politesse, pour ne pas gêner ces hôtes par les débordements qu’occasionnerait son plaisir. Il salua, chargea la malle sur son dos, et s’en alla chercher son âne, au bout de l’allée.

Sansann arriva cahin-caha dans le «lakou» ou vivotaient les siens. Tous l’attendaient, on l’aida à décharger le précieux cadeau, on dansa autour du  présent que le Paradis faisait enfin aux Nègres. Enfin Alexandre Moussoulongo demanda à Elise, sa femme, d’ouvrir la malle. Stupeur! Elle était pleine d’outils de toutes sortes: Bêche, fourche, coutelas, pioche, marteau, enclume, faux, faucille, pinces, tenailles, barre à mine, masse, égoïne, scie, varlope, rabot….Dans cet inventaire, ils espéraient trouver au fond de la malle quelques piécettes, quelques sous, pour signifier que la Divinité ne leur interdisait pas l’accès à l’argent. Mais, hélas, rien  sinon des  clous, vis, tournevis, écrous, boulons …

Le fils aîné de Sansann et d’Elise s’apprêtait à hurler de colère, et montrant le ciel du poing cria: - «Mais que t’avons-nous donc fait pour que tu t’acharnes sur nous?»

Sa mère lui attrapa le bras, lui fit courber la tête et dit: - «Notre père qui êtes au cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel…»

Quand elle eut terminé son credo, tout le monde en chœur répondit: «Ainsi soit-il!»
Elise ajouta: «Puisque l’Eternel estime que le travail manuel nous revient, faisons en notre credo.  Travailler sera pour nous l’équivalent de priyédyé. Le travail serait-il donc sacré?
Pas pour tous, un proverbe créole dit: «Travail fèt pou nèg é bèf!» 

Cette histoire vous donne la clé de la phrase énigmatique mais pleine d’ironie que les Nègres de cette île ont murmuré au moment de la loi de «Départementalisation» dite d’assimilation qui faisait d’eux des  «Assimilés». Asi Milé  en créole signifie «sur un mulet». La phrase créole était «Avan nou té asi boukèt, alè mi nou asi milé, on jou nou ké asi chouval!»  (Autrefois nous allions à dos d’âne, nous voilà sur un mulet, un jour viendra où nous irons à cheval).

Alors toujours «assimilés» ou déjà «à cheval»?

Viré monté