Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Isi ek Laba

Patrick Jean Louis
http://rodriganite.blogspot.com

Port Mathurin

Port Mathurin. Photo F. Palli.

Enn fwa dan enn pei ti enn lafore, dan sa lafore, ti enan de pye, seki pli gro la ti appel Isi et pli tipti ti appel laba. Malgre zot ti pre ek form parti mem lafore. Isi pa ti ekout laba. Laba ti p ganny problem delo, semin pou ariv laba ti kabos kabose. Ennta zanimo laba ti pe vinn isi ki ti pe koumans agase e pe dir retourn zot laba.

Lours ek Yev dir les Laba fer zot zafer akoz zot ki laba toulezour, zot ki pou kone ki laba bizen. Byento laba ganny so prop latab ros pou assize letour pou diriz zot zafer anba zot prop pye. Laba kouman isi tou zanimo bat lamen. Zanimo laba ti pe dir aster nou pye grandi, e vre laba ti p fleri malgre, detroi ti seni ek enn gro siklonn ki ti kas enn brans, laba ti lev latet e tou zanimo byen  kontan e dir “ ki nou ti dir zot!!??”. Isi  osi bokou ti p dir pran lekzanp lo laba.

Anmemtan bann zanimo laba dir les nou anvoy nou bann reprezantan Isi pou diskit pou Laba kan bizen: Pwason, kabri, sousouri ek latet sanpye ti eli pou koz pou Laba. Tou zanimo kontan, dir kat lavwa enn mari lasans sa.

Antretan krokodil pran pouvwar Isi. Detrwa zanimo Laba bat lamin dir Papa kroko pou sov nou.

Me maler Laba ti fek koumanse….

…… Alala siklonn revini kas enn de brans, sounami bat enn bon kou nway lamwatye, sesres fann later, pye mank fann an de, brans menas pou kase. Tou zanimo met lamin lo latet krye ayo Bonbye papa ki pe ariv nou? Dir nou ki pou fer? Ki nou pou devini?

Laba ki ti kwar ki so 4 reprezan pou koz pou li dir rod led ek Isi pou anpes Laba koule. De pli an pli  boukou zanimo kit pye Laba pou vinn Isi. Lespwar ti dan sa kat la.

Malerezman Pwason, kabri, sousouri ek latet sanpye ti enan lot plan, zot inn telman Isi ki zot inn blye ki zot sort Laba, ki Laba p kont lor zot sirtou ki  zour an zour  pye Laba pe mor. Tou leswar Laba tonm dan delo. La zot mem pe lager pou zot ganny enn pli gro brans lor pye Isi.

Zamen laba pa ti osi anbarase ek so kat reprezantan. Tou zanimo ti pe koumans demande ki pou fou ek zot???

Envolonterman ou voloterman Pwason, kabri, sousouri ek latet sanpye pe ed detrwa zanimo Isi fini Laba.

Seki detrwa pa pe kompran oubyen pa pe oule kompran seki osi lontan ki laba ennan problenm, Isi pa pou dormi trankil. Enn de zanimo laba pe koumans bouz bouze, pe fer tapaz Laba ek pe dir pou vinn fer tapaz isi, si Isi kontinye pa ekout laba .ki bon ankouraze.

Seki Laba pe demande, li zis ek lezitim, pa ape oule ki Isi sarye li lo so ledo. Kan isi ti ankor tipti , fey pa ti ankor forme, e mem aster Isi inn touzour demann led pou enn serten tan, Dapre ou  kifer? Laba pe demann mem zafer, parey enn pye bizen enn zarboutan (Zarboutan zame vine parti pye la) pou li tini drwat anvan ki li deboute lo so prop lipye. Nou listwar inn fer lor la.Laba p ape demane lasarite, Laba tro fyer pou sa. So listwar temwen.

Moral:  Sa kok ki pe gonfle lestoman, sant for for zordi la, bzin pa blye ki  li sort dan enn ti dizef. (Proverb Afriken)

boule

 Viré monté