Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Enstalasyon Akademi Kreyòl Ayisyen

Diskou reprezantan Komite pou Tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an

Fritz DESHOMMES

 

 

 

 

 

 

Photo Le Nouvelliste.

Se nan mwa novanm 2008,  Inivèsite Leta a te fè premye kout  rèl  pou raple sosyete a li lè li tan pou nou monte Akademi Kreyòl Ayisyen an Konstitisyon an kreye depi lane 1987. Se te nan okazyon premye kòlòk Komite Entènasyonal sou Etid Kreyòl t ap realize nan peyi d Ayiti.

Reyaksyon nou te resevwa sou dosye a te fè nou konprann:

 • Anpil sektè ak pèsonalite gen tan pare pou ede kòz la vanse;
 • Se Inivèsite a ki pou ranmase l;
 • Inivèsite a p ap ka pote l pou kont li.

Nou pa t fè tèt di. Pou n derape, nou te jwenn 4 lòt enstitisyon ki vin pote kole ak nou pou n fòme «Komite Inisyativ pou Tabli Akademi Kreyòl Ayisyen» an. Yo tou le 4 gen lontan y ap feraye pou lang nasyonal nou an rive jwenn plas li nan sosyete a. Ladan yo nou jwenn Biwo Leta tankou prive, layik tankou relijye, kretyen tankou vodouyizan, …
Se te:

 • Sekreteri d Etat pou Alfebetizasyon;
 • Près Nasyonal d Ayiti;
 • Jounal Bon Nouvèl;
 • Konfederasyon Vodouyizan Ayisyen;

Akote Inivèsite Leta d Ayiti.

Komite Inisyativ la fè premye reyinyon l nan mwa Avril 2009.

San pedi tan, li kòmanse rankontre moun, eksplike sa l vle fè, tande divès kalite lide sou ki sa pou Akademi an ta ye, kijan pou yo ta mete l kanpe, ki moun ki ta pou ladan l, eksetera. Nou pa t pran tan pou n te konprann jan l te nesesè pou n te òganize yon gwo woumble, yon gwo chita pale, kote tout zanmi, tout militan kreyòl, tout espesyalis, tout chèchè, k ap travay sou lang nan oubyen nan lang nan, tout zanmi kreyòl yo, ta dwe rankontre pou diskite sou tout kesyon sa yo.

Si tèlman te gen divèjans nan mitan nou!

Lè m di «Nou»,  m ap pale de moun ak òganizasyon ki gen lontan y ap batay, ki gen lontan y ap travay, ki fè anpil rechèch, anpil etid sou lang lan, ki ede n dekouvri lang nan, konprann lang nan pi byen.

Nan mitan nou te gen diferans, te gen mezantant, te gen enkonpreyansyson. Gen nan nou ki pa t vle tande pale de Akademi ditou ditou. Gen lòt ki ta dakò pou ta gen yon biwo Leta ki okipe zafè lang kreyòl men fòk li pa ta rele Akademi. Gen de zanmi ki dakò ak Akademi an men fòk li pa ta  fonksyone tankou Akademi franse.

Epi anpil lengwis te gen gwo lakrentiv sou yon mo ki parèt nan atik 213 Konstitisyon an: mo «fikse» a. Yo te pè pou Akademi an pa vin yon fwèt pou popilasyon an, pou enpoze l pale, pou di l ki jan pou l pale; epi pou l ta menm konprann se li k ap fè lang nan.

Li te nesesè pou tout zanmi sa yo jwenn yon kote pou yo rankontre, pou yo pale, pou yo diskite, pou yo boukante lide. Paske pou nou mennen kokenn batay sa a, fòk nou pa mache gaye, fòk nou pa pèdi moun.

Komite a pran tan pou l mete premye kominike ofisyèl li deyò. Se te nan mwa Oktòb 2010. Li tou anonse l ap òganize yon kòlòk entènasyonal sou kesyon Akademi Kreyòl Ayisyen an. Li bay tout moun randevou nan yon lane, kidonk nan mwa Oktòb 2011.

Pou nou byen prepare kòlòk la, nou te santi fòk nou laji komite a, fòk nou pi plis, fòk nou pi djanm. Se konsa senk (5) lòt enstitisyon Leta tankou prive, ak anpil pèsonalite deside vin pote kole ak Komite a. Pami enstitisyon sa yo, nou jwenn: Ministè Edikasyon Nasyonal, Ministè Kilti, FLA, SAKS, elatriye.

Kòlòk la fèt 27, 28, 29 oktòb 2011 sou tèm: «Akademi Kreyòl Ayisyen: ki avantaj, ki pwoblèm, ki defi, ki avni?» Plis pase karant (40) espesyalis nan divès domèn lasyans (sosyològ, antropològ, ekonomis, lengwis, doktè, teknològ, edikatè, istoryen, …). Ayisyen kou etranje. Ayisyen nan peyi d Ayiti, Ayisyen lòtbòdlo. Twasan (300) patisipan. Yon kòlòk an kreyòl nèt. Lè w ap gade  save yo k ap depoze tout  gwo lide syantifik sa yo nan lang manman nou an, sa bay kè kontan, sa bay lespwa, sa bay lajwa. Anpil deba, anpil diskisyon, anpil bèl lide sou Akademi an.

Rezilta kòlòk la ale pi lwen pase tou sa n  t ap tann. Se kolok la ki pèmèt nou rezoud epi jwenn konsansis sou yon seri kesyon nou potko janm wè ki jan pou n te manyen yo. Se kòlòk la ki trase wout pou nou kontinye travay sou Akademi an. Se  konklizyon atelye Kòlòk la ki bay oryantasyon Akademi an. Ki sa l dwe ye? Ki jan pou l fonksyone? Kijan pou l òganize? Ki moun kidwe ladan l? Ki sa l gen pou l fè? Nou rive mete n dakò ata sou fason  pou n konprann mo «fikse» a ki nan atik 213 Konstitisyon an. Se Kòlòk la ki ban n pi fò zouti pou n prepare lwa sou Akademi Kreyòl la.

Nou pran yon lane ankò pou n soti ak  premye bouyon lwa a. Paske fòk nou te pran dizon tout moun ki enterese, fòk nou te kontinye reflechi, pale, diskite jis nou jwenn pi bon lide yo ak pi bèl fason pou nou kouche yo sou papye lalwa. Nou mete l deyò nan mwa sektanm 2012, lavèy selebrasyon mwa kreyòl la, dekwa pou n kontinye ankouraje refleksyon sou li.

Se nan mwa oktob 2012, pandan tout pèp kreyolofòn sou latè ap fete mwa lang kreyòl la, Senatè Jean William Jeanty mete ansanm ak  8 lòt kolèg li anndan Sena Repiblik la pou yo ranmase bouyon lwa a, pase men ladan l epi depoze dokiman an sou biwo Palman an pou l vin tounen yon bonjan pwopozisyon lwa. Nou p ap kwè m si m di nou, nan moman sa a, nou jwenn , sou menm bò a, kòtakòt, ap defann menm kòz la,  pèsonalite tankou Senatè Francky Exius, Senatè Andris Riche, Senatè Lucas St-Vil, Senatè Dieuseul Simon Desras, Senatè Maxime Roumer, elatriye. Se pou sa se alawonnbadè tout Sena a vote lwa sou kreyasyon Akademi Kreyòl la nan dat 2 desanm 2012.

Se pral menmman parèyman nan Chanm Depite a: depite PRI met ansanm ak depite PSP pou pwopozisyon Sena Repiblik la vin tounen yon lwa toutbon nan dat 23 avril 2013, premye lwa Palman peyi d Ayiti vote nan lang manman tout Ayisyen.

Lè Pouvwa Egzekitif la te  egzèse dwa Konstitisyon an ba li pou l fè objeksyon, nou p ap kache di jan kè n te kòmanse sote. Men Palman an ban nou yon lòt bèl sipriz. Nan dat 2 jiyè 2013, ni Sena a, ni Chanm Depite a retounen vote menm lwa a, ak menm atik yo, menm jan an, alawonnbadè. 

Epi anfen anfen, jounal Monitè pibliye Lwa sou Kreyasyon Akademi Kreyòl Ayisyen an nan nimewo 65 ki pote dat 7 avril 2014. Menmsi se nan dat 23 avril 2014 jounal  te pran lari toutbon.

Apre sa, jwèt pou Komite Seleksyon an. Se gwo  travay Komite sa a ki pèmet nou di maten an: nou gen yon Akademi. Se travay Komite sa a ki  pèmèt nou idantifye  33 fanm ak gason vanyan ki  gen konpetans, kapasite ak devouman pou ede  popilasyon an  egzèse kòmsadwa tout dwa lengwistik li  tout kote, nan tout domèn,  nan peyi d Ayiti.

Se travay komite sa a k ap pèmèt Komite pou Tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an retire kò l jodi a, remèt mayèt la bay Konsèy Akademisyen yo.

Si gen yon leson Komite pou tabli Akademi Kreyol la aprann nan tout pwosesis la, se jan Konstitisyon an gen rezon, lè l raple kreyòl se lang ki simante tout pèp ayisyen an.

Nou pa t ap ka rive kote n ye jodi a si n pa t jwenn kolaborasyon, ankourajman ak bonkonprann anpil anpil moun, anpil anpil pèsonalite, anpil anpil enstitisyon. Depi sou manm Komite yo, yomenm ki toujou kanpe kinalaganach pou reyinyon, pou diskisyon, pou bay lide, pou pwononse konferans, pou fè tout demach ki nesesè. Rive sou manm Komite Seleksyon yo ki met tout nanm yo ak tout kè yo pou yo ban nou kalite travay sa a, nan delè nou te bezwen l la. Li bon pou n raple okenn nan manm komite sa yo pa touche 5 kòb pou travay yo fè yo  

Depi sou nèf (9) Senatè yo ki andose pwopozisyon lwa a, depi sou de (2) branch Palman an ki vote l alawonbadè pandan  de (2) fwa.( Mwen  pa kwè gen anpil lwa nan peyi a ki rive pwovoke kalite tèt ansanm sa a nan toulede branch Palman an, sitou nan yon moman kote gen sitèlman divizyon ki travèse enstitisyon sa a). Depi sou Palman an, rive sou divès ministè ak enstitisyon nan gouvènman an, nan sosyete sivil la, nan lekòl ak Inivèsite. Sankonte pèsonalite, nan Pòtoprens kou nan pwovens, anndan peyi a kou deyò. Sankonte Laprès, jounal, radyo, televizyon.

Anpil moun ap sezi tande yon verite enpòtan: Komite a rive fè tou sa, san l pa t gen anpil lajan. Lè y ap gade sou deyò, lè yo tande pale de nou, yo panse nou chaje ak mwayen. Se pou sa gen kanmarad ki panse nou se ONG, oubyen nou se lòbiyis;  pou jan nou bay enpresyon nou gen resous. Men verite a senp. Se pa lajan, se jefò, se volonte, se  enèji, se tan, se angajman ak bòn volonte anpil anpil sitwayen ak enstitisyon  peyi d Ayiti -  gen nan yo moun pa menm konnen -  ki pote kole ak jenewozite, ak lafwa, ak kouray pou nou rive la a.

Sou kesyon resous la, se sèl Inivèsite Leta a ki fè kon l konnen pou l bay travay komite a jarèt. Men kòm nou konnen jan inivèsite a pòv, nou konprann ki jan komite a toujou nan dekouvri Senpyè pou l kouvri Senpòl. N ap pwofite voye yo gwo kout chapo pou Rektè Jean-Vernet Henry ki pa janm lage Komite a, piti koul ye, menm lè Inivèsite a limenm toujou nan gwo difikilte.

 Antouka eksperyans lan kite anpil gwo leson pou nou. M ap pataje de (2) nan yo ak nou:

 • Lè nou manyen kesyon ki enterese sosyete a toutbon, n ap jwenn koutmen, toupatou, sanzatann, san n pa bezwen anpil lajan;
 • Malgre jan peyi a divize, malgre jan nou toujou an boulvès, toujou gen kèk kesyon ki ka mete n ansanm, ki ka reyini nou, ki ka fè n bliye -  menm pou yon ti bout tan -  tou sa k mete n dozado.

Nan moman nou tout rekonèt  jan peyi a ap travèse yon gwo kriz, èske nou pa ta dwe chache lòt kesyon ki ta ka rasanble n, fè n travay nan tèt ansanm, tankou lang kreyòl la?

Èske Konstitisyon 1987 la ki se sèl dokiman ki te jwenn dizon popilasyon peyi d Ayiti, èske anndan Konstitisyon sa a ki ban nou Akademi Kreyòl la, nou pa ta ka jwenn kèk lòt lide, kèk lot chimen, ki ta ka kontinye rasanble n, reyini nou, ban nou anvi travay ansanm epi mennen n nan menm kè kontan nou Èsanti pou peyi a maten an, nan moman n ap tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an?

Men pou jounen jodi a, an n selebre Akademi nou an. An n di jan nou kontan deske kokenn enstitisyon sa a plizyè jenerasyon (depi dikdantan) travay pou mete kanpe pral louvri pòt li.

An nou rejwi pou gwo pa sa a pèp ayisyen ak tout pèp sou latè ki pale kreyol rive fè sou wout pou libere lang yo, pou libere nanm yo.

Dènye pawol Komite a ap di, anvan l remèt mayèt la se: mèsi, mèsi anpil. Mèsi.
 

Fritz Deshommes
Vis rektè Rechèch

Les premiers membres de l'Académie du créole haïtien. Photo Moranvil Mercidieu Le Nouvelliste.

Les 33 académiciens du créole haïtien investis dans leur fonction

Le Nouvelliste | Publié le : 04 décembre 2014

La salle de conférence de l’hôtel Ritz Kinam II était bondée de beau monde ce jeudi matin. Au premier plan, on pouvait constater des membres notamment du gouvernement, des pouvoirs législatif et judiciaire, des représentants du corps diplomatique ainsi que de hauts cadres du Conseil exécutif de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH). Tout le monde attend patiemment l’arrivée du président de la République, Michel Martelly – qui devait se présenter à 9h50 – pour commencer la cérémonie d’installation des 33 premiers académiciens de notre langue, comme c’était prévu dans la programmation de l’activité. Les minutes filent. Il est 10h45. Les organisateurs ayant, semble-t-il, compris le lapin posé par le président, se voyaient dans l’obligation de procéder sans lui.   

Pour introduire la cérémonie, le MC Jean-Claude Chéry a d’emblée lâché un «Asseyez-vous, s’il vous plait!» qui a tout de suite déridé le public et apporté un baume dans l’assistance. Prenant la parole au nom des membres du comité qui avait pour mission d’établir cette académie, le vice-recteur à la recherche, Fritz Deshommes a retracé le parcours suivi depuis 2008, sous les auspices de l’UEH, pour arriver à mettre cette institution en place, remerciant au passage les institutions et les citoyens qui ont contribué bénévolement à la concrétisation de ce projet.

Le professeur Deshommes a fait savoir que le travail n’a pas été facile au début vu que les différents membres du comité ne voulaient pas se mettre d’accord sur la mission que l’Académie doit avoir. Il a affirmé que c’est à partir d’un colloque international de trois jours organisé en 2011 par le comité autour du thème «Akademi kreyòl ayisyen: ki pwoblèm? ki avantaj? ki defi? ki avni?» qu’ils (les membres du comité) allaient se mettre d’accord sur l’orientation à donner à l’institution.

Aujourd’hui, la loi sur la création de l’Académie créole est votée (la loi du 23 avril 2013) et publiée dans le journal officiel du pays, Le Moniteur no 65, du 7 avril 2014. C’est grâce au travail de ce comité que nous avons aujourd’hui cette Académie qui va permettre à la population d’exercer tout son droit linguistique comme il se doit», s’est-il enorgueilli.

Selon Gotson Pierre, un autre membre du comité, l’Académie doit avoir, au final, 55 membres. Mais ledit comité a fait choix de ses 33 premiers académiciens, qui, à leur tour, vont mettre en place des modalités pour choisir les 22 membres restant. Cette cérémonie était, en outre, l’occasion de présenter ces académiciens qui, affirme Gotson Pierre, ont été choisis notamment «sous la base de leur formation académique, des recherches qu’ils ont faites dans/sur le créole, leur production en créole ou sur le créole, ainsi que sur leur motivation à contribuer à l’avancement du créole».

Pour sa part, le recteur de l’UEH, Jean vernet Henry, a mis en exergue le rôle joué par l’UEH, via le rectorat, pour mettre cette Académie en place, 27 ans après que la Constitution de 1987, en son article 213, eut exigé la création d’une Académie visant à promouvoir et favoriser le développement de la langue créole. «L’université a pris sa responsabilité pour donner cet outil permettant d’unir le peuple haïtien, a-t-il poursuivi. Cette cérémonie est un grand pas sur le long chemin que nous avons à parcourir.  Aujourd’hui, nous nous donnons le moyen de faire du créole la langue de toute la société. (…)», a déclaré le recteur, qui croit que la question de l’intégration du créole dans toutes les sphères de la société constitue une bataille culturelle, sociale et politique.

Prenant la parole au nom des académiciens, Pierre Michel Chéry estime, de son côté, que la création de cette Académie, qui a pour mandat de travailler sur le développement de notre notre langue, représente «un gros pas qui est franchi dans la vie de notre nation du fait que nous arrivons à avoir une institution». Pour montrer que le créole est la marque de fabrique de l’identité du peuple haïtien, le désormais académicien a rappelé dans quelle circonstance cette langue a pris naissance. «… Le créole est le produit d’un brassage entre les peuples caribéens, européens et africains…»  

«Pas de problème avec le français…»

Pierre Michel Chéry croit en outre que nous ne pouvons pas séparer notre histoire de notre langue ni de la façon dont nous vivons comme peuple. D’après lui, la langue d’un peuple est son outil de libération, son outil de développement, d’évolution, ainsi que de l’expression de sa conscience. «Nous n’avons aucun problème avec la langue française, [l’une des deux langues officielles du pays], mais la langue [vernaculaire] d’un peuple est l’expression de son histoire et de sa culture, ajoute-t-il. Tous les peuples de la terre doivent utiliser leur langue pour montrer ce qu’ils sont, donc afficher leur personnalité et défendre leurs intérêts», a argué M. Chéry, notant que l’Académie aura à travailler afin que les deux langues évoluent de manière autonome et en rapport l’une à l’autre.

Plus loin, Pierre Michel Chéry souligne à l’encre forte que le créole, étant parlé par tous les Haïtiens et étant l’expression de notre culture, doit être utilisé dans toutes les institutions publiques et privées du pays, estimant que le peuple est sur la voie de jouir de ses droits linguistiques. «Nous allons travailler pour que le système éducatif mette de l’ordre dans la façon dont l’enseignement est organisé dans le pays… Le journal officiel Le Moniteur n’a pas une version dans la langue dont parle tout le peuple. C’est une situation qui doit être corrigés le plus vite possible», a-t-il indiqué, rappelant que la mission de l’Académie est notamment d’encourager la production et la recherche dans la langue créole et de donner des directions sur la façon dont on doit se servir de cette langue dans la société.

Les noms des 33 premiers académiciens du créole haïtien avec les noms des institutions qui les ont recommandés par ordre alphabétique.

 1. Nicolas André, linguiste, recommandé par Créole Trans
 2. Emmanuel M. Bazile, éducateur, recommandé par le MENFP
 3. Max Gesner Beauvoir, anthropologue, Confédération nationale des vodouisants haïtiens
 4. André Serge Bellegarde, traducteur, université Notre-Dame d’Haïti
 5. Jean Gregory Calixte, linguiste, secrétairerie d’État à l’Alphabétisation
 6. Adeline Magloire Chancy, éducatrice, Sosyete animasyon kominikasyon sosyal
 7. Jacques Phillippe Christophe Charles, professeur, Tanbou-literè
 8. Pierre Michel Chéry, gestionnaire, Sosyete animasyon kominikasyon sosyal
 9. Michel Frederic Degraff, linguiste-professeur, Université Caraïbe
 10. Fritz Deshommes, économiste-professeur, UEH
 11. Rogeda Dorcé Dorcil, linguiste, Faculté de Linguistique Appliquée
 12. Wilner Dorlus, linguiste-professeur, Sosyete animasyon kominikasyon sosyal
 13. Marie Rodny Laurent Esther, éducatrice-traducteur, Créole Trans
 14. Odette Roy Fonbrum, éducatrice, Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle
 15. Michel Frantz Grandoit, prêtre catholique-professeur, Secrétairerie d’Etat à l’Alphabétisation
 16. Michel-Ange Hyppolite, professeur, Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle
 17. Gesner Jean Paul, professeur, Faculté de Linguistique Appliquée
 18. Jean Pauris Jean-Baptiste, pasteur-linguiste, ministère de la Culture
 19. Samuel Jean-Baptiste, éducateur, Kopivit-laksyon sosyal
 20. Marky Jean-Pierre, professeur, ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
 21. Joseph Sauveur Joseph, linguiste-professeur, Sant Na Rive
 22. Rochambeau Lainy, professeur à la Faculté de linguistique appliquée
 23. Frenand Léger, professeur, SAKS
 24. Jacques Max Manigat, professeur, société Koukouy
 25. Guy Gérald Ménard, professeur, Fondation Anne Marie Morisset/ Université d’Etat d’Haïti
 26. Claude Pierre, professeur, écrivain, ministère de la Culture/ Journal Bon Nouvèl
 27. Pierre-André Pierre, monseigneur- professeur, Commission Episcopale pour la traduction biblique
 28. Christian Emmanuel Plancher, prêtre catholique, Journal Bon nouvèl
 29. Marie Marcelle Buteau Racine, professeur au Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement (CRESFED)
 30. Clotaire Saint-Natus, sociologue-éducateur, Fondation Mauurice Sixto
 31. Joachim Gérard Marie Tardieu, éducateur, Kopivit Laksyon Sosyal
 32. Marie Jocelyne Trouillot, professeur, Tanbou literè/ Université Caraïbe
 33. Féquière Vilsaint, biologiste-éditeur, Educa-Vision

boule

 Viré monté