Citations | Sitasyon | Quotes

(Translated to Haitian Creole by E. W. Védrine) 
 

"Example is not the main thing in influencing others, it is the only thing."
--Albert Schweitzer

«Egzanp se pa bagay prensipal ki enfliyanse lòt moun, li se sèl bagay.»
--Albert Schweitzer

«L'exemple n'est pas le principal facteur d'influence sur autrui, c'est le seul facteur.»
--Albert Schweitzer.

Trad. J.S. Sahaï (FR)

«La paix universelle se réalisera un jour non parce que les hommes deviendront meilleurs mais parce qu'un nouvel ordre, une science nouvelle, de nouvelles nécésités économiques leur imposeront l'état pacifique.»
--Anatole France

«Lapè tout kote va reyalize yon jou se pa paske moun ap vin pi bon men se akoz yon nouvèl òd, yon syans tounèf, yon seri nesesite ekonomik tounèf ki va enpoze eta pasifik.»
--Anatole France

«Le futur appartient à ceux-là qui croient dans la beauté de leurs rêves.»

«Demen se pou moun ki kwè nan bèlte rèv yo».

"Almost all your unhappiness in life comes from your tendency to blame someone else for something."
--Brian Tracy

«Prèske tout mekontantman w yo nan lavi sot nan yon pretèks blame lòt moun pou yon bagay.»
--Brian Tracy


«La nécessité de rechercher le véritable bonheur est le fondement de notre liberté.»
--John Locke

«Nesite pou chèche vrè bonè a se fondman libète nou»
--John Locke


"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
--Mahatma Gandhi

«Premyèman yo iyore w, apre yo ri w, apre sa yo batay ak ou, epi w genyen.»
--Mahatma Gandhi

"On commence par vous ignorer, puis on rit de vous, puis on se bat avec vous, et puis vous gagnez."
--Mahatma Gandhi

"Yo ka koumansé pa ignoré'w, aprésa yo ka ri'w, apré yo ka goumé épi'w, épi ou ka gangné."
--Mahatma Gandhi

"Cominciano con l'ignorarti, poi ti deridono, poi ti combattono, e infine vinci."
--Mahatma Gandhi

Trad. J.S. Sahaï (FR, CG); F. Palli (IT)

«Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert.»
--Mère Teresa

«Ann aksantye sou developman lanmou, jantiyès, konpreyansyon, lapè. Y a ofri nou rès la.»
--Mè Teresa

“Every man is the architect of his own fortune.”
--Sallust

«Chak moun se achitèk pwòp fòtin li.»
--Sallust

"Winners are people who have given their best effort, who have tried the hardest they possibly can, who have utilized every ounce of energy and strength within them to accomplish something. It doesn't mean that they accomplished it or failed; it means that they've given it their best. These people are winners.”
--Walter Payton

«Venkè se moun ki eseye tout efò yo, ki eseye fè sa k pi difisil yo; se moun ki itilize chak ons enèji ak fòs ki nan yo pou akonpli yon bagay. Sa pa vle di yo akonpli l oubyen echwe; sa vle di yo eseye maksimòm posib. Moun sa yo se venkè»

--Walter Payton

 

“No bird soars too high, if he soars with his own wings.”
--William Blake

«Pa gen zwazo k vole twò wo si l vole ak pwòp zèl li.»
--William Blake

«La difficulté, ce n'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des autres.»
--Zhang Xianliang, Extrait de Mimosa

«Difikilte, se pa reve, men asepte epi konprann rèv lòt.»
--Zhang Xianliang, Estrè nan Mimosa

 

(© E. W. Védrine)

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
e_vedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com