Correspondences with teachers in Haiti

Emmanuel W. VEDRINE

Ecole
École. © 2005 Nancy Casey .

Some suggestions I would give concerning books, and materials in Haitian Creole. These things have not yet really existed within the schools in Haiti and if Haitians think it’s the government they are waiting for to to make these things work, well Haiti is not going to move forward.

There are sacrifices that teachers, authors and people who own schools must do. They should come up with models (that work). Each school in Haiti should have had a resource room. In country like the United States (that I most know of), each school has a small library where students can sit down to read, to write their papers, to do their homework while classes are in session.

It would be a good idea for each school in Haiti to adopt this model: create their own resource room or library and equip it with materials in order to help their students. What the students learn in the classroom is not enough. He must be able to go after other (re)sources, other materials to read and with economic problems in Haiti, it’s impossible if we educators would really want to come up with a change to expect all children to buy their own books when their parents can’t even afford sending them to school.

So, those who don’t have books, let’s try all of our very best to help them (e.g., making copies of books / materials for them that are used in this school). Nowadays, the internet is an incredible source for everybody. As of now, there are volumes of materials in Haitian Creole that are available on-line free of charge. In my research, trying to help Haiti, from time to time I take some free time to organize what I can find and then put them in my website, Haiti’s Super Web Directory or E. W. Vedrine’s Complete Works. Just click on it while you are in Haiti (in some cyber cafes) and then you’ll see what’s available to be used in the schools in Haiti with students. I also publish free of charge materials that are related to Haiti on this site. Invite students, teachers to visit it and print out these materials from time to time when you can.

E. W. Vedrine (Boston, Feb. 3, 2006)

boule

Korespondans ak anseyan an(n) Ayiti

Kèk sijesyon mwen ta bay konsènan liv, materyèl an kreyòl. Bagay sa yo poko egziste vrèman andedan lekòl Ayiti e si Ayisyen konnen se gouvènman y ap rete tann pou vin fè koze sa yo mache enben Ayiti poko ap vanse.

Gen sakrifis, se nou menm anseyan, otè, moun ki gen lekòl ki dwe fè yo, ki dwe vini ak modèl (ki travay). Chak lekòl an(n) Ayiti ta dwe gen yon sal resous. Nan peyi kouwè Etazini, chak lekòl gen yon ti bibliyotèk ladan kote elèv vin chita li liv, ekri papye, fè devwa pandan lekòl sa a ap fonksyone.

Li ta bon pou chak grenn lekòl Ayiti adopte modèl sa a: kreye pwòp ti bilbliyotèk pa yo, ekipe l ak mataryèl dekwa pou ede elèv yo. Sa elèv la pran nan saldeklas la pa sifi. Fò li menm kapab ale dèyè lòt (re)sous, lòt materyèl pou l li e ak pwoblèm ekonomik an(n) Ayiti, li enposib si nou menm edikatè ta reyèlman vle pote yon chanjman pou n ta atann pou tout elèv achte liv lè paran yo pa ka menm voye yo lekòl.

Donk sa ki pa gen liv yo, ann fè tout mwayen posib ede yo pou ede yo (pa egz., fè fotokopi liv / materyèl pou yo oubyen mete yo aladispozisyon, materyèl y ap itilize andedan lekòl la). Entènèt la sèjousi, se yon sous enkwayab pou tout moun. Aktyèlman gen yon volim materyèl nan lang kreyòl ki disponib gratis ti cheri sou entènèt la. Nan rechèch pa m pou m ede Ayiti, tanzantan mwen pran tan pou òganize sa m ka jwenn epi mwen mete yo nan pajwèb mwen ki rele Haiti’s Super Web Directory oubyen Zèv konplè E. W. Vedrine. Jis klike sou sit sa a pandan nou Ayiti epi nou pral wè koze ki disponib ke nou kapab itilize andedan lekòl Ayiti ak elèv yo. Mwen pibliye gratis ti cheri tout materyèl ki te ka an rapò ak Ayiti sou sit sa a. Envite elèv, anseyan pou al vizite l epi enprime materyèl sa yo tanzantan nou kapab.

E. W. Vedrine ( Boston, 3 fev. 2006)


Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
e_vedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com

 

 
logo