Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Papa Sézè ni 90 Lanné!

Aimé Césaire a 90 ans! 

 

An kolonizasion réyisi

par
Raphaël Confiant

 

Plumeria rubra, franjipanyé jòn. Photo Luca Palli.

Plumeria rubra

Apré lo voyé-monté a, lo bel plodari-a ki fet tout lasimenn pasé asou 90è aniversè Aimé Césaire, man kwè lè-a rivé pou nou katjilé tibwen asou védi (sens) bidim évènman-tala. Dabò-pou-yonn, fok di ki sa té an bon bagay davwè Neg Fondal-Natal la pòté anlo ba nou: sé li ki pèmet nou rikonnet kò-nou kon Neg ek sé li ki apwann nou respekté ek enmen l’Afrik titak plis. Avan piblikasion Cahier d’un retour au pays natal (1939), nou té an pep vèglé, an pep désérébralé. Nou té wont koulè lapo-nou, nou té rayi chivé grennen nou, nou té ka viré do ba tou sa ki té afritjen. Césaire vini, i pòté an rimed sikolojik ba nou, i pwopté lespri-nou di lo salopté-a ki ladjoukann (esclavage) té anchouké adan’y lan. I déchouké sé vié lidé-tala ek i wouvè an lot chimen ba nou. An plis di sa, i enskri non péyi-nou, piti-piti, zizing péyi-nou an, Matinik, anlè kat linivè. Gras a li, tout moun anlè latè sav ki ni an péyi yo ka kriyé kon sa ek ni anchay zil toupatou ki dis fwa pli gran ki Matinik éti pèsonn pa konnet non-yo. Pou tou sa, nou blijé té fè an bel gloriyé (hommage) ba gran-nonm lan.

An menm lè-a, lè nou ka jété an zié an ariè, lè nou ka chaché konpwann ki sa la Négritid pòté ba péyi-nou a nivo politik la, nou blijé pozé kò-nou kèsion tou. Déjà-pou-yonn, té za ni an primié dékontwolay (contradiction) adan zafè ki sé menm moun-la kivédi Césaire ki matjé Discours sur le colonialisme ek ki té rapòtè lwa-a ki mofwazé (transformer) sé péyi-nou an an «Dépatman fwansé Lot Bò Dlo». Adan menm balan-an, Césaire té ka dépotjolé rasizm-la ek kolonializm-la épi i té ka maré péyi-nou épi la Fwans. Plis ki maré, i té ka mayé Matinik épi la Fwans. Ek tout moun sav ki lè ou ka fè tan mayé, sé pou lavi ! Men fok pa nou two red épi Césaire davwè, nan lépok-la éti lwa-tala fet la, pétet Matinik poko té paré pou janbé larel, pétet Matinik poko té ni sifizanman fos pou kaskod (rompre) épi péyi-a ki té ka kolonizé’y la dépi 2 siek é dimi. Pétet. Men fok chonjé ki té ni anlo moun ki pa té dakò épi lwa asimilasion-tala : kontel Paul Valentino, dépité la Gwadloup la.

Apré 1946, nou ka chonjé ki manniè Césaire goumen kont tout gouvelman fwansé - an tan De Gaulle, an tan Pompidou, an tan Giscard d’Estaing etc… - ki té lé néyé kilti-nou, fè pep-nou disparet toubannman. I kréyé SERMAC pou té sa goumen kont vakabonnajri-tala ek fok rikonnet ki sikti (structure)-tala jwé an bidim wol adan pwotejman édansité (identité) kiltirel Matinik. Sel bagay nou pé ripwoché SERMAC sé ki si i défann bèlè, tanbou, artizana, bagay kon sa, i pa jenmen chèché voyé lang kréyol la, ki sé poto-mitan kilti-nou, douvan. Lè ou gadé, Césaire ek SERMAC toujou défann plis an kilti «neg» ki an kilti «matinitjé» oben «kréyol». Nan lépok-tala, ou pa té ka jwenn liv Césaire (ta Fanon ek Glissant tou) an manniè flouz adan livannri (librairie) lé Zantiy ek la Guiyàn. Yo pa té ka ba’y lapawol adan radio ek télévizion fwansé a. Yo pa té ka étidié liv-li adan lékol fwansé a. An plis, ladwet fè tou sa i té pé pannan 50 lanné pou tiré Césaire adan plas-la i té yé a kivédi plas mè ek dépité Fodfwans lan. Césaire goumen red kont ladwet ek bagay-tala, fok nou kapab rikonnet li tou.

Men an 1981, lè zot wè François Mitterand rivé trapé pouvwè-a an Fwans, nou té ni an chans ay pli douvan. Nou té ni an chans vansé asou chimen libérasion sé péyi-nou an. Césaire pa jenmen pwofité di chans-tala ! Okontrè, olié i té diskité épi sé sosialis fwansé a pou wè ki manniè nou té ké pé sòti anba jouk lwa 1946 la, i pwoklamé «Moratwè-a ». Pli grav: i pa jen konsilté pep-la pou sav es pep-la té dakò épi nouvo politik-tala. I fè konsidiré lo goumen nasionalis ek patriyotik la ki té fet la dépi an tan l’OJAM (1965) pa té ka ekzisté, pa té ni pies valè. Zafè moratwè-tala fouté mouvman patriyotik la bon fè: tout moun-lan moli, dé serten jis bat dèyè. Pannan tan-an, rékolonmi (économie) Matinik té ka kontinié foukan tjou pou tet, tè agrikol nou té ka kontinié disparet ek chomaj pa jen sispann wosé. Pli mové ankò: lè la Fwans rantré adan l’Ewop, nou anni batjé adan menm bato-a sanki yo konsilté pep-nou an ek mi anvwala nou ni dé met, dé koumandè, anlè tet-nou atjelman!

Jòdi-jou, péyi-nou an pa ni pies larel-dwet (perspective) douvan’y. Nou koré bon kalté koré a. Nou ka anfondré an mizi an mizi, jou apré jou, adan gran lanmè éwopéyen an pis ni 25 péyi ki ké antré adan Kominoté Ewopéyen an lanné-tala. Ek sé a moman-tala éti tout lapot ka wouvè ba Césaire. Ki tout jounal, tout radio, tout télé ka gloriyé’y alé-pou-vité ! Jis Jacques Chirac ki voyé an let félisitans ba’y pou 90è aniversè’y. Sa sa vé di? Koté la Négritid mennen nou? Es, an final di kont, la Fwans (ek l’Ewop) pa valé nou, pa dijéré nou net-é-pwop?

Es, kon Edouard Glissant ékri’y, nou pa sel «kolonizasion réyisi» asou latè?

Raphaël Confiant

Sommaire

Viré monté