Matinik

Yo lé tjwé kannaval-nou an !

Raphaël Confiant

boule

Photo : Daniel Barreteau
(IRD-Martinique)

 

Vaval
Vaval.

Lanné-tala, ni an gran mofwaz ki fet adan kannaval Matinik. Dabò-pou-yonn, Lanméri Fodfwans ek La-Préfekti antann kò-yo pou entèdi bradjak kivédi vié loto pentiré ki sé mak vidé kannaval Matinik. Adan chak lantré lavil, yo mété an krey polisié ki té ka fouyé sé jenn manmay-la konsidiré yo sé dé kriminel oben dé téroris.

Diable la Mort
Djab wouj.

An plis, pa djè té ni gwoup a pié : adan chak sé komin-la, sé mè-a sibvansionné sé gwoup-la pou yo rété la olié, kon dabitid, yo té désann Fodfwans. Kifè lavil té tibwen vid pa rapot a lanné pasé. Objektif-la sé fè an kannaval alamanniè Brézil oben Nis, kivédi an espektak. Sé gwoup-la pou ni bel mas, bel dégizman, ek yo pou défilé an manniè bien owganizé dèyè an "sono".

Masque

Erez-di-bonnè, ni anlo ti gwoup kartié ki rézisté kont vakabonnajri-tala: ta Mòn Kalvas, ta Sityé Bon-E, ta Bò Kannal kisasayésa... Rézon yo ka ba pou fè an kannaval-espektak sé ki i andwa sèvi tourizm-la an péyi-a, i npou sèvi pou atiré touris. Men lè ou gadé, adan foul sé espektatè-a, pa té djè ni touris.

Poutji ? Davwè sé pa kannaval ki pé sové lendistri touristik Matinik.

Mariyàn-lapo-fig
Mariyàn-lapo-fig.

Sé pa belté sé plaj-la. Sé pa soley, sé pa gran lotel. Poblem-nou sé zafè lavi-a chè atè Matinik, i chè toubolman. Sé chanm lotel-la ka kouté dis fwa pli chè ki an chanm lotel Sen-Domeng oben Kiba. Biyé avion an li-menm two chè ek pa ni lin direk ant Matinik ek sé dé pli gran marché-a ki bò'y la : lé Zéta-Zini ek Kannada.

Diable la Mort
Djab lamort.

Men magré sa, té ni neg-gwo-siwo, mariyàn-lapo-fig, djab wouj, mas-lopital, tout tradision kannaval-nou an.

Sel bagay ki té kouyon : sé bwabwa Vaval la. Dayè, sé pa té an bwabwa. Sé té an gwo bannann jòn ! Sé SERMAC, sèvis minisipal Fodfwans, ki réyalizé'y. Anlo moun pa konpwann sa sa lé di. Silon sa nou tann, sé té an manniè gloriyé sé agrikiltè matiniken-an.

Raphaël Confiant, février 2005.

boule
 Mort
La mort.
boule boule boule