What can i do to help Haiti?

Emmanuel W. VEDRINE

Feb. 17, 2006

désertification
Le drame de la désertification
Photo prise d'avion entre Port-au-Prince et Cap Haïtien par Patrice Dilly.

 

What can I DO now to help Haiti is a question that every single Haitian must ask themselves. Many Haitians focus too much on politics instead of focusing on trying to solve some of Haiti's problems. Social class, the level of education one reaches, political affiliaton are some of the ingredients that divide Haitians at all levels and in turn, put Haiti where it is today.

What can I DO now to help Haiti is also a question that has to do with conciousness, to be conscious of all of Haiti’s Problems and think of all possible ways to help solving them. This question is also a wake-up call for each individual to think of how they can contribute to development of their country. We can’t expect any government who ascends to power to solve all of Haiti’s problems in 5 years (it would not be possible even if they have a magical stick). There are too many that have never been solved by past leaders who were not interested in solving them either. There is no way on earth that can be done, however we do expect one who would throw the basic infrastructural bases as models for his successors to follow.

What can I DO now to help Haiti is a question that Maybe for some critics would suggest that people work in group instead of working individually. That would not be bad at all if they think that way (and many times I talk about why Japan succeeds after the Second World War and also the philosophy by which Asians are influenced), but at the same time even if you are working in group don’t forget that you must contribute something. You can have for instance a group of 20 people working and its only 5 of them who are doing most of the work while the remaining 15 is waiting to get the same credit as those five. Should it be this way? So, even if you are part of a group, you must also bring your own contribution.

What can I DO now to help Haiti is a question where some people may say that they don’t have “money” or they would need that “x” or “y” amount of money to do this and that. human resources however is the key thing to keep in mind. Many billions of green dollars have been already spent in Haiti and still, we keep on reading this phrase in books and periodicals: “ Haiti is the poorest country in the “western hemisphere”. Something does not work here for many of us, right? Are we really ‘the poorest’ in term of ‘human resources’ in term of our potential? Sure Haiti needs money and governments everywhere in the world do need money for all projects they have in mind that would benefit their country! Of course we know about all the mismanagement of money, corruptions, in Haiti because it got into the hands of the wrong people who have also contributed to Haiti’s level of degradation. At the same time, any real government who wants to see Haiti moving forward must take Human Resources into consideration. A lot can done to change Haiti’s face in ten years if ‘human resources’ is really exploited. Now, how can that be done? This a question to think about, and to be debated by all of us and by any serious government who really wants to move the country forward.

What can I DO now to help Haiti? I have mentioned “working in group”. I see many things here, and at all levels and school is one of the most important places for us to focus as target. I have mentioned earlier (in some of my reflections) the need for a new Haitian school. We need a “new school” in Haiti to vehicle new thoughts, to teach real Civics, to inject dozes of consciousness in the mind of Haitian youngsters, to teach them to be responsible and to become good citizen tomorrow. If Haiti is confronting all types of problems today, that means some works were not done before to prepare many of today’s irresponsible and corrupted leaders, bad scholars (who don’t produce anything to leave behind a legacy for tomorrow), careless professionals (who don’t use their skills to help Haiti in any way), citizen that we have today.

What can I DO now to help Haiti is a question that we must think every minute if each of us really wants to see a new Haiti. Think of what you, as individual, have contributed in that sense (the little it may be), and if you have not contributed anything yet, well you have the chance to do so today after reading these reflections. Think of all the time you’ve wasted criticizing leaders, individuals (you have personal problems with), talking about Haiti’s problems all the time but never try to come up with some ways to solve them, philosophizing all the time but have not made any decision to do anything. Think of this question and try to be conscious in terms of your crucial participation to bring at least a stone to the reconstruction of our nation.

KISA M KA FÈ POU EDE AYITI?

Emmanuel W. VEDRINE

17 fev. 2006

Kisa m ka fè pou ede Ayiti se yon kesyon ke chak grenn Ayisyen dwe poze tèt yo. Anpil Ayisyen santre twòp sou politik olye yo santre sou eseye solisyone kèk nan pwoblèm Ayiti. Klas sosyal, nivo edikasyon yon moun atenn, afilyasyon politik se kè nan engredyan ki divize Ayiti nan tout nivo, e an retou, se sa ki mete Ayiti kote l ye jounen jodiya.

Kisa m ka fè pou ede Ayiti se yon kesyon tou ki gen pou wè avèk konsyans, pou pran konsyans de pwoblèm Ayiti epi panse a tout mwayen posib pou ede solisyone yo. Kesyon sa a se yon apèl tou pou chak moun panse kijan yo kapab kontriye nan devlopman peyi a. Nou pa kapab atann nenpòt gouvènman ki ta monte sou pouvwa pou solisyone tout pwoblèm Ayiti nan 5 ane (menm si l ta gen yon baton majik). Gen twòp pwoblèm deja ke lidè ki te la avan yo pa t janm solisyone; yo pa t enterese solisyone yo nonplis. Pa gen oken fason posib pou sa ta rive fèt (nan senkan) men, nou atann yon lidè ki kapab jete baz enfrastriktirèl kòm modèl pou siksesè l yo suiv.

Kisa m ka fè pou ede Ayiti se se yon kesyon kote petèt kèk kritik ta sijere moun travay an gwoup olye yo travay endividyèlman. Se pa ta yon move ide nonplis si yo ta panse konsa (e anpil fwa, mwen pale poukisa Japon gen siksè aprè Dezyèm Gè Mondyal epi tou filozofi ki enfliyanse Azyatik yo), men an menm tan menm si w ap travay nan yon gwoup ki gen 20 moun (pa egzanp), se sèlman senk ladan yo ki ka ap fè pifò nan travay la pandan 15 lòt ki rete yo pran menm kredi ke 5 yo resevwa. Èske l ta dwe konsa? Donk, menm si w ap travay nan yon gwoup, ou dwe pote pwòp kontribisyon pa w tou.

Kisa m ka fè pou ede Ayiti se yon kesyon kote kèk moun ta ka di yo pa gen «lajan» oubyen yo ta bezwen yon montan «x» ou «y» pou fè sesi, sela. Sepandan, Resous Imèn se kle a pou n panse. Plizyè bilyon dola vèt depanse deja Ayiti e nou kontinye li fraz sa a nan liv, ak peryodik: «Ayiti se peyi ki pi pòv nan emisfè lwès la». Gen yon bagay ki pa fonksyone la a, pa vre? Èske reyèlman nou se ‘peyi ki pi pòv’ an tèm ‘resous imèn’, an tèm potansyèl nou? Sètènman Ayiti bezwen lajan e gouvènman toupatou nan lemonn bezwen lajan pou tout pwojè yo anvizaje ki ta benefisye peyi yo! Sètènman nou konnen apwopo tout move jesyon lajan, koripsyon, an(n) Ayiti paske li rive nan men move moun, ki kontribye tou nan nivo degradasyon Ayiti. An menm tan, nenpòt vrè gouvènman ki vle wè Ayiti ale vè lavan dwe pran Resous Imèn an konsiderasyon. Anpil bagay ka fèt pou chanje vizaj Ayiti nan dizan si ‘resous imèn’ reyèlman esplwate. Kounyeya, kijan sa ka fèt? Se yon kesyon pou n panse, youn ki pou debat, youn nou tout dwe debat e youn tout gouvènman serye dwe debat si reyèlman yo vle peyi a ale vè lavan.

Kisa m ka fè pou ede Ayiti? Mwen mansyone travay an gwoup. Mwen wè anpil bagay la a, e nan tout nivo e lekòl se youn nan andwa pi enpòtan pou n santre sou li kòm sib. Mwen mansyone deja (nan kèk refleksyon m yo) bezwen pou yon nouvo lekòl ayisyen. Nou bezwen yon «nouvo lekòl» an(n) Ayiti pou veyikile nouvo panse, pou anseye vrè Sivik, pou enjekte dòz konsyans nan tèt jèn Ayisyen, pou anseye yo pou yo aprann pran responsablite e pou vini bon sitwayen demen. Si Ayiti ap konfwonte tout tip pwoblèm sa yo jodiya, sa vle di ke gen kèk travay ki pa t fèt avan pou prepare anpil lidè iresponsab e kowonpi jounen jodiya, move entelektyèl (ki pa pwodui yon yota pou kite dèyè kòm eritaj pou demen), pwofesyonèl san oken sousi (ki pa itilize konesans yo pou ede Ayiti nan oken fason), sitwayen nou gen jodiya.

Kisa m ka fè pou ede Ayiti se yon kesyon nou dwe panse a li chak minit si chak nan nou reyèlman vle ede Ayiti. Panse a sa, ou menm kòm endividyèl ka kontribye nan sans sa a (piti kou l ta ye), e si ou poko janm kontribye anyen, enben ou gen chans lan pou fè sa jodiya apre ou fin li refleksyon sa yo. Panse a tout tan ou gaspiye deja nan kritike lidè, moun (ou gen pwoblèm pèsonèl ak yo), pale de pwoblèm Ayiti tout tan men ou pa janm eseye vini ak fason pou solisyone yo, filozofe tout tan men ou pa janm pran oken desizyon pou fè anyen. Panse a kesyon sa a epi eseye pran konsyans an tèm enpòtans patisipasyon ou pou pote yon wòch nan rekonstriksyon nasyon nou an.

Emmanuel W. Védrine
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B. 255962
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)
e_vedrine@hotmail.com, e_vedrine@yahoo.com
 

 
Logo