«Investing In Haiti’s Development | Envesti nan devlopman Ayiti»

Emmanuel W. VEDRINE
(April | Avril 2004)
 

Toussaint Horse
Toussaint Louverture on his horse Bel Argent - Toussaint Louverture sur son cheval Bel Argent Charlot Lucien.

It's about time that HAITIANS WHO CAN (those with dollars, great ideas, those with a vision for the country's future) get together to do something to help the country moving forward. Haitians (most of them) concentrate too much on political craps instead of INVESTING, finding ways to invest to help the country.

The recent International Political Theatre going on in Haiti (starting February 29, 2004 ) seems to paralyze most Haitians (THE NEVER MIND VIRUS). I would say INVEST TO HELP because some investments have been sucking up the country's blood. We must learn how to invest, to work together (bourgeois, middle class, front class, back class, poor class, scholars, those who practice a trade, those with a particular profession, so on and so forth). They can get together and do something for the country.

There are times when we MUST put POLITICS behind us and try to do something together for the benefit of the country. When we see some Haitians get together to do something in the advantage of the country, we should clap our hands and encourage them. "Bat men ankouraje chen" (Clapping hands encourages the dog).

It's about time that our ELITE tries to do something POSITIVE for the country. I am really tired when I read all the time " Haiti is the poorest nation in this hemisphere ." HAITIANS ALONE can make the country looks like a little Switzerland , yes they can.  I am pretty sure that there are hundreds other Haitians who don't like to read this phrase but what do they do? The answer is that WE HAVE THE RESPONSIBILITY TO DO SOMETHING POSITIVE no matter how little it may be, but the difference will be great. We are such a rich nation in terms of our HUMAN RESOURCES but we don't put things in practice most of the time, we don't believe in ourselves most of the time (in terms of our potential).

Imagine that every single Haitian would put a dollar aside for Haiti 's development every single week. We are more than 1 million in the Diaspora. So, at least in one year we'd have $52 million. How about ONE of their weekly pay checks if we had a REAL STRUCTURE managing that money? Wow! Investing that in AGRICULTRE, HEALTH CARE, EDUCATION, in other basic infrastructures... (see “16 Pwen pou ede Ayiti bouje” [16 points to help Haiti moving forward] - http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/pwen.html ) doing it every year for at least 10 years, oh Lord! What a break would that be with World Bank, IMF, ... and all other "pèpè" AIDS or under developing ones that are put in place to condemn third world countries! If the ox knew its strength...

There's hope for Haiti Cheri in this new century, but every single Haitian MUST change their old way of thinking by killing The Never Mind Virus and say: it's about time that I do something for my country because Haiti is also my mother.

Envesti nan devlopman Ayiti

Li lè li tan pou AYISYEN KI KAPAB (sa yo ki gen dola, bèl ide, sa yo ki gen yon vizyon pou fiti peyi a) met tèt ansanm pou fè yon bagay pou ede peyi a ale vè lavan. Ayisyen (pou laplipa) konsantre twòp sou radòt politik olye yo ENVESTI, chache mwayen envesti pou ede peyi a.

Teyat Entènasyonal k ap jwe an(n) Ayiti a (depi 29 fevriye 2004) ta sanble paralize pifò Ayisyen (VIRIS BLIYE SA). Mwen ta di ENVESTI POU EDE paske gen envestisman se souse y ap souse san peyi a depi lontan. Nou dwe APRANN kijan pou envesti, travay ansanm (boujwa, klas mwayèn, klas ki devan, klas ki dèyè, klas pòv, entelektyèl, sa yo k ap pratike yon metye, sa yo ki gen yon pwofesyon patikilye, elatriye). Yo kapab mete tèt ansanm pou fè yon bagay pou peyi a.

Gen de lè nou DWE mete POLITIK de kote epi pou n eseye fè yon bagay pozitif ansanm pou benefis peyi a. Lè nou wè kèk Ayisyen met tèt ansanm pou yon bagay nan avantay peyi a, nou dwe bat bravo epi ankouraje yo. «Bat men ankouraje chen».

Li lè li tan ELIT nou an eseye fè yon bagay POZITIF pou peyi a. Mwen reyèlman fatige lè m li tout tan « Ayiti se peyi ki pi pòv nan emisfè a ». AYISYEN SÈLMAN ka fè peyi a sanble yon ti Lasuis, wi yo kapab. Mwen pa gen dout gen plizyè santèn lòt Ayisyen ki pa renmen li fraz sa a men kisa yo fè? Repons lan: NOU PRAN RESPONSABLITE FÈ YON BAGAY POZITIF piti kou l ta ye, men diferans lan va gran. Nou se yon nasyon ki rich anpil an tèm RESOUS IMEN men nou pa mete bagay yo an pratik laplipa de fwa, nou pa kwè nan tèt nou laplipa de fwa (an tèm potansyalite nou).

Imajine w chak Ayisen ta mete de kote yon dola pou devlopman Ayiti chak semèn. Nou plis pase yon milyon nan dyaspora a. Donk, omwen nan yon ane nou ta gen $ 52 milyon. E si chak Ayisyen sa yo ta bagay yon chèk salè yo resevwa chak semèn si te gen yon VRÈ ESTRIKTI ki t ap jere lajan sa a? Wow! Envesti nan AGRIKILTI, SANTE, EDIKASYON, nan lòt enfrastrikti de baz… (wè «16 Pwen pou ede Ayiti bouje» - http://www.palli.ch/~kapeskreyol/bibliographie/vedrine/pwen.html ) pou ta fè sa chak ane pou omwen dizan, o Letènèl! Ala yon repo nou ta pran ak Bank Mondyal, FMI (Fon Monetè Entènasyonal)... ak tout lòt «èd pèpè» oubyen èd ki la pou ankouraje soudevlopman peyi tyèmond kòm kondanasyon! Si sèlman bèf te konn valè l...

Gen espwa pou Ayiti Cheri nan syèk tounèf sa a, men chak genn Ayisyen DWE chanje ansyen fason yo te konn panse pou tiye Viris Bliye Sa a epi pou di: li lè li tan pou m fè yon bagay pou peyi m paske Ayiti se manman m tou.

(E. W. Védrine)