KK- EDITO
Sept. 2004

 

Panga'w trapé pwoblem épi imél
- ni difamasion, ni tekno-lagel !
(texte en créole de Guadeloupe)

par Jean-S. Sahaï

Jean Sahaï
L'auteur se jouant de l'eau à Cimalmotto (alt. 1'500 m) au Tessin, Suisse italophone, Août 04.
Photo F.P.
 • About that picture, had only seen it late at night without paying much attention I have to admit, and now I'm flabbergasted ! How did you get that water all curved up ? - Alice Boudahri, 17 sept. 04.
   
  Réponse de J.S., le 18 sept. : Water is quite liquid, as you know, it should not resist as say, a wall, or a wooden pipe, for that matter.
   
 • Alice : Well that's for sure ! It is also well known, however, once out of such guiding devices, to  plainly follow the laws of gravity without generating any such patterns... Hence my inevitable assumption that something, invisible on the picture and therefore quite mysterious, must have caused the aforesaid water to deviate, thus causing the puzzling S pattern...
   
  J.S. :  Look again Alice, said the rabbit, my hand is wet from shaping the fluid into a conspicuous S. That's the trick, for, remember why the human specie was given hands!  If you dared try, you'd probably have the moving aqua simplex in happy motion  generate a B for you, as per your family name, and, flabbergasting enough, hacer sonreir al Buddha... faisant, d'un jet de pierre, deux coups fourrés en Wonderland...
   
 • Diana : I loved the picture.  It's hard to tell what you're doing. Do you energetically pull the water around?  I LOVE this sort of phenomena.  Please explain more about how you work in this way. Thanks again for the picture.  It was intriguing. (from USA).
   
  J.S., sept. 24th : I just let the water jet hit hard against my palm and then removed my hand quickly. The photo was shot while the water was going back straight. Thank goodness for digital multi-image cameras, they can freeze up moves that are too quick for our eyes to catch. See another picture here.

Tout en planchant sur les risques de la communication par e-mail, Jean-S. Sahaï nous offre, non sans humour, la trop rare occasion de pratiquer à haute voix le créole de Guadeloupe. Amusez-vous bien !

 
Coq Sé on nonmé Tony Mango ki di té di konsa :

Chonjé mèl sé on zozyo ka bay bon lavwa,
Men sa mèl di an tèt pyébwa, i pa ka di'y atè.

Onpaket ti-pwoblem kon gran-pwoblem pé vini dè mel, imel, e-mail, ouben kouriel.

Kouriel sé an biten ki toutafètman danjéré. Gadé sa ki rivé on enternot épi on boug i té konpwann yo té dé bon kanmarad. Boug-la rimet on jij on let maniskrit pou testifié kè enternot-la té voyé on kouriel fann ren asi on dot moun ba'y é pou dot sibernot. Lapolis vin a kaz a enternot-la, yo sézi disred a owdinatè a'y, yo fouyé, yo chaché. Erezman yo pa touvé hak. Mé vinvwè enternot annou-la té voyé kek vié mésaj asi on lis difizion, sa té ké on ka dè difamasion piblik - éééwi ! Kidonk tansion a sa zot ka maké adan imél zot ka balansé ! Si sé on vié biten asi on moun, menm si sé yenki ba 4, 8 ouben 10 moun ou ka voyéalé'y, mannev a'w pé tonbé adan kad a difamasion privé.

Imél danjéré osi paskè nou ki sé kréyol nou enmé fè dé vié kalité blag lè nou ka palé, menm épi lé zanmi.

Mé chonjé :

Si van ka chayé pawol alé, sa ki maké ka rété gravé

kon woch karayib a Twariviè ! Ou pé maké on ti blag, é moun-la ou ka voyé'y ba-y, ki la ja ni ti pwoblem a'y, soulié a'y ka fè'y mal pas i té touvé'y a gou a'y an vitrin-la é i achté'y, mé avwala mi i tro étwet pou gran pié laj kréyol a'y… ouben i énervé aprédavwa i travay tout la jounen ka ba ti moun manjé a la kantin, ében i pé malmiziré dékatman komik a mésaj a'w, é mal pran'y…

Ouben ou ka santi'w bien-bien a'w, ou ka lésé'w alé alèz a'w, ou la ka détann-vou ka maké tout kalité biten adan on mel, é lot moun-la ka wousouvwè sa, é i pétet jalou'w ! i ka rédi fren a men a'y sek san avèti, é lè'w gadé mi'w an bab épi'y, a pa moun a'w ankò, ou ka kontunié ékri'y konsi dèriennétè, é i pa-a réponn-vou, mandé'w menm ka'w fè'y, ka'w di'y ki pa plè'y, kaki pasé an tet a'y, mi sé kon sa moun ka trapé dé siberbab.

Ou pa ni miwa ni rétrovizè ni fènèt pou vwè figi a korespondan a'w, sé konsi on aveg ka palé é pi on avèg, ékran la ka gadé kon on zié blan. Moun-la pa ka–vwè tet a'w, enki dé lign maké i ka li. Ekidonk limajinè a yonn pa ka jwenn lidé a lot é résipwokman. Yo pé enki jété'y an simitiè a enternet-la. Sa ja rivé mwen dan lé dé sans !

Wi sa tris. Ouben, avwala mi, ou mal pran on biten on moun ékri'w san arierpansé, pou'y té fè on ti la fet épi'w kon matniken-la enmé di. Mé si'w espieg ouben kon fransé-la ka di ou sé on pince-sans-rire, fo'w toujou sonjé siseptibilité, ton a vwa é niyans pa ka esprimé bien an nwaréblan ! On imél sé on kalité let tapé a la machin ki souvanfwa ékri fapfap, san korijé pou woté fot, ni san rèli pou ranjé sans. Kalité émosionel é afektiv la ka bwouyaré an chimen, pas moun-la ka wousouvwe'y-la ka li'y sèlon jan'y ka santi kò a'y, silon limè a'y, bawomet a'y, kondi papan mwen ! E i yo ka vwè figi a'w pou sav ka'w té vlé di, si sété on ti jé ou té ka fè. Dé fwa moun-la pé jis konprann lot-la kolè bon kolè-la épi'y padavwa sa ki maké, aloskè a pa sa ditouditouditou, pies .

Sa sé on pwoblem èvè teknoloji, i telman fasil a sèvi épi'y. E mi on dot biten a bab : nou sizé douvan ordinatè-la, tou sel la, é nou pé tapé dé biten nou pa téké jen ozé di on moun fasafas – mé finalman sa pé met on amitié a léprev, chouboulé'y red, lagè pé lévé, lenkonpréansion pé fè dé ravaj bien initil. Apré sa, moun-la pé rété kolè épi'w, i pé fè'w lagel, boudé'w pa enternet ! On tekno-lagel, kwa !!! Défwa sa pé rivé'w épi on moun ou jwenn mé ou po-o jen vwè'y an vré ni anchèréannos ! E sa'y pli fò la, si zot té rankontré poudèbon an la ri-la ou an bwat ouben la pos, yonn patéké menm gadé lot é zot pa téké menm palé…

Sa ka rivé souvanfwa é toupatou asilatè dépi imél ka egzisté. Ni dé moun ka jis tonbé amouré pa imel (é poukwapa, piskè dot ka touvé mwayen fè la gè), yo ka pri si on bougiyon ouben on manmzel yenki pas détimo klavioté ki té  an zafè a yo pasé, é sa maché, é yonn ka chonjé lot tout la sentjouné ! Jis ni sa'y ka mayé apré yo jwenn si enternet, yo tchatché, yonn plè lot, yo pran aviyon, é sa kolé ! Mé ni sa osi ka kouyonné moun vréman, ki ka manti anlè dé forom ouben asi dé nichtwel, la moun ka chaché moun pou fé kisisikisayé épi yo. Dé gro boug chov ka fè yo pasé pou dé jenn ti bray, dé vié fanm a bajol vev a ansien konbatan, ka jwé lé zamizgel épi yo !

Rankont si enternet sé on fénomèn ki ni tout sistem sikolojik a'y, sé on pwoblématik kon yo ka di an gran grek konfiannabé. An téka palédsa (pa mel) épi Emmanuel Védrine, on ékriven é lingwist ayisien ki ka ansennié a liniversité Boston, an péyi a bouché-la, i réponn : Gen moun ki ekri papye/rechèch sou sa. Ak esperyans mwen, m eseye pa jwe nan kèk nan mesaj mwen yo. Lè moun pa tande vwa ou, sa w ekri a kapab gen yon entèpretasyon diferan pou yo. Sou entènèt la, nou kapab li mesaj sèlman.

Edmond Rousseau, on dot sibernot aktif, dokimantalis a Marigalant ka di mwen : Ou ni tout rézon a'w, vié frè. Konsayéla, on moun dwètèt touné dwèt a'y sèt fwa andidan lanmen a'y avan i fè "klik" èvè ti sourit a owdinatè a'y, kè Chichi byen enmé, pou i pa pran pon "klak" a pon mal chat a Lalwa, san chichi. Wi, mésyézédam, fo zot véyatif. Panga zot pran pon palaviré, padavwa zot palé san viré gadé si zot pa malpalé pon moun adan imél a zot!    :-))

E sé pou sa osi déserten sibernot entélijan é imajinatif envanté dé vaksen kont la grip pa imél yo ka kriyé an n-anglé dé smiley (smaylé), dé ti sign kon sa -

:) ouben sa ;-) ouben ;) ouben   ;-)) ki vlé di an ka di sa pou ri, sé jé an ka fè, pa pran sa o sèrié, pa chaléré

Sé dé konbinézon a signponktiyasion ki ka sanm on tet a moun kouché ki ka (sou)ri.

Ti ni sé-la osi -

: ( ouben :-( ki vlé di an pa anvi ri , sa tris…
:-(( : sa pa kay menm…
:-((( : menm menm…
:-((((((((((((((( : menm menm menm…

Dot moun ka atann ti-bren, kon'w ké di mwen jis landèmen maten lè yo lévé, avan yo espédié on mél yo maké lè tet a yo té tro cho, é souvantfwa yo paka anvi voyé hak ankò. Paskè menm antrè dé bon zanmi-fanmi, si pa ni dot kontak, ni téléfòn, ni palé an tetatet, mél-la tousel pé fè déga.

Ni déserten osi ki ka chatré ékriti a yo, ka maké chak mo sèrié-sèrié kon adan on biwo administratif pou évité pwoblem. Sa pa ka toujou fè trèbel lè on bon zanmi ka tapé on mel karé-karé kon on papié a enpo ba'w konsidiré sé an biwo lapréfekti zot té yé an chimiz a zépolet, kravat-népap é pantalon anmidonné ala Bostik.

Pou fin é pi sa pou jodi-la, si moun-la ka ékri-la ka woulé a tè ou ben i touvé sa yo voyé ba'y la vréman komik, i ka rajouté sa adan kouriel a'y

:-)) ouben LOL : laughing out loud !
AKRSF : an ka ri sa fò  !
:-))))))))))))))) ouben LOL LOL LOL : an ka ri fò fò fò  !
ouben fransé a'y MDR : mort de rire !
nou nou té pé maké AKMR : an ka mò ri !
LVKTM   : lévwaz ka jis tann mwen !

E si sé vré nou plisimié ri ki pléré, chonjé la pli é soley tou lé dé bon ;-)

Mwen alé !

Jean-Samuel Sahaï
contact

Voir aussi :
The 7 Sins of E-Mail : E-mail can not only hurt relationships, but also slow down business.

 • Envoyez vos réactions à cet article .

 

 • Il y a de la pertinence... mais au fait la Suisse c'est bien? - Vlaj Wladyslaw, Saint-François, 19 sept. 04.
   
 • How did you get that water all curved up ? - Alice Boudahri, 17 sept. 04.

  Réponse de J.S., le 18 sept. : Water is quite liquid, as you know, it should not resist as say, a wall, or a metal tube, for that matter.

     
 • Bèl pawol ! Soyons donc prudent. J'ai observé que le créole se lit de plus en plus grâce au "chat" sur le net. C'est une bonne chose pour notre langue. C'était juste une parenthèse. - François Gabourg, caricaturiste, Fort-de-France, 16 sept. 04.
   
 • About that picture, had only seen it late at night without paying much attention I have to admit, and now I'm flabbergasted ! HOW ? Please let me know. - Alicia Boudhari, Pau, 15 Sept. 04.
   
 • Bel édito asi danjé a kouriel !  WOULO-BRAVO !  Du meilleur Sahaï ! - Raphaël Confiant, Maître de Conférences à l'Université, 13 sept.04.
    
 • Wè, ou gen rézon, sirtou mo ka wè sa mo voyé an aout 2003 ou gen sa toujou annan ou bwèt kourilèt, kidonk fodré mo véyé sa mo ka voyé ba'w anvan ou mennen mo divan mouché léljij ;=))))))) - Tijé Frank, Guyane, 4 sept. 04.
    
 • Thanks very much. Cela me plaît. - Jocelyne Petapermal, 4 sept. 04.
   
 • Alors plutot que le dire, je l'écrirai  sans desserrer la mâchoire : j' en étais sûr  l' EMAIL n'a jamais aussi bien caché les dents. - Jude au cas..., 07 sept. 04.
   
 • AKMR ! - Magali Mandil, 06 sept. 04.
   
   
 • Un collègue d'Orléans vient d'être sanctionné d'un avertissement pour avoir émis une critique à propos du barème de l'épreuve de maths du bac sur une liste de discussion de professeurs de maths. Pour l'autorité hiérarchique, ce faisant, le collègue "dévoile des éléments confidentiels du barème ce qui semble une faute grave". Le fait que la liste de discussion relie d'autres enseignants de maths et que les archives soient réservées aux seuls membres n'a pas empêché la sanction. Il est vrai qu'elle venait après un autre contentieux concernant un établissement d'Orléans : notre professeur, devant sa ghettoïsation, en demandait publiquement la fermeture, solution jugée inacceptable l'été dernier mais envisagée aujourd'hui par la commission Thélot. Une liste de discussion de maths non-institutionnelle et fermée est à la fois un espace privé et un outil professionnel. L'évolution générale du métier, le déploiement des espaces numériques de travail tendent à effacer la frontière entre l'espace privé et le monde professionnel. Cet exemple témoigne de la nécessité d'une évolution de la culture professionnelle. A moins qu'on veuille faire de l'Internet et des futurs bureaux virtuels de simples relais au service de la hiérarchie... - lu dans le Café Pédagogique.
   

LE CREOLE EST LIBRE !

Le créole n'est pas africain, il n'est pas indien, il n'est pas européen. L'Afrique est une de ses sources. L'Asie, l'Europe, la Caraïbe, en sont d'autres. Il n'appartient à aucune de ses sources en particulier, mais les embrasse toutes avec amour. Le créole est différent de toutes les langues : il n'a pas de source unique ni principale. Le créole prend ses sources dans tous les continents, mais sa vitalité jaillit du fond du c¦ur des êtres fougueux de vivre. Le créole vient du passé mais il va de l'avant. Le créole servira de modèle à tous les peuples. Le monde entier sera créole. Créole est le cœur de l'être. - Jean-S. Sahaï, 14 déc. 04, à l'occasion des Journées Créoles de l'Auberge de la Vieille Tour.

 • Sa vwé pou tou bon. - Joël Sandot, reporter, Amina magazine, Martinique.
   
 • J'adhère tout à fait à cette réflexion, Jean. - Carole Venutolo, chanteuse lyrique, Guadeloupe.
   
 • En voilà une chose qu'elle est nouvelle !!!  C'est un voyage en créolité. - Alexis Marise Bique, Fontenay-sous-bois, France.


Aisha et Jean Sahaï
Jean-S. Sahaï et sa nièce Aïsha, Guadeloupe, Sept. 04.