Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Ki mannie Gilbert Gratiant ka konsivwe pep Matinik la: bokantaj zanset

Raphaël Confiant

 

Le texte ci-après est celui de la communication présentée par Raphaël Confiant lors de la journée d’études «Gilbert Gratiant—Nicolas Guillèn» organisée le 14 février 2008 par le CRILLASH, groupe de recherches de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université des Antilles et de la Guyane. A cette occasion, créolistes et hispanistes ont confronté leur vision de ces deux poètes «mulâtres».

fab konpè zikak
Man ké katjilé anlè lanmanniè Gilbert Gratiant ka wè rilasion-nou, kivédi pep Matinik la, épi zanset-nou, diféran gangan-nou dépi lépok Matji-danten. Primié bagay, nou ka rimatjé adan teks-li, soutou adan «Fab Konpè Zikak» (1958), sé ki zafè zanset-tala, sé an bagay ka tounen-viré andidan lespri Gratiant alé-pou-viré. Ek poutji? Sé davwè lè nou bien gadé, tout travay lékriti Gratiant, tout wouchach i mennen, sé té pou séyé konpwann ki sa nou yé ekzaktiman. Ki kalté pep ésa nou yé a. Lè nou ka fè an siparézon épi teks Aimé Césaire, nou ka rimatjé lamenm ni an bidim diférans larel ant yo lé dé a. Ba Césaire, poblem-la klè: zanset-nou sé té neg l'Afrik éti twa siek lestravay fè nou viré do ba yo, kidonk sa pou nou fè atjelman, sé viré anchouké adan lespri l'Afrik la. Man ka bien di adan lespri l'Afrik la davwa Césaire pa janmen mandé nou déviré viv an Afrik kon sèten ka kwè a. Ba Césaire, ni dé model zanset atè Matinik: zanset afritjen ek zanset éwopéyen. Zanset afrityjen sé anni ta Neg, zanset éwopéyen sé anni ta Bétjé.

Okontrè, larel-lidé Gratiant ka pati dépi primié pep-la ki viv atè Matinik la pou rivé a dènié-a ki rivé a kivédi sé Sirien-an an pasan pa Blan, Neg, Zendien ek Chinwa. Césaire té lé riba Neg-la konfians adan kò'y, adan pwop valè'y ki lestravay té dépotjolé, Gratiant, li, té lé mété déwò fondas pep-nou an ek sé pou sa i té blijé apiyé dabò-pou-yonn asou sé Karayib-la. Annou kouté an poem-li yo ka kriyé «è épi dumen». Poem-tala pòtalan toubannman davwa i ka dékri lanmanniè «Madinina» vini «Matinik»:

«A supozé sa ki rivé pa té rivé
Man pa s é Neg, ni kap, ni chaben, ni mulatt;
Moun isi sé Karayib
Alos tann, tann zot tout sa man sé di
Si man té Karayib»

Kivédi Gratiant pa ka di nou i Karayib oben i ni tjek san karayib ka koulé adan venn-li. Sa i lé, sé pèmet nou kouté lavwa an pep ki ped kò'y adan chouboulman listwè é mi sa lavwa-tala ka di nou:

«An tan-lontan péyi-nou a
té plen gran bwa, té plen sèpan…
Nou té ka pwonmnen san rad lakanpàn-la
Van dan branch pa té plu lib ku nou…»

Anfwa Gratiant gloriyé sé Karayib-la, i ka fè tan tounen asou sé Blan-an, ki anmizi yo anchouké an péyi-a, vini Bétjé, kivédi met bitasion kann. Annou kouté toujou menm poem-la:

«Alos moun blan rivé…
Épi yo di:
Péyi-zot la pa péyi-zot
Nou ka pwan'y pou met-nou,
Nou ka pwan'y pou nou menm.
Yo pwan kay-nou, karbé kon lajoupa
Yo pwan fanm-nou
Yo pwan sab-la
Yo pwan mòn-la
Yo pwan latè
Yo pwan lanmè...

Mé zanset-la Gratiant ka pòté anlè plis la, sé sé tala ki sòti nan l'Afrik-Djinen an, kivédi sé Neg-la. Déjà-pou-yonn, tit liv-la ka montré nou ki met-pies liv-la, sé pa dot ki an Neg: Konpè Zikak. Si Gratiant, ki té manm Parti Kominis Matinik, ka dénonsé zafè Bétjé ka espwaté koupè kann kon adan an poem yo ka kriyé «Joseph lévé!», lè ou bien gadé, ou ka wè ki kalté neg-la i ka valorizé a, sé pito Neg la ki pa anba lopsion Bétjé-a. Neg-la ki pa ka djoubaké anlè bitasion, mé ki ka fè mason, kòdonié, péchè, ti agrikiltè. Mé adan poem «Yè épi dumen»-a, i ka koumansé épi zafè lestravay-la:

«Yo alé chaché lot bò latè
Lwen, lwen, jus Kongo, Neg,
Otila Neg té akay yo kon grenn pwa-dangol…
Yo raché yich ki té ka tété manman-yo…
Epi nou isi, atè la Matnik!
Mi nou, moun Matnik
Mélé, mélé, dépi tan-a,
Ki blan, ki nwè, ki kafé, ki kako.»

Si zot wè Gratiant ka voyé lavwa asou dépotjolay sé Karayib-la, asou lestravay Neg sibi, si i ka lonjé dwet asou vakabonnajri Bétjé fè, i pa ka janmen fè'y épi an lespri rivanj. I pa ka mandé sé Bétjé-a pies kalté model réparasion. Kidonk manniè konsivwè listwè Gratiant ka dévlopé a toutafetman diféran di ta an moun kon Aimé Césaire. Césaire té lé tout moun oliwon latè tann grand kout-djélé neg la, i té lé ki kout-djélé tala té déblozé nan zorey sé Blan-an kontel an volkan kon nou ka wè ‘y adan «Cahier d'un retour au pays natal». Okontrè Gratiant pa adan koutè-djélé, i adan chimen bwaré kivédi adan chimen rékonsiliasion sé diféran pep-la ki konstwi pep Matinik la. Kon zot sav, sé dé matjè-tala ka apartienn a dé jénérasion ki diféran pis Gratiant, ki té pwofésè anglé, fè lékol Lisé Chelchè ba Césaire, men ni yonn la Fwans kouté, ni yonn pres tout péyi asou latè menm kouté, sé Aimé Césaire, ek ni yonn, sé enki dé sèten moun Matinik ki kouté ek konpwann pawol-li, sé Gilbert Gratiant. Poutan, lè ou gadé, lé dé-a kominis té kont dominasion sé Bétjé-a anlè pep Matinik toupannan yo pa té ka rimet an koz zafè Matinik sé an mòso la Fwans. Sé kon sa Gratiant matjé etsétéra poem ki ka dénonsé zafè yo ka pwofité anlè tet neg. Tala ki pi séleb la, sé «Joseph lévé!»:

«Pa sé ni pies chan kann,
pa sé ni pies loto,
pa s é ni pies Musieu
pa s é ni pies Madanm
pa sé ni pies Monpè
Si pa té ni Joseph!»

Diférans-la ant Gratiant épi Césaire a nivo-tala, sé ki Césaire ni anba lanmen'y an bel zouti bien filé, dépi nanni-nannan, ki sé lang fwansé a, tandiski Gratiant ni an zouti ki poko djè filé, ki nef toujou davwè yo poko djè sèvi'y pou matjé. Kifè primié-a pé dénonsé espwatasion Neg ka sibi an manniè pli sibtil, pli anba-fey ki Gratiant ki, li, blijé fè sa an manniè blip kon nou fini konstaté'y adan poem «Josep lévé!» a. An plis, Césaire té batjé adan larel siréyalis tandiski Gratiant té adan sa yo té ka kriyé, adan sé péyi kominis-la, «réalisme socialiste».

Sé dayè diférans larel litérè-tala ki ka fè ki lakay sé dé matjè-a, zafè «humour» la, ki tou lé dé ka sèvi anlo pa ka woulé menm manniè-a. Lakay Césaire, ou ka ri, mé kalté ri-tala, sé pito an griyen. An griyen padavwè dèyè zékla-ri a toujou ni dèyè fraz-la an bagay sérié ki séré, aloski lakay Gratiant, nou ka jwenn bon kalté zékla-ri agrikol nou an. Annou pa bliyé ki Konpè Zikak sé an vié Neg lakanpay, aloski moun-la ki ka palé adan sé teks Césaire la, naratè-a si zot simié, sé kanmenm an moun ki éditjé, an gran-grek. Kontel adan an poem yo ka kriyé «Tou jeu sé jeu», i ka antré anlè Bétjé-Fwans pou di yo kon sa:

«Zot ka sòti dépi an Frans
zot ka rivé pa plen bato,
zot ka désann laéwodwom…
Zot ka pwonmnen tout la Savann,
Zot ka rélé nou dan lari,
Zot lé antré pa pot Salon…
Mé si zot kwè ou a fè nou kwè
Zot sé an kalité Bondieu
Nou sé an kalité makak,
Mussieu, Madanm, tann bien tala,
Sé bon kréyol zot peu konpwann:
Tout jwé sé jwé…mé…ni lanmè
Toupatou alantou péyi-a.
Si ou débatjé, apwann najé!»

Okontrè, Césaire ka kriyé Bétjé-Fwans lan «l'architecte aux yeux bleus» ek i ka pozé poblem dominasion-an a an lot nivo ki Gratiant, a an nivo ki pa ta lavi tou lé jou, mé a nivo rankont brital ki fet ant sivilisazion sé Ewopéyen-an ek sivilizasion sé Afritjen-an. Kidonk sé konsidiré lang kréyol la ka konm blijé Gratiant rété ora lavi tou lé jou ek sé menm zafè zouti ki poko filé a ki lotè bagay-tala.

Ki manniè nou pé konpwann ki poézi-yo pa ay adan menm sans-lan, pa suiv menm larel-la ? Dapré mwen, sé davwè Gratiant té an milat ek Césaire sé an Neg. Jòdi-jou, pa djè ni diférans ankò ant Neg épi Milat, mé fok chonjé ki sé anni apré dézienm ladjè mondial la diférans-tala disparet, kivédi pa koté sé lanné 50 ta XXe siek-la.

Sé davwè Gratiant sé an milat ki atravè tout teks-li, migannay rasial ka transparet toulong ek sé diféran model migannay-la kivédi chaben, kap, milat, bata-kouli kisasayésa…osi prézan ki Bétjé épi Neg. Adan teks Césaire, sé Bétjé épi Neg selman ki ni, sof tanzantan an milat tret, an milat Jida, ka paret kon Ariel adan «La Tempête». Zafè migannay rasial la pa anlè kont Aimé Césaire pies toubannman.

Sé kon sa Gratiant ka fè nou jété zié anlè zanset zendien, chinwa ek sirien nou tou. Adan an poem yo ka kriyé “Chapé-Kouli”, i ka montré an trafalga ki pété ant an fanm nègres ek an fanm kouli. Nègres-la ka di Kouli-a

“Ou pa an fanm, ou sé an pòpot!
Ou ni bel nen bien fin bien dwet, bien dwet,
Mé adan twou-nen'w ni an zanno
Ki ka fè'w sanm lestropié.»

Epi nègres-la ka fè tan dékri tout travay red i ka fè: pòté chay anlè tet, koupé kann kisasyésa… Kifè fanm kouli-a, épi an ti lavwa flègèdè ka réponn li kon sa:

«Nègres-mwen ou ni rézon.
Ou fò, ou bel kon an junn bef…
Mé souplé, makoumè, souplé
Anni gadé'w adan an glas
E konparé pòtré jounal
Bel fanm Pari, fanm sinéma,
E di mwen, makoumè, di mwen
Sa ki plus sanm sé fanm-tala,
Es sé wou ou es sé mwen?»

Ki sans ladjè-tala ni? Es Gratiant té lé montré selman vié préjijé ki ni ant Neg épi Kouli? Finisman poem la ka ban ou solision-an:

«Alò dèyè an touf banbou
an junn moun sòti tou dousman
an junn fi lapo sapotiy…
I anni gadé sé fanm-la
Epi i ri tou dous, tou dous,
Pou fè konpwann sé deu fanm-la
Ku pa té ni ayen pou yo sé fè
Ku pé bouch-yo
Douvan an bel chapé-kouli.»

Kidonk nou ka bien wè ki Gratiant ka pòté anlè, ka gloriyé zafè migannay rasial la. Adan an lot poem yo ka kriyé «Bek zòfi», sé migannay ant Bétjé épi Chinwa i ka montré nou:

«Plu bel-la dèyè, tann, manmay!
Yo mayé, yo fè trez yich…
Epi gran chuveu jòn bouklé,
Deu gran zieu «fendu en amande»

Men soutou, sa ki pli fò lakay Gratiant, sé ki i ka pòté anlè belté chak ras-la, chak sé diféran model migannay rasial la. Nou sav ki pannan 3 siek, Bétjé déklaré konmkwa Neg té led, ki lapo nwè yo té ka sanm ta Djab, ki chivé grennen-yo pa té bon, ki nen-yo té two laj kisasayésa…Kifè, kon Frantz Fanon ka espitjé adan «Peaux noirs, masque blanc», sé an sel an kous-kouri nou tout té ka fè pou vini ka sanm Bétjé. Jik nan bout sé lanné 60-la, an bel fanm sé té an fanm gran chivé ek lapo klè. Enben Gratiant té ja kont jan-vwè tala, avan anlo moun, ek sé poutji nou ka jwenn adan an poem kon «Sarabot poko lévé» dé bagay kontel:

«Es an kalité chabine
zieu fèmen pou di non,
zieu wouvè pou di wi?
Es an bel ti fi kouli,
an ti milatres dizui mwa
asiz asou nat-li atè,
ki ka gadé'w dwet adan zieu
épi zieu'y grenn sapotiy?
Es sé an bel ti yich parey
Yich manzè Téodozin
Plu joli piti Nègres
Zieu-mwen wè bò an kaz pay?»

Kidonk la éti Césaire ka wè an péyi ki dérayé, an pep ki an chien, an lavil Fodfwans ka sanm an dépotwè, Gratiant, li, ka wè an péyi ki bel, an pep ki doubout magré lanmizè ek ki ka goumen red san janmen moli.

Kifè, nou andwa konsidéré ki Gratiant sé zanset li-menm sa nou ka kriyé jòdi-jou Mouvman la-Kréyolité, menmsi nou pa ka jwenn mo-tala anba plim-li. Sa lé di ki ba Gratiant, abo Karayib pwan fè anba fizi sé Ewopéyen-an, abo Neg, Zendien ek Chinwa pijé adan bitasion pannan etsétéra tan, an kilti ek an lang nef rivé tijé an bonmitan lélékou-tala ek adan menm balan-an, an nouvo model lédansité ki sé lédansité miltip, fè tan paret. Si zot wè pèsonn pa tann mésaj-li a an tan-an éti i ékri'y la, sé davwè mésaj-tala vini two bonnè. An tan-an, nè sa té nésésè ki Neg-la té djélé anmwé pou blijé sé Blan-an rikonnet soufwans-li. La-Négritid té an pasaj, an chimen, éti nou té blijé maché adan'y avan nou rivé adan savann larékonsiliasion. An larékonsiliasion ki pa lé di an pies kalté manniè bliyé salopté ki fet an tan lontan ek ba Bétjé lakominion san konfésé, sé pa sa pies toubannman, men sé an manniè gadé dwet douvan nou pou chaché sav sa nou pé fè ansanm-ansanm, lè man ka di «nou», man lé di sé 6 pep-la ki fondasé kilti Matinik la kivédi: Karayib, Blan, Neg, Zendien, Chinwa ek Sirien.

Fok sé 6 pep-tala rivé touvé an lantant ant yo pou sa palantjé péyi-a, mi mésaj fondal-natal la nou ka jwenn atravè sé teks Gilbert Gratiant an. Man ka bout épi an ti ekstrè an poem yo ka kriyé «Lanobles»:

«Dan tout fanmi la Matinik,
ku blan, ku nwè, ku mulat
ni an nobles:
an «da», an manman, an sésé, an tantant, an nennenn»

Dapré mwen, pa ni pli bel gloriyé ba Nègres kréyol la adan tout litérati-nou.

Raphaël Confiant

Viré monté