Potomitan

Site de promotion des cultures et des langues créoles
Annou voyé kreyòl douvan douvan

Gade byen kisa planèt la gen bezwen!

LOOK WHAT THE PLANET NEEDS!

Jean H. BELLEFLEUR, (editè: editor)
Kontak: jhbellefleur7@gmail.com contact
2 Septanm 2020: September 2nd, 2020

Paix rurale en Haïti (1983). Photo Fabio et Franco Biaggi

Men Vrè Lidè Otantik sou planèt la ke nou dwe mete yo nan pozisyon inisyal la.

Èske nou pa genyen jan de moun sa yo ankò jodi a? An nou tout al chèche yo ansamm pou vin RESTORE PLANÈT NOU AN!

Li panse pi ba yo

Here are the True Genuine Leaders on the planet that we must put in the initial position.

Don't we have such people today? Why don’t you and I go to look for them together to come and RESTORE OUR PLANET?

Read the thoughts below:

The planet does not
need more successful
people. The planet desperately needs
more peacemakers,
healers, restorers,
storytellers and lovers
of all kinds.
- Dalai Lama

Planèt la pa bezwen
moun ki fè plis siksè a.
Planèt la dezespereman bezwen
plis moun k ap fè lapè,
gerisè, restoratè,
moun k ap tire kont ak moun ki renmen
nan tout jan.
- Dalai Lama

La planète n’a pas besoin
de gens plus réussis.
La planète a désespérément besoin
de plus de pacificateurs,
de guérisseurs, de restaurateurs,
de conteurs et d’amateurs
de toutes sortes.
- Dalai Lama

El planeta no necesita
más gente exitosa.
El planeta necesita desesperamente
más pacificadores,
sanadores, restauradores,
narradores y amantes
de todo tipo.
- Dalai Lama

Der Planet nicht
brauchen mehr Erfolg 
Menschen. Der Planet braucht dringend
mehr Friedensstifter,
Heiler, Restauratoren,
Geschichtenerzähler und Liebhaber
aller Art.
- Dalai Lama

Il pianeta non ha bisogno
di più uomini di successo.
Il pianeta ha urgentemente bisogno
di più operatori di pace,
guaritori, restauratori,
cantastorie e amanti
di tutti i tipi.
- Dalai Lama

* * *

Anfen, jis pou m te ramne panse nou repozisyone l sou ki LIDÈ nou dwe chwazi sou planèt la pou tout moun ka viv byen, chèche bay Bondye Premye Plas nan tout bagay, viv lib, viv nan renmen youn lòt, nan respè youn pou lòt, respekte pwopriyete lòt moun, respekte lanati ak tout sa ki ladan l yo. Ebyen, mwen te baze sou panse gran pansè sa a ki se Dalai Lama, mwen te tradui vèsyon orijinal anglè li a nan lang kreyòl, fransè, alman e yon zanmi m fenk sot ajoute vèsyon Italyen an; pou tout lòt natif lang sa yo ke nou mansyone nan pòs sa a; ka gen yon lide de chwa ke yo dwe fè lè y ap chwazi LIDÈ ki pou vin dirije yo. Fè yon trè bon lekti epi toujou chèche FÈ YON PI BON CHWA ENTÈLIJAN nan lavi nou!

Ann chèche kiltive tout bon kalite sa yo ke yon Vrè Lidè dwe genyen sou planèt la pou n kapab dirije pi byen an amoni ak lapè.

Mèsi pou atansyon nou!

* * *

Finally, just to bring back our thinking to reposition itself on which LEADER we must choose on the planet so that everyone can live well, to seek God First in all things, to live freely, to live in love for one another, in respect for one another, respect the property of others, respect nature and all that it contains. Well, I was based on the thought of this great thinker who is Dalai Lama, I translated his original English version into Creole, French, Spanish, German and a friend of mine has just added the Italian version; so that all these other native speakers of the languages mentioned within this post; can have an idea of ​​the choices to be made when they will be chosen as the LEADERS to lead. Have a good time and think about it and always seek to MAKE A BETTER INTELLIGENT CHOICE in your life!

Let us seek to cultivate all the qualities that a True Leader must have on the planet so that we can lead better in harmony with peace.

Thank you for your attention!

Tout Dwa Rezève©Tradui nan 5 lang 2 Septanm 2020 | All Rights Reserved ©Translated into 5 languages September 2nd, 2020.

*

 Viré monté