Diferans ant fi laj 8-78

Tradiksyon anglè – kreyòl yon blag ki sikile sou entènèt la –

Emmanuel W. VEDRINE

 
 
DIFERANS ANT FI LAJ 8-78

Ki diferans ki genyen ant fi laj: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68 and 78 ?

A laj 8 – Ou mennen l nan kabann epi w rakonte l yon istwa.
A laj 18 – Ou rakonte l yon istwa epi w mennen l nan kabann.
A laj 28 – Ou pa bezwen rakonte l yon istwa pou mennen l nan kabann.
A laj 38 – Li rakonte w yon istwa epi l mennen w nan kabann.
A laj 48 – Ou rakonte l yon istwa pou evite al nan kabann.
A laj 58 – Ou rete nan kabann pou evite istwa l.
A laj 68 – Si w mennen l nan kabann, sa a se yon istwa !!
A laj 78 – Ki istwa ???? Ki kabann ??? Kilès ou ye ???

Koutwazi Mm. Judith Pean.
Tradiksyon kreyòl: E. W. Vedrine [koleksyon blag ki sikile sou entènèt la]

Difference Between Girls 8-78

What is the difference between girls aged: 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68 and 78 ?

At 8 – You take her to bed and tell her a story.
At 18 – You tell her a story and take her to bed.
At 28 – You don't need to tell her a story to take her to bed.
At 38 – She tells you a story and takes you to bed.
At 48 – You tell her a story to avoid going to bed.
At 58 – You stay in bed to avoid her story.
At 68 – If you take her to bed, that'll be a story !!
At 78 – What story ???? What bed ??? Who are you ???

Courtesy of Ms. Judith Pean